Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Formy pomocy
Stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych
Dodano: 2021-05-04

 

Obligatoryjną formą ubiegania się przez studentów AGH o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę jest wypełnienie wniosku w systemie  USOS .

Z przyczyn formalnych elektroniczna forma ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę nie zwalnia ! studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (stosowne zaświadczenia i oświadczenia) w formie papierowej.


Stypendium socjalne
  Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr roku akademickiego. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 roku, z późn. zmianami.

  Podstawa naliczania stypendium socjalnego w październiku wynosi 1294,40 zł netto. Wysokość stypendium socjalnego według przedziałów dochodowych wynosi:
  • 880 zł w przypadku dochodu 700,01 zł – 1294,4 zł
  • 1080 zł w przypadku dochodu 350,01 zł – 700,00 zł
  • 1280 zł w przypadku dochodu 0,00 zł – 350,00 zł

  Aby otrzymać stypendium socjalne należy złożyć odpowiednie 
dokumenty.
  Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 400 zł/miesiąc i dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w 58 15 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH.
  Zwiększenie stypendium można otrzymać z tytułu:
      1. sieroctwa (do kompletu dokumentów należy dostarczyć kopię aktu zgonu rodzica) lub,
    2. ciężkiej lub przewlekłej choroby członka rodziny - należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza specjalisty z informacją o występującej chorobie i konieczności stałego leczenia (rachunki za lekarstwa, wypisy ze szpitala czy wyniki badań nie będą brane pod uwagę)  lub,
     3. pobierania zasiłku okresowego lub stałego z pomocy społecznej (należy dostarczyć zaświadczenie o bieżącej pobieranej pomocy. Zaświadczenia z pobieranymi zasiłkami rodzinnymi nie są świadczeniami celowymi) lub,
     4. zamieszkania w domu studenckim AGH (w dniu rozpatrywania wniosku student musi być zakwaterowany w akademiku AGH).  UWAGA!!!

  Do wszystkich dostarczonych kopii dokumentów należy okazać ich oryginały. Wszystkie kopie, które nie mają "pokrycia" w oryginałach" nie są ważnymi dokumentami.Regulaminu FPM.


Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia. Wniosek należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności dostarczyć do dziekanatu. Kwota stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  • znaczny stopień niepełnosprawności (Z) - 1200 zł/m-c
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności (U) -1000 zł/m-c
  • lekki stopień niepełnosprawności (L) - 800 zł/m-c
 • Maksymalna wysokość zapomogi możliwej do przyznania przez Prodziekana Wydziału wynosi 3000 zł
Dodano: 2021-05-04      Wstecz