Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Praktyki zawodowe
Praktyka zawodowa GIK w roku ak. 2022/2023
Dodano: 2023-01-30

 

Praktyka zawodowa na kierunku:

Geodezja i Kartografia st. stacjonarne - dotyczy studentów 3 roku GiK w roku akademickim 2022/2023
Geodezja i Kartografia st. niestacjonarne - dotyczy studentów 3 roku GiK w roku akademickim 2022/2023


Ważne
Zgłaszając prośbę o przygotowanie porozumienia, należy przy adresie firmy dopisać nr NIP.
Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia NNW (należy podać numer polisy i ubezpieczyciela).

Zasady odbywania i dokumentowania praktyk zawodowych reguluje Komunikat 1/2023 (zmieniający kom. 1/2018).

Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych na kierunku Geodezja i Kartografia studia stacjonarne w semestrze letnim.
Zajęcia praktyczne:

1. Informacje ogólne
Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyka ma charakter indywidualny. Praktyki studentów mogą być realizowane w jednostkach administracji geodezyjnej oraz przedsiębiorstwach prowadzących działalność odpowiadającą treściom kształcenia na kierunku geodezja i kartografia. Powinny to być jednostki zajmujące się działalnością z zakresu geodezji i kartografii, w których student mógłby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym, wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac geodezyjnych. W ramach odbywanej praktyki należy uczestniczyć w czynnościach pomiarowych w terenie.

2. Cele praktyki zawodowej
Do zadań praktyki zawodowej należy zapoznanie studenta z takimi zagadnieniami jak:
 • przepisy prawne, w szczególności techniki i sposoby wykonywania prac dokumentacyjnych i projektowych, proces uzgodnień branżowych oraz technologia i organizacja prac wykonawczych,
 • obsługa sprzętu pomiarowego i urządzeń realizujących proces technologiczny,
 • procedura zgłaszania prac geodezyjnych w ośrodkach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, obieg dokumentacji geodezyjnej,
 • ocena wiarygodności dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
 • aktualizacja danych na poziomie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 • kontrola jakości opracowań kartograficznych lub kartograficznych opracowań tematycznych.
Należy wybrać minimum 4 zagadnienia.

3. Zakres tematyczny
W ramach praktyki student powinien brać udział w pracach, w czasie których mógłby zapoznać się z praktycznie wybranymi zagadnieniami z zakresu, jak na przykład:
 • kompetencji urzędów i obiegu dokumentacji, w szczególności procesu wydawania decyzji administracyjnej w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • prac projektowych i wykonawczych związanych z zakładaniem i modernizacją osnów geodezyjnych, pomiarów szczegółów sytuacyjnych, prac tyczeniowych i inwentaryzacyjnych, pomiarów z wykorzystaniem technik GPS ,
 • przygotowywania danych do zasilania baz danych osnów geodezyjnych (poziomej, wysokościowej) lub osnów magnetycznych lub grawimetrycznych,
 • ustalania stanu prawnego nieruchomości, rozgraniczenia lub podziałów nieruchomości, sporządzania wykazów synchronizacyjnych
 • wznawiania znaków granicznych, wyznaczania punktów granicznych, prac związanych z ustalaniem granic w trybie przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków
 • sporządzania dokumentacji formalno-prawnej, operatu pomiarowego, map sytuacyjno-wysokościowych i map dla celów projektowych,
 • tyczenia i pomiaru inwentaryzacyjnego obiektów budowlanych,
 • terenowego pomiaru polowej osnowy fotogrametrycznej,
 • wykonania geodezyjnego pomiaru fotogrametrycznego na potrzeby aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych lub opracowania map,
Należy wybrać minimum 4 zagadnienia
Szczegółowy program praktyki ustalany jest przez jednostkę przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z wydziałowym opiekunem praktyki, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.

4. Terminarz

Studia stacjonarne.
Praktykę zawodową odbywają studenci 3 roku GIK studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku ak. 2022/2023. Czas trwania: 4 tygodnie (20 dni robocze).
Opiekunowie praktyk:
dr hab. inż. Edward Preweda prof. Uczelni, zaprasza studentów, których nazwiska są od A do K
dr inż. Paweł Sopata, zaprasza studentów, których nazwiska są od L do Ź
dr inż. Elżbieta Jasińska (Pani Prodziekan) osoba zastępująca.

 • najpóźniej do 2 tygodni przed rozpoczęciem praktyki należy dostarczyć (drogą mailową) opiekunowi praktyki wymagane dokumenty, o których mowa w kom. 1/2023,
 • 25.08.2023 r. – ostateczny termin zakończenia praktyki (praktyka nie może kolidować z zajęciami oraz sesją egzaminacyjną),
 • od 17.07.2023 r. do 25.08.2023 r. – podstawowy zalecany termin odbywania praktyki (przerwa wakacyjna),
 • najpóźniej do 10.09.2023 r. należy dostarczyć dzienniki praktyk (do pok. 119 - dziekanat).
Studia niestacjonarne.
Praktykę zawodową odbywają studenci 3 roku GIK studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku ak. 2022/2023 lub 4 roku w semestrze zimowym 2023/2024. Czas trwania: 4 tygodnie (20 dni robocze). Opiekunem praktyk jest dr hab. inż. Edward Preweda prof. Uczelni.
 • najpóźniej do 2 tygodni przed rozpoczęciem praktyki należy dostarczyć (drogą mailową) opiekunowi praktyki wymagane dokumenty, o których mowa w kom. 1/2023,
 • koniec stycznia 2024* r. – ostateczny termin zakończenia praktyki (praktyka nie może kolidować z zajęciami oraz sesją egzaminacyjną),
 • od 17.07.2023 r. do 25.08.2023 r. – podstawowy zalecany termin odbywania praktyki (przerwa wakacyjna),
 • do końca stycznia 2024* r. należy dostarczyć dzienniki praktyk (do pok. 119 - dziekanat).

*) termin zakończenia zajęć semestru zimowego 2023/2024 – taki, jaki zostanie podany w Zarządzeniu Rektora dot. organizacji roku akademickiego 2023/2024.
Dodano: 2023-01-30      Wstecz