Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Formy pomocy
Stypendium Rektora
Dodano: 2021-05-04

 

Obligatoryjną formą ubiegania się przez studentów AGH o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę jest wypełnienie wniosku w systemie USOS .

Z przyczyn formalnych elektroniczna forma ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę nie zwalnia ! studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (stosowne zaświadczenia i oświadczenia) w formie papierowej.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
    Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest za osiągniętą wysoka średnią ocen za rok akademicki 2023/2024 po złożeniu wniosku w USOS-ie

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe jest przyznawane  po złożeniu wniosku i wynosi zgodnie z poniższym zestawieniem

          Kategoria  Kwota stypendium
          (C)                850 zł
          (B)                950 zł
          (A)                1050 zł

Studenci I roku studiów, laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych :

Studenci I roku studiów, laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty:

         Laureat          950 zł
         Finalista         850 zł

Studenci I roku studiów, medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie: 

         Za zajęcie I miejsca - 950 zł 
         Pozostałe miejsca - 850 zł 

Zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce maksymalna łączną wysokość stypendium socjalnego wraz ze zwiększeniem  oraz stypendium rektora wynosi 2730 zł miesięcznie.
    WAŻNE!
    Studentom rozpoczynającym studia II stopnia w AGH, stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznane w oparciu o wyniki uzyskane w ostatnim roku nauki na studiach I stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów I stopnia trwa jeden semestr, bierze się pod uwagę średnią ocen uzyskaną w tym semestrze.
    Studentom drugiego semestru studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem letnim, średnią ocen oblicza się za wyniki uzyskane  na pierwszym semestrze studiów II stopnia w AGH.
Dodano: 2021-05-04      Wstecz