Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Praktyki zawodowe
Praktyka zawodowa IMS w roku ak, 2022/2023
Dodano: 2023-01-30

 

Praktyka zawodowa na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska
Dotyczy studentów 3 roku IMŚ w roku akademickim 2022/2023

Ważne
Zgłaszając prośbę o przygotowanie porozumienia, należy przy adresie firmy dopisać nr NIP.
Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia NNW (należy podać numer polisy i ubezpieczyciela).

Zasady odbywania i dokumentowania praktyk zawodowych reguluje Komunikat 1/2023 (zmieniający kom. 1/2018)

Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska studia stacjonarne w semestrze zimowym.
Zajęcia praktyczne:

1. Informacje ogólne
Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyka ma charakter indywidualny. Praktyki studentów mogą być realizowane w jednostkach administracji państwowej oraz przedsiębiorstwach prowadzących działalność odpowiadającą treściom kształcenia na kierunku inżynieria i monitoring środowiska (szczegóły w sylabusie modułu "Praktyka zawodowa"). Wskazane jest jej odbywanie w miejscu zamieszkania i zaleca się wcześniejsze wstępne uzgodnienie z przedstawicielem danej instytucji (zakładu pracy lub wydzielonej jednostki strukturalnej) możliwość przyjęcia na praktykę w danym terminie.

2. Cele praktyki zawodowej
Do zadań praktyki zawodowej należy zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska, które przykładowo mogą obejmować, w zależności od miejsca odbywania praktyki:
 • w przypadku zakładów przemysłowych: zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez zakładowe służby ochrony środowiska i ze sporządzaną przez nie dokumentacją, zapoznanie się z przebiegiem procesu produkcyjnego i wpływem danego zakładu na środowisko, zapoznanie się z technologiami i urządzeniami stosowanymi do kontroli i ograniczenia tego wpływu, zapoznanie się z problemami eksploatacyjnymi wybranych instalacji i urządzeń ochrony środowiska;
 • w przypadku organów administracji państwowej: zapoznanie się z pracą związaną z oceną dokumentacji i wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska; zapoznanie się z problemami ochrony środowiska w obszarze kompetencji danego urzędu i możliwymi sposobami ich rozwiązywania; zapoznanie się z wymaganą w danym urzędzie wymianą informacji i sprawozdawczością oraz innymi realizowanymi zadaniami (np. pomiarowymi i kontrolnymi w przypadku GIOŚ lub WIOŚ).
 • w przypadku przedsiębiorstw oferujących usługi lub produkty w obszarze inżynierii lub monitoringu środowiska: zapoznanie się z oferowanymi przez dane przedsiębiorstwo usługami/produktami oraz metodami ich realizacji/produkcji, zapoznanie się z problemami ochrony środowiska w danym przedsiębiorstwie i sposobami ich rozwiązywania, zapoznanie się z wybranymi działaniami z zakresu planowania lub projektowania i realizacji/dostawy oferowanych usług/produktów;
 • w przypadku obiektów inżynierii środowiska: zapoznanie się z przebiegiem procesów technologicznych realizowanych w danym obiekcie, zapoznanie się z pracą i problemami eksploatacyjnymi wybranych urządzeń lub instalacji, zapoznanie się z uciążliwością danego obiektu dla środowiska i metodami jej minimalizacji, zapoznanie się z dokumentacją i sprawozdawczością związaną z funkcjonowaniem danego obiektu;
 • w przypadku jednostek naukowych i badawczo-wdrożeniowych: zapoznanie się ze specyfiką badań i projektów realizowanych w danej instytucji, zapoznanie się z zapleczem badawczym i stosowanymi metodykami badań, włączenie się w realizację wybranych zadań lub prac badawczych, zapoznanie się z ewentualnymi możliwościami komercjalizacji prowadzonych badań.
Cele praktyki zawodowej powinny być ustalone indywidualnie i dostosowane do miejsca jej odbywania. Powinno się zaproponować 2-3 cele indywidualne, które mogą obejmować np. wyżej wymienione zadania.

3. Zakres tematyczny
W ramach praktyki student powinien brać udział w pracach, w czasie których mógłby zapoznać się praktycznie z wybranymi działaniami z zakresu np.:
 • udział w procesie wydawania decyzji administracyjnych i obiegu dokumentów,
 • udział w pracach projektowych i wykonawczych,
 • udział w przygotowywaniu danych do zasilania baz danych,
 • udział w pracach pomiarowych lub kontrolnych,
 • udział w pracach przy sporządzaniu dokumentacji formalno-prawnej.
Szczegółowy program praktyki ustalany jest przez jednostkę przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z wydziałowym opiekunem praktyki, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.

4. Terminarz
Praktykę zawodową odbywają studenci 3 roku IMŚ studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku ak. 2022/2023. Czas trwania: 4 tygodnie (20 dni robocze). Opiekunem praktyk jest dr inż. Robert Oleniacz.
 • do 31.03.2023 r. należy dostarczyć (drogą mailową) opiekunowi praktyki wymagane dokumenty, o których mowa w kom. 1/2023,
 • 30.09.2023 r. – ostateczny termin zakończenia praktyki (praktyka nie może kolidować z zajęciami oraz sesja egzaminacyjną),
 • od 17.07.2023 r. do 25.08.2023 r. – podstawowy zalecany termin odbywania praktyki (przerwa wakacyjna),
 • najpóźniej do 17.11.2023 r. należy dostarczyć dzienniki praktyk (do pok. 119 - dziekanat lub 17 - sekretariat KKiOŚ).
5. Dokumenty do pobrania
Dodano: 2023-01-30      Wstecz