Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Praktyki zawodowe
Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych GiK
Dodano: 2020-05-25

 

Ważne
Zgłaszając prośbę o przygotowanie porozumienia, prosimy przy adresie firmy o dopisanie nr NIP. 

Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych na kierunku Geodezja i Kartografia studia stacjonarne w semestrze letnim .

 Zajęcia praktyczne:

1. Informacje ogóle
Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyka ma charakter indywidualny. Praktyki studentów mogą być realizowane w jednostkach administracji geodezyjnej oraz przedsiębiorstwach prowadzących działalność odpowiadającą treściom kształcenia na kierunku geodezja i kartografia. Powinny to być jednostki zajmujące się działalnością z zakresu geodezji i kartografii, w których student mógłby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym, wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac geodezyjnych. W ramach odbywanej praktyki należy uczestniczyć w czynnościach pomiarowych w terenie.
2. Zadania praktyki
Do zadań praktyki zawodowej należy zapoznanie studenta z takimi zagadnieniami jak:
 • przepisy prawne, w szczególności techniki i sposoby wykonywania prac dokumentacyjnych i projektowych, proces uzgodnień branżowych oraz technologia i organizacja prac wykonawczych,
 • obsługa sprzętu pomiarowego i urządzeń realizujących proces technologiczny,
 • procedura zgłaszania prac geodezyjnych w ośrodkach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, obieg dokumentacji geodezyjnej,
 • ocena wiarygodności dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
 • aktualizacja danych na poziomie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 • kontrola jakości opracowań kartograficznych lub kartograficznych opracowań tematycznych.
Należy wybrać minimum 4 zagadnienia.
3. Zakres tematyczny
W ramach praktyki student powinien brać udział w pracach, w czasie których mógłby zapoznać się z praktycznie wybranymi zagadnieniami z zakresu, jak na przykład:
 • kompetencji urzędów i obiegu dokumentacji, w szczególności procesu wydawania decyzji administracyjnej w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • prac projektowych i wykonawczych związanych z zakładaniem i modernizacją osnów geodezyjnych, pomiarów szczegółów sytuacyjnych, prac tyczeniowych i inwentaryzacyjnych, pomiarów z wykorzystaniem technik GPS ,
 • przygotowywania danych do zasilania baz danych osnów geodezyjnych (poziomej, wysokościowej) lub osnów magnetycznych lub grawimetrycznych,
 • ustalania stanu prawnego nieruchomości, rozgraniczenia lub podziałów nieruchomości, sporządzania wykazów synchronizacyjnych
 • wznawiania znaków granicznych, wyznaczania punktów granicznych, prac związanych z ustalaniem granic w trybie przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków
 • sporządzania dokumentacji formalno-prawnej, operatu pomiarowego, map sytuacyjno-wysokościowych i map dla celów projektowych,
 • tyczenia i pomiaru inwentaryzacyjnego obiektów budowlanych,
 • terenowego pomiaru polowej osnowy fotogrametrycznej,
 • wykonania geodezyjnego pomiaru fotogrametrycznego na potrzeby aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych lub opracowania map,
Należy wybrać minimum 4 zagadnienia
Szczegółowy program praktyki ustalany jest przez jednostkę przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z wydziałowym opiekunem praktyki, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.

Dodano: 2020-05-25      Wstecz