Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Uwaga! Użyte w tekście wyrażenia:
Dziekan dotyczy zawsze Prodziekana d/s Studenckich i Kształcenia,
R.S. oznacza Regulamin Studiów AGH.
Wszelkie podania o urlop, wpis na semestr z deficytem oraz wpis na semestr po urlopie należy składać w dziekanacie przed rozpoczęciem kolejnego semestru!

Spis treści

  • Zaliczenia i egzaminy
  • Weryfikacja ocen w USOS
  • Deficyt punktów
  • Semestry kontrolne
  • Wpisy na semestr

Zaliczenia i egzaminy

1. Czy przysługują poprawkowe terminy zaliczeń?
Zgodnie z Regulaminem Studiów par.15 ust.2 ostatecznym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych, seminaryjnych czy wykładów jest koniec zajęć z przedmiotu w danym semestrze. Termin poprawkowy (R.S. par.15 ust.3 wskazuje na jeden termin poprawkowy) odbywa się na zasadach określonych przez prowadzącego w syllabusie.
2. Czy mogę przystąpić do egzaminu gdy jeszcze nie uzyskałem zaliczenia?
Nie. Do egzaminu dopuszczony jest student, który uzyskał zaliczenie zajęć (R.S. par.16 ust.10). Ponadto brak zaliczenia nie usprawiedliwia nieobecności na egzaminie i skutkuje utratą wszystkich terminów egzaminów, które odbyły się przed uzyskaniem zaliczenia.
3. Czy mogę ubiegać się o przedłużenie sesji?
Nie. Regulamin Studiów AGH nie dopuszcza przedłużania sesji.
4. Czy mogę ubiegać się o dodatkowy termin egzaminu?
Studentowi przysługuje termin podstawowy i dwa terminy poprawkowe (R.S. par.16 ust.2). Ustalanie czwartego terminu egzaminu jest niedopuszczalne. Natomiast przypadek usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie/zaliczeniu opisano poniżej.
5. Czy w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zaliczeniu/egzaminie termin przepada?
Zgodnie z Regulaminem Studiów par.15. ust.7 (zaliczenia) oraz par.16 ust.13 (egzaminy) nieobecność należy usprawiedliwić w terminie do 7 dni u egzaminatora. Termin dodatkowy wyznacza Dziekan w porozumieniu z prowadzącym (R.S. par.16 ust.14). W tym celu student składa w dziekanacie podanie do Dziekana wraz z dokumentem potwierdzającym usprawiedliwienie (zwolnienie lekarskie, zaświadczenie od pracodawcy itp.). Podanie musi być zaopiniowane przez prowadzącego, który wpisuje proponowany termin dodatkowy. Podania bez dokumentacji i opinii prowadzącego rozpatrywane są negatywnie.

Deficyt punktów ECTS

1. Co to jest deficyt punktów?
Deficyt punktów jest to suma punktów ECTS przepisana wszystkim przedmiotom niezaliczonym w semestrach poprzednich, w tym także z semestru ostatniego.
2. Co to jest dopuszczalny deficyt punktów ECTS?
Jest to maksymalny deficyt punktów, który uprawnia do wpisu z deficytem punktów na kolejny semestr. Dopuszczalne deficyty punktów do wpisu na wszystkie semestry na wszystkich rodzajach, typach i kierunkach studiów ustala Dziekan Wydziału. Szczegóły dla poszczególnych kierunków i roczników zamieszczono w Syllabusach - w opisie kierunku: zasady studiowania. Szczegóły dotyczące wpisów na semestr z deficytem opisano w rozdziale Wpisy na semestr.

Semestry kontrolne

1. Co to jest semestr kontrolny?
Przy  zaliczeniu  semestru  kontrolnego  dokonywana jest  ocena  punktowa  i programowa  dotychczasowego  przebiegu  studiów,  w  szczególności  stopnia zaawansowania    zaliczenia    przedmiotów    obowiązkowych. Semestry kontrolne na wszystkich rodzajach, typach i kierunkach studiów ustala Dziekan Wydziału (Zasady studiowania). Szczegóły dla poszczególnych kierunków i roczników zamieszczono w Syllabusach - w opisie kierunku: zasady studiowania.
2. Czy to oznacza, że w  przypadku gdy nie przekroczyłem dopuszczalnego deficytu punktów, mogę nie uzyskać wpisu na kolejny semestr?
Jeżeli nie zostały spełnione warunki, o których mowa w Zasadach studiowania, Dziekan może odmówić wpisu na kolejny semestr. W przypadku zaliczania semestru 4 na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, brany jest pod uwagę stopnień zaawansowania    zaliczenia    przedmiotów    obowiązkowych, w tym w szczególności kierunkowych a także uszczegółowienia w bieżących komunikatach dotyczących rozliczania sesji. W przypadku zaś wpisów na semestr dyplomowy na studiach I stopnia wymagany jest deficyt równy 0 (zaliczone wszystkie przedmioty z semestrów poprzednich). Na studiach II stopnia stacjonarnych przy wpisie na semestr dyplomowy wymagane jest zaliczenie semestru 2 w całości, a na studiach II stopnia niestacjonarnych - zaliczenie semestrów 1 i 3 w całości.
3. Zatem, co mi grozi jeżeli nie spełnię warunków po semestrze kontrolnym?
Dziekan może odmówić wpisu na semestr. Jednakże student ma prawo ubiegać się o urlop wynikający z toku studiów na powtarzanie semestru (zgodnie z uzyskaną z COK interpretacją takich przypadków bez względu na deficyt punktów ECTS). Dopiero brak podania o urlop, złożonego przed rozpoczęciem semestru, skutkuje wszczęciem procedury w celu skreślenia z listy studentów.

Weryfikacja ocen w USOS

1. Kto weryfikuje oceny wpisane w USOS?
Student zobowiązany jest sprawdzać poprawność danych dotyczących przebiegu studiów w tym ocen znajdujących się w USOS. Procedurę reguluje Zarządzenie Rektora nr 9/2022 z dnia 8.02.2022, par.7 Reklamacje ocen. Podano tam tryb postępowania oraz terminy wnoszenia reklamacji u prowadzących oraz odwołania do Dziekana (Zarządzenie dostępne z komputerów AGH lub przy korzystaniu z poł. VPN).
2. W jaki sposób mam potwierdzić poprawność wpisów w USOS?
Należy zalogować się na swoje konto w USOS i sprawdzić wszystkie wpisane oceny z semestru poprzedniego, także daty zaliczeń, egzaminów i ocen końcowych. W terminie 10 dni od dnia przeprowadzenia zaliczenia bądź egzaminu student może złożyć reklamację oceny do nauczyciela akademickiego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zarejestrowanej w domenie Uczelni. W przypadku gdy reklamacja zostanie odrzucona (odmowa), studentowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do dziekana w terminie 7 dni. 
3. Co się stanie, jeżeli nie potwierdzę poprawności ocen?
Błędnie wpisane oceny (zwłaszcza brak oceny, nzal, 2.0 itp) z zaliczeń / egzaminów / ocen końcowych mogą stanowić podstawę do odmowy wpisu normalnego na kolejny semestr z powodu deficytu punktów ECTS, skreślenia z listy studentów z powodu przekroczenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS, a w przypadku nieprawidłowych dat - nieuzyskania stypendium Rektora za wyniki w nauce. W rezultacie mogą być także  powodem nieprawidłowego wyliczenia średniej ze studiów.

Wpisy na semestr

A. Deficyt punktów ECTS = 0
Zaliczyłem wszystkie przedmioty z ostatniego semestru i semestrów poprzednich. Jak uzyskać wpis na kolejny semestr?
A.1. Wpis normalny.
Nie wymagane są żadne podania o wpis na semestr (za wyjątkiem A.2). Należy jedynie zweryfikować oceny w systemie USOS (patrz: Weryfikacja ocen w USOS). Wpis na semestr zostanie dokonany przed rozpoczęciem semestru.
A.2. Wpis normalny po urlopie.
Jeżeli student wraca po urlopie, ma obowiązek zgłosić się w dziekanacie celem dokonania wpisu (R.S. par.20 ust.16). W takim przypadku należy złożyć podanie o wpis na semestr po urlopie z deficytem 0. Brak podania będzie skutkował nieotrzymaniem wpisu i zagrożone jest skreśleniem z listy studentów (R.S. par.21 ust.3 pkt.2). Pozostałe warunki jak w punkcie 1.
____________________
Studenci rezygnujący z dalszej nauki. Należy złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji przed rozpoczęciem kolejnego semestru (R.S. par.17 ust.7). Niezłożenie rezygnacji spowoduje konieczność opłacenia kolejnego semestru w przypadku studentów niestacjonarnych (także studentów studiów stacjonarnych skierowanych na powtarzanie semestru).
Urlopy. Studenci, którzy z bez podania przyczyny chcą przerwać naukę na rok, składają podanie o urlop przed rozpoczęciem semestru. Jeżeli przyczyny są określone i możliwe do udokumentowania (np. choroba, choroba w rodzinie, urodzenie dziecka i inne), składają podanie do 7 dni od daty zaistnienia przyczyny.

B. Deficyt punktów ECTS większy od 0 ale mniejszy lub równy od deficytu dopuszczalnego
Nie zaliczyłem jeszcze wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów / ewentualnie w tym także z ostatniego semestru / ewentualnie tylko z ostatniego, lecz deficyt punktów nie jest większy od dopuszczalnego do wpisu na kolejny semestr. Jak uzyskać wpis na kolejny semestr?
B.1. Po semestrze kontrolnym.
Po semestrach kontrolnych, oprócz warunku wynikającego z dopuszczalnego deficytu punktów ECTS, o możliwości uzyskania wpisu na semestr decydują także inne czynniki. Szczegóły w rozdziale: Deficyt punktów i Semestry kontrolne.
B.2. Wpis z deficytem punktów.
Student, który uzyskał deficyt punktów nie większy od dopuszczalnego, może ubiegać się o wpis z deficytem punktów (R.S. par.17 ust.8). W tym celu wymagane jest złożenie przed rozpoczęciem semestru podania o wpis z deficytem. Brak podania będzie skutkował nieotrzymaniem wpisu i zagrożone jest skreśleniem z listy studentów (w zależności o sytuacji: R.S. par.21 ust.2,2 lub par 21. ust. 2.1). Należy także zweryfikować oceny w systemie USOS (patrz: Weryfikacja ocen w USOS) sprawdzić, czy po semestrze kontrolnym spełnione są warunki do wpisu (B.1). Wpis na semestr zostanie dokonany po rozpatrzeniu podania.
B.3. Wpis z deficytem punktów po urlopie.
Jeżeli student wraca po urlopie, ma obowiązek zgłosić się w dziekanacie celem dokonania wpisu (R.S. par.20 ust.16). W takim przypadku obowiązuje go procedura opisana w punkcie B.2. Ponadto student musi wykazać, że spełnił warunki narzucone w decyzji o przyznaniu urlopu (karcie urlopowej) oraz te, o których mowa w pkt. B.1. Brak podania będzie skutkował nieotrzymaniem wpisu i zagrożone jest skreśleniem z listy studentów (R.S. par.21 ust.3 pkt.2).
____________________
Studenci rezygnujący z dalszej nauki muszą złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji przed rozpoczęciem kolejnego semestru (R.S. par.17 ust.7). Niezłożenie rezygnacji spowoduje konieczność opłacenia kolejnego semestru w przypadku studentów niestacjonarnych (także studentów studiów stacjonarnych skierowanych na powtarzanie semestru).
Urlopy. Studenci, którzy z bez podania przyczyny chcą przerwać naukę na rok, składają podanie o urlop przed rozpoczęciem semestru. Jeżeli przyczyny są określone i możliwe do udokumentowania (np. choroba, choroba w rodzinie, urodzenie dziecka i inne), składają podanie do 7 dni od daty zaistnienia przyczyny.
C. Deficyt punktów ECTS większy od deficytu dopuszczalnego
C.1. Czy z przekroczonym dopuszczalnym deficytem punktów ECTS mogę ubiegać się o wpis na semestr?
Nie. Zgodnie z R.S. par.17 ust.8 o wpis na kolejny semestr może ubiegać się tylko student z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów. Zatem student który przekroczył dopuszczalny deficyt punktów ECTS nie uzyska wpisu na kolejny semestr.
C.2. Czy oznacza to, że zostanę automatycznie skreślony z listy studentów?
Niezaliczenie semestru lub brak postępów w nauce może stanowić podstawę do skreślenia (R.S. par.21 ust 2.1 i 2.2). Jednakże, zgodnie z R.S. par.19, Dziekan może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru, za wyjątkiem semestru pierwszego (R.S. par.19 ust.7) oraz z zastrzeżeniem dotyczącym studentów stacjonarnych opisanym w R.S. par. 19 ust.3. Aby nie utracić statusu studenta należy - przed rozpoczęciem semestru - złożyć podanie o urlop wynikający z toku studiów na powtarzanie semestru. Dopiero w przypadku braku takiego podania zostaje wszczęte postępowanie w celu skreślenia (R.S. par.21.ust.6).

2022-02-10