Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Praktyki zawodowe
Praktyka zawodowa GEI w roku ak, 2022/2023
Dodano: 2023-01-30

 

Praktyka zawodowa na kierunku:
Geoinformacja st. stacjonarne - dotyczy studentów 3 roku GEI w roku akademickim 2022/2023


Ważne
Zgłaszając prośbę o przygotowanie porozumienia, należy przy adresie firmy dopisać nr NIP.
Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia NNW (należy podać numer polisy i ubezpieczyciela).

Zasady odbywania i dokumentowania praktyk zawodowych reguluje Komunikat 1/2023 (zmieniający kom. 1/2018).

Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych na kierunku Geoinformacja studia stacjonarne w semestrze letnim.
Zajęcia praktyczne:

1. Informacje ogólne
Praktyka ma charakter indywidualny. Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie/instytucji. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w urzędach organów administracji państwowej różnych szczebli, jednostkach samorządowych administracji kraju, instytucjach branżowych, przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, instytucjach związanych z zarządzaniem środowiskiem, instytucjach zajmujących się zbieraniem i opracowywaniem danych statystycznych, innych jednostkach organizacyjnych, w tym także w firmach prywatnych, wykonujących zadania odpowiadające kierunkowi geoinformacja.
Studenckie praktyki zawodowe mogą się odbywać poza granicami kraju, jeśli jednostka organizacyjna przyjmująca studenta realizuje działania odpowiadające celom odbywania praktyk. W przypadku praktyki zawodowej odbywającej się zagranicą student powinien uzyskać stypendium na ten cel w ramach programu Erasmus+.
Praktyki zawodowe nie mogą być realizowane w placówkach oświatowych.

2. Cele praktyki zawodowej
 • ugruntowanie i poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pozyskiwania, przetwarzania, modelowania i zarządzania danymi przestrzennymi,
 • zapoznanie ze strukturą organizacyjną i zadaniami urzędów, przedsiębiorstw, instytucji branżowych, ich potrzebami i wymaganiami w stosunku do absolwentów studiów kierunku geoinformacja,
 • zapoznanie z obowiązującymi w zakładzie przepisami wewnętrznymi, w tym przepisami BHP, regulaminem pracy, sposobami dokumentowania pracy, procedurami rekrutacji, selekcji, motywowania i szkolenia pracowników jednostki przyjmującej,
 • zapoznanie z realiami i specyfiką pracy w zawodzie inżyniera,
 • rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności oraz umiejętności analitycznych, organizacyjnych, negocjacyjnych itp.,
 • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy, nawiązanie kontaktów zawodowych,
 • wsparcie zespołu w bieżących zadaniach.

3. Zakres tematyczny
W ramach praktyki student powinien brać udział w pracach, w czasie których mógłby zapoznać się z praktycznie wybranymi zagadnieniami z zakresu:
 • pozyskiwanie, analiza, weryfikacja i modelowanie danych przestrzennych,
 • analiza i wizualizacja danych przestrzennych, analizy przestrzenne (GIS) wg określonych wytycznych projektowych oraz standardów przyjętych w przedsiębiorstwie,
 • rozwijanie rozwiązań GIS w przedsiębiorstwie (bazy danych przestrzennych, skrypty, algorytmy, administracja wewnętrznego systemu),
 • tworzenie i wdrażanie oprogramowania front-end,
 • obsługa systemów geoinformatycznych stosowanych w przedsiębiorstwie,
 • opracowywanie algorytmów do przetwarzania danych obrazowych i GIS,
 • projektowanie aplikacji gis,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu,
 • udział w projektowaniu i tworzeniu systemów informatycznych,
 • analizy środowiskowe,
 • analizy aktów prawa miejscowego oraz pozyskiwanie informacji w tym zakresie,
 • integracja informacji w pracach związanych z monitoringiem rynku nieruchomości,
 • prowadzenie działań analitycznych w zakresie zasobu nieruchomości, wykazów nieruchomości, struktury własnościowej, gospodarki nieruchomościami,
 • udział w pracach koncepcyjnych związanych z realizacją inwestycji.
 • Należy wybrać minimum 4 zagadnienia
Szczegółowy program praktyki ustalany jest przez jednostkę przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z wydziałowym opiekunem praktyki, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.

4. Terminarz
Praktykę zawodową odbywają studenci 3 roku GEI studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku ak. 2022/2023. Czas trwania: 4 tygodnie (20 dni robocze). Opiekunem praktyk jest dr hab. inż. Edward Preweda prof. Uczelni.
 • najpóźniej do 2 tygodni przed rozpoczęciem praktyki należy dostarczyć (drogą mailową) opiekunowi praktyki wymagane dokumenty, o których mowa w kom. 1/2023,
 • 25.08.2023 r. – ostateczny termin zakończenia praktyki (praktyka nie może kolidować z zajęciami oraz sesją egzaminacyjną),
 • od 17.07.2023 r. do 25.08.2023 r. – podstawowy zalecany termin odbywania praktyki (przerwa wakacyjna),
 • najpóźniej do 10.09.2023 r. należy dostarczyć dzienniki praktyk (do pok. 119 - dziekanat).
5. Dokumenty do pobrania

Dodano: 2023-01-30      Wstecz