Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Formy pomocy
Formy pomocy materialnej
Dodano: 2016-08-09

 


Studiując na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH można otrzymać różne formy pomocy materialnej.

Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów są:
 • stypendia ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
 • stypendia socjalne
 • stypendia Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania (dla studentów spoza Krakowa)
 • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu sieroctwa
 • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu ciężkiej lub przewlekłej choroby członka rodziny
 • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu otrzymywania zasiłku stałego lub okresowego z pomocy społecznej
 • zapomogi.
Świadczenie pomocy materialnej dla studentów AGH określa regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ. W dniu 18.10.2022 r. Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Rafała Dańko, w uzgodnieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów AGH ustalił wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.

WAŻNE!!!
Obligatoryjną formą ubiegania się przez studentów AGH o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę jest wypełnienie wniosku w systemie  USOS ).

Z przyczyn formalnych elektroniczna forma ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę nie zwalnia ! studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (stosowne zaświadczenia i oświadczenia) w formie papierowej.


Stypendium socjalne
  Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr roku akademickiego. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 roku, z późn. zmianami.

  Podstawa naliczania stypendium socjalnego w październiku wynosi 1249,40 zł netto. Wysokość stypendium socjalnego według przedziałów dochodowych wynosi:
  • 880 zł w przypadku dochodu 700,01 zł – 1249,40 zł
  • 1080 zł w przypadku dochodu 350,01 zł – 700,00 zł
  • 1280 zł w przypadku dochodu 0,00 zł – 350,00 zł

  Aby otrzymać stypendium socjalne należy złożyć odpowiednie 
dokumenty.
  Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 400 zł/miesiąc i dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w 58 15 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH.
  Zwiększenie stypendium można otrzymać z tytułu:
      1. sieroctwa (do kompletu dokumentów należy dostarczyć kopię aktu zgonu rodzica) lub,
    2. ciężkiej lub przewlekłej choroby członka rodziny - należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza specjalisty z informacją o występującej chorobie i konieczności stałego leczenia (rachunki za lekarstwa, wypisy ze szpitala czy wyniki badań nie będą brane pod uwagę)  lub,
     3. pobierania zasiłku okresowego lub stałego z pomocy społecznej (należy dostarczyć zaświadczenie o bieżącej pobieranej pomocy. Zaświadczenia z pobieranymi zasiłkami rodzinnymi nie są świadczeniami celowymi) lub,
     4. zamieszkania w domu studenckim AGH (w dniu rozpatrywania wniosku student musi być zakwaterowany w akademiku AGH).  UWAGA!!!

  Do wszystkich dostarczonych kopii dokumentów należy okazać ich oryginały. Wszystkie kopie, które nie mają "pokrycia" w oryginałach" nie są ważnymi dokumentami.Regulaminu FPM.


Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia. Wniosek należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności dostarczyć do dziekanatu. Kwota stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  • znaczny stopień niepełnosprawności (Z) - 1200 zł/m-c
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności (U) -1000 zł/m-c
  • lekki stopień niepełnosprawności (L) - 800 zł/m-c
Zapomogę losową
może otrzymać student w związku z przejściową trudną sytuacją materialną, w oparciu o złożone dokumenty (np. zaświadczenie lekarza (dokumentem, który nie podważa choroby może być zaświadczenie o niepełnosprawności czy zaświadczenia od specjalistów o chorobie i konieczności stałego i kosztownego leczenia. Dokumenty z leczenia szpitalnego czy wyniki badań nie będą brane pod uwagę, ponieważ komisja stypendialna nie czuje się kompetentna do oceny stanu zdrowia członka rodziny czy samego studenta w oparciu o wyniki badań czy zalecone leki.), pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne itp.). Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku.

Maksymalna wysokość zapomogi  możliwej do przyznania przez Prodziekana Wydziału wynosi 3000 zł.

WAŻNE!
W przypadku, jeżeli student nie pobiera stypendium socjalnego należy złożyć wraz z dokumentami oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów na osobę za rok 2022. 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest za osiągniętą wysoka średnią ocen za rok akademicki 2021/2022 po zarejestrowaniu i złożeniu wniosku w dziekanacie

  WAŻNE!
  Studentom rozpoczynającym studia II stopnia w AGH, stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznane w oparciu o wyniki uzyskane w ostatnim roku nauki na studiach I stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów I stopnia trwa jeden semestr, bierze się pod uwagę średnią ocen uzyskaną w tym semestrze.
  Studentom drugiego semestru studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem letnim, średnią ocen oblicza się za wyniki uzyskane  na pierwszym semestrze studiów II stopnia w AGH.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w zależności od uzyskanej kategorii jest przyznawane  po złożeniu wniosku wynosi zgodnie z poniższym zestawieniem

          Kategoria  Kwota stypendium
          (C)               850 zł
          (B)                950 zł
          (A)                1050 zł

Studenci I roku studiów, laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych (wniosek składamy w systemie USOS):

Studenci I roku studiów, laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty:

         Laureat          950 zł
         Finalista          850 zł

Studenci I roku studiów, medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie: 

         Za zajęcie I miejsca - 950 zł 
         Pozostałe miejsca - 850 zł 
Dodano: 2016-08-09      Wstecz