Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Pytania i odpowiedzi
Najczęściej zadawane pytania
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane ze stypendiami.

Jakie dokumenty należy dostarczyć aby otrzymać stypendium socjalne?
Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o stypendium socjalne można znaleźć w zakładce stypendium socjalne.
Jakie kwoty/ dochody wpisujemy do systemu?
 
Kto może ubiegać się o stypendium socjalne?
O stypendium socjalne mogą ubiegać się Studenci, którzy:
 • Są obywatelami polskimi albo cudzoziemcami wymienionymi w art. 43-44 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Mają dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekraczający progu ustalonego na danej Uczelni (obecnie maksymalny próg może wynosić 895,70 zł, a od 1 listopada 2016 r. będzie wynosił 1051,7 zł ), (dochód określany na podstawie dokumentów z ostatniego roku podatkowego),
 • Złożą odpowiednio udokumentowany wniosek.

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości mogą ubiegać się Studenci, którzy:
 • Spełniają kryteria stypendium socjalnego,
 • Są studentami studiów stacjonarnych,
 • Spełniają kryteria (i dostarczą odpowiednie dokumenty) przyznawania zwiększenia z tytułów wykazanych w regulaminie.
Studenci studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa wyżej, mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Ile jednakowych świadczeń pomocy materialnej można pobierać?
 • Studiując na kilku kierunkach studiów oraz na kilku uczelniach można otrzymywać świadczenie danego rodzaju tylko na jednym wskazanym kierunku,
 • Można otrzymywać równocześnie stypendium Rektora, stypendium Ministra oraz stypendia motywacyjne pochodzące z innych programów stypendialnych.
!!!  Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
!!!  Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów.


Co należy zrobić żeby ubiegać się o stypendium?

Należy spełniać przesłanki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz kryteria szczegółowe określone w regulaminie pomocy materialnej obowiązującym w Uczelni,
 • Należy poprawnie zarejestrować wniosek o przyznanie stypendium według schematu
 • Odpowiednio udokumentować swoją sytuację materialną,
 • Złożyć wniosek + oświadczenie o dochodach wraz z kompletem dokumentów we właściwym dla studenta dziekanacie

Kogo należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta?

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
!!!  Gdy student spełnia kryterium samodzielności finansowej do dochodu nie wlicza się osób wymienionych w pkt. 3.

Jakie kryteria musi spełnić osoba samodzielna finansowo?
Obecnie student może zostać uznany samodzielny finansowo na dwa sposoby:

    Pierwszy sposób
 Będziesz uznawany jako samodzielny finansowo w przypadku gdy nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzisz ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełniasz choćby jedną z przesłanek:
 • ukończyłeś 26 rok życia
 •   pozostajesz w związku małżeńskim
 •   masz na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, czyli dzieci niepełnoletnie, pobierające naukę do 26. roku życia lub niepełnosprawne niezależnie od wieku
Oczywiście możesz także spełniać wszystkie te przesłanki łącznie – mimo tego, wymagane jest spełnienie tylko jednej z nich;

    Drugi sposób
 Zostaniesz uznany za samodzielnego finansowo jeżeli spełnisz łącznie następujące warunki:
 • posiadałeś stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiadasz stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • Twój miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (od listopada 2016 jest to 930,35 zł)
 • nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdziłeś ten fakt w złożonym oświadczeniu.


Jakich dochodów nie wlicza się do dochodu studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne :
 • dochodów rodziców i rodzeństwa studenta, jeżeli student jest samodzielny finansowo,
 • świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w tym świadczeń motywacyjnych)
 • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
 • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
 •  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (takich jak stypendium szkolne, zasiłek szkolny, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) ;
 •  świadczeń, takich jak stypendia finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym [od 1 października 2014 r. świadczenia o których mowa w art. 173b oraz 200 ust. 1 wliczają się do dochodu];
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, takich jak organizacje pożytku publicznego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)[od 1 października 2014 r.].
!!!  Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej.


Jak należy udokumentować wniosek?

Do wniosku należy dołączyć wszystkie właściwe wymagane zaświadczenia/ oświadczenia /dokumenty poświadczające daną sytuację (bądź ich potwierdzone za zgodnością z oryginałem kserokopie)/ wyciągi z właściwych rejestrów.


Kiedy może nastąpić wstrzymanie wypłaty świadczeń?

 • W przypadku przerwania studiów np. w wyniku złożenia rezygnacji, skreślania z listy studentów,
 • W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń – w tym przypadku student jest zobligowany do zwrotu pobranych świadczeń
 • W przypadku stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości –w chwili utraty prawa do zamieszkania w domu studenckim bądź innym obiekcie (w takim przypadku wypacane jest jedynie stypendium socjalne, chyba, że student przedstawi dokument poświadczający zamieszkanie w innym obiekcie niż dotychczasowy)

!!! Od 1 października 2014 r. decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym zostałeś skreślony z listy Studentów albo ukończyłeś studia na kierunku, na którym pobierałeś świadczenie, lub utraciłeś prawo do świadczenia w związku z ukończeniem innych studiów.


O czym muszę poinformować uczelnię jeżeli otrzymam stypendium?

W przypadku zmiany sytuacji Studenta należy poinformować Uczelnię o:
 • zmianie liczby członków rodziny,
 • zmianie wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie wskazanym w oświadczeniu,
 • innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej (przykładowo o ukończeniu innego kierunku studiów na tym samym poziomie studiów).

!!! Na żądanie organu przyznającego świadczenia student zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień oraz udzielenia informacji mających wpływ na prawo do tych świadczeń.


Czy dokumenty mogą być przesłane w formie elektronicznej/pocztą listową, jeśli tak to na jaki adres?
Istnieje możliwość składania wniosków drogą korespondencyjną (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty należy przysyłać na adres dziekanatu z dopiskiem "Dziekanat pomocy materialnej".

Jak prawidłowo zaznaczyć we wniosku na którym semestrze się jest?
Składanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego odbywa się w okresie wakacyjnym oraz w pierwszych dniach września. Zaznaczyć należy zatem rok studiów na którym będzie się studiowało od października.
 
Co trzeba zrobić żeby zostało mi przyznane miejsce w akademiku?
Należy zalogować się na stronie Miasteczka Studenckiego. Przydział miejsca w akademikach odbywa się w całości elektronicznie.
 
Co trzeba zrobić kiedy zgubię legitymację?
Wykaz dokumentów wraz z wzorem wniosku można znaleźć w zakładce duplikat legitymacji.
 
Czy należy składać ponownie wniosek o przyznanie stypendium wraz z tymi samymi dokumentami, aby przedłużyć stypendium na semestr letni?
Warunki przyznania stypendium na nowy semestr zawsze określa pismo Rektora w tej sprawie wysyłane przed rozpoczęciem semestru.

Czy wymagane jest zaświadczenie o bezrobociu członka rodziny, jeśli jest on studentem niestacjonarnym?
Jeśli w gospodarstwie domowym pozostaje bezrobotny członek rodziny (rodzic, rodzeństwo studiujące na studiach niestacjonarnych a będące na utrzymaniu rodziców, wnioskodawca będący studentem studiów niestacjonarnych) stosowne zaświadczenie o okresie zarejestrowania w UP oraz pobieraniu ewentualnych świadczeń dla osób bezrobotnych w kwotach netto, jest wymagane.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania zapomogi?
Wraz z wnioskiem o przyznanie zapomogi należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzające sytuację losową przytoczoną w podaniu (faktury, karty szpitalne, akty zgonu, karty przebiegu choroby etc.).

Jak najprościej upewnić się czy podanie o stypendium socjalne zostało rozpatrzone?
Wniosek uznany za kompletny jest wprowadzony do systemu Wirtualny Dziekanat, do zakładki "stypendium" jest oznaczony statusem "przyjęty" i są narzucone miesięczne raty stypendium. W stosunku do niekompletnych wniosków zachodzi konieczność ich uzupełnienia poprzez przesłanie na adresy mailowe wnioskodawców stosownych wezwań. Do momentu uzupełniania brakujących dokumentów, dane nie są wprowadzane do systemu.

Czy można złożyć podanie o stypendium socjalne, jeśli sytuacja materialna rodzinny uległa nagłej zmianie w połowie semestru?
Tak, istnieje taka możliwość.

Kto może załatwić sprawę w moim imieniu w dziekanacie, jeśli jestem nieosiągalny np. zagranicą/chory w szpitalu?
Osoba, która posiada pisemne notarialne upoważnienie do występowania w imieniu nieobecnego studenta.

Czy trzeba wypełniać pole z numerem konta bankowego na wniosku o pomoc materialną, jeżeli mam numer konta wpisany w Wirtualnej Uczelni?
Nie trzeba, jeżeli w Wirtualnej Uczelni jest wpisany aktualny numer konta bankowego. Chyba, że w ostatnim czasie nastąpiła zmiana numeru konta - tą informację należy koniecznie! podać  do Dziekanatu i zgłosić zmianę w paw. C-1, pok.111.

Jak uzyskać zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy z uczelni.
Zaświadczenie wystawia Dziekanat Pomocy Materialnej (pok. 120). 
 
2016-08-09