Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Jakość Kształcenia
Jakość kształcenia
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 

W skład struktury Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (WGGIIŚ) wchodzą: 
 • Dziekan WGGiIŚ - prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski 
 • Prodziekan ds. studenckich i kształcenia - dr inż. Elżbieta Jasińska 
 • Rada ds. kształcenia w dyscyplinie: 
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport 
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 
Skład Rady ds. kształcenia w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport: 
 • dr hab. inż. Edward Preweda, prof. AGH - koordynator (WGGiIŚ) 
 • dr hab. inż. Robert Krzyżek, prof. AGH - kierunek Geodezja i Kartografia (WGGiIŚ) 
 • dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH - kierunek Geoinformacja (WGGiIŚ) oraz kierunek Informatyka Geoprzestrzenna (WGGiIŚ) 
 • dr inż. Wojciech Drzewiecki - kierunek Remote Sensing and Geo Informatics (WGGiIŚ) 
 • dr inż. Piotr Dybeł - kierunek Budownictwo (WILiGZ) 
 • dr inż. Małgorzata Śliwka - kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (WILiGZ)  
 • Agnieszka Rychlewska - przedstawiciel studentów 
Skład Rady ds. kształcenia w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 
 • dr hab. inż. Wacław Andrusikiewicz, prof. AGH - koordynator (WILiGZ) 
 • dr inż. Robert Oleniacz - kierunek Inżynieria i Monitoring Środowiska (WGGiIŚ) oraz kierunek Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja (WGGiIŚ)  
 • dr inż. Maciej Zajączkowski - kierunek Inżynieria Górnicza (WILiGZ) 
 • dr hab. inż. Marta Sukiennik, prof. AGH - kierunek Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (WILiGZ) 
 • dr Anna Hołda - kierunek Inżynieria Kształtowania Środowiska (WILiGZ) 
 • dr inż. Dagmara Nowak-Senderowska - kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa (WILiGZ) 
 • dr hab. inż. Robert Duda, prof. AGH - kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska (WGGiOŚ) 
 • dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH - kierunek Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WWNiG) 
 • dr hab. inż. Zbigniew Fąfara, prof. AGH - kierunek Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WWNiG) 
 • dr hab. inż. Karol Sztekler, prof. AGH - kierunek Energetyka (WEiP) 
 • dr hab. inż. Artur Wyrwa, prof. AGH - kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (WEiP) 
 • prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd - kierunek Energy and Environmental Engineering (WEiP) 
 • dr inż. Bogdan Samojeden - kierunek Energetyka Wodorowa (WEiP) 
 • dr inż. Paweł Gajda - kierunek Energetyka Jądrowa (WEiP) 
 • dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH - kierunek Raw Materials Value Chain (WILiGZ) 
 • dr hab. inż. Wojciech Jerzak, prof. AGH - kierunek Ekotechnologie Cieplne (WIMiIP) 
 • Kornelia Nejranowska - przedstawiciel studentów 

ZASADY I CELE RADY DS. KSZTAŁCENIA 

Zadania i cele Rady ds. Kształcenia dotyczą wszelkich aspektów związanych z kształceniem na kierunkach prowadzonych na Wydziale, w tym w szczególności: 
 • analiza danych dotyczących kształcenia na kierunkach przypisanych do dyscyplin realizowanych na Wydziale;  
 • monitorowanie programów kształcenia pod kątem zapewnienia zgodności programów studiów z formalnymi wymogami, modyfikowanie programów studiów w zależności od wymagań rynku;  
 • formułowanie dla dziekana Wydziału wniosków, zaleceń i rekomendacji, mających na celu poprawę jakości oraz wyników kształcenia na poszczególnych kierunkach;  
 • ustalanie, z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin oraz kierunków do nich przypisanych, szczegółowych zaleceń i rekomendacji dotyczących zasad studiowania, tworzenia programów studiów oraz innych aspektów związanych z kształceniem;  
 • proponowanie zmian i modyfikacji mających na celu poprawę jakości kształcenia lub/oraz wyeliminowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w zakresie realizacji procesu kształcenia.  

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 
 • Zarządzeniu Nr 91/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - tekst jednolity  
 • Zarządzeniu Nr 43/2023 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2020 Rektora AGH z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie  
 • Zarządzeniu Nr 101/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Uczelnianego Zespołu Audytu Dydaktycznego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie  
 • Zarządzeniu Nr 29/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (wraz z załącznikiem nr 1)

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE PROCESU KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE 

Komunikaty zamieszczane są na stronie dziekanatu WGGiIŚ: https://dziekanat.geod.agh.edu.pl
 
 
AKREDYTACJE 
 • 2023 - Polska Komisja Akredytacyjna, ocena programowa kierunku Geodezja i Kartografia. Ocena pozytywna (Uchwała PKA nr 166/2023 z dnia 23.03.2023). 
 • 2016 - Polska Komisja Akredytacyjna, ocena instytucjonalna Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 06.10.2016.Ocena pozytywna. 
 • 2015 - Polska Komisja Akredytacyjna, ocena programowa kierunku Geodezja i Kartografia. Ocena pozytywna (Uchwała PKA nr 164/2015 z dnia 12.03.2015). 
 • 2009 - Polska Komisja Akredytacyjna, ocena programowa kierunku Inżynieria Środowiska. 08.10.2009.Ocena pozytywna. 
 • 2008 - Polska Komisja Akredytacyjna, ocena programowa kierunku Geodezja i Kartografia (jednostka macierzysta oraz ZOD Nowy Sącz i ZOD Ruda Śląska). 03.07.2008. Ocena pozytywna. 
 • 2003 - Polska Komisja Akredytacyjna, ocena programowa kierunku Geodezja i Kartografii. 13.03.2003. Ocena pozytywna. 
RANKINGI 

Ranking studiów technicznych PERSPEKTYWY 
 • 2023 rok – 2 miejsce w rankingu kierunków technicznych – Geodezja i Kartografia  
 • 2022 rok – 2 miejsce w rankingu kierunków technicznych – Geodezja i Kartografia 
 • 2021 rok – 3 miejsce w rankingu kierunków technicznych – Geodezja i Kartografia  
 • 2021 rok – 3 miejsce w rankingu kierunków technicznych – Inżynieria Środowiska 
 • 2020 rok – 3 miejsce w rankingu kierunków technicznych – Geodezja i Kartografia 
 • 2020 rok – 5 miejsce w rankingu kierunków technicznych – Inżynieria Środowiska 
OSOBY WYRÓŻNIONE 

Laur Dydaktyka: 
 • dr inż. Elżbieta Jasińska, Przyjaciel Studenta, 2023 
 • dr inż. Ewa Głowienka, Promotor, 2023 
 • dr inż. Anna Przewięźlikowska- Prowadząca ćwiczenia, 2022 
 • dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH Promotor 2021, 2022, Przyjaciel Studenta 2021 
 • dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik - Prowadząca ćwiczenia 2020 
Wybitne osiągnięcia dydaktyczne w 2023: 
 • Elżbieta Jasińska (I stopnia)  
 • Agnieszka Pęska-Siwik (I stopnia)  
 • Anna Przewięźlikowska (I stopnia)  
 • Stanisław Szombara (III stopnia)  
 • Anita Kwartnik-Pruc (III stopnia)  
 • Michał Strach (III stopnia)  
 • Natalia Borowiec (III stopnia)  
WYNIKI ANKIET STUDENCKICH i DOKTORANCKICH

Informacje o ankietyzacji 
Zbiorcze raporty z ankietyzacji - OCENA PROWADZĄCEGO 
 

Dobre praktyki związane z kształceniem na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 

Priorytetem strategii WGGiIŚ AGH w obszarze kształcenia jest wysoka jakość procesu kształcenia oraz jak najlepsza pozycja absolwentów Wydziału na rynku pracy. Kształcenie odbywa się zgodnie z misją i strategią zapisaną w Statucie Uczelni, a także jest zgodne z najnowszymi trendami światowymi. Pracownicy Wydziału systematycznie uczestniczą w konferencjach i seminariach, a także różnych kursach i szkoleniach dedykowanych, podnosząc w ten sposób swoje kompetencje. Na bieżąco aktualizują treści modułów i w miarę możliwości wdrażają nowoczesne narzędzia dydaktyczne. 
Programy studiów są tak zaprojektowane, że zapewniają dużą obieralność modułów. Ponadto Wydział prowadzi szeroką współpracę z jednostkami naukowymi zarówno międzynarodowymi, jak i krajowymi, a także z przemysłem, co bezpośrednio wpływa na programy studiów i rozszerza ofertę kształcenia. Organizowane są cykliczne spotkania (seminaria, wykłady) studentów z przedstawicielami firm związanych z wydziałem. Specjaliści z przemysłu od wielu lat uczestniczą także w prowadzeniu wybranych specjalistycznych modułów. 
Bardzo dobrym przykładem dobrych praktyk jest także udział studentów w programie Erasmus+, a także możliwość realizacji praktyk oraz prac dyplomowych u partnerów przemysłowych, a także praca studentów w ramach kół naukowych i projektów realizowanych przez pracowników WGGiIŚ. 

Podejmowane działania w zakresie podnoszenia jakości kształcenia 
 • konsultowanie programów studiów z otoczeniem gospodarczym  
 • współpraca z Wydziałową Radą Samorządu Studentów 
 • cykliczne spotkania z pracownikami WGGiIŚ AGH dotyczące jakości kształcenia, także w ramach organizowanych Kolegiów Wydziałowych 
 • delegowanie pracowników na specjalistyczne kursy mające na celu podniesienie ich kwalifikacji 
 • restrukturyzacja kadry na część badawczą i dydaktyczno-badawczą uwzględniająca predyspozycje kadry do pracy naukowej i badawczej oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych jak również możliwości i sensowność zmian kwalifikacji w skali dłuższego czasu młodszych pracowników Wydziału 
 • modernizacja sal laboratoryjnych i komputerowych 

Link do uczelnianej strony poświęconej jakości kształcenia
 
 

 

  
2024-02-07