Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Praktyki zawodowe
Praktyka zawodowa IŚ studia niestacjonarne
Dodano: 2016-12-18

 

Zasady odbywania praktyki zawodowej na kierunku Inżynieria Środowiska - studia niestacjonarne.
 1. Praktyka zawodowa na studiach stacjonarnych na kierunku IŚ trwa 4 tygodnie (20 dni). Szczegółowe informacje o celu i zakresie praktyki w Załączniku 1..
 2. Wybór miejsca odbywania praktyki. Student samodzielnie szuka i załatwia sobie miejsce odbywanie praktyki, spełniające wymagania zawarte w niniejszym piśmie.
 3. Procedura przygotowania dokumentów. Po uzyskaniu od wybranego zakładu/instytucji przyjmującego na praktykę zgody w formie pisemnej lub ustnego zapewnienia oraz po ustaleniu z przyjmującym na praktykę terminu i celów jej odbywania student przygotowuje pismo przewodnie, które powinno zawierać proponowany termin odbywania praktyki oraz założone indywidualne jej cele.
  • Przygotowanie (*) pisma przewodniego. Student zobowiązany jest przygotować w imieniu wydziału podanie z prośba o odbycie praktyki wraz z podaniem celów i proponowanego terminu. Dokument ten jest jednocześnie pismem przewodnim do dwustronnego porozumienia przygotowywanego w związku z odbywaniem praktyki, podpisywanego przez Dziekana. Pismo należy zaadresować do zakładu/instytucji, w którym student będzie odbywał praktykę. Niezbędne jest podanie:
   • nazwiska osoby, do której powinno być skierowane
   • pełnego adresu, czyli: dokładna nazwa instytucji/przedsiębiorstwa oraz adres (ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość).
  • Przygotowane pismo należy przesłać na adres mailowy do weryfikacji wydziałowemu koordynatorowi praktyk zawodowych (dr inż. Mateusz Jakubiak: jakubiak@agh.edu.pl). W podaniu należy również podać czy przygotowane przez Dziekanat dokumenty będą odebrane przez studenta i osobiście dostarczone do zakładu/instytucji czy Dziekanat ma wysłać je pocztą.
  • Plik z pismem przewodnim wysłany do koordynatora praktyki musi być nazwany zgodnie z następującym wzorem: „Praktyka_zawodowa_IŚ_niest_rok odbywania praktyki_Nazwisko_ Imię.doc” (przykład: Praktyka_zawodowa_IŚ_niest_2016_Nowak_Jan.doc).
  • Po zaakceptowaniu przez koordynatora praktyki celów praktyki w poprawnie przygotowanym piśmie, w terminie ok. 1 tygodnia, przez Dziekanat zostaną przygotowane odpowiednie dokumenty. Dokumenty zgodnie z informacją na piśmie przewodnim będą w Dziekanacie do odbioru osobistego przez studenta lub zostaną wysłane na podany adres (odbiór w Dziekanacie, p. 121).
 4. Odbycie praktyki w wyznaczonym terminie i zgodnie z założonymi celami. Do odbywania praktyki niezbędne jest posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (praktykę mogą odbywać tylko osoby, które taką polisę ubezpieczeniową posiadają).
 5. (*) Podpisane przez wszystkie strony porozumienie, przekazane do Dziekanatu, jest podstawą rozpoczęcia praktyk we wskazanej we wniosku firmie. Dziekanat udostępnia listę podpisanych porozumień opiekunom praktyk.
 6. Udokumentowanie przebiegu praktyki. Przebieg praktyki powinien być udokumentowany zapisami w (*) Dzienniku studenckiej praktyki zawodowej (WYDRUK DWUSTRONNY, czyli na jednej kartce). Po zakończeniu praktyki należy potwierdzić przebieg i odbycie praktyki u opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy.
 7. Oryginał wypełnionego i potwierdzonego podpisami i pieczęciami Dziennika studenckiej praktyki zawodowej powinien zostać dostarczony koordynatorowi praktyk najpóźniej w dniu, w którym uzyskiwany jest wpis do indeksu. Zaleca się pozostawienie sobie kopii dziennika.
 8. Zaliczenie praktyki. Wpisu do Wirtualnego Dziekanatu (/indeksu) dokonuje dr inż. Mateusz Jakubiak na podstawie przedłożonego oryginału Dziennika studenckiej praktyki zawodowej wraz z poświadczeniem odbycia 4-tygodniowej praktyki w wcześniej ustalonym terminie. Wpis ten dokonywany będzie pod koniec 7 semestru studiów. Informacja o terminie wpisu, przed którym wszyscy studenci zobowiązani są dostarczyć Dzienniki praktyk zostanie corocznie uzgodniona zostanie ze starostami.

Bardziej szczegółowych informacji na temat praktyk zawodowych udziela koordynator praktyk dr inż. Mateusz Jakubiak (C-4, p. 3b, jakubiak@agh.edu.pl, tel. 6174755).

Załączniki:
 1. Wzór podania wraz z harmonogramem i programem praktyk
 2. Dziennik praktyk
(*) Zmiany na mocy komunikatu nr 1/2018
Dodano: 2016-12-18      Wstecz