Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Wróć Wykaz tematów prac dyplomowych 2021/2022
Wkrótce zostaną ogłoszone zasady wyboru prac dyplomowych.

Kryteria wyboru
Wybierz katedrę:
Wybierz kierunek:
Wybierz stopień:
Wybierz specjalność:
Wybierz promotora:
Wybierz temat:
Wolne/Zajęte:
Status tematu:
 
 
PromotorKatedraTematKierunek/StopRodz.ID
Stat.
Adamczyk TomaszKFTŚiIPAnaliza rynku nieruchomości wraz z analizą trafności wyceny na lokalnym rynku Gminy Wielka Wieś
Szczegóły
Opis tematu:Uwzględnienie przy analizie rynku nieruchomości i w konsekwencji przy wycenie nieruchomości, analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS (QGIS, ArcGIS) oraz narzędzi statystycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the real estate market with analysis of the accuracy of valuation in the local market of the Wielka Wieś Commune
GiK GNiK II st.Pr.poj.[815.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFTŚiIPAnaliza wpływu czasu na zmienność cen nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Określenie wartości rynkowych wybranych nieruchomości w podejściu porównawczym oraz wartości odtworzeniowych w podejściu kosztowym. Analiza uzyskanych wartości w kontekście prawidłowości na danym lokalnym rynku nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of property price volatility in the aspect of time influence
GiK GNiK II st.Pr.poj.[808.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFTŚiIPOptymalizacja podatku od wartości nieruchomości w warunkach polskich
Szczegóły
Opis tematu:Weryfikacja aktualnego sposobu opodatkowania nieruchomości w odniesieniu do podatku ad valorem. Uwzględnienie elementów wyceny masowej przy oszacowaniu wartości nieruchomości pod kątem zastosowania takiej wartości do celów podatkowych. Symulacje i analiza różnych stawek procentowych podatku od wartości nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Optimization of real estate value tax in Polish conditions
GiK GNiK II st.Pr.poj.[805.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFTŚiIPPodobieństwo nieruchomości w aspekcie określania ich wartości rynkowej
Szczegóły
Opis tematu:Analiza i weryfikacja różnych sposobów doboru obiektów podobnych przy tworzeniu bazy nieruchomości do wyceny. Sprawdzenie wiarygodności uzyskanych wyników wyceny w odniesieniu do podbaz nieruchomości wyróżnionych wybranymi sposobami doboru nieruchomości podobnych oraz w odniesieniu do różnych metod wyceny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Similarity of properties in terms of determining their market value
GiK GNiK II st.Pr.poj.[803.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFTŚiIPSzacowanie wartości rynkowej w podejściu porównawczym na przykładzie nieruchomości lokalowej
Szczegóły
Opis tematu:Zebranie i analiza informacji z lokalnego rynku nieruchomości. Oszacowanie wybranej nieruchomości kilkoma sposobami wyceny z podejścia porównawczego i analiza uzyskanych wyników.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Estimation of the market value in the comparative approach on the example of a real estate
GiK I st.Pr.poj.[810.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFTŚiIPWpływ metodyki wyceny na szacowaną wartość nieruchomości leśnych
Szczegóły
Opis tematu:Analiza różnych metod szacowania wartości nieruchomości leśnych. Weryfikacja wyników uzyskanych na podstawie oszacowania wybranych drzewostanów względem różnych technik szacowania oraz różnych stosowanych tablic dla drzewostanów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of valuation methodology on the estimated value of forest properties
GiK GNiK II st.Pr.poj.[807.0]
Zajęte
Adamczyk TomaszKFTŚiIPZastosowanie różnych metod wyceny z podejścia porównawczego przy szacowaniu wartości rynkowej wybranej nieruchomości gruntowej
Szczegóły
Opis tematu:Zebranie i analiza informacji z lokalnego rynku nieruchomości. Oszacowanie wybranej nieruchomości kilkoma sposobami wyceny z podejścia porównawczego i analiza uzyskanych wyników.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of different valuation methods from the comparative approach to estimating the market value of the selected land property
GiK I st.Pr.poj.[812.0]
Zajęte
Banasik PiotrKGZiKInwentaryzacja zabytkowych znaków geodezyjnych na obszarze Krakowa
Szczegóły
Opis tematu:Pierwsze znaki punktów geodezyjnych osnów stabilizowane były na obszarze Krakowa w połowie XIX wieku. Wiele z tych znaków zachowało się do dziś. Obecnie straciły swoje geodezyjne znaczenie i są głównie zabytkami dokumentującymi działalność geodetów. Celem pracy byłoby odszukanie tych znaków w przestrzeni miejskiej Krakowa, w archiwalnej dokumentacji geodezyjnej i architektonicznej, opis geodezyjnego znaczenia w przeciągu 200 lat, opracowanie wirtualnego katalogu takich zabytkowych znaków. Praca ma charakter nowatorski, ponieważ brak jest tego typu opracowania nie tylko dla Krakowa, ale również dla innych miast Polski.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Cataloguing of historic geodetic marks in the area of ​​Krakow
GiK PiAG II st.Pr.poj.[678.0]
Banasik PiotrKGZiKOprogramowanie do badania zmian pola powierzchni w państwowych układach współrzędnych
Szczegóły
Opis tematu:Pole powierzchni wyrażane na różnych powierzchniach odniesienia przyjmuje różne wartości. Celem pracy byłaby analiza tego problemu dla powierzchni odniesienia w układach współrzędnych obowiązujących obecnie w Polsce i opracowanie oprogramowania służącego do wizualizacji zmian pola powierzchni na obszarze wskazanego powiatu, wynikających ze zmiany powierzchni odniesienia. Do wykonania pracy wymagana byłaby umiejętność programowania (np. Python).
Wymagania/uwagi:Wskazana umiejętność programowania (np. Python)
Tytuł tłumaczenie:Software for research surface area changes in state coordinate systems
GiK PiAG II st.Pr.poj.[679.0]
Zajęte
Banasik PiotrKGZiKTransformacja czy wyrównanie obserwacji - dyskusja metod obliczania wysokości punktów
Szczegóły
Opis tematu:Problem obliczania wysokości w nowym układzie może być realizowany przy pomocy transformacji wysokości lub poprzez ponowne wyrównanie obserwacji niwelacyjnych w nowym układzie. Każda z metod ma zalety i wady oraz ograniczenia do stosowania. Brak jest jednak przykładów analiz dla każdej z metod. Celem pracy byłoby włączenie się w dyskusję `o wyższości jednej metody nad drugą`, praktyczne sprawdzenie wyników każdej z nich. Praca będzie realizowana na przykładzie szczegółowej osnowy wysokościowej wybranego miasta, dla danych z układów PL-KRON86- NH i PL-EVRF-NH, symulowanych i rzeczywistych, z użyciem oprogramowania Geonet.


Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Transformation or alignment of observations - discussion of the methods of calculating the heights of points
GiK PiAG II st.Pr.poj.[677.0]
Barańska AnnaKGZiKAnaliza korelacji na usługach wagowania cech nieruchomości na przykładzie wybranego rynku
Szczegóły
Opis tematu:Wyznaczanie tzw. udziałów wagowych cech nieruchomości w wyjaśnianiu ich cen za pomocą zasady ceteris paribus, analizy korelacji liniowych oraz analizy korelacji krzywoliniowych z porównaniem wyników i badaniem ich wiarygodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Correlation analysis on the services of weighing property features on the example of a selected market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[817.0]
Barańska AnnaKGZiKAnaliza korelacji na usługach wagowania cech nieruchomości na przykładzie wybranego rynku
Szczegóły
Opis tematu:Wyznaczanie tzw. udziałów wagowych cech nieruchomości w wyjaśnianiu ich cen za pomocą zasady ceteris paribus, analizy korelacji liniowych oraz analizy korelacji krzywoliniowych z porównaniem wyników i badaniem ich wiarygodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Correlation analysis on the services of weighing property features on the example of a selected market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[818.0]
Barańska AnnaKGZiKCharakterystyka i analiza wybranego rynku nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Opis wybranego lokalnego rynku nieruchomości określonego typu, z uwzględnieniem czynników go kształtujących. Analiza zmienności cen w rozpatrywanym przedziale czasu oraz wyłonienie atrybutów cenotwórczych z oszacowaniem ich wpływu na ceny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Characteristics and analysis of the selected real estate market
GiK I st.Pr.poj.[819.0]
Barańska AnnaKGZiKCharakterystyka i analiza wybranego rynku nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Opis wybranego lokalnego rynku nieruchomości określonego typu, z uwzględnieniem czynników go kształtujących. Analiza zmienności cen w rozpatrywanym przedziale czasu oraz wyłonienie atrybutów cenotwórczych z oszacowaniem ich wpływu na ceny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Characteristics and analysis of the selected real estate market
GiK I st.Pr.poj.[820.0]
Barańska AnnaKGZiKModelowanie rynku nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Wielowymiarowe funkcyjne modelowanie lokalnego rynku wybranego segmentu nieruchomości wraz z oceną jakości dopasowania modelu i jego przydatności do prognozowania rynkowej wartości nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modeling of the real estate market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[822.0]
Barańska AnnaKGZiKPorównanie różnych algorytmów wyceny nieruchomości w ramach podejścia porównawczego na przykładzie wybranej gminy
Szczegóły
Opis tematu:Zgromadzenie bazy danych nt. transakcji nieruchomościami na wybranym rynku lokalnym wraz z wyceną wybranego obiektu na tym rynku, za pomocą różnych algorytmów w ramach podejścia porównawczego. Porównanie wyników i ocena ich wiarygodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of different algorithms for real estate valuation as part of the comparative approach on the example of a selected commune
GiK GNiK II st.Pr.poj.[821.0]
Basista IzabelaKGZiKAnaliza porównawcza oprogramowania do budowy geoportali
Szczegóły
Opis tematu:celem pracy jest porównanie dostępnych narzędzi do tworzenia aplikacji internetowych. Porównanie to może polegać na próbie udostępnienia tych samych danych przestrzennych w różnych oprogramowaniach. Gromadzenie danych leży po stronie studenta.
http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparative analysis of geoportal software
GiK PiAG II st.Pr.poj.[129.0]
Basista IzabelaKGZiKGeoportal tematyczny
Szczegóły
Opis tematu:celem pracy jest opracowanie aplikacji internetowej prezentującej dane przestrzenne w wybranej tematyce np. turystyka, ochrona środowiska, ochrona zdrowia itp. Gromadzenie danych do pracy leży po stronie studenta.
http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/component/spsimpleportfolio/item/31-geoportal-tematyczny`Itemid=0
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Thematic geoportal
GiK PiAG II st.Pr.poj.[127.0]
Basista IzabelaKGZiKGeoportal tematyczny
Szczegóły
Opis tematu:celem pracy jest opracowanie aplikacji internetowej prezentującej dane przestrzenne w wybranej tematyce np. turystyka, ochrona środowiska, ochrona zdrowia itp. Gromadzenie danych do pracy leży po stronie studenta.
http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/component/spsimpleportfolio/item/31-geoportal-tematyczny`Itemid=0
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Thematic geoportal
GiK PiAG II st.Pr.poj.[128.0]
Basista IzabelaKGZiKInternetowa społecznościowa aplikacja dla urządzeń mobilnych do oceny wybranego zjawiska lub obiektu
Szczegóły
Opis tematu:aplikacja oparta na oprogramowaniu ESRI, przykładowe rozwiązania pod adresem: https://doc.arcgis.com/en/appstudio/gallery/
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Online social application for mobile devices to evaluate a selected phenomenon or object
GiK I st.Pr.poj.[118.0]
Basista IzabelaKGZiKInternetowa społecznościowa aplikacja dla urządzeń mobilnych do oceny wybranego zjawiska lub obiektu
Szczegóły
Opis tematu:aplikacja oparta na oprogramowaniu ESRI, przykładowe rozwiązania pod adresem: https://doc.arcgis.com/en/appstudio/gallery/
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Online social application for mobile devices to evaluate a selected phenomenon or object
IŚ I st.Pr.poj.[119.0]
Basista IzabelaKGZiKMapa atrakcji turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej na urządzenia mobilne
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wskazanie tych narzędzi/funkcji systemów GIS, które mogą pomóc przy realizacji poszczególnych etapów scaleń gruntów. Dane do pracy udostępnia promotor.
Wymagania/uwagi:Podstawowa wiedza na temat procesu scalania i wymiany gruntów jest niezbędna.
Tytuł tłumaczenie:Jura Krakowsko-Częstochowska tourist attractions map for mobile devices
GiK I st.Pr.poj.[124.0]
Zajęte
Basista IzabelaKGZiKMapa pomników przyrody na terenie powiatu limanowskiego
Szczegóły
Opis tematu:Aplikacja na prezentować walory przyrodnicze na terenie powiatu limanowskiego. Wynikiem prac będzie aplikacja internetowa dostępna dla przeglądarek internetowych oraz dla urządzeń o małych przekątnych ekranu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Map of natural monuments in the Limanowa county
GiK I st.Pr.poj.[121.0]
Zajęte
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie aplikacji ModelBuilder do automatyzacji analiz przestrzennych
Szczegóły
Opis tematu:celem pracy jest opracowanie nowego narzędzia (toolbox) realizującego wybrane zagadnienie oparte na analizach przestrzennych. Praca na oprogramowaniu ArcGIS.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using the ModelBuilder application to automate spatial analysis
GiK I st.Pr.poj.[120.0]
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie aplikacji ModelBuilder do automatyzacji analiz przestrzennych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie nowego narzędzia (toolbox) realizującego wybrane zagadnienie oparte na analizach przestrzennych. Praca na oprogramowaniu ArcGIS.
Informacje można znaleźć również na stronie specjalności pod adresem:
http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/component/spsimpleportfolio/item/32-wykorzystanie-aplikacji-modelbuilder-do-automatyzacji-a`Itemid=0
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using the ModelBuilder application to automate spatial analysis
GiK PiAG II st.Pr.poj.[125.0]
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do wyznaczenia terenów pod budowę stacji paliw w powiecie bocheńskim
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zebranie i przygotowanie danych przestrzennych, a następnie wykonanie analiz przestrzennych i wizualizacja wyników tych analiz. Czynności te mają pomóc inwestorowi podjąć decyzję odnośnie lokalizacji nowej stacji paliw w powiecie bocheńskim. Gromadzenie danych leży po stronie studenta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Location selection for new petrol station using GIS tools in the Bochnia county
GiK I st.Pr.poj.[123.0]
Zajęte
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do wyznaczenia terenów pod budowę stacji paliw w powiecie skarżyskim
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zebranie i przygotowanie danych przestrzennych, a następnie wykonanie analiz przestrzennych i wizualizacja wyników tych analiz. Czynności te mają pomóc inwestorowi podjąć decyzję odnośnie lokalizacji nowej inwestycji. Gromadzenie danych leży po stronie studenta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of GIS tools to find the best place for a petrol station in the Skarżysko-Kamienna district
GiK I st.Pr.poj.[122.0]
Zajęte
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie systemów GIS przy realizacji prac scaleniowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wskazanie tych narzędzi/funkcji systemów GIS, które mogą pomóc przy realizacji poszczególnych etapów scaleń gruntów. Dane do pracy udostępnia promotor.
http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/component/spsimpleportfolio/item/33-wykorzystanie-systemow-gis-przy-realizacji-prac-scaleni`Itemid=0
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of GIS systems in the implementation of consolidation works
GiK GNiK II st.Pr.poj.[126.0]
Basista IzabelaKGZiKWykorzystanie systemów GIS przy realizacji prac scaleniowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wskazanie tych narzędzi/funkcji systemów GIS, które mogą pomóc przy realizacji poszczególnych etapów scaleń gruntów. Dane do pracy udostępnia promotor.
http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/component/spsimpleportfolio/item/33-wykorzystanie-systemow-gis-przy-realizacji-prac-scaleni`Itemid=0
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of GIS systems in the implementation of consolidation works
GiK PiAG II st.Pr.poj.[130.0]
Bergier TomaszKKiOŚAnaliza funkcjonowania wybranego obiektu zielonej infrastruktury stosowanego do gospodarowania wodami deszczowymi.
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wybranych obiektów błękitno-zielonej infrastruktury funkcjonujących w Krakowie i w okolicznych miejscowościach, wykorzystywanych do retencjonowania i oczyszczania wód deszczowych. Ocena funkcjonowania tych obiektów pod kątem stanu technicznego, hydrauliki, rozwoju populacji roślin, dostarczania usług ekosystemów, efektywności usuwania zanieczyszczeń i wybranych parametrów jakości wody.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Performance analysis of the selected green infrastructure facility applied for stormwater management.
IŚ I st.Pr.poj.[784.0]
Zajęte
Bergier TomaszKKiOŚAnaliza statystyczna jakości i ilości ścieków komunalnych oczyszczanych przez wybrane oczyszczalnie hydrofitowe.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy polega na analizie pracy wybranej oczyszczalni hydrofitowej ścieków komunalnych. Zadanie dyplomanta polega na pozyskaniu informacji nt. procesu technologicznego oczyszczalni, wyników pomiarów jakości ścieków oraz generalnie funkcjonowania technicznego obiektu, a także na analizie i ocenie efektywności oczyszczania ścieków. Wybór obiektu przed Dyplomanta odbywa się z listy zaproponowanej przez Promotora.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Statistical analysis of the quality and quantity of municipal wastewater treated by the selected constructed wetlands.
IŚ I st.Pr.poj.[787.0]
Bergier TomaszKKiOŚInwentaryzacja gospodarki wodno-ściekowej w wybranej miejscowości.
Szczegóły
Opis tematu:Rozwinięcie projektu semestralnego realizowanego w ramach przedmiotu `Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków`, polegającego na szczegółowej inwentaryzacji urządzeń gospodarki wodno-ściekowej w wybranej miejscowości (domyślnie własnej miejscowości dyplomanta).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Water and sewage management in the selected municipality
IŚ I st.Pr.poj.[786.0]
Zajęte
Bergier TomaszKKiOŚKoncepcja zastosowania rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury dla adaptacji wybranej szkoły do zmian klimatu.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest stworzenie kompleksowego systemu zagospodarowania wód deszczowych w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury, również w szerszym kontekście działań adaptacyjnych i mitygacyjnych miasta Krakowa. Projekt zostanie zrealizowany dla wybranej szkoły w Krakowie (wybór wspólnie z KEGW).
Wymagania/uwagi:Praca realizowana we współpracy z krakowską jednostką miejską Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW). Możliwość odbycia stażu w KEGW.
Tytuł tłumaczenie:The concept of application of blue-green infrastructure solutions for the adaptation of the selected school to climate change.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[789.0]
Bergier TomaszKKiOŚKoncepcja zastosowania rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury dla adaptacji wybranej szkoły do zmian klimatu.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest stworzenie kompleksowego systemu zagospodarowania wód deszczowych w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury, również w szerszym kontekście działań adaptacyjnych i mitygacyjnych miasta Krakowa. Projekt zostanie zrealizowany dla wybranej szkoły w Krakowie (wybór wspólnie z KEGW).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The concept of application of blue-green infrastructure solutions for the adaptation of the selected school to climate change.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[791.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPAnaliza finansowych skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Szczegóły
Opis tematu:W pracy wykonywana jest prognoza finansowych skutków uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta. Zadanie to polega na wykonaniu bilansu zmian w finansach gminy, jakie będą mogły mieć miejsce po wejściu w życie nowego planu (lub jego zmiany) i opiera się na oszacowaniu maksymalnych kosztów jakie poniesie gmina (tj. odszkodowania z tytułu braku możliwości korzystania z nieruchomości oraz spadku wartości nieruchomości, koszt wykupu gruntów pod budowę dróg publicznych, koszt budowy dróg publicznych, czy koszt realizacji infrastruktury technicznej) oraz oszacowaniu wielkości maksymalnych dochodów jakie osiągnie gmina (tj. wpływ z tytułu opłaty planistycznej, wpływ z tytułu opłaty adiacenckiej, wpływ ze wzrostu podatku od nieruchomości, wpływ z opłat od czynności cywilno-prawnych, czy wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych), w określonym czasie od wprowadzenia nowego prawa miejscowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the financial consequences of enacting a local spatial development plan
GiK I st.Pr.poj.[528.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPAnaliza finansowych skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Szczegóły
Opis tematu:W pracy wykonywana jest prognoza finansowych skutków uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta. Zadanie to polega na wykonaniu bilansu zmian w finansach gminy, jakie będą mogły mieć miejsce po wejściu w życie nowego planu (lub jego zmiany) i opiera się na oszacowaniu maksymalnych kosztów jakie poniesie gmina (tj. odszkodowania z tytułu braku możliwości korzystania z nieruchomości oraz spadku wartości nieruchomości, koszt wykupu gruntów pod budowę dróg publicznych, koszt budowy dróg publicznych, czy koszt realizacji infrastruktury technicznej) oraz oszacowaniu wielkości maksymalnych dochodów jakie osiągnie gmina (tj. wpływ z tytułu opłaty planistycznej, wpływ z tytułu opłaty adiacenckiej, wpływ ze wzrostu podatku od nieruchomości, wpływ z opłat od czynności cywilno-prawnych, czy wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych), w określonym czasie od wprowadzenia nowego prawa miejscowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the financial consequences of enacting a local spatial development plan
GiK I st.Pr.poj.[529.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPMarka nieruchomości a jej wartość rynkowa
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które będzie zawierać praca, jest sprawdzenie istnienia zależności pomiędzy marką, pod którą sprzedawana jest nieruchomość, a wartością tej nieruchomości. Marka, pod którą sprzedawana jest nieruchomość, może być wykreowana specjalnie dla niej, może należeć do developera lub pośrednika w obrocie nieruchomościami, może być także kojarzona z jakimś innym produktem i wykorzystywana do sprzedaży nieruchomości na zasadach merchandisingu. W każdym z tych przypadków badania powinny odpowiedzieć na pytanie czy ceny ofertowe sprzedawanych pod jakąś marką nieruchomości są wyższe i czy potencjalni nabywcy za nieruchomość sprzedawaną pod jakąś marką są skłonni zapłacić więcej. Obszar badań może być dowolnie wybrany przez Studenta. Badania wymagać będą zastosowania mieszanej metody badawczej (analizy podstawowych statystyk opisujących ceny transakcyjne i cechy nieruchomości w nawiązaniu do wyników z wywiadów indywidualnych i/lub badań ankietowych). Analizie podlegać mogą zarówno nieruchomości gruntowe zabudowane, jak i lokale.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Real estate brand and its market value
GiK GNiK II st.Pr.poj.[553.0]
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPPercepcja wizualizacji danych katastru 3D
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które będzie zawierać praca, jest sprawdzenie jak graficzną reprezentację wielowymiarowych danych dotyczących nieruchomości odbierają potencjalni użytkownicy baz zawierających takie informacje. Badania wymagać będą zbudowania trójwymiarowego modelu obiektów katastru oraz stworzenia jego dwuwymiarowych wydruków z zastosowaniem różnych parametrów, tj. kolor lub transparentność. Wydruki te będą podstawą do analiz percepcji wizualizacji, które powinny zostać przeprowadzone wśród osób mających różne obeznanie z danymi geodezyjnymi o nieruchomościach. Badanie percepcji przeprowadzone zostanie poprzez zadanie jego uczestnikom zadań polegających na odczytaniu z wydruków konkretnych informacji. Jako inspiracja posłużyć może publikacja: Seipel, S., Andrée, M., Larsson, K., Paasch, J. M., Paulsson, J. 2020. Visualization of 3D Property Data and Assessment of the Impact of Rendering Attributes. Journal of Geovisualization and Spatial Analysis, 4(2), 1-17.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Perception of 3D cadastral data visualisation
GiK GNiK II st.Pr.poj.[565.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPPercepcja wizualizacji danych katastru 3D
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które będzie zawierać praca, jest sprawdzenie jak graficzną reprezentację wielowymiarowych danych dotyczących nieruchomości odbierają potencjalni użytkownicy baz zawierających takie informacje. Badania wymagać będą zbudowania trójwymiarowego modelu obiektów katastru oraz stworzenia jego dwuwymiarowych wydruków z zastosowaniem różnych parametrów, tj. kolor lub transparentność. Wydruki te będą podstawą do analiz percepcji wizualizacji, które powinny zostać przeprowadzone wśród osób mających różne obeznanie z danymi geodezyjnymi o nieruchomościach. Badanie percepcji przeprowadzone zostanie poprzez zadanie jego uczestnikom zadań polegających na odczytaniu z wydruków konkretnych informacji. Jako inspiracja posłużyć może publikacja: Seipel, S., Andrée, M., Larsson, K., Paasch, J. M., Paulsson, J. 2020. Visualization of 3D Property Data and Assessment of the Impact of Rendering Attributes. Journal of Geovisualization and Spatial Analysis, 4(2), 1-17.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Perception of 3D cadastral data visualisation
GiK PiAG II st.Pr.poj.[566.0]
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPPraktyczne zależności pomiędzy katastrem, planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami
Szczegóły
Opis tematu:W pracy realizowanie są oddzielne, ale zależne od siebie zadania inżynierskie: (1) modernizacja ewidencji gruntów i budynków; (2) projekt rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany w oparciu stworzoną w punkcie 1 bazę katastru nieruchomości oraz projekt części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wymagań dla podziałów nieruchomości; (3) wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany z wykorzystaniem danych katastralnych i w oparciu o plan miejscowy zaprojektowany w punkcie 2; (4) wycena nieruchomości dzielonej w trzech wariantach, przy założeniu że zaprojektowany w punkcie 2 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmienił jej przeznaczenie (przed powstaniem planu, po zmianie planu, po podziale nieruchomości). Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta. Istnieje możliwość realizacji pracy w oparciu o dane pozyskane od opiekuna pracy.
Wymagania/uwagi:Temat zgłaszany w uzgodnieniu z Osobą potencjalnie zainteresowaną jego realizacją.
Tytuł tłumaczenie:Practical relationships among cadastre, spatial planning and real estate management
GiK I st.Pr.poj.[522.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPPraktyczne zależności pomiędzy katastrem, planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami
Szczegóły
Opis tematu:W pracy realizowanie są oddzielne, ale zależne od siebie zadania inżynierskie: (1) modernizacja ewidencji gruntów i budynków; (2) projekt rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany w oparciu stworzoną w punkcie 1 bazę katastru nieruchomości oraz projekt części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wymagań dla podziałów nieruchomości; (3) wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany z wykorzystaniem danych katastralnych i w oparciu o plan miejscowy zaprojektowany w punkcie 2; (4) wycena nieruchomości dzielonej w trzech wariantach, przy założeniu że zaprojektowany w punkcie 2 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmienił jej przeznaczenie (przed powstaniem planu, po zmianie planu, po podziale nieruchomości). Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta. Istnieje możliwość realizacji pracy w oparciu o dane pozyskane od opiekuna pracy.
Wymagania/uwagi:Temat zgłaszany w uzgodnieniu z Osobą potencjalnie zainteresowaną jego realizacją.
Tytuł tłumaczenie:Practical relationships among cadastre, spatial planning and real estate management
GiK I st.Pr.poj.[523.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPProcedura sporządzania gminnego programu rewitalizacji
Szczegóły
Opis tematu:Część praktyczna pracy powinna zawierć dwa elementy składowe. Pierwszy z nich przedstawiać powinien wzorcowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) schemat procedury sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, do którego następnie porównywane będą rzeczywiste realizacje tej procedury. Wybór gmin, dla których wykonywana jest analiza porównawcza należy do Studenta. W drugim natomiast Student powinien wykazać się umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do określenia obszarów do rewitalizacji. Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Procedure of the communal revitalisation programme elaboration
GiK I st.Pr.poj.[533.0]
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPProcedura sporządzania gminnego programu rewitalizacji
Szczegóły
Opis tematu:Część praktyczna pracy powinna zawierć dwa elementy składowe. Pierwszy z nich przedstawiać powinien wzorcowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) schemat procedury sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, do którego następnie porównywane będą rzeczywiste realizacje tej procedury. Wybór gmin, dla których wykonywana jest analiza porównawcza należy do Studenta. W drugim natomiast Student powinien wykazać się umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do określenia obszarów do rewitalizacji. Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Procedure of the communal revitalisation programme elaboration
GiK I st.Pr.poj.[534.0]
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPProcedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Szczegóły
Opis tematu:Część praktyczna pracy powinna zawierć dwa elementy składowe. Pierwszy z nich przedstawiać powinien wzorcowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) schemat procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do którego następnie porównywane będą rzeczywiste realizacje tej procedury. Wybór gmin, dla których wykonywana jest analiza porównawcza należy do Studenta. W drugim natomiast Student powinien wykazać się umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do sporządzenia projektu rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru. Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta. Istnieje możliwość realizacji tej część pracy w oparciu o dane pozyskane od jej opiekuna.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Procedure of the local spatial development plan elaboration
GiK I st.Pr.poj.[531.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPProcedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Szczegóły
Opis tematu:Część praktyczna pracy powinna zawierć dwa elementy składowe. Pierwszy z nich przedstawiać powinien wzorcowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) schemat procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do którego następnie porównywane będą rzeczywiste realizacje tej procedury. Wybór gmin, dla których wykonywana jest analiza porównawcza należy do Studenta. W drugim natomiast Student powinien wykazać się umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do sporządzenia projektu rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru. Obszar objęty opracowaniem może być dowolnie wybrany przez Studenta. Istnieje możliwość realizacji tej część pracy w oparciu o dane pozyskane od jej opiekuna.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Procedure of the local spatial development plan elaboration
GiK I st.Pr.poj.[532.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPWpływ błękitno-zielonej infrastruktury na wartość nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które będzie zawierać praca, jest sprawdzenie istnienia zależności pomiędzy wartością nieruchomości a istnieniem w ich bliższym i dalszym otoczeniu obszarów zieleni oraz wód powierzchniowych. Obszar badań może być dowolnie wybrany przez Studenta. Badania wymagać będą zastosowania mieszanej metody badawczej (analizy GIS połączone z analizą podstawowych statystyk opisujących ceny transakcyjne i cechy nieruchomości oraz z wywiadami indywidualnymi i/lub badaniami ankietowymi). Aby uwzględnić w badaniach obiekty takie jak porośnięte roślinnością mury i dachy, w pracy znaleźć powinny się, jako studia przypadków, wariantowe wyceny nieruchomości w pobliżu których takie elementy infrastruktury się znajdują (z uwzględnieniem ich istnienia oraz bez nich). Analizie podlegać mogą zarówno nieruchomości gruntowe, jak i lokale. Jako inspiracje posłużyć mogą publikacje: (1) Maksymiuk, G. 2013. Wpływ zielonej infrastruktury na wartość ekonomiczną nieruchomości. Problemy ekologii krajobrazu, 36, 145-153; (2) Szczepańska, M., Maćkiewicz, B., Dziewiatowska, A. 2017. Tereny zieleni a ceny nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu. Biuletyn KPZK PAN, 266, 142-158; (3) Czembrowski, P. 2016. The economic valuation of urban green spaces as a voice in the debate over their role in sustainable cities. Economic and Environmental Studies, 3(39), 365-375.
Wymagania/uwagi:Temat zgłaszany w uzgodnieniu z Osobą potencjalnie zainteresowaną jego realizacją.
Tytuł tłumaczenie:Impact of blue-green infrastructure on the real property value
GiK GNiK II st.Pr.poj.[546.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPWpływ działań rewitalizacyjnych na wartość nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które będzie zawierać praca, jest sprawdzenie istnienia zależności pomiędzy wartością nieruchomości a działaniami rewitalizacyjnymi. Obszar badań może być dowolnie wybrany przez Studenta. Badania wymagać będą zastosowania mieszanej metody badawczej (analizy GIS połączone z analizą podstawowych statystyk opisujących ceny transakcyjne i cechy nieruchomości oraz z wywiadami indywidualnymi i/lub badaniami ankietowymi). Ponadto, w pracy znaleźć powinny się, jako studia przypadków, wariantowe (ze względu na czas i zmiany wynikające z rewitalizacji) wyceny nieruchomości położonych na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Analizie podlegać mogą zarówno nieruchomości gruntowe, jak i lokale. Jako inspiracje posłużyć mogą publikacje: (1) Bieda, A. 2017. Urban renewal and the value of real properties. Studia Regionalne i Lokalne, 18(69), 5-28; (2) Bieda, A., Magoń, K., Siudem, B. 2017. Wpływ lokalnych planów rewitalizacji na wartość nieruchomości na przykładzie krakowskiego Zabłocia. [w:] Przemiany przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, 157-183; (3) Palicki, S., Rącka, I. 2016. Influence of Urban Renewal on the Assessment of Housing Market in the Context of Sustainable Socioeconomic City Development. [w:] Smart City 360°, Springer International Publishing, pp. 851-860.
Wymagania/uwagi:Temat zgłaszany w uzgodnieniu z Osobą potencjalnie zainteresowaną jego realizacją.
Tytuł tłumaczenie:Impact of revitalisation activities on the real property value
GiK GNiK II st.Pr.poj.[535.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPWpływ działań rewitalizacyjnych na wartość nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które będzie zawierać praca, jest sprawdzenie istnienia zależności pomiędzy wartością nieruchomości a działaniami rewitalizacyjnymi. Obszar badań może być dowolnie wybrany przez Studenta. Badania wymagać będą zastosowania mieszanej metody badawczej (analizy GIS połączone z analizą podstawowych statystyk opisujących ceny transakcyjne i cechy nieruchomości oraz z wywiadami indywidualnymi i/lub badaniami ankietowymi). Ponadto, w pracy znaleźć powinny się, jako studia przypadków, wariantowe (ze względu na czas i zmiany wynikające z rewitalizacji) wyceny nieruchomości położonych na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Analizie podlegać mogą zarówno nieruchomości gruntowe, jak i lokale. Jako inspiracje posłużyć mogą publikacje: (1) Bieda, A. 2017. Urban renewal and the value of real properties. Studia Regionalne i Lokalne, 18(69), 5-28; (2) Bieda, A., Magoń, K., Siudem, B. 2017. Wpływ lokalnych planów rewitalizacji na wartość nieruchomości na przykładzie krakowskiego Zabłocia. [w:] Przemiany przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, 157-183; (3) Palicki, S., Rącka, I. 2016. Influence of Urban Renewal on the Assessment of Housing Market in the Context of Sustainable Socioeconomic City Development. [w:] Smart City 360°, Springer International Publishing, pp. 851-860.
Wymagania/uwagi:Temat zgłaszany w uzgodnieniu z Osobą potencjalnie zainteresowaną jego realizacją.
Tytuł tłumaczenie:Impact of revitalisation activities on the real property value
GiK GNiK II st.Pr.poj.[567.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPWpływ jakości powietrza na wartość nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które będzie zawierać praca, jest sprawdzenie istnienia zależności pomiędzy wartością nieruchomości a jakością powietrza. Wnioski z pracy powinny pozwolić odpowiedzieć na pytanie czy potencjalni nabywcy nieruchomości są skłonni zapłacić więcej, jeżeli jest ona położona w okolicy postrzeganej jako taka, w której powietrze jest lepszej jakości. Obszar badań może być dowolnie wybrany przez Studenta. Badania wymagać będą zastosowania mieszanej metody badawczej (analizy GIS połączone z analizą podstawowych statystyk opisujących ceny transakcyjne nieruchomości i cechy powietrza oraz z wywiadami indywidualnymi i/lub badaniami ankietowymi). Analizie podlegać mogą zarówno nieruchomości gruntowe (także zabudowane), jak i lokale.
Wymagania/uwagi:Temat zgłaszany w uzgodnieniu z Osobą potencjalnie zainteresowaną jego realizacją.
Tytuł tłumaczenie:Impact of air quality on the real property value
IMŚ IW II st.Pr.poj.[552.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPWpływ jakości powietrza na wartość nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które będzie zawierać praca, jest sprawdzenie istnienia zależności pomiędzy wartością nieruchomości a jakością powietrza. Wnioski z pracy powinny pozwolić odpowiedzieć na pytanie czy potencjalni nabywcy nieruchomości są skłonni zapłacić więcej, jeżeli jest ona położona w okolicy postrzeganej jako taka, w której powietrze jest lepszej jakości. Obszar badań może być dowolnie wybrany przez Studenta. Badania wymagać będą zastosowania mieszanej metody badawczej (analizy GIS połączone z analizą podstawowych statystyk opisujących ceny transakcyjne nieruchomości i cechy powietrza oraz z wywiadami indywidualnymi i/lub badaniami ankietowymi). Analizie podlegać mogą zarówno nieruchomości gruntowe (także zabudowane), jak i lokale.
Wymagania/uwagi:Temat zgłaszany w uzgodnieniu z Osobą potencjalnie zainteresowaną jego realizacją.
Tytuł tłumaczenie:Impact of air quality on the real property value
IMŚ IW II st.Pr.poj.[652.0]
Bieda AgnieszkaKFTŚiIPWpływ percepcji krajobrazu na wartość nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem badań, które będzie zawierać praca, jest sprawdzenie istnienia zależności pomiędzy wartością nieruchomości a walorami krajobrazowymi w ich otoczeniu. Obszar badań może być dowolnie wybrany przez Studenta. Badania wymagać będą zastosowania mieszanej metody badawczej (analizy podstawowych statystyk opisujących ceny transakcyjne i cechy nieruchomości połączone z wywiadami indywidualnymi i/lub badaniami ankietowymi). Ponadto, w pracy znaleźć powinny się, jako studia przypadków, wariantowe wyceny nieruchomości, które uwzględniać będą różnie ocenia przez potencjalnych nabywców cechy krajobrazu. Analizie podlegać mogą zarówno nieruchomości gruntowe (także zabudowane), jak i lokale. Jako inspiracja posłużyć może publikacja: Osikowska, W., Przetacznik, J. 2008. Percepcja i ocena estetyczna krajobrazu Krakowa. Czasopismo Techniczne. Architektura, 105(1-A), 147-170.
Wymagania/uwagi:Temat zgłaszany w uzgodnieniu z Osobą potencjalnie zainteresowaną jego realizacją.
Tytuł tłumaczenie:Impact of landscape perception on the real property value
GiK GNiK II st.Pr.poj.[551.0]
Zajęte
Bieda AgnieszkaKFTŚiIP`Smart City` i `Resilient City` jako dwa oblicza miasta zrównoważonego
Szczegóły
Opis tematu:Opublikowana w 2014 roku norma `ISO 37120: Sustainable development of communities - Indicators for city services and quality of life` stała się szybko międzynarodowym punktem odniesienie dla miast zrównoważonych. Dlatego zaraz po jej aktualizacji w 2018 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) wydała w 2019 roku dwie kolejne normy: `ISO 37122: Sustainable cities and communities - Indicators for smart cities` oraz `ISO 37123: Sustainable cities and communities - Indicators for resilient cities`. Celem badań, które będzie zawierać praca, jest opisanie wybranych miast za pomocą jak największej liczby wskaźników ze wszystkich trzech norm oraz próba porównania tych miast pomiędzy sobą z wykorzystaniem zebranych wskaźników, z wykorzystaniem metod statystycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:`Smart` and `Resilient` as the two faces of Sustainable Cities
IMŚ IW II st.Pr.poj.[569.0]
Bieda AgnieszkaKFTŚiIP`Smart City` i `Resilient City` jako dwa oblicza miasta zrównoważonego
Szczegóły
Opis tematu:Opublikowana w 2014 roku norma `ISO 37120: Sustainable development of communities - Indicators for city services and quality of life` stała się szybko międzynarodowym punktem odniesienie dla miast zrównoważonych. Dlatego zaraz po jej aktualizacji w 2018 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) wydała w 2019 roku dwie kolejne normy: `ISO 37122: Sustainable cities and communities - Indicators for smart cities` oraz `ISO 37123: Sustainable cities and communities - Indicators for resilient cities`. Celem badań, które będzie zawierać praca, jest opisanie wybranych miast za pomocą jak największej liczby wskaźników ze wszystkich trzech norm oraz próba porównania tych miast pomiędzy sobą z wykorzystaniem zebranych wskaźników, z wykorzystaniem metod statystycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:`Smart` and `Resilient` as the two faces of Sustainable Cities
IMŚ GN II st.Pr.poj.[570.0]
Zajęte
Bogacki MarekKKiOŚWpływ sposobu użytkowania obiektów na wielkość zużycia mediów w miejskich budynkach użyteczności publicznej w Krakowie podczas pandemii COVID-19.
Szczegóły
Opis tematu:Pandemia COVID-19 wpłynęła w sposób znaczący na sposób użytkowania miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie: Czy i w jakim zakresie fakt zamykania okresowego szkół, żłobków, instytucji kultury, obiektów sportowych, biurowych itp. wpłynął na zużycie mediów (woda, gaz, ciepło, energia elektryczna) w tych obiektach i czy zarządzanie mediami przez administratorów w tym okresie było optymalne w kontekście poszanowania energii` Do dyspozycji dyplomanta oddana zostanie baza danych o budynkach miejskich (ok. 650 budynków) zawierająca informacje o zużyciu mediów w latach 2017-2021 z rozdzielczością kwartalną. Na jej podstawie można wykonać wszelkie analizy w przedmiotowym zakresie.
Wymagania/uwagi:Istnieje możliwość realizacji pracy w powiązaniu ze stażem w miejskiej jednostce organizacyjnej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie, będącej administratorem bazy danych i posiadającej kompetencje związane z pomocą instytucjonalną w realizacji przedmiotowej pracy.
Tytuł tłumaczenie:The impact of the manner of use of facilities on the amount of media consumption in municipal public buildings in Krakow during the COVID-19 pandemic.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[317.0]
Borowiec NataliaKFTŚiIPInwentaryzacja rur naziemnej sieci ciepłowniczej z wykorzystaniem wybranych technik pomiarowych.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest pomiar i wygenerowanie ciągu naziemnych rur ciepłowniczych z wykorzystaniem skanera wbudowanego w smartfonie oraz chmury punktów.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Inventory of above ground district heating network pipes using selected measurement techniques.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[646.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPModelowanie 3D małego obiektu metodą fotogrametryczną i laserową.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wygenerowanie modelu 3d (pomnika) z wykorzystaniem zdjęć i danych z naziemnego skaningu laserowego.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:3D modeling of a small object using photogrammetric and laser methods.
GiK I st.Pr.poj.[642.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPOpracowanie fotoplanu murala metodą fotogrametrii jedno-obrazowej.
Szczegóły
Opis tematu:Celem jest opracowanie fotoplanu wysokiej wysokiej rozdzielczości. Prace obejmują wykonanie zdjęć w terenie oraz pomiar fotopunktów. Na podstawie których wykonywana jest transformacja rzutowa każdego zdjęcia, które będą łączone w jedną całość, aby wiernie odzwierciedlić mural ścienny w odpowiedniej skali.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Development of a mural photoplan by single-image photogrammetry.
GiK I st.Pr.zbior. [637.638]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPOpracowanie fotoplanu murala metodą fotogrametrii jedno-obrazowej.
Szczegóły
Opis tematu:Celem jest opracowanie fotoplanu wysokiej wysokiej rozdzielczości. Prace obejmują wykonanie zdjęć w terenie oraz pomiar fotopunktów. Na podstawie których wykonywana jest transformacja rzutowa każdego zdjęcia, które będą łączone w jedną całość, aby wiernie odzwierciedlić mural ścienny w odpowiedniej skali.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Development of a mural photoplan by single-image photogrammetry.
GiK I st.Pr.zbior. [638.637]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPOpracowanie modelu 3D obiektu na podstawie sekwencji dwuwymiarowych obrazów.
Szczegóły
Opis tematu:Budowa modelu 3d z wykorzystaniem smartfona i lustrzanki. Edycja wykonywana w programie typu open source.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Development of a 3D model based on a sequence of two-dimensional images.
GiK I st.Pr.poj.[641.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPPotencjał danych teledetekcyjnych i fotogrametrycznych w detekcji dziedzictwa archeologicznego.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykrycie obiektów archeologicznych na podstawie zdjęć satelitarnych i ortfotomapy.
Wymagania/uwagi:Podstawowa umiejętność programowania w Matlabie.
Tytuł tłumaczenie:The the potential of remote sensing and photogrammetric data in archaeological heritage detection.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[647.0]
Borowiec NataliaKFTŚiIPPrzestrzenna wizualizacja obiektu z wykorzystaniem skaningowych technik pomiarowych.
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie i wizualizacja Kaplicy św. Małgorzaty i Judyty na Salwatorze w oparciu o dane z naziemnego skaningu laserowego.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Spatial object visualization using laser scanning measurement techniques.
GiK I st.Pr.zbior. [639.640]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPPrzestrzenna wizualizacja obiektu z wykorzystaniem skaningowych technik pomiarowych.
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie i wizualizacja Kaplicy św. Małgorzaty i Judyty na Salwatorze w oparciu o dane z naziemnego skaningu laserowego.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Spatial object visualization using laser scanning measurement techniques.
GiK I st.Pr.zbior. [640.639]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPSezonowa dynamika spektrum leśnych stref borealnej, hemiborealnej i umiarkowanej.
Szczegóły
Opis tematu:Examination of the relationship between calculated leaf area index (LAI) and forest reflectance/vegetation indices.
Characteristics of spectral properties of forests by analyzing their reflectance/VIs values time series along growing period.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Seasonal dynamics of forest spectra in the boreal, hemiboreal and temperate zones.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[645.0]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPWeryfikacja makiety Zamku Wołek ze stanem faktycznym z wykorzystaniem techniki gęstego matchingu zdjęć oraz pomiarów geodezyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest porównanie makiety Zamku Wołek z ruinami zamku oraz ocena zniszczeń.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Verification of the model the Wołek Castle with the actual state using the technique of dense photo matching and geodetic measurements
GiK I st.Pr.zbior. [643.644]
Zajęte
Borowiec NataliaKFTŚiIPWeryfikacja makiety Zamku Wołek ze stanem faktycznym z wykorzystaniem techniki gęstego matchingu zdjęć oraz pomiarów geodezyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest porównanie makiety Zamku Wołek z ruinami zamku oraz ocena zniszczeń.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Verification of the model the Wołek Castle with the actual state using the technique of dense photo matching and geodetic measurements
GiK I st.Pr.zbior. [644.643]
Zajęte
Buśko MałgorzataKGZiKAutomatyczne uzupełnienie wybranych atrybutów w kartotece budynków z wykorzystaniem danych graficznych EGiB oraz bazy EMUiA. 
Szczegóły
Opis tematu:Praca realizowana we współpracy z OPGK Kraków. Jej realizacja połączona ze stażem w OPGK Kraków.
Wymagania/uwagi:W trakcie realizacji pracy magisterskiej staż w OPGK w Krakowie. Przydatne umiejętności tworzenia aplikacji w celu opracowania konkretnego zadania.
Tytuł tłumaczenie:Automatic completion of selected attributes in the building file using graphic data from EGiB and the EMUiA database.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[149.0]
Buśko MałgorzataKGZiKInwentaryzacja geodezyjna wybranych rowów miasta Krakowa i analiza stanu własności działek wraz z określeniem stanu technicznego rowu.
Szczegóły
Opis tematu:Pracę można realizować we współpracy z miejską jednostką organizacyjną Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW). W trakcie realizacji pracy magisterskiej możliwy staż/praktyka w MJO Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie.
Wymagania/uwagi:W trakcie realizacji pracy magisterskiej możliwy i wskazany staż/praktyka w MJO Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie. Przydatne umiejętności tworzenia aplikacji w celu opracowania konkretnego zadania.
Tytuł tłumaczenie:Geodetic inventory of selected ditches of the city of Krakow and analysis of the ownership status of plots with the determination of the technical condition of the ditch.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[147.0]
Buśko MałgorzataKGZiKModernizacja ewidencji gruntów i budynków na przykładzie gminy Czernichów w aspekcie korzyści finansowych gminy.
Szczegóły
Opis tematu:Pracę można realizować na podstawie zestawień zmian w użytkowaniu gruntów oraz ujawnionych budynków w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, po przeprowadzonych modernizacjach EGiB.
Wymagania/uwagi:Wskazana umiejętność analitycznego rozwiązania problemu i wizualizacji wyników analizy.
Tytuł tłumaczenie:Modernization of land and building records on the example of the Czernichów commune in terms of the commune`s financial benefits.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[150.0]
Buśko MałgorzataKGZiKModernizacja ewidencji gruntów i budynków na wybranych przykładach
Szczegóły
Opis tematu:W pracy mogą być ujęte wszystkie z aspektów modernizacji EGiB, ale również można skoncentrować się bardziej dogłębnie jedynie na wybranych z nich, takich jak np.:
- zastosowanie nowoczesnych technologii pomiarowych do pozyskiwania informacji o obiektach katastru;
- zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych do przedstawiania i opisu obiektów katastru;
- tworzenie roboczych baz danych do zasilenia powiatowej bazy EGiB;
- wpływ przepisów prawa na aktualność bazy danych EGiB;
- wpływ modernizacji EGiB na dochody gminy.
Wymagania/uwagi:Przydatny (ale nie obligatoryjny) dla Dyplomanta będzie staż w firmie prowadzącej prace z zakresu modernizacji EGiB, ewentualnie współpraca i możliwość pozyskania materiałów z takiej firmy. Ewentualnie staż, współpraca lub praca w PODGiK.
Tytuł tłumaczenie:Modernization of the cadastre on selected examples
GiK GNiK II st.Pr.poj.[29.0]
Zajęte
Buśko MałgorzataKGZiKPorównanie danych adresowych z baz EGiB i EMUiA ze wskazaniem rozbieżności w części graficznej i opisowej. 
Szczegóły
Opis tematu:Praca realizowana we współpracy z OPGK Kraków. Jej realizacja połączona ze stażem w OPGK Kraków.
Wymagania/uwagi:W trakcie realizacji pracy magisterskiej staż w OPGK w Krakowie. Przydatne umiejętności tworzenia aplikacji w celu opracowania konkretnego zadania.
Tytuł tłumaczenie:Comparison of address data with the database and indication of discrepancies in the graphic and descriptive parts.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[148.0]
Buśko MałgorzataKGZiKWeryfikacja rodzaju i określanie zasięgu użytków gruntowych w celu aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości.
Szczegóły
Opis tematu:Przydatny (ale nie obligatoryjny) dla Dyplomanta będzie staż w firmie prowadzącej prace z zakresu modernizacji EGiB, ewentualnie współpraca i możliwość pozyskania materiałów z takiej firmy. Ewentualnie staż, współpraca lub praca w PODGiK.
Wymagania/uwagi:Przydatne zainteresowanie i umiejętność analizy przepisów prawa w zakresie ewidencji gruntów i budynków.
Tytuł tłumaczenie:Verification of land use type and coverage to update the real estate cadastre database.
GiK I st.Pr.poj.[152.0]
Buśko MałgorzataKGZiKWybrane aspekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Szczegóły
Opis tematu:W pracy mogą być ujęte niektóre z aspektów modernizacji EGiB, takie jak np.:
- zastosowanie nowoczesnych technologii pomiarowych do pozyskiwania informacji o obiektach katastru;
- zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych do przedstawiania i opisu obiektów katastru;
- tworzenie roboczych baz danych do zasilenia powiatowej bazy EGiB;
- wpływ przepisów prawa na aktualność bazy danych EGiB;
- wpływ modernizacji EGiB na dochody gminy.
Wymagania/uwagi:Przydatny (ale nie obligatoryjny) dla Dyplomanta będzie staż w firmie prowadzącej prace z zakresu modernizacji EGiB, ewentualnie współpraca i możliwość pozyskania materiałów z takiej firmy. Ewentualnie staż, współpraca lub praca w PODGiK.
Tytuł tłumaczenie:Selected aspects of modernization of land and building records.
GiK I st.Pr.poj.[151.0]
Buśko MałgorzataKGZiKZastosowanie nowoczesnych technologii pomiarowych i informatycznych do pozyskiwania informacji o obiektach katastru.
Szczegóły
Opis tematu:Tematyka dotyczy technologii pomiarowych oraz pomiarów kartometrycznych, które mogą być wykorzystywane w celu aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości.
Wymagania/uwagi:Przydatny (ale nie obligatoryjny) dla Dyplomanta będzie staż w firmie prowadzącej prace z zakresu modernizacji EGiB, ewentualnie współpraca i możliwość pozyskania materiałów z takiej firmy. Alternatywnie umiejętność samodzielnego przeprowadzenia pomiarów i ich opracowania.
Tytuł tłumaczenie:The use of modern measurement and information technologies to obtain information about cadastre objects.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[146.0]
Bydłosz JarosławKFTŚiIPModelowanie własności warstwowej na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy wykonać model własności dla obiektu mającego więcej niż jednego właściciela. Będzie to przeprowadzone w oparciu o dostępne lub wykonane przez dyplomanta pomiary z wykorzystaniem oprogramowania do wizualizacji a także do modelowania UML.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modelling of a layered ownership on the selected example
GiK PiAG II st.Pr.poj.[364.0]
Bydłosz JarosławKFTŚiIPModelowanie własności warstwowej na wybranym przykładzie z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy wykonać model własności dla obiektu mającego więcej niż jednego właściciela. Będzie to przeprowadzone w oparciu o dostępne lub wykonane przez dyplomanta pomiary z wykorzystaniem oprogramowania do wizualizacji a także do modelowania UML.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modelling of a layered ownership on the selected example applying photogrammetric methods.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[365.0]
Bydłosz JarosławKFTŚiIPModelowanie własności warstwowej na wybranym przykładzie z wykorzystaniem metod pomiarowych.
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy wykonać model własności dla obiektu mającego więcej niż jednego właściciela. Będzie to przeprowadzone w oparciu o dostępne lub wykonane przez dyplomanta pomiary z wykorzystaniem oprogramowania do wizualizacji a także do modelowania UML.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modelling of a layered ownership on the selected example applying surveying methods.
GiK GIP II st.Pr.poj.[363.0]
Bydłosz JarosławKFTŚiIPOpracowanie mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej
Szczegóły
Opis tematu:Dla wykonania pracy wskazany jest dostęp do materiałów geodezyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Elaboration of cadastral map in a digital form
GiK GNiK II st.Pr.poj.[362.0]
Zajęte
Bydłosz JarosławKFTŚiIPPorównanie modelu danych polskiego katastru z międzynarodowymi modelami danych
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy porównania modeli danych polskiego systemu katastralnego z modelem danych INSPIRE i innymi modelami danych. Wykonanie pracy przewidziane jest w oparciu o ogólnie dostępne schematy UML.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of the Polish cadastre data model with international data models
GiK GNiK II st.Pr.poj.[359.0]
Bydłosz JarosławKFTŚiIPPorównanie modelu danych polskiego katastru z międzynarodowymi modelami danych
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy porównania modeli danych polskiego systemu katastralnego z modelem danych INSPIRE i innymi modelami danych. Wykonanie pracy przewidziane jest w oparciu o ogólnie dostępne schematy UML.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of the Polish cadastre data model with international data models
GiK PiAG II st.Pr.poj.[360.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPAlgorytmy kształtowania zbiorów danych przestrzennych w zależności od środowiska skalowego i przeznaczenia
Szczegóły
Opis tematu:Temat związany z generalizacją. Celem pracy jest przegląd i analiza istniejących algorytmów (np. pod kątem ich skuteczności), a następnie zaproponowanie na tej podstawie, implementacja i weryfikacja autorskich rozwiązań.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Algorithms for the formation of spatial data sets depending on the scale environment and their intended use
GiK PiAG II st.Pr.poj.[537.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPBadanie wpływu wybranej inwestycji (północna obwodnica Krakowa, Trasa Łagiewnicka) na warunki ruchu drogowego na wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Zauważalny (również w Polsce) trend otwierania (zapewniania nieograniczonego dostępu do) coraz większej liczby zbiorów danych powoduje również coraz łatwiejszy dostęp do danych przestrzennych dotyczących sieci drogowej (w tym dróg projektowanych i w budowie). Na takich danych działają funkcje analiz sieciowych, najczęściej wykorzystywane do wyznaczania optymalnych tras dojazdu. Celem pracy jest natomiast próba wykorzystania analiz sieciowych (zaproponowanie odpowiedniej procedury z użyciem dostępnych narzędzi) do oceny jak zmieni się ruch i czy poprawią się warunki przejazdu po otwarciu nowego odcinka znaczącej arterii komunikacyjnej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Study of the impact of the selected road construction project on traffic conditions in the selected area
GiK PiAG II st.Pr.poj.[564.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPGeoinformacja w służbie Smart City
Szczegóły
Opis tematu:Temat bardzo szeroki i ogólnie nakreślony - wymaga uszczegółowienia w zależności od zainteresowań dyplomanta. Praca ma polegać na zidentyfikowaniu obszarów funkcjonowania inteligentnych miast, w których mogą znaleźć zastosowanie metody i narzędzia systemów informacji geograficznej (GIS) oraz na przedstawieniu przykładów wspomagania przez GIS zrównoważonego rozwoju miast czy też rozwiązywania problemów tam występujących.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geoinformation for Smart City
GiK PiAG II st.Pr.poj.[540.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPImplementacja internetowej usługi danych przestrzennych na wybranym przykładzie (np. katalogu metadanych, geokodowania, wybranych analiz przestrzennych, analiz sieciowych, konwersji formatów, interpolacji przestrzennej, itp.)
Szczegóły
Opis tematu:Internetowe usługi danych przestrzennych są (oprócz zbiorów danych) podstawą funkcjonowania infrastruktur informacji przestrzennej. Zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie odpowiedniego oprogramowania wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu zarówno systemów informacji geograficznej (GIS), jak również informatyki. Niezbędna jest również umiejętność samodzielnego studiowania i rozumienia dokumentacji (głównie w języku angielskim).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of a web-based spatial data service on a selected example
GiK PiAG II st.Pr.poj.[541.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPKonwersja danych OpenStreetMap do struktur charakterystycznych dla GIS
Szczegóły
Opis tematu:Baza danych OpenStreetMap (OSM) ma strukturę znacząco różną od powszechnie stosowanej w systemach informacji geograficznej (GIS). Dotychczasowych prób zapisu danych OSM w typowych formatach zbiorów danych GIS nie można uznać za w pełni zadowalające. Dlatego celem pracy jest weryfikacja istniejących metod i narzędzi konwersji oraz próba znalezienia lepszego sposobu przekształcania, który zapewni z jednej strony zgodność z wymaganiami oprogramowania GIS, a z drugiej pozwoli na zachowanie w jak największym stopniu zawartości informacyjnej danych źródłowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Conversion of OpenStreetMap data into GIS-specific structures
GiK PiAG II st.Pr.poj.[542.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPOcena wybranego aspektu jakości danych OpenStreetMap (dokładność tematyczna, położenia lub czasowa, kompletność, spójność logiczna)
Szczegóły
Opis tematu:Baza danych OpenStreetMap jako w pełni otwarte źródło danych przestrzennych o relatywnie dużej szczegółowości i obejmujących cały świat jest coraz częściej wykorzystywana do różnorodnych celów. Jednak jako projekt społecznościowy nie zapewnia żadnego mechanizmu kontroli wprowadzanych danych. Zatem to na potencjalnym użytkowniku spoczywa konieczność sprawdzenia jej użyteczności w określonym zakresie tematycznym i zasięgu przestrzennym. Dlatego celem pracy jest dokonanie przeglądu dotychczas przeprowadzonych analiz jakości danych OSM oraz zaproponowanie i przetestowanie metod oceny jakości najlepiej dopasowanych do wybranych obszarów zastosowań.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Evaluation of a selected aspect of OpenStreetMap data quality
GiK PiAG II st.Pr.poj.[543.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPPorównywanie jakości otwartych zbiorów danych wysokościowych
Szczegóły
Opis tematu:Można zauważyć (również w Polsce) trend otwierania (zapewniania nieograniczonego dostępu do) coraz większej liczby zbiorów danych (również wysokościowych). Mając do wyboru kilka źródeł danych dla jakiegoś obszaru warto zbadać, które w największym stopniu będzie odpowiadało potrzebom. Dlatego celem pracy jest zaproponowanie metod oceny jakości najlepiej charakteryzujących zbiory danych wysokościowych (numeryczne modele terenu) i przetestowanie ich na wybranych przykładach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Quality comparison of open height data sets
GiK PiAG II st.Pr.poj.[544.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPProjekt i realizacja portalu mapowego (geoportalu) dla wybranego zakresu tematycznego (np. placówek oświatowych, placówek medycznych, rynku nieruchomości, Banku Danych Lokalnych GUS, Parku Narodowego, prezentacji archiwalnych planów i map, itp.)
Szczegóły
Opis tematu:Powszechny dostęp do internetu oraz dostępność odpowiedniego oprogramowania pozwalają osobom powiązanym z kolejnymi obszarami tematycznymi dostrzec korzyści wynikające z prezentacji mapowych powiązanych danych przestrzennych. Dlatego celem pracy jest dokonanie przeglądu rozwiązań programowych pozwalających na tworzenie geoportali, przeprowadzenie analizy funkcjonalności geoportalu wymaganej w wybranej dziedzinie i na tej podstawie zaprojektowanie i zbudowanie odpowiedniego portalu mapowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Design and implementation of a map portal (geoportal) for a selected thematic scope
GiK PiAG II st.Pr.poj.[545.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPPrzegląd i analiza funkcjonalności wybranych internetowych serwerów usług danych przestrzennych zgodnych z wymaganiami dyrektywy INSPIRE
Szczegóły
Opis tematu:Usługi danych przestrzennych funkcjonujące w infrastrukturach informacji przestrzennej budowane są przeważnie na bazie standardów Open Geospatial Consortium (OGC) takich jak: CSW, WMS, WFS, WPS, etc. W przypadku infrastruktury informacji przestrzennej w Europie (INSPIRE) są na to nałożone dodatkowe wymagania formalne i techniczne, które musi spełniać oprogramowanie realizujące takie usługi. Dlatego celem pracy jest dokonanie przeglądu oprogramowania deklarującego zgodność z przepisami INSPIRE oraz weryfikacja stopnia tej zgodności. Będzie to wymagało zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia odpowiedniego oprogramowania, do czego potrzebna jest wiedza i umiejętności nie tylko z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS), lecz również informatyki. Niezbędna jest również umiejętność samodzielnego studiowania i rozumienia dokumentacji (głównie w języku angielskim).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Review and analysis of functionality of selected web-based spatial data service servers compliant with the INSPIRE Directive
GiK PiAG II st.Pr.poj.[547.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPPrzestrzenno-czasowa analiza i wizualizacja wybranych obiektów lub zjawisk (rynku nieruchomości, jakości powietrza, użytkowania i pokrycia terenu, zanieczyszczenia środowiska hałasem, warunków meteorologicznych, rozprzestrzeniania się epidemii, itp.)
Szczegóły
Opis tematu:Temat obejmuje przegląd istniejących metod/narzędzi analiz i wizualizacji danych przestrzennych zmiennych w czasie oraz zaproponowanie i weryfikację autorskich rozwiązań w tym zakresie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Spatiotemporal analysis and visualisation of selected objects or phenomena
GiK PiAG II st.Pr.poj.[538.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPPrzestrzenno-czasowa analiza i wizualizacja wybranych obiektów lub zjawisk (rynku nieruchomości, jakości powietrza, użytkowania i pokrycia terenu, zanieczyszczenia środowiska hałasem, warunków meteorologicznych, rozprzestrzeniania się epidemii, itp.)
Szczegóły
Opis tematu:Temat obejmuje przegląd i weryfikację istniejących metod/narzędzi analiz i wizualizacji danych przestrzennych zmiennych w czasie oraz zbadanie ich użyteczności w określonej dziedzinie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Spatiotemporal analysis and visualisation of selected objects or phenomena
GiK GNiK II st.Pr.poj.[539.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPRozbudowa wybranego wolnego oprogramowania GIS o wybrane funkcje (np. geokodowania, analiz sieciowych, itp.)
Szczegóły
Opis tematu:Wolne oprogramowanie (czyli takie, które najczęściej bezpłatnie można stosować bez ograniczeń licencyjnych do dowolnego celu) zdobywa coraz większą popularność również w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS). Dodatkowo w niektórych przypadkach oferuje możliwość relatywnie prostej rozbudowy funkcjonalności w postaci tak zwanych wtyczek (plug-in). Dlatego celem pracy będzie identyfikacja potencjalnych obszarów zastosowań, dla których wolne oprogramowanie nie dysponuje jeszcze odpowiednio zaawansowanymi narzędziami oraz zaprojektowanie, zaprogramowanie i przetestowanie rozszerzenia wybranego programu GIS zapewniającego potrzebną funkcjonalność.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Enhancement of the chosen free GIS software with selected functions
GiK PiAG II st.Pr.poj.[548.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWymiana i harmonizacja danych przestrzennych
Szczegóły
Opis tematu:Zbiory danych przestrzennych są (oprócz usług internetowych) podstawą funkcjonowania infrastruktur informacji przestrzennej (IIP). Żeby jednak dane mogły być przekazywane pomiędzy uczestnikami infrastruktury, czy też wspólnie przez nich wykorzystywane muszą zostać doprowadzone do uzgodnionej postaci pod względem struktury oraz do zgodności (szczególnie przestrzennej) z innymi zbiorami obejmującymi ten sam bądź sąsiedni obszar. Innym rozwiązaniem jest opisanie relacji pomiędzy odpowiadającymi sobie obiektami w strukturze źródłowej oraz docelowej i stosowanie jej podczas wymiany danych połączonej z restrukturyzacją. Celem pracy jest zatem weryfikacja spójności logicznej i przestrzennej wybranych danych będących częścią IIP oraz zaproponowanie i przetestowanie odwzorowań pomiędzy dwoma schematami w przypadku wykrycia niezgodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Exchange and harmonisation of spatial data
GiK PiAG II st.Pr.poj.[550.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWymiana i harmonizacja środowiskowych danych przestrzennych
Szczegóły
Opis tematu:Zbiory danych przestrzennych są (oprócz usług internetowych) podstawą funkcjonowania infrastruktur informacji przestrzennej (IIP). Żeby jednak dane mogły być przekazywane pomiędzy uczestnikami infrastruktury, czy też wspólnie przez nich wykorzystywane muszą zostać doprowadzone do uzgodnionej postaci pod względem struktury oraz do zgodności (szczególnie przestrzennej) z innymi zbiorami obejmującymi ten sam bądź sąsiedni obszar. Innym rozwiązaniem jest opisanie relacji pomiędzy odpowiadającymi sobie obiektami w strukturze źródłowej oraz docelowej i stosowanie jej podczas wymiany danych połączonej z restrukturyzacją. Celem pracy jest zatem weryfikacja spójności strukturalnej i przestrzennej wybranych danych będących częścią IIP oraz zaproponowanie odwzorowań pomiędzy dwoma schematami w przypadku wykrycia niezgodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Exchange and harmonisation of environmental spatial data
IMŚ IW II st.Pr.poj.[556.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWymiana i harmonizacja środowiskowych danych przestrzennych
Szczegóły
Opis tematu:Zbiory danych przestrzennych są (oprócz usług internetowych) podstawą funkcjonowania infrastruktur informacji przestrzennej (IIP). Żeby jednak dane mogły być przekazywane pomiędzy uczestnikami infrastruktury, czy też wspólnie przez nich wykorzystywane muszą zostać doprowadzone do uzgodnionej postaci pod względem struktury oraz do zgodności (szczególnie przestrzennej) z innymi zbiorami obejmującymi ten sam bądź sąsiedni obszar. Innym rozwiązaniem jest opisanie relacji pomiędzy odpowiadającymi sobie obiektami w strukturze źródłowej oraz docelowej i stosowanie jej podczas wymiany danych połączonej z restrukturyzacją. Celem pracy jest zatem weryfikacja spójności strukturalnej i przestrzennej wybranych danych będących częścią IIP oraz zaproponowanie odwzorowań pomiędzy dwoma schematami w przypadku wykrycia niezgodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Exchange and harmonisation of environmental spatial data
IMŚ GN II st.Pr.poj.[557.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla wybranej inwestycji na wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, na którym będzie zrealizowana oraz zachowaniem odpowiednich odległości od wybranych obiektów. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do wybrania fragmentów przestrzeni spełniających odpowiednie kryteria odnoszące się do cech przestrzennych i opisowych (atrybutów) obiektów i zjawisk występujących na danym obszarze. Analiza musi zostać poprzedzona sformułowaniem warunków, wskazaniem i zgromadzeniem niezbędnych danych przestrzennych, a uzyskane wyniki powinny zostać zaprezentowane w postaci kompozycji mapowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of optimum location for a selected development in a selected area
GiK I st.Pr.poj.[571.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla wybranej inwestycji na wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, na którym będzie zrealizowana oraz zachowaniem odpowiednich odległości od wybranych obiektów. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do wybrania fragmentów przestrzeni spełniających odpowiednie kryteria odnoszące się do cech przestrzennych i opisowych (atrybutów) obiektów i zjawisk występujących na danym obszarze. Analiza musi zostać poprzedzona sformułowaniem warunków, wskazaniem i zgromadzeniem niezbędnych danych przestrzennych, a uzyskane wyniki powinny zostać zaprezentowane w postaci kompozycji mapowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of optimum location for a selected development in a selected area
GiK I st.Pr.poj.[572.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla wybranej inwestycji na wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, na którym będzie zrealizowana oraz zachowaniem odpowiednich odległości od wybranych obiektów. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do wybrania fragmentów przestrzeni spełniających odpowiednie kryteria odnoszące się do cech przestrzennych i opisowych (atrybutów) obiektów i zjawisk występujących na danym obszarze. Analiza musi zostać poprzedzona sformułowaniem warunków, wskazaniem i zgromadzeniem niezbędnych danych przestrzennych, a uzyskane wyniki powinny zostać zaprezentowane w postaci kompozycji mapowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of optimum location for a selected development in a selected area
GiK I st.Pr.poj.[573.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla wybranej inwestycji na wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, na którym będzie zrealizowana oraz zachowaniem odpowiednich odległości od wybranych obiektów. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do wybrania fragmentów przestrzeni spełniających odpowiednie kryteria odnoszące się do cech przestrzennych i opisowych (atrybutów) obiektów i zjawisk występujących na danym obszarze. Analiza musi zostać poprzedzona sformułowaniem warunków, wskazaniem i zgromadzeniem niezbędnych danych przestrzennych, a uzyskane wyniki powinny zostać zaprezentowane w postaci kompozycji mapowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of optimum location for a selected development in a selected area
GIN I st.Pr.poj.[574.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla wybranej inwestycji na wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, na którym będzie zrealizowana oraz zachowaniem odpowiednich odległości od wybranych obiektów. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do wybrania fragmentów przestrzeni spełniających odpowiednie kryteria odnoszące się do cech przestrzennych i opisowych (atrybutów) obiektów i zjawisk występujących na danym obszarze. Analiza musi zostać poprzedzona sformułowaniem warunków, wskazaniem i zgromadzeniem niezbędnych danych przestrzennych, a uzyskane wyniki powinny zostać zaprezentowane w postaci kompozycji mapowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of optimum location for a selected development in a selected area
GIN I st.Pr.poj.[575.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji dla wybranej inwestycji oddziałującej na środowisko na wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, na którym będzie zrealizowana oraz zachowaniem odpowiednich odległości od wybranych obiektów. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do wybrania fragmentów przestrzeni spełniających odpowiednie kryteria odnoszące się do cech przestrzennych i opisowych (atrybutów) obiektów i zjawisk występujących na danym obszarze. Analiza musi zostać poprzedzona sformułowaniem warunków, wskazaniem i zgromadzeniem niezbędnych danych przestrzennych, a uzyskane wyniki powinny zostać zaprezentowane w postaci kompozycji mapowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determining the optimum location for a selected development project affecting the environment in a selected area
IŚ I st.Pr.poj.[576.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej trasy dla wybranej inwestycji liniowej (np. drogi, linii kolejowej, kanału żeglugowego, ścieżki rowerowej, odcinka sieci uzbrojenia terenu)
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji o charakterze liniowym wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, przez który przechodzi, zachowaniem minimalnych odległości od wybranych obiektów i ograniczeniem liczby przecięć z innymi obiektami liniowymi. Warunki takie można zapisać w postaci wartości oporu (tarcia) specyficznego dla każdego fragmentu terenu odwzorowanego w postaci komórki (piksela) w rastrowym modelu danych przestrzennych. Optymalna trasa to taka, dla której sumaryczny koszt przemieszczania się z punktu A do punktu B będzie najmniejszy. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do przeprowadzenia tego typu analizy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of an optimal route for a selected linear development project
GiK I st.Pr.poj.[577.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej trasy dla wybranej inwestycji liniowej (np. drogi, linii kolejowej, kanału żeglugowego, ścieżki rowerowej, odcinka sieci uzbrojenia terenu)
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji o charakterze liniowym wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, przez który przechodzi, zachowaniem minimalnych odległości od wybranych obiektów i ograniczeniem liczby przecięć z innymi obiektami liniowymi. Warunki takie można zapisać w postaci wartości oporu (tarcia) specyficznego dla każdego fragmentu terenu odwzorowanego w postaci komórki (piksela) w rastrowym modelu danych przestrzennych. Optymalna trasa to taka, dla której sumaryczny koszt przemieszczania się z punktu A do punktu B będzie najmniejszy. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do przeprowadzenia tego typu analizy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of an optimal route for a selected linear development project
GiK I st.Pr.poj.[578.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej trasy dla wybranej inwestycji liniowej (np. drogi, linii kolejowej, kanału żeglugowego, ścieżki rowerowej, odcinka sieci uzbrojenia terenu)
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji o charakterze liniowym wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, przez który przechodzi, zachowaniem minimalnych odległości od wybranych obiektów i ograniczeniem liczby przecięć z innymi obiektami liniowymi. Warunki takie można zapisać w postaci wartości oporu (tarcia) specyficznego dla każdego fragmentu terenu odwzorowanego w postaci komórki (piksela) w rastrowym modelu danych przestrzennych. Optymalna trasa to taka, dla której sumaryczny koszt przemieszczania się z punktu A do punktu B będzie najmniejszy. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do przeprowadzenia tego typu analizy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of an optimal route for a selected linear development project
GIN I st.Pr.poj.[579.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej trasy dla wybranej inwestycji liniowej oddziałującej na środowisko (np. drogi, linii kolejowej, kanału żeglugowego, odcinka sieci uzbrojenia terenu)
Szczegóły
Opis tematu:Lokalizacja inwestycji o charakterze liniowym wymaga spełnienia wielu warunków związanych z terenem, przez który przechodzi, zachowaniem minimalnych odległości od wybranych obiektów i ograniczeniem liczby przecięć z innymi obiektami liniowymi. Warunki takie można zapisać w postaci wartości oporu (tarcia) specyficznego dla każdego fragmentu terenu odwzorowanego w postaci komórki (piksela) w rastrowym modelu danych przestrzennych. Optymalna trasa to taka, dla której sumaryczny koszt przemieszczania się z punktu A do punktu B będzie najmniejszy. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) do przeprowadzenia tego typu analizy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of an optimal route for a selected linear development project affecting the environment
IŚ I st.Pr.poj.[580.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPZałożenie bazy danych przestrzennych wraz z opracowaniem kartograficznym na wybranym przykładzie (np. szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, itp.) dla wybranego obszaru
Szczegóły
Opis tematu:Żeby w systemach informacji geograficznej (GIS) można było skorzystać z ich najważniejszej funkcjonalności, czyli analiz wspomagających podejmowanie decyzji o charakterze przestrzennym konieczne jest wcześniejsze zbudowanie bazy danych obejmującej cechy przestrzenne i opisowe (atrybutowe) obiektów i zjawisk występujących na danym obszarze. Baza taka musi mieć odpowiednią strukturę wynikającą z potencjalnego zakresu zastosowań. Oprócz samego zgromadzenia (zebrania) danych istotna jest kontrola ich poprawności i usunięcie ewentualnych błędów. Jednym ze sposobów przedstawienia zawartości takiej bazy danych jest wykonanie prezentacji kartograficznej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Establishment of a spatial database with cartographic elaboration on a selected example
GiK I st.Pr.poj.[581.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPZastosowania analiz w sieciach multimodalnych
Szczegóły
Opis tematu:Sieci multimodalne to takie, które obejmują (łączą) wiele środków transportu (np. samochód, komunikacja zbiorowa, ruch pieszy). Celem pracy będzie zbadanie specyfiki takiej struktury danych przestrzennych oraz zaproponowanie i zweryfikowanie na przykładach obszarów zastosowań, w których szczególnie może się sprawdzić.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Applications of analysis in multimodal networks
GiK PiAG II st.Pr.poj.[549.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPZastosowania geoinformacji do optymalizacji lokalizacji odnawialnych źródeł energii
Szczegóły
Opis tematu:Z każdym rokiem obserwuje się coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Żeby jednak zrealizować inwestycję tego rodzaju (elektrownia fotowoltaiczna, farma wiatrowa) konieczne jest spełnienie wielu warunków formalnych i ekonomicznych. Celem pracy jest zatem zbadanie w jakim stopniu metody i narzędzia systemów informacji geograficznej (GIS) oraz odpowiednie dane przestrzenne są w stanie ułatwić podejmowanie decyzji lokalizacyjnych w takich przypadkach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Applications of geoinformation to optimize the location of renewable energy sources
IMŚ GN II st.Pr.poj.[561.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPZastosowania geoinformacji do optymalizacji lokalizacji odnawialnych źródeł energii
Szczegóły
Opis tematu:Z każdym rokiem obserwuje się coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Żeby jednak zrealizować inwestycję tego rodzaju (elektrownia fotowoltaiczna, farma wiatrowa) konieczne jest spełnienie wielu warunków formalnych i ekonomicznych. Celem pracy jest zatem zbadanie w jakim stopniu metody i narzędzia systemów informacji geograficznej (GIS) oraz odpowiednie dane przestrzenne są w stanie ułatwić podejmowanie decyzji lokalizacyjnych w takich przypadkach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Applications of geoinformation to optimize the location of renewable energy sources
IMŚ IW II st.Pr.poj.[562.0]
Cichociński PiotrKFTŚiIPZastosowania geoinformacji do optymalizacji lokalizacji odnawialnych źródeł energii
Szczegóły
Opis tematu:Z każdym rokiem obserwuje się coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Żeby jednak zrealizować inwestycję tego rodzaju (elektrownia fotowoltaiczna, farma wiatrowa) konieczne jest spełnienie wielu warunków formalnych i ekonomicznych. Celem pracy jest zatem zbadanie w jakim stopniu metody i narzędzia systemów informacji geograficznej (GIS) oraz odpowiednie dane przestrzenne są w stanie ułatwić podejmowanie decyzji lokalizacyjnych w takich przypadkach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Applications of geoinformation to optimize the location of renewable energy sources
GiK PiAG II st.Pr.poj.[563.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza chmur punktów pochodzących ze skaningu laserowego i nalotu bezzałogowym statkiem latającym
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest pomiar i analiza danych pozyskanych dwoma metodami dla obiektu testowego. Dyplomant będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie pomiarów dla wybranego obiektu wraz z późniejszą analizą różnic wyników pozyskanych dwiema metodami.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of point clouds from laser scanning and UAV data
GiK GIP II st.Pr.zbior. [407.408]
Zajęte
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza chmur punktów pochodzących ze skaningu laserowego i nalotu bezzałogowym statkiem latającym
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest pomiar i analiza danych pozyskanych dwoma metodami dla obiektu testowego. Dyplomant będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie pomiarów dla wybranego obiektu wraz z późniejszą analizą różnic wyników pozyskanych dwiema metodami.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of point clouds from laser scanning and UAV data
GiK GIP II st.Pr.zbior. [408.407]
Zajęte
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza dokładności produktów pozyskiwanych z bezzałogowych statków latających
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza dokładności wyników pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. W ramach pracy dyplomant odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie prac polowych i kameralnych mających na celu opracowanie modelu 3D wybranego obiektu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the accuracy of results obtained from unmanned aerial vehicles
GiK I st.Pr.poj.[406.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza jakości chmur punktów pozyskiwanych z fotogrametrii niskopułapowej
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest optymalizacja parametrów pozyskiwania zdjęć skośnych pozyskiwanych z bezzałogowych statków latających pod kątem otrzymania chmur punktów o jak najwyższej gęstości i dokładności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of point clouds derived from low resolution photogrammetry
GiK GFiT II st.Pr.zbior. [404.405]
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza jakości chmur punktów pozyskiwanych z fotogrametrii niskopułapowej
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest optymalizacja parametrów pozyskiwania zdjęć skośnych pozyskiwanych z bezzałogowych statków latających pod kątem otrzymania chmur punktów o jak najwyższej gęstości i dokładności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of point clouds derived from low resolution photogrammetry
GiK GFiT II st.Pr.zbior. [405.404]
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza jakości chmur punktów pozyskiwanych z fotogrametrii niskopułapowej dla obiektów przemysłowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest optymalizacja parametrów pozyskiwania zdjęć skośnych pozyskiwanych z bezzałogowych statków latających pod kątem otrzymania chmur punktów o jak najwyższej gęstości i dokładności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of point clouds derived from low resolution photogrammetry for industrial objects
GiK GIP II st.Pr.zbior. [401.402]
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza jakości chmur punktów pozyskiwanych z fotogrametrii niskopułapowej dla obiektów przemysłowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest optymalizacja parametrów pozyskiwania zdjęć skośnych pozyskiwanych z bezzałogowych statków latających pod kątem otrzymania chmur punktów o jak najwyższej gęstości i dokładności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of point clouds derived from low resolution photogrammetry for industrial objects
GiK GIP II st.Pr.zbior. [402.401]
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza przydatności bezzałogowych statków powietrznych do sporządzania opracowań z zakresu Inżynierii Środowiska
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza przydatności bezzałogowych statków powietrznych do sporządzania opracowań z zakresu Inżynierii Środowiska. W ramach pracy dyplomant odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie prac polowych i kameralnych mających na celu opracowanie modelu 3D wybranego obiektu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the suitability of unmanned aerial vehicles for the preparation of studies in the field of Environmental Engineering
IŚ I st.Pr.poj.[403.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBAnaliza stateczności Jurajskich Skał Ostańcowych
Szczegóły
Opis tematu:Projekt ma na celu przeprowadzenie pomiaru i analizy dla wybranego obiektu w minimum dwóch seriach pomiarowych. Dyplomant będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie całego procesu wykonania i opracowania danych (osnowa, sprzęt pomiarowy, obliczenia i analizy)
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mogot stability analysis
GiK I st.Pr.poj.[400.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBModelowanie 3D obiektu wysmukłego z wykorzystaniem danych pozyskanych z bezzałogowego statku latającego, skaningu laserowego oraz tachimetru zrobotyzowanego
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy modelowania 3D obiektu wysmukłego na podstawie danych pozyskanych z bezzałogowego statku latającego, skaningu laserowego oraz tachimetru zrobotyzowanego. Student będzie odpowiedzialny za wykonanie prac terenowych i kameralnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem pomiarów oraz późniejszą ich analizą
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:3D modelling of a high structure using data acquired from an unmanned aerial vehicle, laser scanning and a robotic total station
GiK GIP II st.Pr.poj.[662.0]
Zajęte
Ćwiąkała PawełKGIiBPomiar deformacji budowli ziemnej znajdującej się na obszarach górniczych z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest pomiar deformacji budowli ziemnej z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. Dyplomant będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie minimum dwóch serii pomiarowych dla wybranej budowli ziemnej wraz z późniejszą analizą jej deformacji wraz z analizą dokładności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Measurement of deformation of an earth structure on mining areas using unmanned aerial vehicles
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [663.452]
Ćwiąkała PawełKGIiBPomiar deformacji budowli ziemnej znajdującej się na obszarach górniczych z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest pomiar deformacji budowli ziemnej z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. Dyplomant będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie minimum dwóch serii pomiarowych dla wybranej budowli ziemnej wraz z późniejszą analizą jej deformacji wraz z analizą dokładności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Measurement of deformation of an earth structure on mining areas using unmanned aerial vehicles
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [452.663]
Ćwiąkała PawełKGIiBWyznaczenie grubości pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie grubości pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. Planowany jest pomiar w kilku seriach pomiarowych w roku 2021 oraz porównanie wyników do danych archiwalnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of snow cover depth in the Kasprowy Wierch area
GiK I st.Pr.poj.[449.0]
Zajęte
Ćwiąkała PawełKGIiBWyznaczenie grubości pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie grubości pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. Planowany jest pomiar w kilku seriach pomiarowych w roku 2021 i 2022 oraz porównanie wyników do danych archiwalnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of snow cover depth in the Kasprowy Wierch area
GiK GIP II st.Pr.poj.[450.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBWyznaczenie grubości pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie grubości pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. Planowany jest pomiar w kilku seriach pomiarowych w roku 2021 i 2022 oraz porównanie wyników do danych archiwalnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of snow cover depth in the Kasprowy Wierch area
GiK GFiT II st.Pr.poj.[451.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBWyznaczenie grubości pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie grubości pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. Planowany jest pomiar w kilku seriach pomiarowych w roku 2021 i 2022 oraz porównanie wyników do danych archiwalnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of snow cover depth in the Kasprowy Wierch area
GiK PiAG II st.Pr.poj.[453.0]
Ćwiąkała PawełKGIiBWyznaczenie grubości pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie grubości pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. Planowany jest pomiar w kilku seriach pomiarowych w roku 2021 i 2022 oraz porównanie wyników do danych archiwalnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of snow cover depth in the Kasprowy Wierch area
GiK GiGG II st.Pr.poj.[454.0]
Dębińska EwaKGZiKAnaliza dostępności lotnisk w Polsce
Szczegóły
Opis tematu:Analiza czasu dojazdów na najbliższe lotnisko dla populacji Polski, wskazanie białych plam na mapie Polskie z mocno wydłużonym czasem dostępu do lotniska. Analizy oparte o Network Analyst.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of airport accessibility in Poland
GIN I st.Pr.poj.[617.0]
Dębińska EwaKGZiKAnaliza i wizualizacja rozkładu cen powierzchni reklamowych
Szczegóły
Opis tematu:Utworzenie bazy danych cen powierzchni reklamowych, a następnie utworzenie wizualizacji rozkładu cen.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis and visualization of the distribution of advertising space prices
GiK I st.Pr.poj.[613.0]
Dębińska EwaKGZiKAnaliza i wizualizacja rozkładu cen powierzchni reklamowych
Szczegóły
Opis tematu:Utworzenie bazy danych cen powierzchni reklamowych, a następnie utworzenie wizualizacji rozkładu cen.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis and visualization of the distribution of advertising space prices
GIN I st.Pr.poj.[618.0]
Dębińska EwaKGZiKAnaliza wypadków na ścieżkach rowerowych …..
Szczegóły
Opis tematu:W oparciu o dane statystyczne Policji, wykonać analizę wypadków na ścieżkach, w szczególności na tzw. kontrpasach. Utworzenie mapy niebezpiecznych miejsc. Próba wskazania przyczyn lokalizacyjnych tych wypadków.
Konieczna umiejętność przetwarzania dużych zbiorów danych.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of accidents on bicycle paths .....
GiK PiAG II st.Pr.poj.[620.0]
Dębińska EwaKGZiKAnaliza wypadków na ścieżkach rowerowych …..
Szczegóły
Opis tematu:W oparciu o dane statystyczne Policji, wykonać analizę wypadków na ścieżkach, w szczególności na tzw. kontrpasach. Utworzenie mapy niebezpiecznych miejsc. Próba wskazania przyczyn lokalizacyjnych tych wypadków.
Konieczna umiejętność przetwarzania dużych zbiorów danych.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of accidents on bicycle paths .....
GiK GFiT II st.Pr.poj.[621.0]
Dębińska EwaKGZiKBadanie dostępności komunikacji miejskiej miasta …
Szczegóły
Opis tematu:Wyznaczenie terenów najlepiej skomunikowanych i tych najsłabiej. Zestawienie wyników z mapami cen wartości.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie: Analysis of the accessibility of the city`s public transport ...
GiK PiAG II st.Pr.poj.[624.0]
Dębińska EwaKGZiKBadanie dostępności komunikacji miejskiej miasta …
Szczegóły
Opis tematu:Wyznaczenie terenów najlepiej skomunikowanych i tych najsłabiej. Zestawienie wyników z mapami cen wartości.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie: Analysis of the accessibility of the city`s public transport ...
GiK GNiK II st.Pr.poj.[625.0]
Dębińska EwaKGZiKMapa dostępności campusu AGH dla osób niepełnosprawnych.
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie wizualizacji na modelach 3D budynków miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych. Zbudowanie modeli dla nowowybudowanych budynków.

Analizy sieciowe 3D, dla ścieżek w budynkach.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Map of the AGH UST campus accessibility for people with disabilities.
GiK PiAG II st.Pr.poj.[622.0]
Dębińska EwaKGZiKMapa dostępności campusu AGH dla osób niepełnosprawnych.
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie wizualizacji na modelach 3D budynków miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych. Zbudowanie modeli dla nowowybudowanych budynków.

Analizy sieciowe 3D, dla ścieżek w budynkach.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Map of the AGH UST campus accessibility for people with disabilities.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[623.0]
Dębińska EwaKGZiKUtworzenie wizualizacji …. w technice mush-up na potrzeby …
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie technologii mush-up do stworzenia mapy prezentującej określone zjawisko.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Creating a visualization…. in the mush-up technique for the needs of ...
GIN I st.Pr.poj.[627.0]
Dębińska EwaKGZiKUtworzenie wizualizacji …. w technice mush-up na potrzeby …
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie technologii mush-up do stworzenia mapy prezentującej określone zjawisko.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Creating a visualization…. in the mush-up technique for the needs of ...
GiK I st.Pr.poj.[628.0]
Dębińska EwaKGZiKWizualizacja 3D campusu AGH
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie wektorowego modelu budynków campusu AGH, aktualizacja pracy z 2013 r. Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:3D visualization of the AGH campus
GiK PiAG II st.Pr.poj.[619.0]
Dębińska EwaKGZiKWybór optymalnej lokalizacji pod ..(OZE)
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie narzędzie GIS do wyboru lokalizacji pod np. farmę wiatrową, solarną, fotowoltaiczną.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie: Choosing the optimal location for ..(RES)
IŚ I st.Pr.poj.[630.0]
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS do kontroli stosowania zapisów uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Szczegóły
Opis tematu:Analiza aktualnych punków sprzedaży alkoholu, pod kątem zgodności ze wspomnianą w tytule uchwałą. Czy zostały zachowane wszystkie zasady np odległości od obiektów oświaty` Konieczność stosowania analiz sieciowych.

Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:he use of GIS tools to control the application of the provisions of the resolution on the rules of location in the territory of the Municipality of Krakow, places of sale and serving of alcoholic beverages
GiK PiAG II st.Pr.poj.[614.0]
Dębińska EwaKGZiKWykorzystanie narzędzi GIS w zadaniach geodezji inżynieryjnej
Szczegóły
Opis tematu:Takie zadania jak obliczenie mas ziemnych, wykonanie profili, znasz inne` chcesz sprawdzić jak je wykonać wykorzystaniem GIS`
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of GIS tools in the tasks of engineering surveying
GiK I st.Pr.poj.[616.0]
Dębińska EwaKGZiKZbudowanie aplikacji `Znajdź najbliższy ....`.
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie aplikacji w technologii ArcGIS Online na potrzeby np. znajdowania najbliższych pojemników PCK na tekstylia. Obecnie PCK udostępnia listę pojemników w postaci tabeli pdf. Zatem oprócz zbudowania aplikacji, konieczne będzie przetworzenie dużych zbirów danych.
Dla dyplomantów udostępniam kurs na UPEL z najważniejszymi wytycznymi. Zapraszam na konsultacje online MS Teams celem omówienia szczegółów pracy lub na stronę http://www.piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Building the application `Find Nearest ....`.
GiK PiAG II st.Pr.poj.[680.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPAnaliza wpływu realizacji inwestycji na zacienienie otoczenia
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przeprowadzenie analizy GIS 3D, której efektem będzie określenie wpływu jaki realizowana inwestycja wywierać będzie na otoczenie poprzez zwiększenie zacienienia
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the impact of the investment on shading the surroundings
GiK I st.Pr.poj.[778.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPAnaliza zmian widoczności w wyniku realizacji inwestycji
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przeprowadzenie analizy GIS 3D, której efektem będzie określenie wpływu jaki realizowana inwestycja wywierać będzie na otoczenie poprzez zmiany widoczności w przestrzeni
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of changes in visibility as a result of investment implementation
GiK I st.Pr.poj.[781.0]
Zajęte
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPOcena możliwości oceny zróżnicowania odmianowego lucerny z wykorzystaniem obrazów satelitarnych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest próba zastosowania wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych (np. Sentinel, Planet Dove) do rozpoznawania odmian lucerny. Możliwe podejścia oparte być mogą o klasyfikację danych wieloczasowych i/lub analizę zmienności czasowej wybranych wskaźników teledetekcyjnych.
Wymagania/uwagi:Pomocna będzie podstawowa znajomość języka Python lub R
Tytuł tłumaczenie:Evaluation of the possibility of assessing the varietal diversity of alfalfa with the use of satellite images
GiK GFiT II st.Pr.poj.[762.0]
Zajęte
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPOcena możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych do rozpoznania typu zbiorowisk łąkowych.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest próba zastosowania wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych (np. Sentinel, Planet Dove) do rozpoznawania zbiorowisk roślinności łąkowej. Możliwe podejścia oparte być mogą o klasyfikację danych wieloczasowych i/lub analizę zmienności czasowej wybranych wskaźników teledetekcyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Evaluation of the possibility of of recognizing the type of meadow communities with the use of satellite images
GiK GFiT II st.Pr.poj.[764.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPOcena przydatności wybranych cech teksturalnych w klasyfikacji pokrycia terenu na obrazach satelitarnych
Szczegóły
Opis tematu:W procesie klasyfikacji obrazów teledetekcyjnych jako cech klasyfikacyjnych używać można m.in. parametrów opisujących cechy strukturalno-teksturalne obrazu. Istnieje szereg grup tego typu cech stosowanych w odniesieniu do obrazów teledetekcyjnych. Najpopularniejsze z nich to cechy oparte na macierzy współwystąpień (GLCM), ale wymienić można tu m.in. cechy oparte na gradiencie czy falkach. Celem pracy jest ocena przydatności wybranych cech w klasyfikacji wysokorozdzielczych obrazów optycznych (np. RapidEye czy Planet Dove).
Wymagania/uwagi:Pożądana podstawowa znajomość języka Python lub R
Tytuł tłumaczenie:Evaluation of the usefulness of selected textural features in the classification of land cover on satellite images
GiK GFiT II st.Pr.poj.[755.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPOcena przydatności wybranych cech teksturalnych w klasyfikacji pokrycia terenu na obrazach satelitarnych
Szczegóły
Opis tematu:W procesie klasyfikacji obrazów teledetekcyjnych jako cech klasyfikacyjnych używać można m.in. parametrów opisujących cechy strukturalno-teksturalne obrazu. Istnieje szereg grup tego typu cech stosowanych w odniesieniu do obrazów teledetekcyjnych. Najpopularniejsze z nich to cechy oparte na macierzy współwystąpień (GLCM), ale wymienić można tu m.in. cechy oparte na gradiencie czy falkach. Celem pracy jest ocena przydatności wybranych cech w klasyfikacji wysokorozdzielczych obrazów optycznych (np. RapidEye czy Planet Dove).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Evaluation of the usefulness of selected textural features in the classification of land cover on satellite images
GiK GFiT II st.Pr.poj.[756.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPOcena wrażliwości analizy wielokryterialnej GIS w aspekcie określenia metody łączenia kryteriów
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przeprowadzenie oceny wrażliwości analizy wielokryterialnej w aspekcie metody łączenia kryteriów (np. WLC/OWA czy ELECTRE/PROMETHEE)
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Sensitivity analysis for GIS multicriteria analysis - the influnce of criterion aggregation method
GIN I st.Pr.poj.[776.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPOcena wrażliwości analizy wielokryterialnej GIS w aspekcie określenia wag kryteriów
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przeprowadzenie oceny wrażliwości analizy wielokryterialnej w aspekcie sposobu określenia wag poszczególnych kryteriów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Sensitivity analysis for GIS multicriteria analysis - the influnce of criterion weights
GIN I st.Pr.poj.[775.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPProgram w języku R do oceny zagrożenia gleb erozją potencjalną (analiza przestrzenna w modelu rastrowym)
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie skryptu w języku R umożliwiającego przeprowadzenie oceny zagrożenia gleb erozją potencjalną wg modelu IUNG.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:R script for the assessment of potential soil erosion (spatial raster analysis)
GIN I st.Pr.poj.[766.0]
Drzewiecki WojciechKFTŚiIPWielokryterialna analiza przestrzenna przydatności terenu w modelu rastrowym - opracowanie skryptu w języku R.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie skryptu w języku R umożliwiającego przeprowadzenie wielokryterialnej analizy przydatności w modelu rastrowym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Spatial raster multicriteria land suitability analysis - development of the script in the R language.
GIN I st.Pr.poj.[768.0]
Firek KarolKGIiBGeodezyjna obsługa budowy lub modernizacji wybranego odcinka drogi publicznej, węzła drogowego lub obiektu inżynierskiego - analiza problemów prawnych i technicznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje charakterystykę poszczególnych etapów geodezyjnej obsługi budowy lub modernizacji wybranego komunikacyjnego obiektu inżynierskiego. W ramach pracy wykonywana jest analiza stanu wiedzy na temat wybranego zagadnienia prawnego lub technicznego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geodetic service of construction or modernization of a selected section of public road, road junction or engineering facility - analysis of legal and technical problems
GiK GIP II st.Pr.poj.[255.0]
Firek KarolKGIiBOcena stanu technicznego wybranej grupy budynków usytuowanych na terenie górniczym
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje statystyczna analizę udostępnionych danych o konstrukcji i stanie technicznym wybranej grupy budynków usytuowanych na terenie górniczym o określonych oddziaływaniach. W ramach pracy wykonywana jest analiza wybranego zagadnienia z zakresu budownictwa na terenach górniczych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical condition assessment of a selected group of buildings located in the mining area
GiK GiGG II st.Pr.poj.[253.0]
Firek KarolKGIiBPlan zarządzania wybraną nieruchomością z analizą zagadnień prawnych i technicznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje plan zarządzania wybraną nieruchomością z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną i oceną stanu technicznego budynku. W ramach pracy wykonywany jest opis wygranego zagadnienia z zakresu zarzadzania nieruchomościami.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Management plan for the selected property with analysis of legal and technical issues
GiK I st.Pr.poj.[256.0]
Firek KarolKGIiBPlan zarządzania wybraną nieruchomością z analizą zagadnień prawnych i technicznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje plan zarządzania wybraną nieruchomością z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną i oceną stanu technicznego budynku. W ramach pracy wykonywana jest analiza stanu wiedzy na temat wybranego zagadnienia prawnego lub technicznego z zakresu zarzadzania nieruchomościami
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Management plan for the selected property with analysis of legal and technical issues
GiK GNiK II st.Pr.poj.[257.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny energooszczędnego budynku mieszkalnego z analizą rozwiązań konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych na podstawie wybranej koncepcji architektonicznej
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje projekt techniczny energooszczędnego budynku na podstawie o wybranej koncepcji architektonicznej z analizą cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych oraz oceną charakterystyki energetycznej obiektu. W ramach pracy wykonywana jest analiza wybranego zagadnienia z zakresu analizy energetycznej budynków.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical design of an energy-efficient residential building with analysis of structural and material solutions of external walls based on a selected architectural concept
IMŚ GN II st.Pr.poj.[250.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny energooszczędnego budynku mieszkalnego z analizą rozwiązań konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych na podstawie wybranej koncepcji architektonicznej
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje projekt techniczny energooszczędnego budynku na podstawie o wybranej koncepcji architektonicznej z analizą cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych oraz oceną charakterystyki energetycznej obiektu. W ramach pracy wykonywana jest analiza wybranego zagadnienia z zakresu analizy energetycznej budynków.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical design of an energy-efficient residential building with analysis of structural and material solutions of external walls based on a selected architectural concept
IMŚ GN II st.Pr.poj.[251.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny energooszczędnego budynku użyteczności publicznej z analizą rozwiązań konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych na podstawie wybranej koncepcji architektonicznej
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje projekt techniczny energooszczędnego budynku na podstawie o wybranej koncepcji architektonicznej z analizą cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych oraz oceną charakterystyki energetycznej obiektu. W ramach pracy wykonywana jest analiza wybranego zagadnienia z zakresu analizy energetycznej budynków.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical design of an energy-efficient public utility building with analysis of structural and material solutions of external walls based on a selected architectural concept
IMŚ GN II st.Pr.poj.[252.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny termomodernizacji wybranego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wariantowym rozwiązaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i projekt techniczny termomodernizacji wybranego istniejącego budynku z analizą obliczeniową i zobrazowaniem graficznym. W ramach pracy wykonywany jest opis wygranego zagadnienia z zakresu analizy energetycznej budynków
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical design of thermomodernization, a single-family residential building with a variant construction and material solution of external partitions used
IŚ I st.Pr.poj.[231.0]
Zajęte
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny termomodernizacji wybranego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wariantowym rozwiązaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i projekt techniczny termomodernizacji wybranego istniejącego budynku z analizą obliczeniową i zobrazowaniem graficznym. W ramach pracy wykonywany jest opis wygranego zagadnienia z zakresu analizy energetycznej budynków
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical design of thermomodernization, a single-family residential building with a variant construction and material solution of external partitions used
IŚ I st.Pr.poj.[232.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny termomodernizacji wybranego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wariantowym rozwiązaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i projekt techniczny termomodernizacji wybranego istniejącego budynku z analizą obliczeniową i zobrazowaniem graficznym. W ramach pracy wykonywany jest opis wygranego zagadnienia z zakresu analizy energetycznej budynków
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical design of thermomodernization, a multi-family residential building with a variant construction and material solution of external partitions used
IŚ I st.Pr.poj.[233.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny termomodernizacji wybranego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wariantowym rozwiązaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i projekt techniczny termomodernizacji wybranego istniejącego budynku z analizą obliczeniową i zobrazowaniem graficznym. W ramach pracy wykonywany jest opis wygranego zagadnienia z zakresu analizy energetycznej budynków
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical design of thermomodernization, a multi-family residential building with a variant construction and material solution of external partitions used
IŚ I st.Pr.poj.[234.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny termomodernizacji wybranego budynku użyteczności publicznej z wariantowym rozwiązaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i projekt techniczny termomodernizacji wybranego istniejącego budynku z analizą obliczeniową i zobrazowaniem graficznym. W ramach pracy wykonywany jest opis wygranego zagadnienia z zakresu analizy energetycznej budynków
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical design of thermomodernization, a public utility building with a variant construction and material solution of external partitions used
IŚ I st.Pr.poj.[235.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny termomodernizacji wybranego budynku użyteczności publicznej z wariantowym rozwiązaniem konstrukcyjno-materiałowym przegród zewnętrznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i projekt techniczny termomodernizacji wybranego istniejącego budynku z analizą obliczeniową i zobrazowaniem graficznym. W ramach pracy wykonywany jest opis wygranego zagadnienia z zakresu analizy energetycznej budynków
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical design of thermomodernization, a public utility building with a variant construction and material solution of external partitions used
IŚ I st.Pr.poj.[236.0]
Firek KarolKGIiBProjekt techniczny zabezpieczeń profilaktycznych przeciw wpływom górniczym wybranego budynku usytuowanego na terenie górniczym
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje projekt techniczny zabezpieczeń profilaktycznych przeciw wpływom górniczym dla wybranego istniejącego lub projektowanego budynku z analizą obliczeniową i zobrazowaniem graficznym. W ramach pracy wykonywana jest analiza wybranego zagadnienia z zakresu budownictwa na terenach górniczych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Technical design of preventive protection against mining impacts of the selected building located in the mining area
GiK GiGG II st.Pr.poj.[254.0]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni Kopca Krakusa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych i informatycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie kierunków i wielkości deformacji powierzchni zabytkowego Kopca Krakusa w oparciu o dane przestrzenne pozyskane nowoczesnymi technikami geodezyjnymi i ich porównanie z danymi archiwalnymi.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of deformation of the Krakus Mound surface with the use of modern measurement and information technologies
GiK GIP II st.Pr.poj.[289.0]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni Kopca Wandy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych i informatycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie wielkości deformacji powierzchni terenu w oparciu o dane przestrzenne pozyskane stacją robotyczną, zamodelowanie geometrii kopca przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (AutoCAD/Microstation) oraz porównanie aktualnego modelu z modelem archiwalnym.
Wymagania/uwagi:brak
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of deformation of the Wanda Mound surface with the use of modern measurement and information technologies
GiK GIP II st.Pr.poj.[286.0]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni oraz obiektów budowlanych Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie pomiarów kontrolnych punktów sieci niwelacyjnej
Szczegóły
Opis tematu:Główny cel pracy:
Analiza zmian wysokościowych powierzchni terenu oraz zabudowy Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie wykonanych pomiarów niwelacyjnych w oparciu o punkty sieci górniczej i miejskiej
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of surface deformation and building structures of the Old Town Sandomierz District on the basis on control measurements of the leveling network points
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [284.285]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGOpis kinematyki deformacji powierzchni oraz obiektów budowlanych Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie pomiarów kontrolnych punktów sieci niwelacyjnej
Szczegóły
Opis tematu:Główny cel pracy:
Analiza zmian wysokościowych powierzchni terenu oraz zabudowy Staromiejskiej Dzielnicy Sandomierza na podstawie wykonanych pomiarów niwelacyjnych w oparciu o punkty sieci górniczej i miejskiej
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Description of the kinematics of surface deformation and building structures of the Old Town Sandomierz District on the basis on control measurements of the leveling network points
GiK GiGG II st.Pr.zbior. [285.284]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGWykorzystanie nowoczesnych technologii geodezyjnych i informatycznych w modelowaniu zabytkowego Kopca Wandy w Krakowie
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zbudowanie modelu wirtualnego Kopca Wandy na podstawie własnych pomiarów, przy wykorzystaniu programów środowiska CAD.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of modern geodetic and IT technologies in modeling the historic Wanda Mound in Krakow
GiK I st.Pr.zbior. [290.291]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGWykorzystanie nowoczesnych technologii geodezyjnych i informatycznych w modelowaniu zabytkowego Kopca Wandy w Krakowie
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zbudowanie modelu wirtualnego Kopca Wandy na podstawie własnych pomiarów, przy wykorzystaniu programów środowiska CAD.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of modern geodetic and IT technologies in modeling the historic Wanda Mound in Krakow
GiK I st.Pr.zbior. [291.290]
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGWykorzystanie nowoczesnych technologii pomiarowych w inwentaryzacji fragmentu zabytkowej Podziemnej Trasy Turystycznej w Opatowie
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykonanie modelu przestrzennego wybranego fragmentu Podziemnej Trasy Turystycznej w oparciu o najnowsze technologie pomiarowe.
Wymagania/uwagi:Znajomość AutoCADa lub Microstation, GeoNETa lub C-Geo
Tytuł tłumaczenie:The use of modern measurement technologies in the inventory of a fragment of the historic Underground Tourist Route in Opatów
GiK GiGG II st.Pr.poj.[287.0]
Zajęte
Gawałkiewicz RafałKOTG,GiGGWykorzystanie nowoczesnych technologii pomiarowych w inwentaryzacji fragmentu zabytkowej Podziemnej Trasy Turystycznej w Opatowie
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykonanie modelu przestrzennego wybranego fragmentu Podziemnej Trasy Turystycznej w oparciu o najnowsze technologie pomiarowe.
Wymagania/uwagi:Znajomość AutoCADa lub Microstation, GeoNETa lub C-Geo
Tytuł tłumaczenie:The use of modern measurement technologies in the inventory of a fragment of the historic Underground Tourist Route in Opatów
GiK GiGG II st.Pr.poj.[288.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPAnaliza deforestacji wybranego regionu przy użyciu wieloczasowych danych teledetekcyjnych.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykorzystanie dostępnych wieloczasowych danych satelitarnych USGS (Landsat 4, 5, 7, 8) i ESA (Sentinel-2, Sentinel-3) oraz baz danych GIS (np. CLC, OSM) do identyfikacji obszarów podlegających wylesieniu oraz próba oceny jego skutków.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Analysis of deforestation of a selected region using multi-time remote sensing data.
GiK I st.Pr.poj.[725.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPAnaliza wieloczasowych danych satelitarnych Landsat-8 dla obszaru aglomeracji krakowskiej.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przygotowanie map pokrycia/użytkowania terenu na podstawie danych temperatury powierzchni oraz danych spektralnych z zakresów widzialnego i podczerwonego.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Analysis of multi-temporal Landsat-8 satellite data for area of Krakow agglomeration.
GIN I st.Pr.poj.[712.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPAnaliza zanieczyszczeń gleb dla wybranych obszarów na podstawie danych wielospektralnych i hiperspektralnych
Szczegóły
Opis tematu:Pozyskanie danych hiperspektralnych/wielospektralnych (np. DESIS, Chris-Proba, Hyperion, Sentinel-2, Landsat-8), przetworzenie wstępne obrazów, przygotowanie danych testowych na podstawie prób terenowych gleb, klasyfikacja obrazów, analiza jakościowo-ilościowa.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Analysis of soil pollution for selected areas on the basis of multispectral and hyperspectral data
GiK GFiT II st.Pr.poj.[685.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPAutomatyzacja analiz przestrzenno-atrybutowych GIS w środowisku QGIS i ArcGIS
Szczegóły
Opis tematu:Utworzenie bazy danych na podstawie dostępnych e-źródeł danych geoprzestrzennych, wykonanie analiz przestrzenno-atrybutowych, automatyzacja analiz za pomocą narzędzi QGIS i ArcGIS.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Automation of GIS spatial-attribute analyzes in the QGIS and ArcGIS environment
GiK I st.Pr.poj.[714.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPBadanie postępu urbanizacji wybranego obszaru na podstawie obrazów satelitarnych Landsat 8.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przygotowanie mapy zmian obszarów zurbanizowanych dla wybranego miasta na podstawie danych Landsat 8 dla wybranego przedziału czasowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Study of the urbanization progress of a selected area based on Landsat 8.
GiK I st.Pr.poj.[720.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPMonitorowanie jakości wód zbiorników śródlądowych przy użyciu wielospektralnych danych satelitarnych
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie satelitarnych danych teledetekcyjnych (Sentinel-2, Sentinel-3) do badania zawartości chlorofilu `a` w zbiornikach śródlądowych z uwzględnieniem zmian sezonowych i wieloletnich
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Monitoring the water quality of inland reservoirs using multispectral satellite data.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[684.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPMonitorowanie zmian pokrycia/użytkowania terenu z zastosowaniem danych wielospektralnych Landsat i Sentinel-2
Szczegóły
Opis tematu:Porównanie jakościowo-ilościowe wyników analiz zmian pokrycia/użytkowania terenu na podstawie wieloczasowych multispektralnych danych satelitarnych.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Monitoring land cover/land use change using Landsat and Sentinel-2 multispectral data
GiK GFiT II st.Pr.poj.[687.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPOcena możliwości wykorzystania obrazów hiperspektralnych (Chris-Proba) i wielospektralnych (Sentinel-2) na potrzeby teledetekcyjnej kontroli upraw
Szczegóły
Opis tematu:Przetworzenie danych hiperspektralnych satelitarnego sensora Chris-Proba oraz Sentinel-2 i , przeprowadzenie klasyfikacji przetworzonych danych, porównanie dokładności klasyfikacji obrazów dla obydwu typów danych, ocena możliwości wykorzystania danych w kontroli IACS.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessing the use of hyperspectral (Chris-Proba) and multispectral (Sentinel-2) imagery for remote sensing crop control
GiK GFiT II st.Pr.poj.[683.0]
Głowienka EwaKFTŚiIPOcena możliwości wykorzystania satelitarnych danych temperaturowych oraz wskaźników wegetacji do badania mikroklimatu miasta
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie kanałów optycznych i termalnych sensora Landsat 8, Sentinel-3 do obliczenia temperatury powierzchni oraz wskaźników NDVI, NDMI dla wybranego obszaru. Zbadanie wpływu temperatury poszczególnych form pokrycia/użytkowania terenu na kształtowanie się warunków mikroklimatycznych miasta.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the possibility of using satellite temperature data and vegetation indexes to study the city microclimate
GiK GFiT II st.Pr.poj.[686.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPOpracowanie mapy składu gatunkowego roślinności na podstawie danych hiperspektralnych
Szczegóły
Opis tematu:Przygotowanie biblioteki krzywych spektralnych, przeprowadzenie klasyfikacji obrazów hiperspektralnych metodami uczenia maszynowego, analiza jakościowo-ilościowa.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Mapping the species composition of the vegetation on the basis of hyperspectral data
GiK GFiT II st.Pr.poj.[682.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPOptymalizacja lokalizacji wybranej inwestycji przy użyciu analiz GIS4D
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie danych wektorowych i rastrowych (np. UA, CLC, OSM, BDOO, SRTM, Sentinel-2) do analiz GIS4D umożliwiających wyznaczenie lokalizacji obiektów spełniających określone założenia przestrzenne i ekonomiczne.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Optimizing the location of a selected investment using GIS4D analyzes
GiK I st.Pr.poj.[718.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPPrzetwarzanie danych satelitarnych z hiperspektralnego sensora DESIS na potrzeby badania form pokrycia/użytkowania terenu
Szczegóły
Opis tematu:Pozyskanie danych satelitarnych z sensora DESIS, przetworzenie wstępne danych (korekcja radiometryczna, korekcja atmosferyczna i geometryczna), przetestowanie parametrów korekcji, ekstrakcja informacji w celu uzyskania map pokrycia/użytkowania terenu
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Processing of satellite data from the DESIS hyperspectral sensor for land cover/land use study
GiK GFiT II st.Pr.poj.[681.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPWykorzystanie technik GIS do wyznaczenia lokalizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Bielsko-Biała
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest utworzenie bazy danych na podstawie dostępnych danych geoprzestrzennych, wykonanie analiz przestrzenno-atrybutowych za pomocą narzędzi QGIS i wyznaczenie lokalizacji wybranego obiektu.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Application of GIS techniques for determining the location of a multi-family building in Bielsko-Biała
GiK I st.Pr.poj.[721.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPWykorzystanie technik GIS do wyznaczenia lokalizacji farmy fotowoltaicznej
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na zastosowaniu dostępnych baz danych przestrzennych w procedurze wyznaczenia optymalnej lokalizacji farmy fotowoltaicznej w wybranym obszarze Polski.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:The use of GIS techniques to determine the location of a solar farm
GiK I st.Pr.poj.[710.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPWykorzystanie technik GIS do wyznaczenia lokalizacji farmy wiatrowej na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykorzystanie dostępnych źródeł danych przestrzennych w celu przeprowadzenia analiz przestrzenno-atrybutowych umożliwiających wyznaczenie optymalnej lokalizacji farmy wiatrowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of GIS techniques to determine the location of a wind farm in the Świętokrzyskie district.
GiK I st.Pr.poj.[227.0]
Zajęte
Głowienka EwaKFTŚiIPZastosowanie geoprzestrzennych baz danych oraz analiz GIS do wyceny nieruchomości wybranego regionu
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykorzystanie powszechnie dostępnych danych geoprzestrzennych,w wycenie nieruchomości (analiza warunków prawnych, społecznych, ekonomicznych, lokalizacyjnych.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Application of geospatial databases and GIS analyzes for the valuation of real estate in a selected region
GiK I st.Pr.poj.[716.0]
Zajęte
Gruszczyński WojciechKOTG,GiGGDokładność wyznaczania wysokości roślinności terenów rolnych na bazie produktów fotogrametrii niskiego pułapu
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje wykonanie pomiarów referencyjnych oraz oszacowanie na ich bazie dokładności z jaką możliwe jest wyznaczanie wysokości niskiej i średniej roślinności na terenach rolnych (łąki, pastwiska, uprawy rolne) przy wykorzystaniu wysoko rozdzielczych (GSD ok. 1cm) produktów fotogrametrycznych pozyskiwanych z pomocą BSL.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość obsługi oprogramowania typu GIS, oraz pozwalającego na pracę z chmurami punktów i/lub produktami fotogrametrycznymi. W ramach realizacji pracy konieczne będzie wykonanie pomiarów referencyjnych (wyjazdy).
Tytuł tłumaczenie:Accuracy of determining the vegetation height in agricultural areas on the basis of UAV photogrammetry products
GiK I st.Pr.poj.[690.0]
Grzesik KatarzynaKKiOŚOcena wybranej instalacji gospodarki odpadami z zastosowaniem metodyki analizy cyklu życia
Szczegóły
Opis tematu:Projekt polega na przeprowadzeniu badania LCA z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania SimaPro, openLCA lub Eeasetech dla wybranej instalacji przetwarzania odpadów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of a selected waste treatment plant using the life cycle analysis LCA methodology
IMŚ GN II st.Pr.poj.[492.0]
Grzesik KatarzynaKKiOŚOcena aspektów środowiskowych wybranego produktu lub procesu technologicznego za pomocą metodyki analizy cyklu życia LCA
Szczegóły
Opis tematu:Projekt polega na przeprowadzeniu badania analizy cyklu życia LCA za pomocą specjalistycznego oprogramowania SimaPro lub OpenlCA dla wybranego produktu lub procesu technologicznego
Wymagania/uwagi:Praca ze specjalistycznym oprogramowaniem w języku angielskim
Tytuł tłumaczenie:Assessment of environmental aspects of a selected product or technological process using the methodology of life cycle analysis LCA
IMŚ GN II st.Pr.poj.[490.0]
Grzesik KatarzynaKKiOŚOcena aspektów środowiskowych wybranego produktu lub procesu technologicznego za pomocą metodyki analizy cyklu życia LCA
Szczegóły
Opis tematu:Projekt polega na przeprowadzeniu badania analizy cyklu życia LCA za pomocą specjalistycznego oprogramowania SimaPro lub OpenlCA dla wybranego produktu lub procesu technologicznego
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of environmental aspects of a selected product or technological process using the methodology of life cycle analysis LCA
IMŚ GN II st.Pr.poj.[491.0]
Grzesik KatarzynaKKiOŚOpracowanie bilansu paliwowego dla zbiórki i transportu odpadów komunalnych
Szczegóły
Opis tematu:Projekt polega na sporządzeniu bilansu paliwowego dla zbiórki odpadów zmieszanych oraz selektywnych dla jednego roku w wybranym przedsiębiorstwie świadczącym usługi zbiórki i transportu odpadów. Zalecana współpraca z przedsiębiorstwem w celu zebrania danych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a fuel balance for the collection and transport of municipal waste
IŚ I st.Pr.poj.[493.0]
Grzesik KatarzynaKKiOŚRecykling i odzysk odpadów jako przykład symbiozy przemysłowej między elektrownią Nowe Jaworzno Grupa TAURON a Eko Export S.A.
Szczegóły
Opis tematu:Projekt polega na przeanalizowaniu przykładu symbiozy przemysłowej, którym odpady jednego przedsiębiorstwa stają się surowcami dla drugiego przedsiębiorstwa, poprzez ich recykling lub odzysk. Należy poddać analizie korzyści środowiskowe i ekonomiczne dla obydwu przedsiębiorstw. Zalecana współpraca z przedsiębiorstwami w celu pozyskania danych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Recycling and recovery of waste as an example of industrial symbiosis between Nowe Jaworzno Grupa TAURON power plant and Eko Export S.A
IMŚ GN II st.Pr.poj.[489.0]
Zajęte
Grzesik KatarzynaKKiOŚSporządzanie bilansu energetyczno-paliwowego dla regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
Szczegóły
Opis tematu:Projekt polega na opracowaniu bilansu paliwowo-energetycznego tj zebraniu informacji nt zużytej energii i paliwa przez poszczególne urządzenia w instalacji RIPOK w ciągu jednego roku oraz dokonanie obliczeń paliwa i energii przypadającej na 1 Mg przetwarzanych zmieszanych odpadów, także poszczególnych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of an energy and fuel balance for a regional municipal waste treatment installation
IŚ I st.Pr.poj.[494.0]
Grzesik KatarzynaKKiOŚSystem recyklingu baterii do samochodów elektrycznych - najlepsze praktyki europejskie oraz opracowanie propozycji systemu recyklingu w Polsce
Szczegóły
Opis tematu:Projekt polega na przeanalizowaniu funkcjonujących systemów recyklingu baterii samochodowych w Europie (ewentualnie na świecie) oraz zaproponowaniu kompleksowego systemu recyklingu baterii samochodowych w Polsce, poczynając od produkcji baterii, poprzez zbiórkę, demontaż, ponowne użycie, technologie recyklingu, wykorzystanie materiałów z recyklingu do produkcji nowych urządzeń.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Electric car battery recycling system - best European practices and development of a recycling system proposal in Poland
IMŚ GN II st.Pr.poj.[495.0]
Zajęte
Grzesik KatarzynaKKiOŚUboczne produkty spalania w gospodarce o obiegu zamkniętym w Polsce - analiza technologii, korzyści środowiskowych oraz stanu aktualnego i perspektyw rozwoju.
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na analizie możliwości i przykładów wykorzystania produktów ubocznych z odsiarczania spalin, popiołów lotnych z energetyki w innych branżach przemysłowych. Analiza będzie dotyczyć procesów technologicznych, korzyści środowiskowych, stanu aktualnego oraz potencjału i perspektyw rozwoju wykorzystania produktów ubocznych spalania w Polsce.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Combustion by-products in the circular economy in Poland - analysis of technologies, environmental benefits as well as the current state and development prospects.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[508.0]
Hanus PawełKGZiKAnaliza zmian w procedurze ustalania granic działki ewidencyjnej w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Szczegóły
Opis tematu:Temat dotyczy analizy jakości danych dotyczących granic działek ewidencyjnych w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Polega na analizie rozwiązań technicznych i prawnych związanych z pozyskaniem danych o granicach działek oraz ich weryfikacji w oparciu o dane pozyskane z PZGiK.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of changes in the procedure for determining plot boundaries based on the ordinance on land and building records.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[497.0]
Zajęte
Hanus PawełKGZiKNabywanie prawa własności oraz regulacja stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi
Szczegóły
Opis tematu:Celem tematu jest porównanie możliwych sposobów nabywania i regulacji stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Obtaining the right of ownership and regulating the legal status of land under public roads
GiK GNiK II st.Pr.poj.[498.0]
Hanus PawełKGZiKPorównanie rozgraniczenia nieruchomości i ustalenia granic działek ewidencyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analizy procedur ustalania granic nieruchomości gruntowych. Student powinien porównać obie procedury w oparciu o przepisy prawne, orzecznictwo oraz literaturę a następnie zweryfikować je w oparciu o materiały PZGiK.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of the demarcation of real estate and determination of the boundaries of registration plots
GiK GNiK II st.Pr.poj.[499.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPAnalizy przestrzenne na potrzeby procesu wspierania decyzji
Szczegóły
Opis tematu:W pracy zostaną omówione analizy przestrzenne, które są wykorzystywane podczas prac planistycznych. W części praktycznej zostanie przeprowadzona wybrana analiza przestrzenna na danych rzeczywistych.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Spatial analysis for the decision support process
GiK I st.Pr.poj.[723.0]
Hejmanowska BeataKFTŚiIPBadanie klimatu miejskiego w oparciu o obrazy termalne satelity Landsat 8
Szczegóły
Opis tematu:Wybór obszaru miejskiego. Pozyskanie danych Landsat 8. Utworzenie szeregów czasowych obrazów temperatury. Analizy zmian.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Research of city climate using Landsat 8 thermal images
GIN I st.Pr.poj.[226.0]
Hejmanowska BeataKFTŚiIPIntegracja naziemnego i lotniczego skaningu laserowego na potrzeby tworzenia modeli 3D
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie naziemnego skaningu laserowego. Pozyskanie chmury punktów ze skaningu laserowego (geoportal.gov.pl). Integracja lotniczego i naziemnego skaningu laserwego. Opracowanie modelu 3D. Porównanie modelu DSM z modelem 3D.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Integration of terrestrial and airborne laser scanning for the creation of 3D models
GiK GFiT II st.Pr.poj.[224.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPModelowanie stref zagrożenia powodziowego
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy zostaną pozyskane numeryczne modele ternu i powierzchni terenu z z projektu isok z podgik. Zostanie wygenerowana strefa zalewowa oraz w oparciu o nmpt zostanie zasymulowana mapa ryzyka powodziowego.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Modelling flood risk zones
GiK I st.Pr.poj.[667.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPTworzenie i udostępnianie w Internecie modeli 4D
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie zdjęć wybranego obiektu z drona. Automatyczne utworzenie modelu mesh. Utworzenie modelu 3D (solid) CAD. Wykonanie prac projektowych dotyczących zmian. Opracowanie modelu 4D w CityEngine. Przygotowanie geoportalu i udostępnienie w Internecie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Creation and sharing 4D models in Internet
GiK GFiT II st.Pr.poj.[225.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPWeryfikacja OpenStreetMap
Szczegóły
Opis tematu:Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu treści OSM w oparciu o ortofotomapę z geoportalu oraz wywiad terenowy. Ponadto w pracy zostaną wykonane przykładowe analizy GIS w oparciu o dane OSM.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:OpenStreetMap verification
GIN I st.Pr.poj.[668.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPWspomaganie decyzji z wykorzystaniem narzędzi GIS i rozwiązań internetowych
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy implementacji narzędzi GIS we wspomaganiu decyzji (wybór lokalizacji, nowej drogi it.p). Wyniki pracy są publikowane w postaci geoportalu,
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Support decisions with GIS tools and web solutions
GIN I st.Pr.poj.[666.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPWybór lokalizacji farmy fotowoltaicznej
Szczegóły
Opis tematu:Wybór lokalizacji dla farmy fotowoltaicznej na terenie powiatu nowosądeckiego oraz gorlickiego. Analiza nasłonecznienia oraz wpływ farmy na środowisko.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Selection of solar farm location
GiK I st.Pr.poj.[717.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPWybór lokalizacji nowego obiektu na terenie Krakowa z wykorzystaniem analiz GIS
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy zostaną zdefiniowane warunki nowej lokalizacji na terenie Krakowa. Wybór nowej lokalizacji będzie wspierany analizami przestrzennymi. Proces zostanie zautomatyzowany w oprogramowaniu GIS.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:New object location in Krakow using GIS analysis
GiK I st.Pr.poj.[722.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPWybór lokalizacji obiektów rekreacyjnych z wykorzystaniem narzędzi GIS
Szczegóły
Opis tematu:Wyznaczenie optymalnej lokalizacji obiektu rekreacyjnego, przykładowo domu weselnego, pensjonatu w wybranym powiecie w województwie świętokrzyskim. Praca obejmuje również plan zagospodarowania działki oraz projekt budynku
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Selection of the optimal location for a recreational facility with GIS support
GiK I st.Pr.poj.[708.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPWybór lokalizacji obiektów rekreacyjnych z wykorzystaniem narzędzi GIS
Szczegóły
Opis tematu:Wybór obszaru na potrzeby lokalizacji parku rozrywki i parku wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego oraz wpływ inwestycji na środowisko/otoczenie.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Selection of the optimal location for a recreational facility with GIS support
GiK I st.Pr.poj.[713.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPWykorzystanie narzędzi GIS w marketingu
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie narzędzi GIS podczas podejmowania decyzji marketingowych. Analiza lokalizacji dużych firmy, przykładowo sklepów odzieżowych, kawiarni.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:GIS application in marketing
GiK I st.Pr.poj.[709.0]
Zajęte
Hejmanowska BeataKFTŚiIPWyznaczenie optymalnej lokalizacji elektrowni atomowej w Polsce z wykorzystaniem technik i narzędzi GIS
Szczegóły
Opis tematu:Przedmiotem pracy jest wybór lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce z wykorzystaniem narzędzi GIS. Warunki lokalizacji zostaną ustalone na podstawie analizy dokumentów prawnych dotyczących elektrowni atomowych w Polsce.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Nuclear power plant location in Poland with GIS support.
GiK I st.Pr.poj.[711.0]
Zajęte
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGAnalizy zmienności wskaźników deformacji w oparciu o pomiary linii obserwacyjnych i punktów rozproszonych
Szczegóły
Opis tematu:Pomiary przemieszczeń i deformacji na terenach podlegających przekształceniom prowadzone są współcześnie metodami klasycznymi i zdalnymi. Analizie w ramach projektu podlegać będą wyniki pomiarów klasycznych, które po przetworzeniu na wielkości opisujące przekształcenia terenu (wskaźniki deformacji) są analizowane. Zróżnicowanie analiz otwiera szerokie pole dla pomysłowości inzyniera, dając możliwość lepszej interpretacji zjawiska.
Wymagania/uwagi:GIS
Tytuł tłumaczenie:Variability analysis of displacements and deformation based on measurements of benchmark lines and dispersed benchmarks
GiK I st.Pr.poj.[163.0]
Zajęte
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGWpływ górnictwa na lokalne warunki hydrogeologiczne w świetle globalnych zmian klimatu i obowiązującego prawa.
Szczegóły
Opis tematu:Zmiany podejścia do ochrony środowiska wynikające z wpływów globalnych zmian klimatycznych na tereny Polski, stanowią źródło nowych poszukiwań i dyskusji w wielu aspektach. Grożąca nam susza skłania np. do innych niż dotychczas poglądów na gospodarkę wodami na terenach górniczych. Teza brzmi: nie odprowadzać tak szybko, jak to możliwe, tylko retencjonować jak najdłużej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of mining on local hydrogeological conditions in the context of global climate change and law
GiK I st.Pr.poj.[158.0]
Zajęte
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGWpływ skumulowanych skutków działalności człowieka w górotworze na powierzchnię terenu na przykładzie kopalni głębinowej.
Szczegóły
Opis tematu:Działalność prowadzona współcześnie w głębi górotworu wpływa na powierzchnię terenu przekształcając rzeźbę i zmieniając czasami użytkowanie powierzchni. Często wpływy takie nie są jednorodne i polegają na sumarycznym oddziaływaniu kilku nakładających się czynników. Skutki takich skumulowanych oddziaływań poprzez analizę ich obrazu w pomiarach deformacji powierzchni będą tematem pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of cumulative effects of human activity in the rock mass on the ground surface on the example of an underground mine
GiK I st.Pr.poj.[209.0]
Zajęte
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGWpływ skumulowanych skutków działalności człowieka w górotworze na powierzchnię terenu na przykładzie kopalni głębinowej.
Szczegóły
Opis tematu:Działalność prowadzona współcześnie w głębi górotworu wpływa na powierzchnię terenu przekształcając rzeźbę i zmieniając czasami użytkowanie powierzchni. Często wpływy takie nie są jednorodne i polegają na sumarycznym oddziaływaniu kilku nakładających się czynników. Analiza wpływu skumulowanych oddziaływań na interpretację zjawiska deformacji może być prowadzona poprzez badania modelowe, w oparciu o przyjęty model górotworu. Takie teoretyczne rozważania będą bazować na dostępnych wynikach obserwacji geodezyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of cumulative effects of human activity in the rock mass on the ground surface on the example of an underground mine
GiK GiGG II st.Pr.poj.[211.0]
Zajęte
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGWyznaczanie parametrów modelu górotworu i ich weryfikacja w oparciu o wyniki pomiarów geodezyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Przybliżenie warunków naturalnych przez model matematyczny górotworu jest tym bardziej skuteczne, im dokładniej dobierze się wartości parametrów modelu. Prognoza wykonana takim modelem wymaga weryfikacji. Weryfikacja jest możliwa po pewnym czasie, poprzez analizę wyników pomiarów deformacji wykonanych na terenie przekształconym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Estimation of the parameters of the rock mass model and their verification based on the results of geodetic measurements
GiK I st.Pr.zbior. [216.217]
Zajęte
Hejmanowski RyszardKOTG,GiGGWyznaczanie parametrów modelu górotworu i ich weryfikacja w oparciu o wyniki pomiarów geodezyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Przybliżenie warunków naturalnych przez model matematyczny górotworu jest tym bardziej skuteczne, im dokładniej dobierze się wartości parametrów modelu. Prognoza wykonana takim modelem wymaga weryfikacji. Weryfikacja jest możliwa po pewnym czasie, poprzez analizę wyników pomiarów deformacji wykonanych na terenie przekształconym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Estimation of the parameters of the rock mass model and their verification based on the results of geodetic measurements
GiK I st.Pr.zbior. [217.216]
Jakubiak MateuszKKiOŚInwentaryzacja kartograficzna i terenowa małych zbiorników wodnych na terenie wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje badania inwentaryzacyjne kartograficzne oraz terenowe według schematu podanego w opracowanej karcie inwentaryzacji małych zbiorników wodnych. Inwentaryzacja terenowa obejmuje dwie wizyty na badanych obiektach, inwentaryzacja kartograficzna oparta jest o ortofotomapy i obejmuje obliczenie podstawowych parametrów zbiorników.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Cartographic and field surveying of small water bodies in selected area
IMŚ IW II st.Pr.poj.[140.0]
Jakubiak MateuszKKiOŚInwentaryzacja kartograficzna i terenowa małych zbiorników wodnych na terenie wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje badania inwentaryzacyjne kartograficzne oraz terenowe według schematu podanego w opracowanej karcie inwentaryzacji małych zbiorników wodnych. Inwentaryzacja terenowa obejmuje dwie wizyty na badanych obiektach, inwentaryzacja kartograficzna oparta jest o ortofotomapy i obejmuje obliczenie podstawowych parametrów zbiorników.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Cartographic and field surveying of small water bodies in selected area
IMŚ GN II st.Pr.poj.[141.0]
Jakubiak MateuszKKiOŚKoncepcja zagospodarowania biologicznego odpadów biodegradowalnych dla wybranego obszaru.
Szczegóły
Opis tematu:Projekt obejmuje zidentyfikowanie źródeł odpadów biodegradowalnych, oszacowanie poziomów produkcji i selektywnej zbiórki oraz stworzenie projektu koncepcyjnego kompostowni wraz z doborem technologii przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Projekt wykonywany jest dla wybranego przez dyplomanta obszaru administracyjnego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Biodegradable waste management concept for a selected area.
IŚ I st.Pr.poj.[139.0]
Zajęte
Jakubiak MateuszKKiOŚKoncepcja zagospodarowania biologicznego odpadów biodegradowalnych dla wybranego obszaru.
Szczegóły
Opis tematu:Projekt obejmuje zidentyfikowanie źródeł odpadów biodegradowalnych, oszacowanie poziomów produkcji i selektywnej zbiórki oraz stworzenie projektu koncepcyjnego kompostowni wraz z doborem technologii przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Projekt wykonywany jest dla wybranego przez dyplomanta obszaru administracyjnego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Biodegradable waste management concept for a selected area.
IŚ I st.Pr.poj.[144.0]
Jakubiak MateuszKKiOŚKoncepcja zagospodarowania biologicznego odpadów biodegradowalnych dla wybranego obszaru.
Szczegóły
Opis tematu:Projekt obejmuje zidentyfikowanie źródeł odpadów biodegradowalnych, oszacowanie poziomów produkcji i selektywnej zbiórki oraz stworzenie projektu koncepcyjnego kompostowni wraz z doborem technologii przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Projekt wykonywany jest dla wybranego przez dyplomanta obszaru administracyjnego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Biodegradable waste management concept for a selected area.
IŚ I st.Pr.poj.[145.0]
Jakubiak MateuszKKiOŚProjekt koncepcyjny wykorzystania energii słonecznej i innych proekologicznych rozwiązań technicznych w domu jednorodzinnym
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranego domu jednorodzinnego (lub projektu domu) należy opracować koncepcję zastosowania pięciu wybranych instalacji proekologicznych, w tym instalacji fotowoltaicznej. Dobór każdej instalacji obejmuje analizę techniczną, ekonomiczną oraz ekologiczną, w tym porównanie z rozwiązaniem konwencjonalnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Conceptual project for the use of solar energy and others pro-ecological technical solutionsin a single-family house
IMŚ IW II st.Pr.poj.[142.0]
Zajęte
Jakubiak MateuszKKiOŚProjekt koncepcyjny wykorzystania energii słonecznej w domu jednorodzinnym.
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranego domu jednorodzinnego (lub projektu domu) należy opracować koncepcję zastosowania instalacji wykorzystujących energię słoneczną (instalacja fotowoltaiczna, instalacja kolektorów słonecznych). Dobór każdej instalacji obejmuje analizę techniczną, ekonomiczną oraz ekologiczną, w tym porównanie z rozwiązaniem konwencjonalnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Conceptual project of solar energy utilisation in a single-family house.
IŚ I st.Pr.poj.[138.0]
Jakubiak MateuszKKiOŚProjekt koncepcyjny zastosowania instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych i kompostownika w domu jednorodzinnym
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranego domu jednorodzinnego (lub projektu domu) należy opracować koncepcję zastosowania pięciu wybranych instalacji proekologicznych, w tym instalacji fotowoltaicznej. Dobór każdej instalacji obejmuje analizę techniczną, ekonomiczną oraz ekologiczną, w tym porównanie z rozwiązaniem konwencjonalnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Conceptual design of the use of a photovoltaic installation, solar collectors and a composter in a single-family house
IMŚ IW II st.Pr.poj.[143.0]
Zajęte
Jakubiak MateuszKKiOŚZastosowanie paneli fotowoltaicznych, przydomowego kompostownika oraz zbiornika na wodę deszczową w domu jednorodzinnym
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranego domu jednorodzinnego (lub projektu domu) należy opracować koncepcję trzech wybranych instalacji proekologicznych. Dobór każdej instalacji obejmuje analizę techniczną, ekonomiczną oraz ekologiczną, w tym porównanie z rozwiązaniem konwencjonalnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The application of photovoltaic panels, a home composter and a rainwater tank in a single-family house
IŚ I st.Pr.poj.[137.0]
Zajęte
Jakubiak MateuszKKiOŚZastosowanie wybranych proekologicznych rozwiązań technicznych w domu jednorodzinnym
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranego domu jednorodzinnego (lub projektu domu) należy opracować koncepcję trzech wybranych instalacji proekologicznych. Dobór każdej instalacji obejmuje analizę techniczną, ekonomiczną oraz ekologiczną, w tym porównanie z rozwiązaniem konwencjonalnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of selected pro-ecological technical solutions in a single-family house
IŚ I st.Pr.poj.[136.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKAnaliza krakowskiego rynku nieruchomości pod kątem wynajmu dla sektora turystycznego
Szczegóły
Opis tematu:Praca powinna zwierać analizy rynku nieruchomości przeznaczonych pod wynajem krótkoterminowy, skierowany dla turystów. W pracy warto zwrócić uwagę na cechy związane z metrażem i standardem technicznym nieruchomości, ale przed wszystkim na dostęp komunikacyjny, łatwość przemieszczania się czy bliskość do atrakcji turystycznych Krakowa i okolic. Celem pracy jest wyłonienie zespołu cech gwarantujących zysk związany z wynajmem nieruchomości turystom.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the Krakow real estate market in terms of rental for the tourist sector
GiK GNiK II st.Pr.poj.[704.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKAnaliza procedury podziału nieruchomości na wybranych przykładach
Szczegóły
Opis tematu:W pracy przeprowadzona zostanie analizy porownawcza wybranych podziałow nieruchomości. Zostanie zbadany i oceniony proces takiej czynności oraz ewentulane slabe i mocne punkty procedury, w zależnosci od stopnia skomplikowania samego podziału oraz stanu prawnego nieruchomości
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the property division procedure on selected examples
GiK GNiK II st.Pr.poj.[702.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKAnaliza wpływu transportu publicznego na rozwój rynku nieruchomości Krakowa i okolic
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest ocena jak transport publiczny, w tym Szybka Kolej Aglomeracyjna, czy powstawanie kolejnych Park and Drive, wpływają na rozwój rynku nieruchomości na terenie miasta Krakowa oraz miast przyległych. Analizie poddane zostaną cechy oraz ceny nieruchomości znajdujących się w okolicy granicy miasta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the impact of public transport on the development of the real estate market in Krakow and its vicinity
GiK GNiK II st.Pr.poj.[703.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKDziałania proekologiczne i ich wpływ na rynek nieruchomości w Krakowie
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przedstawienie zmian zachodzących w planowaniu i modernizacji przestrzeni miejskiej oraz ocena tych procesów na ceny nieruchomości na przykładzie miasta Kraków
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Environmental activities and their impact on the real estate market in Krakow
GiK GNiK II st.Pr.poj.[779.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKKrakowski rynek nieruchomości przeznaczonych pod wynajem
Szczegóły
Opis tematu:Praca powinna zwierać analizy rynku nieruchomości przeznaczonych pod wynajem krótko lub długoterminowy. W pracy warto zwrócić uwagę na cechy związane z metrażem i standardem technicznym nieruchomości, ale przed wszystkim z dostępem komunikacyjnym, łatwością przemieszczania się. Celem opracowania jest przedstawienie cech takich nieruchomości, które pozwolą na wytypowanie nieruchomości gwarantujących zysk z wynajmu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Rental properties at Krakow real estate market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[701.0]
Jasińska ElżbietaKGZiKOcena wpływu sposobu budowy i zagospodarowania osiedli na ceny jednostkowe nieruchomości lokalowych
Szczegóły
Opis tematu:Praca powinna objąć analizy terenu dużego miasta, w którym na przestrzeni lat zmieniała jest koncepcja urbanistyczno- architektoniczna. Sugerowanym przedmiotem analiz powinny być cechy nieruchomości lokalowych w takich jednostkach oraz ostatecznie określenie preferencji nabywców i przede wszystkim wpływ cech na ceny takich nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the impact of construction and development of housing estates on unit prices of residential real estate
GiK I st.Pr.poj.[694.0]
Jasińska ElżbietaKGZiKOcena wpływu sposobu budowy i zagospodarowania osiedli na ceny jednostkowe nieruchomości lokalowych
Szczegóły
Opis tematu:Praca powinna objąć analizy terenu dużego miasta, w którym na przestrzeni lat zmieniała jest koncepcja urbanistyczno- architektoniczna. Sugerowanym przedmiotem analiz powinny być cechy nieruchomości lokalowych w takich jednostkach oraz ostatecznie określenie preferencji nabywców i przede wszystkim wpływ cech na ceny takich nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the impact of construction and development of housing estates on unit prices of residential real estate
GiK I st.Pr.poj.[695.0]
Jasińska ElżbietaKGZiKUrbanistyczno-ekonomiczna ocena pierwotnego rynku nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma celu poddanie analizie budownictwo wielorodzinne pod kątem jego przystosowania do aktualnego zapotrzebowania odbiorców oraz ocenę inwestycji pod kątem zrównoważonego rozwoju i polityki urbanistycznej miasta. W tym celu proponuję wybrać inwestycje oddane do użytkowania w ciągu ostatnich 5/10 lat
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Urban and economic assessment of the primary real estate market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[706.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKWpływ hałasu i transportu na ceny nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:W pracy powinno się położyć nacisk na wpływ dwóch, wymienionych w tytule cech ( hałas oraz transport publiczny) na kształtowanie się cen jednostkowych nieruchomości lokalowych. Proponowany przykład to krakowski rynek nieruchomości, ale może to być jedna z dzielnic, ważne jest żeby uwzględnić transport publiczny oraz charakterystyczny, wiązany z tym hałas
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of noise and transport on real estate prices
GiK GNiK II st.Pr.poj.[699.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKWpływ hałasu i transportu na ceny nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:W pracy powinno się położyć nacisk na wpływ dwóch, wymienionych w tytule cech ( hałas oraz transport publiczny) na kształtowanie się cen jednostkowych nieruchomości lokalowych. Proponowany przykład to krakowski rynek nieruchomości, ale może to być jedna z dzielnic, ważne jest żeby uwzględnić transport publiczny oraz charakterystyczny, wiązany z tym hałas
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of noise and transport on real estate prices
GiK GNiK II st.Pr.poj.[700.0]
Jasińska ElżbietaKGZiKWpływ proekologicznych rozwiązań na kształtowanie krakowskiego rynku nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca powinna odnosić się do aktualnych, międzynarodowych trendów w kształtowaniu przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem rozwiązań proekologicznych ( wykorzystanie energii odnawialnej, Green building, certyfikacja BREEAM, LEED, WELL). Kolejnym etapem jest weryfikacja wpływu tych rozwiązań na czas oraz cenę sprzedaży nieruchomości lokalowych i ich powrót na rynek pierwotny
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of pro-ecological solutions on the formation of the Krakow real estate market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[698.0]
Zajęte
Jasińska ElżbietaKGZiKWpływ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ceny nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zweryfikowanie, jak zmieni się cena nieruchomości gruntowej w zależności od jego przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, lub na podstawie Warunków Zabudowy. Praca może obejmować zarówno przypadki już istniejące ( sąsiednie działki o różnym przeznaczeniu) , jak i dywagacje teoretycznie, szczególnie w przypadku planów zmiany MPZP lub utworzenia takiego planu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of adopted local zoning plan on real property prices
GiK I st.Pr.poj.[693.0]
Jasińska ElżbietaKGZiKWpływ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ceny nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zweryfikowanie, jak zmieni się cena nieruchomości gruntowej w zależności od jego przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, lub na podstawie Warunków Zabudowy. Praca może obejmować zarówno przypadki już istniejące ( sąsiednie działki o różnym przeznaczeniu) , jak i dywagacje teoretycznie, szczególnie w przypadku planów zmiany MPZP lub utworzenia takiego planu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of adopted local zoning plan on real property prices
GiK I st.Pr.poj.[696.0]
Jasińska ElżbietaKGZiKWyznaczenie wartości nieruchomości zabytkowych
Szczegóły
Opis tematu:Praca powinna przedstawiać procedurę określenia wartości (rynkowej lub odtworzeniowej) nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Oprócz procedury wyceny, w pracy powinna znajdować się również analiza stanu prawnego takiej nieruchomości oraz analiza rynku nieruchomości zabytkowych na wybranym terenie, zarówno pod kątem obrotu takimi nieruchomościami jak i pod kątem nadzoru nad nimi przez Wojewódzki Urząd Kontroli Zabytków.
Wymagania/uwagi:recenzent Preweda
Tytuł tłumaczenie:Determining the value of historic real estates
GiK I st.Pr.poj.[697.0]
Zajęte
Jasiołek JustynaKFTŚiIPEfektywność gospodarowania nieruchomościami na wybranym rynku lokalnym.
Szczegóły
Opis tematu:Obserwacja i ocena efektywności inwestowania w nieruchomości lokalowe lub gruntowe na wybranym obszarze.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Effectiwness of real estate management in the selected local market.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[160.0]
Jasiołek JustynaKFTŚiIPKształtowanie się wartości nieruchomości lokalowych w obliczu COVID19 na przykładzie rynku lokalnego w Myślenicach.
Szczegóły
Opis tematu:Analiza zmian sytuacji ekonomicznej na lokalnym rynku nieruchomości oraz zachowań uczestników przedmiotowego rynku w obliczu zaistnienia pozarynkowych czynników o zasięgu globalnym w postaci COVID-19.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Value development of housing real estate in the COVID19 situation on the Myślenice local market example.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[157.0]
Zajęte
Jasiołek JustynaKFTŚiIPNieruchomość jako przedmiot inwestycji.
Szczegóły
Opis tematu:wskazanie istotnych cech nieruchomości, które mają wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne z uwzględnieniem ryzyka.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Real estate as an investment object.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[156.0]
Jasiołek JustynaKFTŚiIPOcena efektywności inwestowania w nieruchomości.
Szczegóły
Opis tematu:Analiza porównawcza w aspekcie efektywności inwestowania w nieruchomości lokalowe i gruntowe.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the effectiveness of investing in real estate.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[159.0]
Jasiołek JustynaKFTŚiIPOcena wpływu zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na wartość nieruchomości.
Szczegóły
Opis tematu:GIK 1st. projekt inżynierski
wybrał student: Kamil Gąsienica [281507]
proponowany recenzent: Edward Preweda
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the impact of changes in the Local Spatial Development Plan on the value of property.
GiK I st.Pr.poj.[155.0]
Zajęte
Jaśkowski WojciechKOTG,GiGGAnaliza deformacji szybu na podstawie wyników monitoringu telemetrycznego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wyników monitoringu szybu Kościuszko Kopalni Solin Wieliczka prowadzonego podczas uszczelniania jego obudowy. Praca ma na celu powiązanie uzyskanych w wyniku monitoringu telemetrycznego (czujniki pochylenia, rezystancyjne, monitoring wizualny) z procesem uszczelniania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Shaft deformation analysis based on the results of telemetry monitoring
GiK GiGG II st.Pr.poj.[790.0]
Jaśkowski WojciechKOTG,GiGGModel przestrzeny szybu górniczego na podstawie filmów z kamer 360o
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu opracowanie uzyskanych z przejazdów rewizyjnych szybu Kościuszko KS Wieliczka filmów 360o chmury punktów i docelowo modelu przestrzennego szybu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Model of mining shaft space based on films from 360o cameras
GiK GiGG II st.Pr.poj.[793.0]
Jaśkowski WojciechKOTG,GiGGOpracowanie wyników pomiarów obniżeń powierzchni terenu górniczego.
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie i analiza wyników monitoringu powierzchni terenu górniczego zlokalizowanego w Brzezinach Śląskich.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Elaboration of the results of measurements of lowering the mining area.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[797.0]
Jaśkowski WojciechKOTG,GiGGOpracowanie wyników pomiarów przemieszczeń i obniżeń powierzchni terenu górniczego.
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie i analiza wyników monitoringu geodezyjnego na terenie północnej obwodnicy miasta Bytomia.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Elaboration of results of displacement measurements of the mining area.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[798.0]
Jaśkowski WojciechKOTG,GiGGOpracowanie wyników pomiarów przemieszczeń powierzchni terenu górniczego.
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie i analiza wyników pomiarów przemieszczeń powierzchni terenu górniczego zlokalizowanego w Brzezinach Śląskich.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Elaboration of results of displacement measurements of the mining area.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[799.0]
Jaśkowski WojciechKOTG,GiGGSystemy monitoringu konwergencji wyrobisk górniczych.
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie i analiza deformacji komory górniczej Św. Kingi KS Wieliczka na podstawie monitoringu geodezyjnego i telemetrycznego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Convergence monitoring systems for mining excavations.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[794.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza i ocena geometrii wiązki promienia laserowego w manualnych dalmierzach laserowych.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena geometrii wiązki promienia laserowego dla trzech niezależnych dalmierzy laserowych (różnych producentów). Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:Wskazane jest dysponowanie dalmierzami.
Tytuł tłumaczenie:Analysis and evaluation of the laser beam geometry in manual laser distance meters.
GiK I st.Pr.poj.[243.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza i ocena stanu znaków i kodów kartograficznych w obszarze obowiązujących regulacji prawnych.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena stanu znaków i kodów kartograficznych w obszarze obowiązujących regulacji prawnych. Należy określić stan jednolitości znaków i kodów kartograficznych bazując na obowiązujących regulacjach prawnych, standardach technicznych i instrukcjach branżowych oraz percepcji przestrzeni prezentowanej w opracowaniach kartograficznych. Dyplomant powinien odnieść się do obszarów zamkniętych oraz pozostałych. W tym zaproponować definicje znaków i kodów wybranych szczegółów terenowych do chwili obecnej nie zdefiniowanych. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis and evaluation of the condition of signs and cartographic codes in the area of the binding legal regulations.
GiK I st.Pr.poj.[244.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza i ocena syntetyczna stanu geometrii toru kolejowego.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena syntetyczna stanu geometrii toru kolejowego, bazując na wynikach pomiarów uzyskanych z metody bezpośredniej - samorejestrującego toromierza elektronicznego. W pracy należy uwzględnić parametry płaszczyzny poziomej i pionowej geometrii toru w zakresie odcinków prostych i krzywoliniowych. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość eksperckich systemów komputerowych w infrastrukturze transportu szynowego, udostępnionych przez Opiekuna pracy.
Tytuł tłumaczenie:Synthetic analysis and assessment of the condition of railway track geometry.
GiK GIP II st.Pr.poj.[245.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza stanu unijnych i polskich regulacji prawnych w zakresie połączeń torów i rozjazdów kolejowych.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza stanu unijnych i polskich regulacji prawnych w zakresie połączeń torów i rozjazdów kolejowych.
Dyplomant powinien uwzględnić Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności, uregulowania wynikające z norm europejskich oraz regulacje krajowe, zwłaszcza wytyczne i instrukcje zarządcy narodowej sieci kolejowej. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne, zwłaszcza w koncepcji rozwoju międzynarodowego transportu kolejowego. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the state of EU and Polish legal regulations in the field of railway track and turnout connections.
GiK GIP II st.Pr.poj.[246.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBAnaliza termiczna kolejowego toru bezstykowego.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza termiczna kolejowego toru bezstykowego (tok szynowy lewy, tok szynowy prawy, interakcja). Celem opracowania analizy, w pierwszym etapie należy wykonać analizę i ocenę geometrii toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej, w kolejnym etapie analizę termiczną. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne w inżynierii lądowej i transporcie. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość komputerowych systemów eksperckich w infrastrukturze transportu szynowego. Zalecane jest opracowanie aplikacji wspomagającej analizę geometrii toru.
Tytuł tłumaczenie:Thermal analysis of Continuous Welded Rail.
GiK GIP II st.Pr.poj.[247.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeodezyjne i diagnostyczne monitorowanie geometrii przejazdu kolejowo-drogowego.
Szczegóły
Opis tematu:Praca wymaga przeprowadzenia analizy stanu kategoryzacji przejazdów kolejowo-drogowych obowiązujących na terenie Polski oraz wybranego innego kraju.
Należy określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane, wskazać wpływ parametrów geometrycznych przejazdów kolejowo-drogowych na elementy czynników psychologii transportu.
Zalecanym jest opracowanie aplikacji wspomagającej prowadzenie monitorowania geometrii przejazdów kolejowo-drogowych wraz z dokumentacją techniczną. Następnie wymagane jest dokładne zapoznanie się i przedstawienie aktualnego stanu badań i podkreślenia kontrowersji i rozbieżnych hipotez.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Surveying and diagnostic monitoring of level crossing geometry.
GiK GIP II st.Pr.poj.[249.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeodezyjne układy geometryczne połączeń torów kolejowych na odcinku prostym.
Szczegóły
Opis tematu:Utrzymanie drogi rozjazdowej wymaga prowadzenia obserwacji w sposób wielowymiarowy i ciągły z zastosowaniem prac geodezyjnych i diagnostycznych. Dyplomant jest zobowiązany przedstawić procedury obliczeniowe geodezyjnego i diagnostycznego opracowania połączenia torów na odcinku prostym w połączeniu z zintegrowanymi znakami geodezyjnej kolejowej osnowy specjalnej (wariant torów równoległych, wariant torów nierównoległych). Zalecanym jest przedstawienie etapów zarządzania cyklem życia rozjazdów kolejowych w infrastrukturze kolejowej. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań, podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość eksperckich systemów komputerowych w infrastrukturze transportu szynowego w uzgodnieniu z Opiekunem pracy.
Tytuł tłumaczenie:Surveying geometrical systems of railway track connections in a straight section.
GiK GIP II st.Pr.poj.[258.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeometria krzywizny torów w rozjazdach łukowanych.
Szczegóły
Opis tematu:Utrzymanie drogi rozjazdowej wymaga prowadzenia obserwacji w sposób wielowymiarowy i ciągły z zastosowaniem prac geodezyjnych i diagnostycznych. Dyplomant jest zobowiązany przeprowadzić analizę i ocenę wyników badań stanu geometrii krzywizn torów w rozjazdach łukowanych wraz z wskazaniem zależności pomiędzy innymi parametrami i wskaźnikami. Zalecanym jest opracowanie aplikacji wspomagającej prowadzenie prac obejmujących analizę i ocenę stanu krzywizn w rozjazdach łukowanych. Dyplomant powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić konkretne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geometry of track curvature in curved turnouts.
GiK GIP II st.Pr.poj.[259.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeometria plamki lasera w manualnych dalmierzach laserowych.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena geometrii wiązki promienia laserowego dla wybranych niezależnych dalmierzy laserowych (różnych producentów). Badania powinny uwzględnić analizę i ocenę wpływu warunków atmosferycznych w różnych horyzontach czasowych. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Laser spot geometry in manual laser rangefinders.
GIN I st.Pr.poj.[260.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBGeometryczne układy typowych połączeń rozjazdowych w łuku.
Szczegóły
Opis tematu:Utrzymanie drogi rozjazdowej wymaga prowadzenia obserwacji w sposób wielowymiarowy i ciągły z zastosowaniem prac geodezyjnych i diagnostycznych. Dyplomant jest zobowiązany przedstawić procedury obliczeniowe geodezyjnego i diagnostycznego opracowania połączenia torów na odcinku łuku kołowego w połączeniu z zintegrowanymi znakami geodezyjnej kolejowej osnowy specjalnej (wariant torów równoległych, wariant torów nierównoległych). Zalecanym jest przedstawienie etapów zarządzania cyklem życia rozjazdów kolejowych w infrastrukturze kolejowej. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań, podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geometric systems of typical turnout connections in an arch.
GiK GIP II st.Pr.poj.[262.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBInteroperacyjność informacji geoprzestrzennej obszarów transportu kolejowego.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza stanu unijnych i polskich regulacji prawnych w zakresie interoperacyjności informacji geoprzestrzennej obszarów transportu kolejowego. Dyplomant powinien uwzględnić Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności, uregulowania wynikające z norm europejskich oraz regulacje krajowe, zwłaszcza wytyczne i instrukcje zarządcy narodowej sieci kolejowej. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne, zwłaszcza w koncepcji rozwoju międzynarodowego transportu kolejowego. Dyplomant powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Interoperability of geospatial information of rail transport areas.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[263.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBKonfrontacja stanu znaków i kodów kartograficznych obszarów transportu szynowego.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena stanu znaków i kodów kartograficznych w zakresie obowiązujących regulacji prawnych z ukierunkowaniem do obszarów transportu szynowego. Należy określić stan jednolitości znaków i kodów kartograficznych bazując na obowiązujących regulacjach prawnych, standardach technicznych i instrukcjach branżowych oraz percepcji przestrzeni prezentowanej w opracowaniach kartograficznych. Dyplomant powinien odnieść się do obszarów zamkniętych oraz pozostałych. W tym zaproponować definicje znaków i kodów wybranych szczegółów terenowych do chwili obecnej nie zdefiniowanych. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań, podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Confrontation of the state of signs and cartographic codes of rail transport areas.
GIN I st.Pr.poj.[264.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBKonfrontacja unijnych i polskich regulacji prawnych w zakresie połączeń torów i rozjazdów kolejowych.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest konfrontacja stanu unijnych i polskich regulacji prawnych w zakresie połączeń torów i rozjazdów kolejowych.
Dyplomant powinien uwzględnić Techniczne Specyfikacji Interoperacyjności, uregulowania wynikające z norm europejskich oraz regulacje krajowe, zwłaszcza wytyczne i instrukcje zarządcy narodowej sieci kolejowej. Badania powinny uwzględniać cechy charakterystyczne nieruchomości gruntowych i ich stan prawny.
Następnie warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych, w tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomości na ten cel. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne, zwłaszcza w koncepcji rozwoju międzynarodowego transportu kolejowego. Dyplomant powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań, podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The confrontation of EU and Polish legal regulations in the field of railway track and turnout connections.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[265.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBMożliwości i ocena użyteczności bezdotykowych i bezprzewodowych technologii komunikacyjnych w pracach geodezyjnych na przykładzie komunikacji bliskiego zasięgu.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest opracowanie i wskazanie możliwości i oceny użyteczności bezdotykowych i bezprzewodowych technologii komunikacyjnych w pracach geodezyjnych na przykładzie komunikacji bliskiego zasięgu.
Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne w geoinformacji, geodezji i kartografii. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań, podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Possibilities and evaluation of usefulness of non-contact and wireless communication technologies in surveying works on the example of short-range communication.
GIN I st.Pr.poj.[266.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBOpracowanie autorskiej aplikacji geodezyjnej w wybranym środowisku programistycznym.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest opracowanie autorskiej aplikacji geodezyjnej w wybranym środowisku programistycznym. Opracowanie powinno uwzględniać kalkulator geodezyjny z możliwością zastosowania obliczeń dla wybranej metody pomiarów szczegółów terenowych. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się, przedstawić aktualny stan badań i podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a proprietary geodetic application in a selected programming environment.
GIN I st.Pr.poj.[267.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBProblemy interoperacyjności w zakresie informacji geoprzestrzennej obszarów transportu szynowego.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest wskazanie na podstawie przeprowadzonych badań własnych występujących problemów interoperacyjności w zakresie informacji geoprzestrzennej obszarów transportu szynowego. W tym celu należy odnieść się do problematyki na terenie Polski oraz wybranych państw Unii Europejskiej. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań, podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Interoperability problems for geospatial information in rail transport areas.
GiK GIP II st.Pr.poj.[268.0]
Kampczyk ArkadiuszKGIiBWpływ warunków atmosferycznych na stan wiązki promienia laserowego w manualnych dalmierzach laserowych.
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena geometrii wiązki promienia laserowego dla wybranych dalmierzy laserowych (różnych producentów) z uwzględnieniem wpływu warunków atmosferycznych. Należy umiejscowić badanie w szerokim kontekście i podkreślić, dlaczego jest ono ważne. Dyplomant powinien określić znaczenie pracy, w tym konkretne hipotezy, które są testowane. Powinien dokładnie zapoznać się i przedstawić aktualny stan badań, podkreślić kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Influence of atmospheric conditions on the state of the laser beam in manual laser distance meters.
GIN I st.Pr.poj.[270.0]
Kocot WojciechKGIiBAnaliza porównawcza wartości odtworzenia z cenami transakcyjnymi kupna-sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych w wybranym regionie Polski
Szczegóły
Opis tematu:Dla kilku budynków jednorodzinnych zlokalizowanych w wybranym terenie i będących przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży porównujemy policzoną przez studenta wartość odtworzeniową tych budynków z ceną transakcyjną. Porównacie to prowadzi do wniosków dotyczących lokalnego rynku nieruchomości w analizowanym przedziale czasowym.
Wymagania/uwagi:-
Tytuł tłumaczenie:A comparative analysis of the replacement value with the transaction purchase and sale prices of single-family residential buildings in a selected region of Poland
GiK GIP II st.Pr.poj.[14.0]
Kocot WojciechKGIiBAnaliza porównawcza wyników wyceny nieruchomości przy użyciu poszczególnych technik w podejściu kosztowym
Szczegóły
Opis tematu:Dla wybranych budynków jednorodzinnych student liczy ich wartość odtworzeniową przy użyciu wszystkich trzech służących do tego celu technik (szczegółową, elementów scalonych i wskaźnikowa). Uzyskane wyniki służą do oceny przydatności poszczególnych technik.
Wymagania/uwagi:wskazana (choć nie konieczna) jest umiejętność kosztorysowania
Tytuł tłumaczenie:Comparative analysis of the results of real estate appraisal using individual techniques in the cost approach
GiK GIP II st.Pr.poj.[15.0]
Kocot WojciechKGIiBDostosowanie istniejących obiektów mostowych do przejęcia wpływów eksploatacji górniczej
Szczegóły
Opis tematu:Każdy obiekt mostowy, bez względu na swą lokalizację charakteryzuje się większą lub mniejszą odpornością na wpływy górnicze. W ramach pracy student określa tą odporność dla kilku wybranych obiektów, a następnie proponuje proste zmiany konstrukcyjne, mające na celu podniesienie tej odporności.
Wymagania/uwagi:-
Tytuł tłumaczenie:Adaptation of the existing bridge structures to take over the influence of mining exploitation
GiK GiGG II st.Pr.poj.[16.0]
Kopacz MarekKKiOŚAnaliza potrzeb wodnych obszarów rolniczych na przykładzie wybranej gminy
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy przeanalizowania sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej w wybranej gminie pod kątem zapotrzebowania wodnego roślin uprawnych. W tym zakresie analizowany będzie Klimatyczny Bilans Wodny KBW w okresie ostatnich lat.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The analysis of the water needs of agricultural areas in the selected commune
IMŚ IW II st.Pr.poj.[481.0]
Zajęte
Kopacz MarekKKiOŚAnaliza stanu jakościowego wód powierzchniowych w wybranym województwie.
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy przeanalizowania jakości wód powierzchniowych w wybranym przez dyplomanta województwie wraz z oceną stanu jakościowego środowiska wodnego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The analysis of the surface water quality in a selected voivodeship.
IŚ I st.Pr.poj.[483.0]
Kopacz MarekKKiOŚBilans składników nawozowych NPK w wybranych gminach rolniczych w kontekście ochrony wód.
Szczegóły
Opis tematu:W pracy zostanie zbadany i oceniony bilans składników nawozowych NPK w wybranych obszarach rolniczych pod katem zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Balance of NPK fertilizer components in selected agricultural communes in the context of water protection.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[485.0]
Zajęte
Kopacz MarekKKiOŚOcena stopnia zagrożenia suszą oraz jej skutki w wybranych obszarach Polski
Szczegóły
Opis tematu:W pracy zostanie dokonana ocena zagrożenia wybranych obszarów zjawiskiem suszy. Przeanalizowane będą m. in. takie parametry, jak wielkość opadu atmosferycznego oraz Klimatyczny Bilans Wodny (KBW)
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Evaluation of the risk of drought and its effects in selected areas of Poland
IMŚ IW II st.Pr.poj.[486.0]
Kopacz MarekKKiOŚRozkład przestrzenny opadu atmosferycznego w kontekście użytkowania ziemi i potrzeb wodnych wybranego obszaru
Szczegóły
Opis tematu:W pracy przeanalizowane zostaną opady atmosferyczne, ich wielkość i rozkład przestrzenny na tle zmienności w użytkowaniu ziemi, szczególnie pod katem użytkowania rolniczego i potrzeb wodnych roślin uprawnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The spatial distribution of precipitation in the context of land use and water needs of a selected area
GiK I st.Pr.poj.[484.0]
Kopacz MarekKKiOŚStan aktualny oraz prognozowanie potrzeb wodnych obszarów rolniczych na przykładzie wybranej gminy
Szczegóły
Opis tematu:W pracy zostaną przeanalizowane gminy, w których występuje zróżnicowany stan związany z bilansem wodnym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The current state and forecasting of water needs of agricultural areas on the example of a selected commune
IŚ I st.Pr.poj.[487.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiOŚAnaliza ryzyka w produkcji wody mineralnej w miejscowości Szczawnica
Szczegóły
Opis tematu:Praca realizowana na obiekcie rzeczywistym Basenie AGH. Dotyczy wpływu wybranego jednostkowego procesu uzdatniania wody basenowej (koagulacja, adsorpcja na węglu aktywnym, procesy utleniania) na zawartość materii organicznej w wodzie basenowej. Pobór próbek przy różnych parametrach prowadzenia analizowanego jednostkowego procesu pozwoli na wytypowanie optymalnych warunków procesu uzdatniania wody, który zapewni jak najlepszą jakość wody basenowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Risk analysis in the production of mineral water in Szczawnica
IMŚ IW II st.Pr.poj.[772.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiOŚCharakterystyka hydrologiczna wybranej rzeki
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje klasyczną charakterystykę hydrologiczną rozszerzoną o zestaw podstawowych analiz statystycznych. Wykonywana jest z zastosowaniem środowiska R
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Hydrological characteristics of the selected river
IŚ I st.Pr.poj.[596.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiOŚCharakterystyka hydrologiczna wybranej rzeki
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje klasyczną charakterystykę hydrologiczną rozszerzoną o zestaw podstawowych analiz statystycznych. Wykonywana jest z zastosowaniem środowiska R
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Hydrological characteristics of the selected river
IŚ I st.Pr.poj.[597.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiOŚCharakterystyka hydrologiczna wybranej rzeki
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje klasyczną charakterystykę hydrologiczną rozszerzoną o zestaw podstawowych analiz statystycznych. Wykonywana jest z zastosowaniem środowiska R
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Hydrological characteristics of the selected river
IŚ I st.Pr.poj.[598.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiOŚMetody analizy danych oceanograficznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest porównanie i zastosowanie do analizy danych oceanograficznych środowisk dedykowanych oraz pakietu R
Wymagania/uwagi:znajomość R i RStudio
Tytuł tłumaczenie:Methods of oceanographic data analysis
GIN I st.Pr.poj.[594.0]
Kowalewski ZbigniewKKiOŚModelowanie wielowymiarowe otwartego koryta rzecznego wraz z analizą wrażliwości modelu
Szczegóły
Opis tematu:Proca dotyczyć będzie modelowania stanu i jakości rzek w ujęciu współpracy pomiędzy zastawem narzędzi iRic a QGis
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Multidimensional riverbed modeling with sensivity analysis
IMŚ IW II st.Pr.poj.[606.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiOŚProjekt sieci sanitarnej
Szczegóły
Opis tematu:Klasyczna praca przeznaczona dla inżynierów środowiska, obejmuje koncepcyjne zaprojektowanie sieci dostarczających wodę pitna lub odprowadzającą dowolny rodzaj ścieków
Wymagania/uwagi:Epanet lub SWMM
Tytuł tłumaczenie:Sanitary network design
IŚ I st.Pr.poj.[599.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiOŚProjekt sieci sanitarnej
Szczegóły
Opis tematu:Klasyczna praca przeznaczona dla inżynierów środowiska, obejmuje koncepcyjne zaprojektowanie sieci dostarczających wodę pitna lub odprowadzającą dowolny rodzaj ścieków
Wymagania/uwagi:epanet lub swmm
Tytuł tłumaczenie:Sanitary network design
IŚ I st.Pr.poj.[600.0]
Kowalewski ZbigniewKKiOŚProjekt sieci sanitarnej
Szczegóły
Opis tematu:Klasyczna praca przeznaczona dla inżynierów środowiska, obejmuje koncepcyjne zaprojektowanie sieci dostarczających wodę pitna lub odprowadzającą dowolny rodzaj ścieków
Wymagania/uwagi:epanet lub swmm
Tytuł tłumaczenie:Sanitary network design
IŚ I st.Pr.poj.[601.0]
Kowalewski ZbigniewKKiOŚPrzetwarzanie danych środowiskowych w pakiecie R
Szczegóły
Opis tematu:Praca skupia się na przygotowaniu, przetwarzaniu danych monitoringu środowiska za pomocą oprogramowania R. Jej celem będzie scalenie, wyczyszczenie oraz przygotowanie do dalszych analiz danych środowiskowych pochodzących z różnych źródeł.
Wymagania/uwagi:znajomość środowiska R i Rstudio
Tytuł tłumaczenie:Environmental data processing in the R package
GIN I st.Pr.poj.[591.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiOŚWielowymiarowa analiza opadów deszczu na terenie Polski
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy będzie porównania działania komercyjnego oprogramowania z modelem ASM do programów otwartych i darmowych oraz próba zintegrowania modeli ASM tworzonych poza konsorcjum IWA
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Multidimensional analysis of rainfall in Poland
IMŚ IW II st.Pr.poj.[602.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiOŚWielowymiarowa analiza opadów deszczu na terenie Polski
Szczegóły
Opis tematu:Bazując na bazie danych meteorologicznych z IMGiW z lat 1954-2019 stworzony zostanie model typowego opadu dla wybranych miejscowości. Wykonana zostanie analiza zmian opadów na przestrzeni lat.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Multidimensional analysis of rainfall in Poland
IMŚ IW II st.Pr.poj.[603.0]
Zajęte
Kowalewski ZbigniewKKiOŚWizualizacja danych środowiskowych w programie R
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy będzie przygotowanie i przetworzenie danych pochodzących z monitoringu środowiska tak by następnie mogły służyć do stworzenie tzw. `bogatych wizualizacji` - jednocześnie kreatywnych, interaktywnych i zasobnych w treści.
Wymagania/uwagi:znajomość R i RStudio
Tytuł tłumaczenie:Visualization of environmental data in the R package
GiK I st.Pr.poj.[593.0]
Kozakiewicz RyszardKKiOŚAspekty środowiskowe nowych technologii, pozytywne i negatywne oddziaływania na środowisko.
Szczegóły
Opis tematu:Dla uzgodnionej z opiekunem `technologii przyszłości` (np. z zakresu informatyzacji, robotyzacji, technologii materiałowych, lotniczych, kosmicznych, autonomicznych pojazdów, telemedycyny, monitoringu, itp) należy zidentyfikować aspekty środowiskowe i społeczne; bezpośrednie i pośrednie; negatywne i pozytywne masowego wdrażania wybranej technologii.
Temat nawiązuje do ocen środowiskowych dla technologii i materiałów, na poziomie wstępnym (identyfikacja oddziaływań, krótki opis, hierarchizacja).
[jedną z form tych ocen środowiskowych są np. analizy realizowane dla określenia wytycznych BAT]
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The environmental aspects of new technologies (positive and negative environmental impacts).
IMŚ IW II st.Pr.poj.[182.0]
Kozakiewicz RyszardKKiOŚAspekty środowiskowe w rozwoju obszarów zgodnie z koncepcją Smart City.
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy przeanalizować definicje i koncepcje `Smart City`, w oparciu o rozbudowany model `SC` opisać podstawowe obszary rozwoju: np. technologiczny, logistyczny, gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Wybrać obszar do analiz (dowolne miasto w Polsce). Zidentyfikować środowiskowe aspekty w każdym obszarze (np. aspekty związane z instalacjami, monitoringiem, zarządzaniem miastem, itp, oraz aspekty związane z zarządzaniem środowiskiem)
Zaproponować rozwiązania technologiczne, organizacyjne i społeczne wspierające sferę środowiskową.
Wymagania/uwagi:Podstawowa wiedza o zasadach rozwoju zrównoważonego i trendach technologicznych wspierających koncepcję `Smart City`
Tytuł tłumaczenie:Environmental aspects in the development of areas in accordance with the Smart City concept.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[161.0]
Kozakiewicz RyszardKKiOŚIdentyfikacja i ranking aspektów środowiskowych wybranego zakładu przemysłowego na potrzeby systemu zarządzania środowiskowego EMAS.
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy wybrać zakład przemysłowy, dokonać skróconego przeglądu ekologicznego, opracować listę bezpośrednich i pośrednich aspektów środowiskowych, określić zasady rankingu aspektów i wykonać ranking. Zidentyfikować aspekty istotne, zaproponować działania `proekologiczne` dla wybranych aspektów istotnych. Krótko opisać sytuację organizacji pod kątem ubiegania się o EMAS (kluczowe grupy aspektów, aspekty istotne, możliwe kierunki działań prośrodowiskowych)
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Identification and ranking of the environmental aspects of the selected industrial plant for the purposes of the EMAS environmental management system.
IŚ I st.Pr.poj.[162.0]
Kozakiewicz RyszardKKiOŚIdentyfikacja i ranking aspektów środowiskowych wybranej organizacji z obszaru administracji, edukacji lub kultury i sztuki, na potrzeby systemu zarządzania środowiskowego EMAS.
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy wybrać organizację mogącą ubiegać się o certyfikat EMAS, dokonać skróconego przeglądu ekologicznego organizacji, opracować listę bezpośrednich i pośrednich aspektów środowiskowych, określić zasady rankingu aspektów i wykonać ranking. Zidentyfikować aspekty istotne, zaproponować działania `proekologiczne` dla wybranych aspektów istotnych. Krótko opisać sytuację organizacji pod kątem ubiegania się o EMAS (kluczowe grupy aspektów, aspekty istotne, możliwe kierunki działań prośrodowiskowych)
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Identification and ranking of the environmental aspects of a selected organization in the area of administration, education or culture and arts, for the purposes of the EMAS environmental management system.
IŚ I st.Pr.poj.[168.0]
Kozakiewicz RyszardKKiOŚOcena dostępności i jakości środowiskowych danych przestrzennych dla rozwiązania wybranego problemu z zakresu zarządzania środowiskiem.
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy dla wybranego problemu środowiskowego (np. ocena oddziaływania na środowisko, zarządzanie środowiskowe w wybranym obszarze, zarządzanie kryzysowe związane z katastrofami naturalnymi i przemysłowymi)
dokonać analizy i oceny dostępności informacji przestrzennej o otwartym dostępie (aktualny zakres warstw i ich jakość w otwartych zasobach SIP, dostępne bazy danych, informacje w serwisach lokalnych itp.) a następnie sformułować wnioski dotyczące dostępności i braków, oraz zaproponować kierunki rozwoju zasobów informacji przestrzennej w tym zakresie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Availability and quality of environmental spatial data to solve a selected problem in the field of environmental management.
GIN I st.Pr.poj.[172.0]
Kozakiewicz RyszardKKiOŚStrategia rozwoju zrównoważonego dla Gminy Czchów.
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy wybrać konkretny obszar (powiat lub obszar `funkcjonalny` zdefiniowany aspektami środowiskowymi), dokonać szczegółowej analizy stanu aktualnego w zakresie ładu środowiskowego, społecznego, gospodarczego i przestrzennego, zaproponować hierarchę celów, i zadań/działań realizujących wymagania rozwoju zrównoważonego. Temat nawiązuje do projektu wykonywanego na zajęciach z ZRiZSZ, jednak przy znacznie wyższych wymaganiach z zakresu spójności strategii i zgodności z kryteriami ZR. W pracy można zaproponować (ocenić pod kątem realizacji idei ZR) zestaw inwestycji i działań możliwych do realizacji na wybranym obszarze (ocena względem kryteriów środowiskowych, społecznych i gospodarczych proponowanych działań)
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Sustainable development strategy for the Czchów municipality.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[180.0]
Zajęte
Kozakiewicz RyszardKKiOŚUwarunkowania formalno-prawne i wymagane dane środowiskowe dla realizacji oceny oddziaływania na środowisko wybranego przedsięwzięcia.
Szczegóły
Opis tematu:W projekcie dla uzgodnionego z opiekunem typu inwestycji podlegającej ocenie środowiskowej oraz wybranego terenu przyszłej realizacji, należy opracować listę wymagań formalnych i prawnych (wymagania prawa ochrony środowiska, wymagania wynikające z uwarunkowań lokalnych) oraz zakres danych środowiskowych (wraz z potencjalnymi źródłami danych) niezbędne w przypadku realizacji oceny środowiskowej.
Temat obejmuje typowe działania podejmowane na etapie wstępnym OOŚ (screening, scoping).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Formal and legal conditions and required environmental data for the implementation of the environmental impact assessment of the selected project.
IŚ I st.Pr.poj.[177.0]
Kozakiewicz RyszardKKiOŚWykorzystanie metody AHP i programu `Expert Choice` do oceny wariantów rozwoju zrównoważonego wybranego obszaru.
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy opracować i przetestować model decyzyjny w metodzie AHP i programie Expert Choice, odpowiadający koncepcji rozwoju zrównoważonego, który posłuży do hierarchizacji przykładowych działań i celów rozwoju dla wybranego obszaru.
Podstawowym celem pracy jest opracowanie hierarchii kryteriów, oraz analiza wrażliwości modelu. W części drugiej należy zasymulować proces wyboru działań dla przygotowanej dla obszaru testowego listy inwestycji, programów i działań odpowiadających celom strategii rozwoju zrównoważonego, oraz skomentować osiągnięte korzyści i napotkanie problemy (ocena sprawności metody).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of the AHP method and the `Expert Choice` program to evaluate the options for sustainable development in a selected area.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[175.0]
Kozioł KrystianKGZiKAnaliza kartograficzna i geowizualizacja na przykładzie karier zawodowych absolwentów kierunków Geodezyjno-Kartograficznych oraz pokrewnych
Szczegóły
Opis tematu:Cele pracy inżynierskiej:
1. zebranie informacji dotyczących dalszych losów absolwentów,
2. przedstawienie ilu studentów kończy kierunek na poszczególnych Uczelniach z kierunkiem GiK,
3. geowizualizacje oraz analizy statystyczne rynku i losów absolwentów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Cartographic analysis and geovisualisation as exemplified by the careers of graduates in Cartography and Geodesy and related fields
GiK I st.Pr.poj.[277.0]
Zajęte
Kozioł KrystianKGZiKAnaliza przestrzenna usytuowania wybranych obiektów na terenie Krakowa na podstawie danych MSIP
Szczegóły
Opis tematu:Praca oparta na wykorzystaniu danych hurtowni danych MSIP prowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa. Celem pracy jest wspomaganie decyzji w zarządzaniu przestrzenią miejską.
Wymagania/uwagi:Współpraca z UMK z możliwością stażu
Tytuł tłumaczenie:Spatial analysis of the location of selected objects in Krakow on the basis of MSIP data
GiK PiAG II st.Pr.poj.[279.0]
Kozioł KrystianKGZiKBaza danych wraz z geowizualizacją o stanie podwórzy dla wybranego obszaru miasta Krakowa
Szczegóły
Opis tematu:Kraków - stare mury kamienic odnowione stanowią ozdobę miasta. Mieszkańcy widzą nie tylko front budynku, ale także podwórza obecnie często zaniedbane i niedocenione. Inwentaryzacja tego elementu miejskiego jest pierwszym krokiem do ich rewitalizacji.
Wymagania/uwagi:Współpraca z UMK z możliwością stażu
Tytuł tłumaczenie:Database with geovisualisation on the condition of backyards for a selected area of the city of Krakow
GiK PiAG II st.Pr.poj.[280.0]
Kozioł KrystianKGZiKBaza danych wraz z geowizualizacją o stanie podwórzy dla wybranego obszaru miasta Krakowa
Szczegóły
Opis tematu:Kraków - stare mury kamienic odnowione stanowią ozdobę miasta. Mieszkańcy widzą nie tylko front budynku, ale także podwórza obecnie często zaniedbane i niedocenione. Inwentaryzacja tego elementu miejskiego jest pierwszym krokiem do ich rewitalizacji.
Wymagania/uwagi:Współpraca z UMK z możliwością stażu
Tytuł tłumaczenie:Database with geovisualisation on the condition of backyards for a selected area of the city of Krakow
GiK GNiK II st.Pr.poj.[282.0]
Kozioł KrystianKGZiKBaza danych wraz z geowizualizacją o stanie podwórzy dla wybranego obszaru miasta Krakowa
Szczegóły
Opis tematu:Kraków - stare mury kamienic odnowione stanowią ozdobę miasta. Mieszkańcy widzą nie tylko front budynku, ale także podwórza obecnie często zaniedbane i niedocenione. Inwentaryzacja tego elementu miejskiego jest pierwszym krokiem do ich rewitalizacji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Database with geovisualisation on the condition of backyards for a selected area of the city of Krakow
GIN I st.Pr.poj.[283.0]
Kozioł KrystianKGZiKGeo-aplikacja mobilna dla społeczności skiturowej
Szczegóły
Opis tematu:Przygotowanie bazy danych tras skiturowych oraz danych o lawinach z odpowiednimi meta danymi. Przygotowanie aplikacji mobilnej dla osób uprawiających skituring z możliwością interakcji z bazą danych. Praca oparta na rozwiązaniach ESRI.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mobile geo-app for the ski-touring community
GiK PiAG II st.Pr.poj.[278.0]
Kozioł KrystianKGZiKGeo-aplikacja mobilna dla społeczności skiturowej
Szczegóły
Opis tematu:Przygotowanie bazy danych tras skiturowych oraz danych o lawinach z odpowiednimi meta danymi. Przygotowanie aplikacji mobilnej dla osób uprawiających skituring z możliwością interakcji z bazą danych. Praca oparta na rozwiązaniach ESRI.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mobile geo-app for the ski-touring community
GiK GFiT II st.Pr.poj.[281.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja algorytmu liczenia czasów przejść na szlakach w wybranym środowisku GIS.
Szczegóły
Opis tematu:Implementacja algorytmu liczenia czasów przejść na szlakach: stworzenie algorytmu
(analiza dostępnych), przetestowanie go w terenie (opcjonalnie), porównanie z czasami na tabliczkach. Praca można być wykonana w wybranym środowisku i wybranym terenie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of an algorithm for counting trail crossing times in a selected GIS environment.
GiK PiAG II st.Pr.poj.[473.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja algorytmu liczenia czasów przejść na szlakach w wybranym środowisku GIS.
Szczegóły
Opis tematu:Implementacja algorytmu liczenia czasów przejść na szlakach: stworzenie algorytmu
(analiza dostępnych), przetestowanie go w terenie (opcjonalnie), porównanie z czasami na tabliczkach. Praca można być wykonana w wybranym środowisku i wybranym terenie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of an algorithm for counting trail crossing times in a selected GIS environment.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[474.0]
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja wybranego algorytmu generalizacji w wybranym środowisku GIS
Szczegóły
Opis tematu:Na podstawie wybranej publikacji naukowej opisującej algorytm wybranego operatora generalizacji Dyplomant dokonuje implementacji algorytmu i przeprowadza testy jakości. Implementacja wybranym środowisku GIS: ArcGIS, QGIS lub jako aplikacja samodzielna z wykorzystaniem bibliotek Python.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of the selected generalization algorithm in the selected GIS environment
GiK PiAG II st.Pr.poj.[269.0]
Zajęte
Kozioł KrystianKGZiKImplementacja wybranego algorytmu generalizacji w wybranym środowisku GIS
Szczegóły
Opis tematu:Na podstawie wybranej publikacji naukowej opisującej algorytm wybranego operatora generalizacji Dyplomant dokonuje implementacji algorytmu i przeprowadza testy jakości. Implementacja wybranym środowisku GIS: ArcGIS, QGIS lub jako aplikacja samodzielna z wykorzystaniem bibliotek Python.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of the selected generalization algorithm in the selected GIS environment
GIN I st.Pr.poj.[274.0]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Analizy przestrzenne wyszukiwania najwyższych punktów
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie danych LIDAR do wyszukiwania szczytów górski dla wybranego pasma górskiego. Efektem pracy będzie model przetwarzania danych oparty o wybrane środowisko GIS (QGIS, SAGAGIS, ArcGIS).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Crown of Polish Mountains - Spatial analysis of finding the highest points
GiK PiAG II st.Pr.poj.[271.0]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Analizy przestrzenne wyszukiwania najwyższych punktów
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie danych LIDAR do wyszukiwania szczytów górski dla wybranego pasma górskiego. Efektem pracy będzie model przetwarzania danych oparty o wybrane środowisko GIS (QGIS, SAGAGIS, ArcGIS).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Crown of Polish Mountains - Spatial analysis of finding the highest points
GiK GFiT II st.Pr.poj.[272.0]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Analizy przestrzenne wyszukiwania najwyższych punktów
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie danych LIDAR do wyszukiwania szczytów górski dla wybranego pasma górskiego. Efektem pracy będzie model przetwarzania danych oparty o wybrane środowisko GIS (QGIS, SAGAGIS, ArcGIS).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Crown of Polish Mountains - Spatial analysis of finding the highest points
GIN I st.Pr.poj.[273.0]
Zajęte
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów wybranego pasma górskiego
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pomiarze wybranych szczytów wybranego pasma górskiego. Pomiary wykonywane są metodą statyczną lub RTK GNSS. Wyniki trafiają na stronę Korona Gór Polski oraz są podstawą aktualizacji map turystycznych.
Wymagania/uwagi:Praca wykonywana przy współpracy z PTTK.
Tytuł tłumaczenie:Crown of Polish Mountains - Measurement and verification of selected peaks of the selected mountain range
GiK I st.Pr.zbior. [275.276]
Kozioł KrystianKGZiKKorona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów wybranego pasma górskiego
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pomiarze wybranych szczytów wybranego pasma górskiego. Pomiary wykonywane są metodą statyczną lub RTK GNSS. Wyniki trafiają na stronę Korona Gór Polski oraz są podstawą aktualizacji map turystycznych.
Wymagania/uwagi:Praca wykonywana przy współpracy z PTTK.
Tytuł tłumaczenie:Crown of Polish Mountains - Measurement and verification of selected peaks of the selected mountain range
GiK I st.Pr.zbior. [276.275]
Kozioł KrystianKGZiKOpracowanie algorytmu sprawdzania własności działek na trasie szlaku wraz z gwizualizacją w wybranych częściach Karpat
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie metody oceny zmian użytkowania działek sąsiadujących bezpośrednio ze szlakami turystycznymi. Praca charakteryzuje praktyczny aspekt w ocenie wpływu użytkowania na szlaki turystyczne.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of an algorithm to check ownership of parcels along the route of the trail with gvisualisation in selected parts of the Carpathians
GiK PiAG II st.Pr.poj.[437.0]
Kozioł KrystianKGZiKOpracowanie algorytmu sprawdzania własności działek na trasie szlaku wraz z gwizualizacją w wybranych częściach Karpat
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie metody oceny zmian użytkowania działek sąsiadujących bezpośrednio ze szlakami turystycznymi. Praca charakteryzuje praktyczny aspekt w ocenie wpływu użytkowania na szlaki turystyczne.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of an algorithm to check ownership of parcels along the route of the trail with gvisualisation in selected parts of the Carpathians
GiK GFiT II st.Pr.poj.[438.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGAnaliza dostępności danych przestrzennych o zakładach górniczych i generowanych zmianach w środowisku naturalnym w Polsce.
Szczegóły
Opis tematu:Analiza ma na celu oszacowanie ilości i jakości publicznie dostępnych danych o zakładach górniczych zarówno udostępnianych w ramach infrastruktury danych przestrzennych w Polsce jak i przez same zakłady górnicze oraz jednostki badawcze. Następnie zostanie porównanie zakresu dokonywanych przekształceń w stosunku do zakresu zebranych danych.
Wymagania/uwagi:brak
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the availability of spatial data about mining plants and generated changes in the natural environment in Poland.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[782.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGAnaliza możliwości budowy i określenia przydatności wielowariantowych trójwymiarowych modeli wyrobisk podziemnych w praktyce górniczej
Szczegóły
Opis tematu:W ramach tego samego oddziału wybranej kopalni, na bazie wyrobisk górniczych zostaną opracowane 3 różne modele reprezentujące ten sam zestaw wyrobisk. W pierwszej części pracy zostaną opracowane kryteria ich utworzenia a następnie w dalszej części pracy zostaną przeanalizowane uwarunkowania ich zastosowania.
Wymagania/uwagi:Znajomość MicroStation - na podstawowym poziomie.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the possibility of building and determining the usefulness of multi-variant three-dimensional models of underground workings in mining practice
GiK GiGG II st.Pr.poj.[223.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGAnaliza odpływu wód pogaśniczych na podstawie własnego projektu i wektoryzacji obiektów sieci wodno-kanalizacyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy dyplomowej jest opracowanie i wykonanie koncepcji sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z obiektami towarzyszącymi (kratki ściekowe, studzienki i hydranty) dla zakładu przemysłowego ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza. Następnie zostanie przeprowadzona analiza spływu wód pogaśniczych dla wybranego obiektu budowlanego, charakteryzującego się wyższym potencjałem wygenerowania pożaru, który w przypadku pożaru będzie wymagać użycia dużej ilości wody w celu jego ugaszenia.
Wymagania/uwagi:Znajomość baz danych przestrzennych i GIS
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the outflow of post fire water on the basis of own design and vectorization of water and sewage network facilities as part of the GIS system at ArcelorMittal Poland S.A. in Dąbrowa Górnicza.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[222.0]
Zajęte
Krawczyk ArturKOTG,GiGGAnaliza wydajności narzędzi przecinania warstw w zależności od metody składowania danych poligonowych w Spatialite
Szczegóły
Opis tematu:Płaski kształt obiektu geometrycznego można zapisać w bazie danych przestrzennych Spatilite jako poligon lub jako obszar(face). W ramach pracy zostanie poddane analizie wydajność pracy dwóch narzędzi służących do przecinania warstw w tych dwóch odrębnych modelach danych.
Wymagania/uwagi:Znajomość baz danych przestrzennych.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the results of layer intersecting tools depending on the method of storing polygon data in Spatialite
GIN I st.Pr.poj.[326.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGDostępność czasowo-przestrzenna danych z Sentinel-5P dla wybranych regionów przemysłowych w Polsce
Szczegóły
Opis tematu:Monitorowanie jakości powietrza w skali regionalnej za pomocą zdjęć satelitarnych jest bardzo nowoczesną metoda pomiarową. Obarczona ona jest jednak pewnymi ograniczeniami, które należy w ramach pracy zidentyfikować oraz przetestować realną dostępność danych w rejonach silnie uprzemysłowionych lub w rejonach wysokiej koncentracji emisji NOx i SO2 takich jak Bełchatów czy Turów.
Wymagania/uwagi:Posiadanie dużej ilości wolnego miejsca na kilku dyskach twardych.
Tytuł tłumaczenie:Spatiotemporal availability of Sentinel-5P product data for selected industrial regions in Poland
GiK GFiT II st.Pr.poj.[346.0]
Krawczyk ArturKOTG,GiGGOpracowanie aplikacji mobilnej wykorzystującej dane przestrzenne przedsiębiorstwa przemysłowego w środowisku Java.
Szczegóły
Opis tematu:W ramach realizacji projektu zostanie opracowana aplikacja mobilna w środowisku Java dla wybranego działu technicznego zakładu przemysłowego oraz zdefiniowane zostaną warstwy przestrzenne które aplikacja będzie pobierała wyświetlała i edytowała.
Wymagania/uwagi:znajomość spatialite i QGIS
Tytuł tłumaczenie:Development of a mobile application using spatial data of an industrial enterprise in the Java environment.
GIN I st.Pr.poj.[688.0]
Zajęte
Krawczyk ArturKOTG,GiGGOpracowanie struktury bazy danych przestrzennych przeznaczonej do rejestracji deformacji terenu górniczego z różnych źródeł danych pomiarowych.
Szczegóły
Opis tematu:W ramach realizacji pracy należy zaprojektować bazę danych przestrzennych przystosowaną do składowania danych pochodzących z pomiarów geodezyjnych, GNSS oraz InSAR realizowanych na wybranym obszarze górniczym. Opracowany projekt następnie zostanie przetestowany w zakresie możliwości wykonywania analiz przestrzennych.
Wymagania/uwagi:Znajomość QGIS.
Tytuł tłumaczenie:Development of the spatial structure of the database in order to register the deformation of the mining area from various sources of measurement data.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[689.0]
Krzyżek RobertKGZiKAnaliza dokumentacji archiwalnej w procesie ustalenia granic nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Temat dotyczy oceny dokładności, kompletności i szeroko rozumianej wiarygodności archiwalnych operatów geodezyjnych zgromadzonych w PZGiK w aspekcie ich wykorzystania przy ustalaniu granic nieruchomości w relacji do obowiązujących przepisów prawnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of archival documentation in the process of determining the boundaries of the property
GiK GNiK II st.Pr.poj.[40.0]
Krzyżek RobertKGZiKAnaliza dokumentacji archiwalnej w procesie ustalenia granic nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Temat dotyczy oceny dokładności, kompletności i szeroko rozumianej wiarygodności archiwalnych operatów geodezyjnych zgromadzonych w PZGiK w aspekcie ich wykorzystania przy ustalaniu granic nieruchomości w relacji do obowiązujących przepisów prawnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of archival documentation in the process of determining the boundaries of the property
GiK GNiK II st.Pr.poj.[41.0]
Krzyżek RobertKGZiKInwentaryzacja osnowy geodezyjnej na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pomiarze osnowy geodezyjnej na wybranym obrębie w trybie RTN GNSS i ocenie wiarygodności danych dotyczących przedmiotowych punktów
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Inventory of the geodetic network on the selected object
GiK GNiK II st.Pr.zbior. [66.67]
Krzyżek RobertKGZiKInwentaryzacja osnowy geodezyjnej na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pomiarze osnowy geodezyjnej na wybranym obrębie w trybie RTN GNSS i ocenie wiarygodności danych dotyczących przedmiotowych punktów
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Inventory of the geodetic network on the selected object
GiK GNiK II st.Pr.zbior. [67.66]
Krzyżek RobertKGZiKInwentaryzacja osnowy geodezyjnej na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pomiarze osnowy geodezyjnej na wybranym obrębie w trybie RTN GNSS i ocenie wiarygodności danych dotyczących przedmiotowych punktów
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Inventory of the geodetic network on the selected object
GiK PiAG II st.Pr.zbior. [70.71]
Krzyżek RobertKGZiKInwentaryzacja osnowy geodezyjnej na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pomiarze osnowy geodezyjnej na wybranym obrębie w trybie RTN GNSS i ocenie wiarygodności danych dotyczących przedmiotowych punktów
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Inventory of the geodetic network on the selected object
GiK PiAG II st.Pr.zbior. [71.70]
Krzyżek RobertKGZiKOcena dokładności pomiaru budynków (domów jednorodzinnych) z wykorzystaniem technologii RTN GNSS i metod klasycznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu pomiaru budynków jednorodzinnych metodą klasyczną oraz w trybie RTN GNSS. Następnie na dokonaniu oceny dokładności wyników pomiarów z obu metod.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the accuracy of the measurement of buildings (single-family houses) with the use of RTN GNSS technology and classical methods
GiK GIP II st.Pr.zbior. [53.54]
Krzyżek RobertKGZiKOcena dokładności pomiaru budynków (domów jednorodzinnych) z wykorzystaniem technologii RTN GNSS i metod klasycznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu pomiaru budynków jednorodzinnych metodą klasyczną oraz w trybie RTN GNSS. Następnie na dokonaniu oceny dokładności wyników pomiarów z obu metod.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the accuracy of the measurement of buildings (single-family houses) with the use of RTN GNSS technology and classical methods
GiK GIP II st.Pr.zbior. [54.53]
Krzyżek RobertKGZiKOcena dokładności pomiaru budynków (domów jednorodzinnych) z wykorzystaniem technologii RTN GNSS i metod klasycznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu pomiaru budynków jednorodzinnych metodą klasyczną oraz w trybie RTN GNSS. Następnie na dokonaniu oceny dokładności wyników pomiarów z obu metod.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the accuracy of the measurement of buildings (single-family houses) with the use of RTN GNSS technology and classical methods
GiK PiAG II st.Pr.zbior. [55.56]
Krzyżek RobertKGZiKOcena dokładności pomiaru budynków (domów jednorodzinnych) z wykorzystaniem technologii RTN GNSS i metod klasycznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu pomiaru budynków jednorodzinnych metodą klasyczną oraz w trybie RTN GNSS. Następnie na dokonaniu oceny dokładności wyników pomiarów z obu metod.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the accuracy of the measurement of buildings (single-family houses) with the use of RTN GNSS technology and classical methods
GiK PiAG II st.Pr.zbior. [56.55]
Krzyżek RobertKGZiKPorównanie trybów pomiaru czasu rzeczywistego: RTK i RTN GNSS
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pomiarze i ocenie wyników pomiarów punktów testowych w trybie RTK GNSS oraz RTK GNSS w zależności od różnych parametrów wyjściowych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of real-time measurement modes: GNSS RTK and RTN
GiK PiAG II st.Pr.poj.[63.0]
Krzyżek RobertKGZiKPorównanie trybów pomiaru czasu rzeczywistego: RTK i RTN GNSS
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pomiarze i ocenie wyników pomiarów punktów testowych w trybie RTK GNSS oraz RTK GNSS w zależności od różnych parametrów wyjściowych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of real-time measurement modes: GNSS RTK and RTN
GiK GIP II st.Pr.poj.[64.0]
Krzyżek RobertKGZiKProblematyka realizacji prac geodezyjnych w świetle nowego rozporządzenia w sprawie standardów geodezyjnych z 2020 roku
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na analizie rozporządzenia MR z 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów ... w świetle realizacji prac geodezyjnych o różnym asortymencie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The problem of implementation of geodetic works in the light of the new regulation on standards for surveying of 2020
GiK I st.Pr.poj.[59.0]
Krzyżek RobertKGZiKProblematyka realizacji prac geodezyjnych w świetle nowego rozporządzenia w sprawie standardów geodezyjnych z 2020 roku
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na analizie rozporządzenia MR z 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów ... w świetle realizacji prac geodezyjnych o różnym asortymencie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The problem of implementation of geodetic works in the light of the new regulation on standards for surveying of 2020
GiK I st.Pr.poj.[60.0]
Krzyżek RobertKGZiKWpływ wykorzystania multisystemów GNSS na dokładność wyznaczenia osnowy pomiarowej
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu pomiarów punktów testowych osnowy pomiarowej w trybie RTN/RTK GNSS z wykorzystaniem systemu GPS lub/i GLONASS w różnych wariantach pomiarowych. Następnie na ocenie dokładności uzyskanych wyników pomiarów
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of the use of GNSS multisystems the accuracy of the measurement network determination
GiK I st.Pr.poj.[57.0]
Krzyżek RobertKGZiKWpływ wykorzystania multisystemów GNSS na dokładność wyznaczenia osnowy pomiarowej
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu pomiarów punktów testowych osnowy pomiarowej w trybie RTN/RTK GNSS z wykorzystaniem systemu GPS lub/i GLONASS w różnych wariantach pomiarowych. Następnie na ocenie dokładności uzyskanych wyników pomiarów
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of the use of GNSS multisystems the accuracy of the measurement network determination
GiK I st.Pr.poj.[58.0]
Krzyżek RobertKGZiKWykonanie mapy do celów projektowych na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu wykonanie mapy do celów projektowych na rzeczywistym obiekcie terenowym
Wymagania/uwagi:Możliwość pełnego udziału (pomiary + operat) w realizacji wykonania mapy do celów projektowych na rzeczywistym, dowolnym obiekcie terenowym w dowolnej firmie geodezyjnej
Tytuł tłumaczenie:Making of map for design purposes on a selected object
GiK I st.Pr.poj.[62.0]
Zajęte
Krzyżek RobertKGZiKZałożenie, pomiar i ocena dokładności sieci osnowy pomiarowej na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na założeniu sieci osnowy pomiarowej (tymczasowo markowanej) i jej pomiarze techniką klasyczną oraz w trybie RTN GNSS. Następnie dokonaniu analizy porównawczej uzyskanych wyników pomiarów
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The assumption, measurement and assessment of the accuracy of the measurement network on the selected object
GiK I st.Pr.zbior. [46.47]
Krzyżek RobertKGZiKZałożenie, pomiar i ocena dokładności sieci osnowy pomiarowej na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na założeniu sieci osnowy pomiarowej (tymczasowo markowanej) i jej pomiarze techniką klasyczną oraz w trybie RTN GNSS. Następnie dokonaniu analizy porównawczej uzyskanych wyników pomiarów
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The assumption, measurement and assessment of the accuracy of the measurement network on the selected object
GiK I st.Pr.zbior. [47.46]
Krzyżek RobertKGZiKZałożenie, pomiar i ocena dokładności sieci osnowy pomiarowej na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na założeniu sieci osnowy pomiarowej (tymczasowo markowanej) i jej pomiarze techniką klasyczną oraz w trybie RTN GNSS. Następnie dokonaniu analizy porównawczej uzyskanych wyników pomiarów
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The assumption, measurement and assessment of the accuracy of the measurement network on the selected object
GiK I st.Pr.zbior. [50.51]
Krzyżek RobertKGZiKZałożenie, pomiar i ocena dokładności sieci osnowy pomiarowej na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na założeniu sieci osnowy pomiarowej (tymczasowo markowanej) i jej pomiarze techniką klasyczną oraz w trybie RTN GNSS. Następnie dokonaniu analizy porównawczej uzyskanych wyników pomiarów
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The assumption, measurement and assessment of the accuracy of the measurement network on the selected object
GiK I st.Pr.zbior. [51.50]
Kudrys JacekKGZiKAnaliza dokładności orbity broadcast GLONASS
Szczegóły
Opis tematu:Porównanie współrzędnych satelitów systemu GLONASS, transmitowanych w depeszy nawigacyjnej (broadcast), z precyzyjnymi orbitami tych samych satelitów, wyznaczanymi w światowych ośrodkach analizy obserwacji GNSS. więcej na
http://piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:GLONASS broadcast orbit accuracy analysis
GiK PiAG II st.Pr.poj.[428.0]
Kudrys JacekKGZiKAnaliza dokładności orbity broadcast GPS
Szczegóły
Opis tematu:porównanie współrzędnych satelitów systemu GPS, obliczonych na podstawie transmitowanych w depeszy nawigacyjnej (broadcast) parametrów orbity, z precyzyjnymi współrzędnymi tych samych satelitów, wyznaczanymi w światowych ośrodkach analizy obserwacji GNSS. Więcej na http://piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:GPS broadcast orbit accuracy analysis
GiK PiAG II st.Pr.poj.[430.0]
Kudrys JacekKGZiKIdentyfikacja fal sejsmicznych na podstawie obserwacji GNSS
Szczegóły
Opis tematu:pokazanie możliwości wykorzystania techniki PPP GNSS do identyfikowania powierzchniowych fal sejsmicznych pochodzących od trzęsień Ziemi. Info na http://piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Seismic waves identification based on GNSS observations
GiK PiAG II st.Pr.poj.[433.0]
Kudrys JacekKGZiKPorównanie dokładności orbity broadcast GALILEO, Beidou i GPS
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest porównanie współrzędnych satelitów systemów nawigacji GALILEO, Beidou i GPS, obliczonych na podstawie transmitowanych w depeszy nawigacyjnej (broadcast) parametrów orbity, z precyzyjnymi współrzędnymi tych samych satelitów, wyznaczanymi w światowych ośrodkach analizy obserwacji GNSS. http://piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of GALILEO, Beidou and GPS broadcast orbit accuracy
GiK PiAG II st.Pr.poj.[436.0]
Kudrys JacekKGZiKWpływ osłony anteny GNSS na wyznaczenie wysokości elipsoidalnej
Szczegóły
Opis tematu:Określenie wpływu osłony na zmianę wyznaczanej przez odbiornik wysokości punktu. Więcej informacji na stronie http://piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of GNSS antenna dome on ellipsoidal height determination
GiK PiAG II st.Pr.poj.[434.0]
Kudrys JacekKGZiKWyznaczenie względnego położenia środka fazowego anteny do pomiarów sygnałów GNSS
Szczegóły
Opis tematu:Położenie środka fazowego jest różne dla różnych rodzajów anten i musi być wcześniej wyznaczone, aby można było określić wysokość punktu. Celem pracy jest wyznaczenie tego położenia względem podstawy anteny dla kilku różnych modeli anten. Szczegóły na http://piag-wggiis.agh.edu.pl/index.php/studiowanie/prace-proponowane
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:GNSS antenna relative phase centre determination
GiK PiAG II st.Pr.poj.[435.0]
Kuras PrzemysławKGIiBAutomatyzacja pomiaru sieci kontrolno-pomiarowej przy użyciu tachimetru zrobotyzowanego
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy należy opracować procedurę pomiaru automatycznego sieci kontrolno-pomiarowej przy użyciu tachimetru zrobotyzowanego z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych. Opracowaną procedurę należy sprawdzić na przykładzie rzeczywistej sieci.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automation of a control network measurement using a robotic total station
GiK I st.Pr.poj.[650.0]
Kuras PrzemysławKGIiBIdentyfikacja składowisk na chmurach punktów na podstawie analizy topograficznej
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy należy opracować metodykę identyfikacji składowisk na chmurach punktów pochodzących z nalotów fotogrametrycznych oraz zastosować ją w odniesieniu do udostępnionych danych, pozyskanych dla wybranych zakładów przemysłowych. Identyfikacja będzie wykonana na podstawie analizy topografii terenu.
Wymagania/uwagi:Programowanie w języku Python
Tytuł tłumaczenie:Identification of heaps on point clouds based on topographic analysis
GiK GIP II st.Pr.poj.[649.0]
Zajęte
Kuras PrzemysławKGIiBPorównanie metod badania stałości punktów sieci kontrolno-pomiarowych dla obiektów hydrotechnicznych
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy należy dokonać porównania efektywności i skuteczności metod obliczeniowych w zakresie wyznaczania przemieszczeń punktów sieci kontrolno-pomiarowej w oparciu o udostępnione wieloletnie obserwacje dla ziemnej zapory wodnej
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of methods for testing the stability of control points for hydrotechnical structures
GiK GIP II st.Pr.poj.[648.0]
Zajęte
Kuras PrzemysławKGIiBWyznaczanie zmian objętości budowli ziemnych na podstawie pomiarów wysokiej rozdzielczości
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy należy wyznaczyć zmianę objętości budowli ziemnej na podstawie udostępnionych danych z nalotu fotogrametrycznego oraz skanowania laserowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of changes in the volume of earth structures on the basis of high-resolution measurements
GiK I st.Pr.poj.[651.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBAnaliza procesu podziału nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę procesu podziału nieruchomości oraz analizę wybranych dokumentów geodezyjnych, a także analizy ilościowe na wybranym obszarze badawczym.
Wymagania/uwagi:dostęp do materiałów
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the real estate division process
GiK I st.Pr.poj.[332.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBAnaliza procesu podziału nieruchomości rolnej
Szczegóły
Opis tematu:Tematyka dotyczy szczególnego trybu dokonywania podziałów nieruchomości rolnych. W pracy będzie przeprowadzona analiza obowiązujących przepisów prawnych - nastąpi identyfikacja różnic. Będziemy analizować przeznaczenie terenu oraz przykładowe operaty.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the process of dividing agricultural real estate
GiK I st.Pr.poj.[336.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBAnaliza procesu podziału nieruchomości z uwzględnieniem dokumentów planistycznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę procesu podziału nieruchomości oraz analizę wybranych dokumentów geodezyjnych, a także analizy ilościowe na wybranym obszarze badawczym.
Wymagania/uwagi:Dostęp do dokumentacji
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the real estate division process into account planning documents
GiK I st.Pr.poj.[333.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBAnaliza stanu prawnego nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Projekt obejmuje badanie stanu prawnego wybranych, reprezentatywnych nieruchomości. W ramach pracy student bada rejestry publiczne i inne dostępne materiały.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the legal status of real estate
GiK I st.Pr.poj.[335.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBAnaliza uregulowania stanu prawnego dróg w gminie.
Szczegóły
Opis tematu:Uwłaszczenie gruntów pod drogami nastąpiło 1.01.1999 r. Z uwagi na brak terminu przeprowadzenia tych postępowań przez wojewodów wciąż nie dokończono tego procesu. Ponadto obowiązują inne akty prawne wpływające na stan prawny gruntów pod drogami np. specustawa drogowa. zadaniem badawczym jest analiza i identyfikacja problemów.
Wymagania/uwagi:Dostęp do materiałów.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the legal status of roads in a commune.
GiK GNiK II st.Pr.poj.[339.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBPołączenie i podział - aspekty prawne i techniczne
Szczegóły
Opis tematu:Tematyka dotyczy procesu połączenia i podziału. W ramach projektu należy przeprowadzić analizę obowiązujących przepisów prawnych identyfikując istniejąca luki. Przedmiotem pracy będzie również opracowanie własnego projektu połączenia i podziału.
Wymagania/uwagi:Dostęp do materiałów.
Tytuł tłumaczenie:Merger and division of legal and technical aspects
GiK I st.Pr.poj.[337.0]
Zajęte
Kwartnik-Pruc AnitaKGIiBRegulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych
Szczegóły
Opis tematu:Zadaniem badawczym będzie identyfikacja problemów występujących w gminach w związku z nieuregulowanym stanem prawnym gruntów należących do gminnego zasobu nieruchomości.
Wymagania/uwagi:Dostęp do materiałów.
Tytuł tłumaczenie:Regulation of the legal status of communal real estate
GiK GIP II st.Pr.poj.[338.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚInterpretacja wyników pomiarów piezometrów otwartych i zamkniętych uzyskanych dla wybranej zapory
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza wyników pomiarów poziomów zwierciadła wody w piezometrach otwartych oraz ciśnienia wody w piezometrach zamkniętych uzyskanych na danej budowli piętrzącej. Badania swym zakresem obejmą poziomy zwierciadła wód w piezometrach otwartych oraz zamkniętych w określonym przedziale czasu. Wyniki pomiarów piezometrycznych zostaną przeanalizowane pod względem wystąpienia błędów grubych. Dla każdego z piezometrów wyznaczona zostanie linia trendu i określony zostanie jej charakter. Trend wzrastający (względnie malejący) może wskazywać na przemieszczanie się drobnych cząstek w korpusie lub podłożu budowli, co z upływem czasu może prowadzić do lokalnego przekroczenia dopuszczalnych gradientów filtracyjnych, a więc prowadzić do sytuacji stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania zapory.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Interpretation of open and closed piezometer measurements obtained for a selected dam
IMŚ IW II st.Pr.poj.[103.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚInterpretacja wyników pomiarów piezometrów otwartych i zamkniętych uzyskanych dla wybranej zapory
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza wyników pomiarów piezometrycznych uzyskanych na danej budowli piętrzącej. Badania swym zakresem obejmą poziomy zwierciadła wód w piezometrach otwartych oraz ciśnienia wody w piezometrach zamkniętych w określonym przedziale czasu. Wyniki pomiarów piezometrycznych zostaną przeanalizowane pod względem wystąpienia błędów grubych. Dla każdego z piezometrów wyznaczona zostanie linia trendu i określony zostanie jej charakter. Trend wzrastający (względnie malejący) może wskazywać na przemieszczanie się drobnych cząstek w korpusie lub podłożu budowli, co z upływem czasu może prowadzić do lokalnego przekroczenia dopuszczalnych gradientów filtracyjnych, a więc prowadzić do sytuacji stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania zapory.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Interpretation of open and closed piezometer measurements obtained for a selected dam
IMŚ IW II st.Pr.poj.[104.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚInterpretacja wyników pomiarów przemieszczeń pionowych uzyskanych dla wybranej zapory
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza pomiarów przemieszczeń pionowych uzyskanych dla danej budowli piętrzącej. Praca zawierać będzie graficzne zestawienie otrzymanych wyników pomiarów w celu porównania wartości na przestrzeni lat. Na podstawie wyników pomiarów oraz analizy przemieszczeń zostanie kolejno poddany ocenie stan techniczny, bezpieczeństwo tego obiektu oraz jego możliwości eksploatacyjne. W pracy zostanie także poruszona problematyka stateczności w odniesieniu do dalszej eksploatacji danego obiektu piętrzącego, a także podane zostaną ewentualne możliwości zwiększenia stanu bezpieczeństwa danej budowli.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Interpretation of vertical displacement measurements obtained for a selected dam
IMŚ IW II st.Pr.poj.[109.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚInterpretacja wyników pomiarów stanów i ciśnienia wody uzyskanych dla wybranej zapory betonowej typu ciężkiego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza wyników pomiarów stanów i ciśnienia wody uzyskanych dla wybranej zapory betonowej typu ciężkiego. Badania swym zakresem obejmą poziomy zwierciadła wód w piezometrach otwartych oraz ciśnienia wody w piezometrach zamkniętych w określonym przedziale czasu. Wyniki pomiarów piezometrycznych zostaną przeanalizowane pod względem wystąpienia błędów grubych. Dla każdego z piezometrów wyznaczona zostanie linia trendu i określony zostanie jej charakter. Trend wzrastający (względnie malejący) może wskazywać na przemieszczanie się drobnych cząstek w korpusie lub podłożu budowli, co z upływem czasu może prowadzić do lokalnego przekroczenia dopuszczalnych gradientów filtracyjnych, a więc prowadzić do sytuacji stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania zapory.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Interpretation of results of water level and pressure measurements obtained for a selected concrete dam of heavy type
IMŚ IW II st.Pr.poj.[105.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚKoncepcja magistralnego wodociągu wody surowej w wybranej miejscowości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie koncepcji magistralnego wodociągu wody surowej w wybranej miejscowości, który będzie dostarczał wodę do lokalnych gospodarstw. Projekt jest poświęcony transportowi wody surowej od ujęcia do zbiornika położonego na wzgórzu. Zbiornik ma zapewnić wodę w dostatecznej ilości, o odpowiednim ciśnieniu oraz jakości dla okolicznych mieszkańców. Transport wody ze zbiornika odbywać się będzie w sposób grawitacyjny. W projekcie zaprojektowany zostanie rurociąg, a także zostaną dobrane pompy o odpowiednich parametrach oraz wykonane zostaną obliczenia niezbędne do zaprojektowania ujęcia brzegowo-komorowego na danej rzece.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The conception of main water pipeline for raw water in the selected village
IŚ I st.Pr.poj.[112.0]
Lach StanisławKKiOŚKoncepcja magistralnego wodociągu wody surowej w wybranej miejscowości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie koncepcji magistralnego wodociągu wody surowej w wybranej miejscowości, który będzie dostarczał wodę do lokalnych gospodarstw. Projekt jest poświęcony transportowi wody surowej od ujęcia do zbiornika położonego na wzgórzu. Zbiornik ma zapewnić wodę w dostatecznej ilości, o odpowiednim ciśnieniu oraz jakości dla okolicznych mieszkańców. Transport wody ze zbiornika odbywać się będzie w sposób grawitacyjny. W projekcie zaprojektowany zostanie rurociąg, a także zostaną dobrane pompy o odpowiednich parametrach oraz wykonane zostaną obliczenia niezbędne do zaprojektowania ujęcia brzegowo-komorowego na danej rzece.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The conception of main water pipeline for raw water in the selected village
IŚ I st.Pr.poj.[113.0]
Lach StanisławKKiOŚOkreślenie zapotrzebowania na wodę dla wybranego miasta
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest ocena zapotrzebowania na wodę dla wybranego miasta, a także obliczenie pojemności zbiornika wodociągowego, który zaspokoi potrzeby gospodarczo-bytowe oraz przeciwpożarowe mieszkańców. Praca inżynierska zawiera charakterystykę otoczenia, w którym umieszczony zostanie zbiornik, wszystkie niezbędne obliczenia i dane do wyznaczenia pojemności zbiornika, jak również obliczenie wymiarów poszczególnych jego elementów. W pracy zawarte są również rysunki przedstawiające schematycznie wygląd zbiornika dwukomorowego terenowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the water demand for selected city
IŚ I st.Pr.poj.[116.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚOkreślenie zapotrzebowania na wodę dla wybranej gminy
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest ocena zapotrzebowania na wodę dla wybranej gminy, a także obliczenie pojemności zbiornika wodociągowego, który zaspokoi potrzeby gospodarczo-bytowe oraz przeciwpożarowe mieszkańców. Praca inżynierska zawiera charakterystykę otoczenia, w którym umieszczony zostanie zbiornik, wszystkie niezbędne obliczenia i dane do wyznaczenia pojemności zbiornika, jak również obliczenie wymiarów poszczególnych jego elementów. W pracy zawarte są również rysunki przedstawiające schematycznie wygląd zbiornika dwukomorowego terenowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the water demand for selected municipality
IŚ I st.Pr.poj.[115.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚProjekt sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej dla wybranej miejscowości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej dla wybranej miejscowości (kolektor główny oraz kolektory boczne). Podstawowym parametrem niezbędnym do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej jest obliczenie sumarycznego odpływu ścieków oraz rozbioru na danych odcinkach. Wszystkie obliczenia hydrauliczne sieci wykonane zostaną za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Wyniki obliczeń zostaną zestawione w stosownych tabelach. W pracy przedstawiona zostanie mapa sieci kanalizacyjnej obszaru z opisanym przebiegiem studzienek oraz profile podłużne kolektorów ściekowych w odpowiedniej skali. Projekt ma za zadanie stworzenie lepszych warunków dla mieszkańców danego obszaru, poprawienie jakości ich życia oraz ulepszenie rozwijającego się budownictwa. Realizacja projektu skutkować będzie polepszeniem się warunków sanitarnych oraz poprawą jakości wód gruntowych i powierzchniowych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Project of gravitational sewage system for selected village
IŚ I st.Pr.poj.[110.0]
Lach StanisławKKiOŚProjekt sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej dla wybranej miejscowości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej dla wybranej miejscowości (kolektor główny oraz kolektory boczne). Podstawowym parametrem niezbędnym do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej jest obliczenie sumarycznego odpływu ścieków oraz rozbioru na danych odcinkach. Wszystkie obliczenia hydrauliczne sieci wykonane zostaną za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Wyniki obliczeń zostaną zestawione w stosownych tabelach. W pracy przedstawiona zostanie mapa sieci kanalizacyjnej obszaru z opisanym przebiegiem studzienek oraz profile podłużne kolektorów ściekowych w odpowiedniej skali. Projekt ma za zadanie stworzenie lepszych warunków dla mieszkańców danego obszaru, poprawienie jakości ich życia oraz ulepszenie rozwijającego się budownictwa. Realizacja projektu skutkować będzie polepszeniem się warunków sanitarnych oraz poprawą jakości wód gruntowych i powierzchniowych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Project of gravitational sewage system for selected village
IŚ I st.Pr.poj.[111.0]
Lach StanisławKKiOŚProjekt zbiornika wodociągowego dla wybranego miasta
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest ocena zapotrzebowania na wodę dla wybranego miasta, a także obliczenie pojemności zbiornika wodociągowego, który zaspokoi potrzeby gospodarczo-bytowe oraz przeciwpożarowe mieszkańców. Praca inżynierska zawiera charakterystykę otoczenia, w którym umieszczony zostanie zbiornik, wszystkie niezbędne obliczenia i dane do wyznaczenia pojemności zbiornika, jak również obliczenie wymiarów poszczególnych jego elementów. W pracy zawarte są również rysunki przedstawiające schematycznie wygląd zbiornika dwukomorowego terenowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Water supply reservoir design for a selected city
IŚ I st.Pr.poj.[117.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚProjekt zbiornika wodociągowego dla wybranej gminy
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest ocena zapotrzebowania na wodę dla wybranej gminy, a także obliczenie pojemności zbiornika wodociągowego, który zaspokoi potrzeby gospodarczo-bytowe oraz przeciwpożarowe mieszkańców. Praca inżynierska zawiera charakterystykę otoczenia, w którym umieszczony zostanie zbiornik, wszystkie niezbędne obliczenia i dane do wyznaczenia pojemności zbiornika, jak również obliczenie wymiarów poszczególnych jego elementów. W pracy zawarte są również rysunki przedstawiające schematycznie wygląd zbiornika dwukomorowego terenowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Water supply tank design for a selected municipality
IŚ I st.Pr.poj.[114.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚWykorzystanie wybranych testów statystycznych do wykrywania i eliminacji obserwacji odstających w pomiarach piezometrycznych uzyskanych dla danej zapory
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykrycie obserwacji odstających w pomiarach kontrolnych na danej budowli piętrzącej oraz ich eliminacja, a także określenie tendencji wzrostowej, bądź malejącej na podstawie poziomów wody w piezometrach i określenie ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa obiektu hydrotechnicznego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Use of selected statistical tests to detect and eliminate outlier observations in piezometric measurements obtained for a given dam
IMŚ IW II st.Pr.poj.[102.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚWykorzystanie wybranych testów statystycznych do wykrywania i eliminacji obserwacji odstających w pomiarach piezometrycznych uzyskanych dla wybranej zapory ziemnej
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykrycie obserwacji odstających w pomiarach kontrolnych dla wybranej zapory ziemnej oraz ich eliminacja, a także określenie tendencji wzrostowej, bądź malejącej na podstawie poziomów wody w piezometrach i określenie ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa obiektu hydrotechnicznego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Use of selected statistical tests to detect and eliminate outliers in piezometric measurements obtained for a selected earthen dam
IMŚ IW II st.Pr.poj.[100.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚWyznaczenie jednostkowego zużycia wody w wybranym gospodarstwie domowym na podstawie codziennych odczytów wodomierzowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza zużycia wody w wybranym gospodarstwie domowym na podstawie codziennych odczytów z wodomierza. Analiza będzie obejmować dwa okresy badań - letni i zimowy (każdy trwający po trzy miesiące). Codzienne zużycie wody zostanie przedstawione w sposób graficzny oraz tabelaryczny. Obliczone zostanie zużycie wody na całe gospodarstwo, jednostkowe zużycie wody oraz współczynnik nierównomierności dobowej z rozróżnieniem na poszczególne dni tygodnia oraz miesiące. Otrzymane wartości zużycia rzeczywistego porównane zostaną z wartościami normowymi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) oraz literaturowymi.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of unit water consumption in a selected household based on daily water meter readings
IMŚ IW II st.Pr.poj.[107.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚWyznaczenie jednostkowego zużycia wody w wybranym gospodarstwie domowym na podstawie codziennych odczytów wodomierzowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza zużycia wody w wybranym gospodarstwie domowym na podstawie codziennych odczytów z wodomierza. Analiza będzie obejmować dwa okresy badań - letni i zimowy (każdy trwający po trzy miesiące). Codzienne zużycie wody zostanie przedstawione w sposób graficzny oraz tabelaryczny. Obliczone zostanie zużycie wody na całe gospodarstwo, jednostkowe zużycie wody oraz współczynnik nierównomierności dobowej z rozróżnieniem na poszczególne dni tygodnia oraz miesiące. Otrzymane wartości zużycia rzeczywistego porównane zostaną z wartościami normowymi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) oraz literaturowymi.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of unit water consumption in a selected household based on daily water meter readings
IMŚ IW II st.Pr.poj.[108.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚWyznaczenie współczynnika nierównomierności dobowej i godzinowej w wybranym gospodarstwie domowym
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wyznaczenie współczynnika nierównomierności dobowej i godzinowej w wybranym gospodarstwie domowym na podstawie codziennych odczytów z wodomierza. Analiza będzie obejmować dwa okresy badań - letni i zimowy (każdy trwający po trzy miesiące). Codzienne zużycie wody zostanie przedstawione w sposób graficzny oraz tabelaryczny. W pracy obliczone zostanie zużycie wody na całe gospodarstwo, jednostkowe zużycie wody oraz współczynniki nierównomierności dobowej i godzinowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of the coefficient of daily and hourly irregularity in a selected household
IMŚ IW II st.Pr.poj.[106.0]
Zajęte
Lach StanisławKKiOŚWyznaczenie współczynnika nierównomierności dobowej i godzinowej w wybranym gospodarstwie domowym
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wyznaczenie współczynnika nierównomierności dobowej i godzinowej w wybranym gospodarstwie domowym na podstawie codziennych odczytów z wodomierza. Analiza będzie obejmować dwa okresy badań - letni i zimowy (każdy trwający po trzy miesiące). Codzienne zużycie wody zostanie przedstawione w sposób graficzny oraz tabelaryczny. W pracy obliczone zostanie zużycie wody na całe gospodarstwo, jednostkowe zużycie wody oraz współczynniki nierównomierności dobowej i godzinowej.

Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of the coefficient of daily and hourly irregularity in a selected household
IMŚ IW II st.Pr.poj.[500.0]
Zajęte
Lenda GrzegorzKGIiBModelowanie powierzchni powłokowych budowli inżynierskich
Szczegóły
Opis tematu:Tworzenie modeli obiektów powłokowych przy użyciu funkcji sklejanych (NURBS) i/lub powierzchni stopnia drugiego (kwadryk). Praca na chmurach punktów ze skaningu laserowego w specjalistycznym oprogramowaniu graficznym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modeling of shell surfaces of engineering structures
GiK GIP II st.Pr.poj.[185.0]
Zajęte
Lenda GrzegorzKGIiBRealizacja pomysłu badawczego zaproponowanego przez studenta
Szczegóły
Opis tematu:Realizacja własnego pomysłu badawczego zaproponowanego przez studenta. Tematyka związana z pomiarami, obliczeniami i modelowaniem w zakresie geodezji Inżynieryjno-przemysłowej
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Implementation of a research idea proposed by the student
GiK GIP II st.Pr.poj.[184.0]
Lenda GrzegorzKGIiBWykorzystanie skaningu laserowego do pomiaru obiektów powłokowych
Szczegóły
Opis tematu:Badanie kształtu obiektu powłokowego za pomocą skaningu laserowego. Temat obejmuje pomiary oraz modelowanie w specjalistycznym oprogramowaniu graficznym.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of laser scanning for shell structures measurements
GiK GIP II st.Pr.poj.[186.0]
Lenda GrzegorzKGIiBWyznaczanie okresowych deformacji budowli powłokowych
Szczegóły
Opis tematu:Pomiar, modelowanie i analiza kształtu obiektu powłokowego, celem wyznaczenia potencjalnych deformacji względem pomiarów archiwalnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of periodic deformations of shell structures
GiK GIP II st.Pr.poj.[187.0]
Lenda GrzegorzKGIiBWyznaczanie okresowych deformacji obiektów wieżowych
Szczegóły
Opis tematu:Pomiar, modelowanie i analiza kształtu budowli wieżowej celem wyznaczenia potencjalnych deformacji względem pomiarów archiwalnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of periodic deformations of tower structures
GiK GIP II st.Pr.poj.[188.0]
Ligas MarcinKGZiKOpracowanie i implementacja algorytmu aproksymacji pola deformacji w oparciu o model regresji ważonej geograficznie (GWR)
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie metody aproksymacji pola deformacji i jej implementacja w środowisku Matlab. Metoda polegać ma na zasadzie lokalnych transformacji afinicznych (lub innych) ważonych pewnymi funkcjami odległości. W metodzie wykorzystany zostanie rozkład biegunowy gradientu deformacji w celu separacji obrotów od właściwych deformacji. Metoda ma również uwzględniać analizę widmową tensora odkształcenia.
Wymagania/uwagi:Podstawy rachunku wyrównawczego, podstawowa znajomość środowiska Matlab
Tytuł tłumaczenie:Development and implementation of a deformation field approximation algorithm based on a geographically weighted regression (GWR) model
GiK PiAG II st.Pr.poj.[631.0]
Ligas MarcinKGZiKPorównanie metod estymacji parametrów transformacji afinicznej
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest porównanie metod estymacji parametrów transformacji afinicznej zarówno w klasycznym problemie uwzględniającym błędność współrzędnych punktów dostosowania w układzie wtórnym jak i w niestandardowych wariantach tzn. błędność w układzie pierwotnym oraz błędność w obydwu układach. W pracy wykorzystany zostanie również rozkład biegunowy w celu zamiany współczynników modelu transformacji na parametry geometryczne (przesunięcia, obroty, skale, ścinania).
Wymagania/uwagi:Podstawy rachunku wyrównawczego, podstawowa znajomość środowiska Matlab
Tytuł tłumaczenie:Comparison of estimation methods for affine transformation parameters
GiK PiAG II st.Pr.poj.[634.0]
Ligas MarcinKGZiKPorównanie metod estymacji parametrów transformacji Helmerta i jej wariantów
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest porównanie metod estymacji parametrów transformacji Helmerta i jej wariantów (tylko macierz obrotów - problem Wahby, transformacja izometryczna). Wykorzystane zostanie klasyczne podejście stosowane w geodezji oraz Analiza Prokrusta. Porównanie dotyczyć ma przypadków 2D i 3D.
Wymagania/uwagi:Podstawy rachunku wyrównawczego, podstawowa znajomość środowiska Matlab
Tytuł tłumaczenie:Comparison of methods for estimating parameters of Helmert transformation and its variants
GiK PiAG II st.Pr.poj.[633.0]
Ligas MarcinKGZiKPredykcja lokalnego przebiegu geoidy z wykorzystaniem liniowych i nieliniowych metod geostatystycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest porównanie metod geostatystyki liniowej (kriging prosty, zwyczajny i uniwersalny) i nieliniowej (disjunctive kriging) zastosowanych do prognozy lokalnego przebiegu geoidy z wykorzystaniem globalnego modelu geopotencjału oraz bez jego użycia. Disjunctive kriging jest predyktorem pośrednim między predyktorami liniowymi a warunkową wartością oczekiwaną czyli najlepszą możliwą prognozą. Celem jest weryfikacja czy teoretyczna wyższość metody nieliniowej ma przełożenie praktyczne.
Wymagania/uwagi:Podstawy rachunku wyrównawczego, geostatystyki, podstawowa znajomość środowiska Matlab, ArcGis
Tytuł tłumaczenie:Prediction of a local geoid using linear and nonlinear geostatistical methods
GiK PiAG II st.Pr.poj.[632.0]
Ligas MarcinKGZiKWykorzystanie rozkładów macierzy w obliczeniach geodezyjnych
Szczegóły
Opis tematu:W pracy wykorzystane zostaną: rozkład Cholesky`ego, rozkład względem wartości własnych, rozkład względem wartości szczególnych, rozkład biegunowy (inne) w problemach geodezyjnych: analiza deformacji, transformacje współrzędnych, rozwiązywanie różnych problemów w sensie MNK, wyznaczanie parametrów elipsy stałej gęstości prawdopodobieństwa (inne).
Wymagania/uwagi:Podstawy rachunku wyrównawczego, podstawowa znajomość środowiska Matlab.
Tytuł tłumaczenie: The use of matrix decompositions in geodetic computations
GiK PiAG II st.Pr.poj.[629.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGAnaliza dokładności metod modelowania przestrzennego składowiska odpadów kopalnianych
Szczegóły
Opis tematu:Ocena dokładności wyznaczenia objętości z pomiarów RTN, skaningu i BSL składowiska odpadów górniczych. Możliwy udział w praktyce na kopalni odkrywkowej.
Wymagania/uwagi:Umiejętność pracy w programach dedykowanym opisywanym metodom pomiaru oraz korzystania z aplikacji GIS.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the accuracy of spatial modeling methods for mine waste dumps
GiK GiGG II st.Pr.poj.[20.0]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGAnaliza zmian geometrii wieży szybowej na podstawie pomiarów skaningowych.
Szczegóły
Opis tematu:Ocena zmian położenia osi pionowej wieży szybowej na podstawie wieloletnich badań wieży . Modelowanie 3D obiektu.
Wymagania/uwagi:Umiejętność opracowania danych ze skaningu laserowego, modelowania 3D i wizualizacji. Dobrze mieć umiejętności pisania krótkich skryptów.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of changes in the tower shaft geometry based on scanning measurements.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[23.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGArchiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej likwidowanego zakładu górniczego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza istniejącej dokumentacji m-g, która musi być przekazana do archiwum Wyższego Urzędu Górniczego oraz udział w jej analizowaniu. Możliwa do odbycia praktyka w podziemnym zakładzie górniczym.
Wymagania/uwagi:Zainteresowanie aspektem prawnym, kartograficznym i dokumentacyjnym pracy mierniczej. Wskazane umiejętności pracy na bazach danych.
Tytuł tłumaczenie:Archiving of surveying and geological documentation of the decommissioned mining plant
GiK GiGG II st.Pr.poj.[19.0]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGBaza danych o kamienicach wymagających remontu w określonym obszarze miasta Krakowa
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie kwerendy i dokumentacji lokalizacyjno - fotograficznej budynków wymagających remontu, wytypowanie informacji o typie własności, wielowątkowa analiza GIS. Z pracą wiąże się możliwość odbycia praktyki w Urzędzie Miasta Krakowa.
Wymagania/uwagi:Umiejętności pracy w systemach bazodanowych i prowadzenie analiz GIS.
Tytuł tłumaczenie:A database of tenement houses requiring renovation in a specific area of the city of Krakow
GiK GNiK II st.Pr.zbior. [21.22]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGBaza danych o kamienicach wymagających remontu w określonym obszarze miasta Krakowa
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie kwerendy i dokumentacji lokalizacyjno - fotograficznej budynków wymagających remontu, wytypowanie informacji o typie własności, wielowątkowa analiza GIS. Z pracą wiąże się możliwość odbycia praktyki w Urzędzie Miasta Krakowa.
Wymagania/uwagi:Umiejętności pracy w systemach bazodanowych i prowadzenie analiz GIS.
Tytuł tłumaczenie:A database of tenement houses requiring renovation in a specific area of the city of Krakow
GiK GNiK II st.Pr.zbior. [22.21]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGCzynności geodezyjne dla terenu górniczego kopalni odkrywkowej w odniesieniu do MPZP gminy.
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie analizy lokalizacji kopalni z uwzględnieniem pasów ochronnych i filarów ochronnych, ocena zapisów MPZP w świetle projektu czynności geodety, obsługującego kopalnię odkrywkową, utworzenie map zgodnych z Polskimi Normami.
Wymagania/uwagi:Umiejętność korzystania z programów CAD, C-GEO, GIS, obsługi NMT oraz specjalistycznych funkcji Geoportalu.
Tytuł tłumaczenie:Geodetic activities for the mining area of an opencast mine in relation to local development plan of the commune.
GiK I st.Pr.poj.[26.0]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGDokumentacja przestrzenna podczas analizowania przyczyn wypadku
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie przykładowej dokumentacji szkicu wypadkowego w formie tradycyjnej oraz opartej o chmurę punktów z pomiarów fotograficznych.
Wymagania/uwagi:Umiejętność korzystania z oprogramowania AGISOFT (ew. podobnego) oraz CAD
Tytuł tłumaczenie:Spatial documentation when analyzing the causes of the accident
GiK I st.Pr.poj.[28.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGModel 3D szkicu wypadkowego jako podstawa prowadzenia dochodzenia przyczyn wypadku przy pracy
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie modelu przestrzennego miejsca wypadku, wraz z potencjalną analizą czasową zmiany położenia obiektów w czasie wypadku.
Wymagania/uwagi:Umiejętności tworzenia modelu 3D i wykonywania animacji komputerowej
Tytuł tłumaczenie:3D model of the accident sketch as the basis for investigating the causes of an accident at work
GIN I st.Pr.poj.[27.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGModel przestrzenny i wizualizacja sztolni wchodzących w skład kompleksu Riese
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie jednolitego modelowania pięciu rejonów poniemieckich wyrobisk kompleksu RIESE wraz z osadzeniem go względem powierzchni.
Wymagania/uwagi:Modelowanie wiąże się prawdopodobnie z wyjazdem na dodatkowe pomiary a także z wykorzystaniem oprogramowania do modelowania przestrzennego oraz wykonywania analiz GIS.
Tytuł tłumaczenie:Spatial model and visualization of adits included in the Riese complex
GiK GiGG II st.Pr.poj.[17.0]
Lipecki TomaszKOTG,GiGGProjekt obsługi geodezyjnej mikrotunelingu w obszarze intensywnie zabudowanym
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie projektu obsługi geodezyjnej wraz z kontrolą trajektorii inwestycji oraz projektu monitorowania wpływu drążenia na powierzchnię i infrastrukturę położoną w zasięgu wpływów inwestycji.
Wymagania/uwagi:Umiejętność pracy w CAD, GIS, korzystania z NMT, wykonywania obliczeń w C-GEO
Tytuł tłumaczenie:Project of geodetic microtunnelling in a densely built-up area
GiK I st.Pr.poj.[25.0]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGProjekt obsługi geodezyjnej oraz tyczenia osi tunelu na północnej obwodnicy Krakowa
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie projektu tyczenia osi tunelu, ocena dokładności zbicia, dobór technik pomiarowych oraz wykonanie mierniczego projektu zbicia 3D.
Wymagania/uwagi:Umiejętność pracy w programach CAD, C-GEO, aplikacji GIS i wykorzystania NMT
Tytuł tłumaczenie:Project of geodetic services and staking out of tunnel axis on the northern bypass of Krakow
GiK I st.Pr.poj.[24.0]
Zajęte
Lipecki TomaszKOTG,GiGGUdział mierniczego górniczego w procesie likwidacji kopalni
Szczegóły
Opis tematu:Opis procedur i czynności mierniczego podczas zamykania istniejącej kopalni podziemnej. Możliwy udział w praktyce na kopalni jak również uczestnictwo w pracy działu mierniczego.
Wymagania/uwagi:Umiejętności wykorzystania programów geodezyjnych oraz GIS jak również zainteresowanie aspektem prawnym działalności geodezyjnej.
Tytuł tłumaczenie:Participation of a mining surveyor in the mine decommissioning process
GiK GiGG II st.Pr.poj.[18.0]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKAgglomeration real estate market
Szczegóły
Opis tematu:Prace obejmuje analizę rynku nieruchomości na obszarze powiatu krakowskiego za lata 2017-2021. Baza została podzielona na pięć typów nieruchomości z dodatkowym uwzględnieniem rynku pierwotnego i wtórnego oraz wpływem pandemii na wartość nieruchomości.
Wymagania/uwagi:Możliwa realizacja pracy w 2-osoby
Tytuł tłumaczenie:Rynek nieruchomości w aglomeracji
GiK I st.Pr.poj.[757.0]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKAnaliza dokładności opracowania statycznego z wykorzystaniem Leica Geo Office
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie dokładności rozwiązania statycznego z wykorzystaniem pakietu oprogramowania LGO 8.4. Dane pozyskane zostaną z ASG-EUPOS. Analizie poddane zostanę wpływ długości sesji pomiarowej oraz interwał pomiarowy na dokładność określenia pozycji.
Wymagania/uwagi:Możliwa realizacja jako projekt 2-osobowy
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the static processing with Leica Geo Office software
GiK GIP II st.Pr.poj.[745.0]
Maciuk KamilKGZiKAnaliza dokładności opracowania statycznego z wykorzystaniem Trimble Business Center
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie dokładności rozwiązania statycznego z wykorzystaniem pakietu oprogramowania TBC. Dane pozyskane zostaną z ASG-EUPOS. Analizie poddane zostanę wpływ długości sesji pomiarowej oraz interwał pomiarowy na dokładność określenia pozycji.
Wymagania/uwagi:Możliwa realizacja w 2 osoby
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the static processing with Trimble Business Center software
GiK I st.Pr.poj.[746.0]
Maciuk KamilKGZiKAnaliza dokładności opracowania statycznego z wykorzystaniem Trimble Business Center
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie dokładności rozwiązania statycznego z wykorzystaniem pakietu oprogramowania TBC. Dane pozyskane zostaną z ASG-EUPOS. Analizie poddane zostanę wpływ długości sesji pomiarowej oraz interwał pomiarowy na dokładność określenia pozycji.
Wymagania/uwagi:Możliwa realizacja jako projekt 2-osobowy
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the static processing with Trimble Business Center software
GiK PiAG II st.Pr.poj.[749.0]
Maciuk KamilKGZiKAnaliza krakowskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych/komercyjnych/gruntowych
Szczegóły
Opis tematu:W pracy dyplomant dokonuje analizy krakowskiego (lub innego wybranego) rynku nieruchomości w zakresie średnich cen transakcyjnych, liczby transakcji oraz innych parametrów
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the Krakow residential/commercial/land real estate market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[190.0]
Maciuk KamilKGZiKGeodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku jednorodzinnego wraz z przyłączami
Szczegóły
Opis tematu:Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zakresu prac geodezyjnych, wykonywanych podczas realizacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu.
W część teoretyczna dotyczyć będzie przedstawienia podstaw prawny, stanowiących bazę opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz omówienie etapy procesu realizacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w świetle obowiązujących przepisów.
Część praktyczną pracy stanowi będzie realizacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku jednorodzinnego z przyłączami.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:As-built land survey of the one-family dwelling with connections
GiK GIP II st.Pr.poj.[76.0]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKGeodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu handlowo-usługowego wraz z przyłączami
Szczegóły
Opis tematu:Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zakresu prac geodezyjnych, wykonywanych podczas realizacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu. W część teoretyczna dotyczyć będzie przedstawienia podstaw prawny, stanowiących bazę opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz omówienie etapy procesu realizacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w świetle obowiązujących przepisów. Część praktyczną pracy stanowi będzie realizacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku handlowo-usługowego z przyłączami.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:As-built land survey of the commercial and service building with connections
GiK I st.Pr.poj.[72.0]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKInwentaryzacja powykonawcza wybranych obiektów budowlanych
Szczegóły
Opis tematu:W pracy opisane zostaną procedury administracyjno-prawny oraz przykład dotyczące inwentaryzacji wybranego obiektu inżynierskiego. Promotor jest w stanie zapewnić dyplomantowi uczestnictwo w tego typu procesie inwestycyjnym i zebranie danych do pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:As-built inventory of selected engieering objects
GiK I st.Pr.poj.[759.0]
Maciuk KamilKGZiKInwentaryzacja powykonawcza wybranych obiektów budowlanych
Szczegóły
Opis tematu:W pracy opisane zostaną procedury administracyjno-prawny oraz przykład dotyczące inwentaryzacji wybranego obiektu inżynierskiego. Promotor jest w stanie zapewnić dyplomantowi uczestnictwo w tego typu procesie inwestycyjnym i zebranie danych do pracy
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:As-built inventory of selected engieering objects
GiK PiAG II st.Pr.poj.[760.0]
Maciuk KamilKGZiKKrakowski rynek nieruchomości w pandemii - stan obecny i perspektywy
Szczegóły
Opis tematu:Tematem pracy jest zbadanie wpływu pandemii COVID-19, na ilości transakcji oraz cenę nieruchomości na rynku krakowskim. Analiza opiera się na danych z lat 2018-2021 pobranych z UM w Krakowie. Dobrano kryteria, które umożliwiły filtrację rynku nieruchomości, m.in. rodzaj nieruchomości (podział na 3 szczegółowo rozpatrywane grupy: lokale mieszkalne, domy jednorodzinne, nieruchomości rolne), data zawarcia umowy (podział na kwartały). Wyniki analizy skomentowano i przedstawiono na wykresach kolumnowych (liczba transakcji) oraz liniowych (cena nieruchomości) z podziałem na kwartały. Przeprowadzona analiza odpowiada na pytanie: czy pandemia miała wpływ na zmianę liczby transakcji i cen oraz przewidywania kształtowania się rynku nieruchomości.
Wymagania/uwagi:Praca możliwa do realizacji przez 2 osoby
Tytuł tłumaczenie:Krakow`s real estate market in pandemic - current state and prospects
GiK I st.Pr.zbior. [823.98]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKKrakowski rynek nieruchomości w pandemii - stan obecny i perspektywy
Szczegóły
Opis tematu:Tematem pracy jest zbadanie wpływu pandemii COVID-19, na ilości transakcji oraz cenę nieruchomości na rynku krakowskim. Analiza opiera się na danych z lat 2018-2021 pobranych z UM w Krakowie. Dobrano kryteria, które umożliwiły filtrację rynku nieruchomości, m.in. rodzaj nieruchomości (podział na 3 szczegółowo rozpatrywane grupy: lokale mieszkalne, domy jednorodzinne, nieruchomości rolne), data zawarcia umowy (podział na kwartały). Wyniki analizy skomentowano i przedstawiono na wykresach kolumnowych (liczba transakcji) oraz liniowych (cena nieruchomości) z podziałem na kwartały. Przeprowadzona analiza odpowiada na pytanie: czy pandemia miała wpływ na zmianę liczby transakcji i cen oraz przewidywania kształtowania się rynku nieruchomości.
Wymagania/uwagi:Praca możliwa do realizacji przez 2 osoby
Tytuł tłumaczenie:Krakow`s real estate market in pandemic - current state and prospects
GiK I st.Pr.zbior. [98.823]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKMethods and techniques of as-built surveys of low and medium voltage connectors
Szczegóły
Opis tematu:W pracy dyplomant określił procedury związane metodami i technikami inwentaryzacji powykonawczej przyłączy energetycznych niskiego i średniego napięcia.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Metody i techniki pomiarów powykonawczych złączy niskiego i średniego napięcia
GiK I st.Pr.poj.[742.0]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKOkreślenie dokładności kodowych odbiorników GNSS
Szczegóły
Opis tematu:W pracy dyplomant określa dokładność rozwiązań kodowych wybranych ręcznych odbiorników GNSS, typu smartfon, nawigacja samochodowa czy odbiornik turystyczny. Uzyskane rezultaty porównane zostaną z rozwiązaniami precyzyjnymi RTK.
Planowany wstępnie jest pomiar na filarach na dachu C4 w warunkach odkrytego horyzontu, a także w trybie odbiornika ruchomego, np. w jadącym aucie
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of the accuracy of code GNSS receivers
GiK I st.Pr.poj.[191.0]
Maciuk KamilKGZiKOkreślenie dokładności kodowych odbiorników GNSS
Szczegóły
Opis tematu:W pracy dyplomant określa dokładność rozwiązań kodowych wybranych ręcznych odbiorników GNSS, typu smartfon, nawigacja samochodowa czy odbiornik turystyczny. Uzyskane rezultaty porównane zostaną z rozwiązaniami precyzyjnymi RTK.
Planowany wstępnie jest pomiar na filarach na dachu C4 w warunkach odkrytego horyzontu, a także w trybie odbiornika ruchomego, np. w jadącym aucie
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of the accuracy of code GNSS receivers
GIN I st.Pr.poj.[192.0]
Maciuk KamilKGZiKOkreślenie wartości rynkowej w podejściu porównawczym na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie wartości nieruchomości z wykorzystaniem 3 dostępnym metod w obrębie podejścia porównawczego. Promotor jest w stanie udostępnić transakcje z wybranego, krakowskiego rynku nieruchomości.
Wymagania/uwagi:Możliwa realizacja jako praca 2-osobowa
Tytuł tłumaczenie:Determining the real estate market value in a comparative approach based on a selected example
GiK GNiK II st.Pr.zbior. [824.754]
Maciuk KamilKGZiKOkreślenie wartości rynkowej w podejściu porównawczym na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie wartości nieruchomości z wykorzystaniem 3 dostępnym metod w obrębie podejścia porównawczego. Promotor jest w stanie udostępnić transakcje z wybranego, krakowskiego rynku nieruchomości.
Wymagania/uwagi:Możliwa realizacja jako praca 2-osobowa
Tytuł tłumaczenie:Determining the real estate market value in a comparative approach based on a selected example
GiK GNiK II st.Pr.zbior. [754.824]
Maciuk KamilKGZiKOkreślenie wartości wybranego typu nieruchomości różnymi podejściami i technikami wyceny
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie wartości wybranej przez dyplomanta nieruchomości z zastosowaniem odpowiednich podejść wyceny i porównania otrzymanych wyników (np. dom jednorodzinny z zastosowanie podejścia porównawczego i kosztowego). Lub określenie wartości poprzez wybrane techniki wyceny w ramach jednego podejścia, np. metoda porównywania parami, korygowania ceny średniej i analizy statystycznej rynku na przykładzie nieruchomości mieszkaniowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determining the value of the selected type of real estate using various approaches and techniques of valuation
GiK GNiK II st.Pr.poj.[95.0]
Maciuk KamilKGZiKSecondary market of apartments in Krakow
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie badanie wtórnego rynku nieruchomości na terenie Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem okres pandemii. W tym celu pobrane zostały materiały ze starostwa powiatowego dla okresu 2018-2021. Dane te przefiltrowano i analizowano z podziałem na lata oraz dzielnice miasta
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Rynek wtórny mieszkań w Krakowie
GiK I st.Pr.poj.[94.0]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKStability of GPS and GLONASS onboard clocks on monthly basis
Szczegóły
Opis tematu:praca napisana w języku angielskim
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Stability of GPS and GLONASS onboard clocks on monthly basis
GiK I st.Pr.poj.[744.0]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKStopy zwrotu krótkoterminowego wynajmu mieszkań w Krakowie
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie stopy zwrotu z wynajmu krótkoterminowego małych mieszkań na obszarze Krakowa lub innego miasta w oparciu o dane z serwisów Airbnb, Booking czy w oparciu o oferty ogłoszeniowe. Wartość nieruchomości zostanie określona w podejściu porównawczym w oparciu o dane z rejestru cen i wartości nieruchomości
Wymagania/uwagi:Praca możliwa do realizacji przez 2 osoby
Tytuł tłumaczenie:The rate of return on short-term apartments rental in Krakow
GiK GNiK II st.Pr.poj.[99.0]
Maciuk KamilKGZiKThe impact of macroeconomic factors on real estate values
Szczegóły
Opis tematu:W pracy dyplomant dokonuje analizy globalnego rynku nieruchomości oraz potencjalnego wpływu wskaźników makroekonomicznych na wartość nieruchomości. Jako wskaźniki będące przedmiotem analiz wybrano inflację oraz PKB wybranych krajów OECD.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Wpływ wskaźników makroekonomicznych na wartość nieruchomości
GiK I st.Pr.poj.[189.0]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKTrends in Krakow`s primary real estate market in 2017-2020
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie pierwotnego rynku nieruchomości na terenie Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem okresu pandemii. W tym celu pobrano materiały ze starostwa powiatowego dla okresu 2017-2020 i przeanalizowano kilka rodzajów nieruchomości uwzględniając trendy w badanym okresie.
Wymagania/uwagi:Możliwa realizacja jako praca 2-osobowa
Tytuł tłumaczenie:Trendy na krakowskim rynku nieruchomości pierwotnych w latach 2017-2020
GiK I st.Pr.poj.[753.0]
Zajęte
Maciuk KamilKGZiKTworzenie mapy do celów projektowych na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:W pracy dyplomant ma za zadanie określić procedury administracyjno-prawne związane z tworzeniem mdcp oraz pokazać przykład praktyczny tworzenia tego typu opracowania. Promotor jest w stanie zapewnić dostęp do danych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Creating a base map for design purposes on a selected example
GiK GIP II st.Pr.poj.[743.0]
Maciuk KamilKGZiKWeryfikacja wysokości wybranego pasma górskiego/szczytów
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest pomiar i weryfikacja wysokości wybranych szczytów górskich położonych lub całego pasma. Prace pomiarowe należy wykonać przy pomocy odbiornika GNSS techniką RTK/RTN lub statyczną z dokładnością wyznaczenia wysokości do 10 cm. Uzyskane wyniki można porównać z najpopularniejszym internetowym źródłem, jakim jest mapa turystyczna i z numerycznym modelem terenu z geoportalu. Po przeanalizowaniu wyników opisać i przedyskutować różnice wysokości pomiędzy pomiarem, a pozostałymi źródłami
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Verification of the selected mountain range/peaks altitude
GIN I st.Pr.zbior. [82.83]
Maciuk KamilKGZiKWeryfikacja wysokości wybranego pasma górskiego/szczytów
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest pomiar i weryfikacja wysokości wybranych szczytów górskich położonych lub całego pasma. Prace pomiarowe należy wykonać przy pomocy odbiornika GNSS techniką RTK/RTN lub statyczną z dokładnością wyznaczenia wysokości do 10 cm. Uzyskane wyniki można porównać z najpopularniejszym internetowym źródłem, jakim jest mapa turystyczna i z numerycznym modelem terenu z geoportalu. Po przeanalizowaniu wyników opisać i przedyskutować różnice wysokości pomiędzy pomiarem, a pozostałymi źródłami
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Verification of the selected mountain range/peaks altitude
GIN I st.Pr.zbior. [83.82]
Maciuk KamilKGZiKWiarygodność pomiarów RTK/RTN
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie wiarogodności, jakości i dokładności rozwiązań RTK/RTN z wykorzystaniem poprawek z sieci ASG-EUPOS. Wykorzystanie zostaną obserwacje przeprowadzone na dachu C-4, w obrębie kampusu AGH, lub obszarze innym, zaproponowanym przez dyplomanta.
Wymagania/uwagi:Możliwa realizacja jako projekt 2-osobowy
Tytuł tłumaczenie:Reliability of RTK/RTN measurements
GiK I st.Pr.poj.[751.0]
Maciuk KamilKGZiKWiarygodność pomiarów RTK/RTN
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma na celu określenie wiarogodności, jakości i dokładności rozwiązań RTK/RTN z wykorzystaniem poprawek z sieci ASG-EUPOS. Wykorzystanie zostaną obserwacje przeprowadzone na dachu C-4, w obrębie kampusu AGH, lub obszarze innym, zaproponowanym przez dyplomanta.
Wymagania/uwagi:Możliwa realizacja jako projekt 2-osobowy
Tytuł tłumaczenie:Reliability of RTK/RTN measurements
GIN I st.Pr.poj.[752.0]
Maciuk KamilKGZiKWpływ COVID-19 na wybrany rynek nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie wpływu pandemii COVID-19 na wybranych rynek nieruchomości.
Analiza transakcji kupna-sprzedaży obejmować będzie liczbę transakcji w kolejnych latach (w porównaniu do obecnego okresu), udziału liczby transakcji w poszczególnych kwartałach, średnich cen transakcyjnych lub średnich cen metra kwadratowego , analizy liczności transakcji w poszczególnych latach i kwartałach oraz porównanie liczby umów w poszczególnych kwartałach danych lat.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of COVID-19 on the selected real estate marke
GiK I st.Pr.poj.[96.0]
Maciuk KamilKGZiKWpływ COVID-19 na wybrany rynek nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie wpływu pandemii COVID-19 na wybranych rynek nieruchomości.
Analiza transakcji kupna-sprzedaży obejmować będzie liczbę transakcji w kolejnych latach (w porównaniu do obecnego okresu), udziału liczby transakcji w poszczególnych kwartałach, średnich cen transakcyjnych lub średnich cen metra kwadratowego , analizy liczności transakcji w poszczególnych latach i kwartałach oraz porównanie liczby umów w poszczególnych kwartałach danych lat.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of COVID-19 on the selected real estate marke
GiK GNiK II st.Pr.poj.[97.0]
Maciuk KamilKGZiKWpływ uchwalenia MPZP na zmianę wartości nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:W pracy na wybranym przykładzie określony zostanie wpływa uchwalenia MPZP poprzez porównanie transakcji nieruchomości podobnych będących w zakresie i poza zakresem obowiązywania MPZP.
Wymagania/uwagi:Możliwa realizacja pracy w 2 osoby
Tytuł tłumaczenie:The impact of the adoption of the new local spatial development plan on the change of the real estate value
GiK GNiK II st.Pr.poj.[758.0]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji powierzchni terenu wzdłuż linii obserwacyjnych dla podziemnej kopalni Miedzi O/ZG Polkowice-Sieroszowice
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza obserwowanych deformacj powierzchni terenu. Pomiary realizowane są wzdłuż linii obserwacyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of land surface deformation along the observation lines based on measurements results for Polkowice-Sieroszowice underground cooper ore mine
GiK I st.Pr.zbior. [33.37]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji powierzchni terenu wzdłuż linii obserwacyjnych dla podziemnej kopalni Miedzi O/ZG Polkowice-Sieroszowice
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza obserwowanych deformacj powierzchni terenu. Pomiary realizowane są wzdłuż linii obserwacyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of land surface deformation along the observation lines based on measurements results for Polkowice-Sieroszowice underground cooper ore mine
GiK I st.Pr.zbior. [37.33]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji powierzchni terenu wzdłuż linii obserwacyjnych dla podziemnej kopalni Miedzi O/ZG Rudna
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza obserwowanych deformacj powierzchni terenu. Pomiary realizowane są wzdłuż linii obserwacyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of land surface deformation along the observation lines based on measurements results for Rudna underground cooper ore mine
GiK I st.Pr.zbior. [32.34]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji powierzchni terenu wzdłuż linii obserwacyjnych dla podziemnej kopalni Miedzi O/ZG Rudna
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza obserwowanych deformacj powierzchni terenu. Pomiary realizowane są wzdłuż linii obserwacyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of land surface deformation along the observation lines based on measurements results for Rudna underground cooper ore mine
GiK I st.Pr.zbior. [34.32]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGAnaliza deformacji powierzchni terenu na podstawie pomiarów wzdłuż linii obserwacyjnych- wady i zalety
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest integracja wyników obserwacji ruchów powierzchni terenu i ich interpretacja.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Surface deformation analysis based on measurements along observation lines - advantages and disadvantages
GiK I st.Pr.poj.[31.0]
Zajęte
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwości wykorzystania programów QGIS oraz Geomedia w zarządzaniu zagrożeniem na terenach przekształcanych
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest analiza porównawcza funkcjonalności programów QGIS oraz Geomedia w zarządzaniu zagrożeniem na terenach przekształcanych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Possibilities of using QGIS and Geomedia programs in risk management in transformed areas
GiK GiGG II st.Pr.poj.[38.0]
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGMożliwości wykorzystania programów QGIS oraz Geomedia w zarządzaniu zagrożeniem na terenach przekształcanych
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest analiza porównawcza funkcjonalności programów QGIS oraz Geomedia w zarządzaniu zagrożeniem na terenach przekształcanych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Possibilities of using QGIS and Geomedia programs in risk management in transformed areas
IMŚ GN II st.Pr.poj.[39.0]
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGOcena zagrożenia powierzchni terenu generowanego przez deformacje nieciągłe
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest ocena zagrożenia powierzchni terenu generowanego przez deformacje nieciągłe.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the hazard caused by sinkholes
GiK GiGG II st.Pr.poj.[35.0]
Malinowska AgnieszkaKOTG,GiGGWykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej na terenie kopalni odkrywkowej
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest analiza porównawcza funkcjonalności programów QGIS oraz ArcGIS w zarządzaniu zagrożeniem na terenach przekształcanych i kopalniach odkrywkowych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Applying Geographical Information Systems in Open Pit MIne
GiK GiGG II st.Pr.poj.[36.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFTŚiIPFotogrametria w modelowaniu obiektów przestrzennych z wykorzystaniem wizualizacji technologią druku 3D
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu będzie wykonanie modelu trójwymiarowego wybranego obiektu przestrzennego wykorzystując oprogramowanie komputerowe na podstawie zdjęć pozyskanych metodą fotogrametryczną. Rezultatem projektu będzie wykonana animacja modelu z teksturami oraz druk 3D technologią FDM.
Wymagania/uwagi:zarezerwowana
Tytuł tłumaczenie:Photogrammetry for modeling of spatial objects using visualization with 3D printing technology
GiK I st.Pr.poj.[469.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFTŚiIPFotorealistyczna wizualizacja obiektu z wykorzystaniem grafiki 3D
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest fotorealistyczna wizualizacja obiektu z wykorzystaniem grafiki 3D. Model przestrzenny zostanie pozyskany na podstawie zdjęć fotogrametrycznych. Główny nacisk zostanie położony na wizualizację modelu w wybranym oprogramowaniu graficznym, z uwzględnieniem metod teksturowania oraz modelowania oświetlenia i otoczenia obiektu.
Wymagania/uwagi:zarezerwowany
Tytuł tłumaczenie:Photorealistic visualization of the object using 3D graphics
GiK I st.Pr.poj.[468.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFTŚiIPModelowanie 3D eksponatu muzealnego na podstawie danych fotogrametrycznych i laserowych
Szczegóły
Opis tematu:Cel pracy to modelowanie 3D wybranego eksponatu muzealnego z wykorzystaniem chmury fotogrametrycznej i laserowej. Rezultatem projektu będzie opracowanie i wizualizacja modeli oraz przygotowanie animacji dla muzeum.
Wymagania/uwagi:zarezerwowany
Tytuł tłumaczenie:3D modeling of the museum object based on photogrammetric and laser data
GiK I st.Pr.poj.[467.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFTŚiIPModelowanie 3D pomnika kaprala niedźwiedzia Wojtka metodą fotogrametryczną
Szczegóły
Opis tematu:
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:
GiK I st.Pr.poj.[825.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFTŚiIPMonitoring infrastruktury naziemnej z wykorzystaniem danych UAV
Szczegóły
Opis tematu:Tematem pracy jest ocena możliwości wykorzystania danych z UAV w monitoringu obiektów infrastruktury naziemnej - rurociągów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Terrestrial infrastructure monitoring using UAV data
GiK GFiT II st.Pr.poj.[589.0]
Marmol UrszulaKFTŚiIPOpracowanie i analiza NMT i NMPT na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wygenerowanie numerycznych modeli terenu i numerycznych modeli pokrycia terenu na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego. Opracowanie modeli w postaci TIN i GRID, z wykorzystaniem wybranych metod interpolacji. Analiza uzyskanych rezultatów.
Wymagania/uwagi:zarezerwowane
Tytuł tłumaczenie:Generation and analysis of DTM and DSM on the basis of airborne laser scanning data
GiK I st.Pr.poj.[466.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFTŚiIPPromocja dziedzictwa kulturowego poprzez opracowanie modelu 3D obiektu zabytkowego z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykonanie modelu 3D wybranego obiektu zabytkowego z wykorzystaniem chmury fotogrametrycznej. Rezultatem projektu będzie wizualizacja modelu w celu promocji dziedzictwa kulturowego.
Wymagania/uwagi:zarezerowany
Tytuł tłumaczenie:Promotion of cultural heritage by creation of a 3D model of a heritage monument with the use of photogrammetric methods
GiK I st.Pr.poj.[470.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFTŚiIPWykrywanie obiektów archeologicznych na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego
Szczegóły
Opis tematu:Tematem pracy jest ocena możliwości wykorzystania danych lotniczego skaningu laserowego w procesie wykrywania obiektów archeologicznych. Zostanie określony potencjał danych ALS z projektu ISOK w detekcji obiektów dla obszarów głównie zalesionych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Archeological object detection based on airborne laser scanning data
GiK GFiT II st.Pr.poj.[584.0]
Zajęte
Marmol UrszulaKFTŚiIPWykrywanie obiektów archeologicznych na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego
Szczegóły
Opis tematu:Tematem pracy jest ocena możliwości wykorzystania danych lotniczego skaningu laserowego w procesie wykrywania obiektów archeologicznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Archeological object detection based on airborne laser scanning data
GiK GFiT II st.Pr.poj.[592.0]
Zajęte
Maślanka JózefKGZiKAktualizacja ewidencji gruntów i budynków - aspekty formalno-prawne i technologiczne
Szczegóły
Opis tematu:Operat ewidencji gruntów i budynków (EGiB) podlega ciągłym zmianom głównie w trybie aktualizacji EGiB, która jest jedną z obligatoryjnych dróg `prowadzenia` ewidencji przez starostów. Różne procedury i postępowania prowadzone w Polsce w myśl wielu przepisów prawa, będących na pozór daleko od wymagań ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz od przepisów wykonawczych do tej ustawy (np. podziały nieruchomości, scalenia i podziały nieruchomości, ustalenia linii brzegowych, scalenia i wymiana gruntów), znajduje swój finał lub istotny punkt wspólny się z rygorystycznymi wymaganiami określonymi dla EGiB. Brak znajomości procedur ewidencyjnych i szczegółowych wymagań dotyczących bazy danych EGiB (np. schematu aplikacyjnego) powoduje niekiedy powstanie nieoczekiwanych i trudnych do przezwyciężenia trudności. Przedmiotem pracy jest analiza wybranych procedur, w wyniku których powinna następować sprawa aktualizacja operatu ewidencyjnego. Analiza ta będzie też dotyczyć elementów technologicznych dotyczących danych pochodzących z różnych operatów i wybranych baz EGiB.
Wymagania/uwagi:Mile widziane: dostęp do operatów i własne, nawet niewielkie doświadczenie praktyczne.
Tytuł tłumaczenie:Updating the register of land and buildings - formal, legal and technological aspects
GiK GNiK II st.Pr.poj.[586.0]
Maślanka JózefKGZiKAnaliza aspektów geodezyjno-prawnych podziału nieruchomości na przykładzie wybranych działek katastralnych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza aspektów geodezyjno-prawnych podziału nieruchomości głównie pod kątem identyfikacji występujących trudności, wad i niespójności, a także wskazania możliwości ich usunięcia. Poprawne przeprowadzenie procedury podziału nieruchomości wymaga właściwego przeanalizowania oraz wykorzystania dotychczasowych dokumentów geodezyjnych i prawnych dotyczących dzielonej nieruchomości oraz pogłębionej znajomości przepisów prawnych i technologicznych obowiązujących obecnie i w przeszłości. Obecne przepisy prawne z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami są częściowo niespójne, a dodatkowo niestabilne, co powoduje szereg negatywnych konsekwencji dla procedury podziału nieruchomości oraz sposobu jej rejestrowania w EGiB i wiarygodności danych zawartych w operatach podziałowych. Dowodem tego jest choćby pismo Głównego Geodety Kraju (GGK) z 20 listopada 2012 r. (nr KN-5025-77/12), wskazujące na powszechność występujących problemów w tym zakresie i niestety dosyć prowizoryczne próby zaradzenia sytuacji (pismo GGK zamiast odpowiedniej zmiany w przepisach obowiązującego prawa).
Dla zapewnienia jasności i jednoznaczności przeprowadzanych w pracy analiz i rozważań należy w pracy przedstawić skrótowo podstawowe pojęcia i procedury, zwracając uwagę na ich prawidłowe rozumienie i rozróżnianie (np. definicje działki i nieruchomości, działka budowlana itd.). Rozważania teoretyczne zostaną zastosowane do analizy wybranych operatów geodezyjnych, dając też praktyczną podstawę do sformułowania wniosków i propozycji rozwiązań.
Wymagania/uwagi:Mile widziany dostęp do operatów i własne, nawet niewielkie doświadczenie praktyczne.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of surveying and legal aspects of real property subdivision based on selected cadastral parcels
GiK GNiK II st.Pr.poj.[587.0]
Maślanka JózefKGZiKAnaliza aspektów geodezyjno-prawnych rozgraniczenia nieruchomości na przykładzie wybranych obiektów
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza aspektów geodezyjno-prawnych rozgraniczenia nieruchomości głównie pod kątem identyfikacji występujących trudności, wad i niespójności, a także wskazania możliwości ich usunięcia. Poprawne przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości wymaga właściwego przeanalizowania oraz wykorzystania dotychczasowych dokumentów geodezyjnych i prawnych dotyczących dzielonej nieruchomości oraz pogłębionej znajomości przepisów prawnych i technologicznych obowiązujących obecnie i w przeszłości. Dla zapewnienia jasności i jednoznaczności przeprowadzanych w pracy analiz i rozważań należy w pracy przedstawić skrótowo podstawowe pojęcia i procedury, zwracając uwagę na ich prawidłowe rozumienie i rozróżnianie. Rozważania teoretyczne zostaną zastosowane do analizy wybranych operatów geodezyjnych, dając też praktyczną podstawę do sformułowania wniosków i propozycji rozwiązań.
Wymagania/uwagi:Mile widziany dostęp do operatów i własne, nawet niewielkie doświadczenie praktyczne.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of surveying and legal aspects of real property delimitation based on selected cadastral parcels
GiK GNiK II st.Pr.poj.[590.0]
Maślanka JózefKGZiKAnaliza wybranych warunków technicznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków z punktu widzenia optymalizacji postępowań modernizacyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Brak aktualnych i dobrej jakości danych ewidencji gruntów i budynków kładzie się cieniem na wiele wymiarów życia społecznego i gospodarczego. Obecne dane EGiB nie spełniają w większości wymagań określonych w art. 21 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, co przenosi się m.in. na nierówne i nieprawidłowe wymierzanie podatków, wadliwe opracowanie rysunków miejscowych panów zagosp. przestrzennego (dane GML dla APP) czy ogromne opóźnienia w budowaniu ZSIN. Przedmiotem pracy jest analiza wymagań zmawiających (starostów) określonych w wybranych warunkach technicznych (załączniki do SIWZ) pod kątem optymalizacji postępowań modernizacji EGiB. Optymalizacja będzie dotyczyć zagadnień formalno-prawnych, technologicznych, organizacyjnych i finansowych. Wynikiem mają być propozycje takich zapisów w WT, które pozwolą otrzymać maksymalnie w krótkim czasie jak najbardziej wartościowe i interoperacyjne dane, jednak za rozsądną kwotę. Dane te powinny stanowić solidny fundament do dalszego, stopniowego podnoszenie jakości operatu ewidencyjnego prowadzonego już w trybie aktualizacji ewidencji. Na ten utylitarny charakter modernizacji EGib zwraca uwagę paragraf 57 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Wymagania/uwagi:Mile widziany dostęp do operatów i własne, nawet niewielkie doświadczenie praktyczne.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of selected technical conditions regarding the modernisation of the register of land and buildings with view to optimising modernisation proceedings
GiK GNiK II st.Pr.poj.[595.0]
Maślanka JózefKGZiKAutomatyzacja weryfikacji operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie propozycji automatyzacji weryfikacji operatu opisowo-kartograficznego (OpK) ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w różnych aspektach, takich jak m.in.: kontrolne wywiady i pomiary terenowe, analiza poprawności wykorzystania materiałów źródłowych, analiza jakości danych cyfrowych zapisanych w OpK. Automatyzacja ta ma za zadanie usprawnienie weryfikacji tego operatu przy zapewnieniu wysokiej jakości i pewności dokonywanych kontroli oraz przy zachowaniu jednolitych i obiektywnych kryteriów kontroli. Potrzeba automatyzacji wynika z: obowiązujących przepisów prawa, wymagań organów zlecających modernizację EGiB zamieszczonych w Warunkach Technicznych (WT), a także z dużego znaczenie danych ewidencyjnych dla innych rejestrów państwowych, takich jak system podatkowy, czy księgi wieczyste.
Okres czasu przeznaczony na przeprowadzenie prac kontrolnych jest zwykle stosunkowo bardzo krótki (zwykle zaledwie kilka dni) w stosunku zarówno do okresu czasu przeznaczonego na wykonanie prac modernizacyjnych (ok. 12 miesięcy), jak i do bardzo dużej liczby danych ewidencyjnych objętych modernizacją. Wymusza to maksymalne zautomatyzowanie prac i optymalizację procedur kontrolnych.
Praca powinna wprowadzać czytelnika w pojęcia i procedury stosowane w EGiB, podkreślając elementy istotne z punktu widzenia weryfikacji OpK, znaczenie samej weryfikacji i danych ewidencyjnych. Należy wziąć pod uwagę także formalno-prawny charakter EGiB i wynikające stąd rygory dla wykonywanych prac oraz wprowadzanych modyfikacji organizacyjnych i technologicznych.
Jednym z oczekiwanych rezultatów pracy jest zaproponowanie rozwiązań informatycznych (nowego programu lub zestawu bazującego np. na funkcjach QGIS itp.), które mogą pomóc w automatycznej wersyfikacji jakości danych powstałych w wyniku modernizacji EGiB.
Wymagania/uwagi:Mile widziany dostęp do operatów i własne, nawet niewielkie doświadczenie praktyczne, a także znajomość QGIS i podstaw programowania.
Tytuł tłumaczenie:Automation of the process of verifying the record of survey and property description of the register of land and buildings
GiK GNiK II st.Pr.zbior. [604.605]
Maślanka JózefKGZiKAutomatyzacja weryfikacji operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie propozycji automatyzacji weryfikacji operatu opisowo-kartograficznego (OpK) ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w różnych aspektach, takich jak m.in.: kontrolne wywiady i pomiary terenowe, analiza poprawności wykorzystania materiałów źródłowych, analiza jakości danych cyfrowych zapisanych w OpK. Automatyzacja ta ma za zadanie usprawnienie weryfikacji tego operatu przy zapewnieniu wysokiej jakości i pewności dokonywanych kontroli oraz przy zachowaniu jednolitych i obiektywnych kryteriów kontroli. Potrzeba automatyzacji wynika z: obowiązujących przepisów prawa, wymagań organów zlecających modernizację EGiB zamieszczonych w Warunkach Technicznych (WT), a także z dużego znaczenie danych ewidencyjnych dla innych rejestrów państwowych, takich jak system podatkowy, czy księgi wieczyste.
Okres czasu przeznaczony na przeprowadzenie prac kontrolnych jest zwykle stosunkowo bardzo krótki (zwykle zaledwie kilka dni) w stosunku zarówno do okresu czasu przeznaczonego na wykonanie prac modernizacyjnych (ok. 12 miesięcy), jak i do bardzo dużej liczby danych ewidencyjnych objętych modernizacją. Wymusza to maksymalne zautomatyzowanie prac i optymalizację procedur kontrolnych.
Praca powinna wprowadzać czytelnika w pojęcia i procedury stosowane w EGiB, podkreślając elementy istotne z punktu widzenia weryfikacji OpK, znaczenie samej weryfikacji i danych ewidencyjnych. Należy wziąć pod uwagę także formalno-prawny charakter EGiB i wynikające stąd rygory dla wykonywanych prac oraz wprowadzanych modyfikacji organizacyjnych i technologicznych.
Jednym z oczekiwanych rezultatów pracy jest zaproponowanie rozwiązań informatycznych (nowego programu lub zestawu bazującego np. na funkcjach QGIS itp.), które mogą pomóc w automatycznej wersyfikacji jakości danych powstałych w wyniku modernizacji EGiB.
Wymagania/uwagi:Mile widziany dostęp do operatów i własne, nawet niewielkie doświadczenie praktyczne, a także znajomość QGIS i podstaw programowania.
Tytuł tłumaczenie:Automation of the process of verifying the record of survey and property description of the register of land and buildings
GiK GNiK II st.Pr.zbior. [605.604]
Maślanka JózefKGZiKDane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego (APP) na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranej gminy
Szczegóły
Opis tematu:Wprowadzony od 31 października 2020 r. w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymóg tworzenia danych przestrzennych, zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych stanowi zarówno duży krok do cyfryzacji aktów planowania przestrzennego, podniesienia jakości danych przestrzennych APP, jak i spełnienia wymagań Ustawy i infrastrukturze informacji przestrzennej (temat 3.). Nie bez znaczenie jest też ułatwienie dostępu do danych planistycznych. Jednak brak przeprowadzenia prac pilotażowych oraz brak Specyfikacji Danych Przestrzennych (stan na kwiecień 2021 r.) to jedna z wielu przyczyń praktycznych i merytorycznych problemów występujących w trakcie realizacji wymagań ustawy przez samorządy lokalne. Ustawodawca wymaga np., aby obligatoryjnie zharmonizować granice APP z granicami działek ewidencyjnych pochodzących z PZGiK oraz z granicami wykazanymi w Państwowym Rejestrze Granic (PRG) (Rozporządzenie 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego). O ile jest to możliwe dla nowych APP, to dla już obowiązujących, jest to wręcz niewykonalne, a nawet niegodne z przepisami prawa (nieuprawniona ingerencja w uchwałę rady gminy). Te i inne elementy stanowią w przyszłej pracy dyplomowanej przedmiot prac i analiz prowadzących zarówno do opracowania danych APP dla wybranej gminy, jak do sformułowania propozycji usprawniających tworzenie takich danych.
Wymagania/uwagi:Mile widziana znajomość QGIS i podstaw programowania.
Tytuł tłumaczenie:Spatial data for spatial planning acts (APP) on the example of local land use plans of a selected commune
GiK GNiK II st.Pr.poj.[626.0]
Maślanka JózefKGZiKKontrola jakości prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków na wybranym obiekcie
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest próba optymalizacji kontroli jakości prac realizowanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i wymogów zaczerpniętych z wybranych Warunków Technicznych (załączniki do SIWZ) należy opracować zestaw kryteriów kontroli oraz podać propozycję metod ułatwiających i usprawniających zarówno ten proces, jaki i etap raportowania wyników kontroli w jednolity i czytelny sposób. Jakość danych EGiB oraz kontrola operatu opisowo-kartograficznego powstałego w wyniku modernizacji EGiB ma duże znaczenie dla licznych procedur decyzyjnych, usługowych i gospodarczych. W Polsce nie dotrzymano zarówno kolejnych terminów zakończenia modernizacji EGiB określonych w Rozporządzeniu z 29 marca 2001 r. w sprawie EGiB, jak i wymogów co do zakresu i jakości danych stawianiach w tym rozporządzeniu, a właściwe w kolejnych jego nowelizacjach. Konieczne jest opracowanie oraz staranne przetestowanie i wdrożenie do szerokiego wykorzystania jednolitych i optymalnych metod oraz narzędzi kontrolnych, odpowiadające potrzebom organów odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji.
Wymagania/uwagi:Mile widziany dostęp do operatów i własne, nawet niewielkie doświadczenie praktyczne, a także podstawowa znajomość programu do prowadzenia bazy danych EGiB.
Tytuł tłumaczenie:Quality control of surveying works related to modernisation of the register of land and buildings based on a selected cadastral district
GiK GNiK II st.Pr.poj.[607.0]
Maślanka JózefKGZiKModernizacja ewidencji gruntów i budynków na wybranym obiekcie ewidencyjnym
Szczegóły
Opis tematu:Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) to podstawowa droga do szybkiego i masowego dostosowania danych ewidencyjnych do obecnych wymagań prawnych i potrzeb użytkowników. Zarówno sama procedura, jak i zakres oraz liczba i rodzaj danych ewidencyjnych, podlegała w ostatnich latach głębokim zmianom. Wyniki kontroli NIK dotyczące budowania w Polsce zintegrowanego systemy informacji o nieruchomościach (ZSIN) wskazują na duże opóźnienia i wady (zob. pismo Głównego Geodety Kraju KN-IRP.071.172.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.). W nowej perspektywie wydatkowania funduszy unijnych spore nakłady będą przeznaczone na podniesienie jakości danych EGiB, w tym na ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych. W pracy należy przeanalizować aspekty formalno-prawne i technologiczne modernizacji EGiB na podstawie literatury, przepisów prawa oraz danych wybranego obiektu ewidencyjnego (obrębu lub kilku obrębów). Modernizacja zakłada dostosowanie danych do wymagań Rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie EGiB, co wymaga opisania istniejącego stanu danych (stan wyjściowy) i sposobu ich dostosowania do stanu docelowego, biorąc pod uwagę aspekty prawne i technologiczne. W zależności od wybranego obiektu w zakresie rozważań i analiz będą takie elementy ewidencji jak: działki, użytki gruntowe i budynki. Konieczne będzie też wykorzystanie systemów informatycznych (np. Ewmapa, Ewopis) służących zarówno do opracowania cyfrowej bazy operatu opisowo-kartograficznego EGiB, jak i do jej analizy, pozwalającej na zidentyfikowanie i usunięcie ewentualnych braków i błędów.
Wymagania/uwagi:Mile widziany dostęp do operatów i własne, nawet niewielkie doświadczenie praktyczne, a także podstawowa znajomość programu do prowadzenia bazy danych EGiB.
Tytuł tłumaczenie:Modernisation of the register of land and buildings based on a selected cadastral district
GiK GNiK II st.Pr.poj.[608.0]
Maślanka JózefKGZiKPodział nieruchomości w aspekcie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:Podział nieruchomości to jedna z najczęściej wykonywanych procedur, która z jednej strony powoduje potrzebę aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), a z drugiej strony nakłada na powstałe w wyniku podziału dane rygorystyczne wymagania wynikające z EGiB. Zasadnicza część podziałów nieruchomości wykonywana jest w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami, co powoduje, że w niektórych miejscach jest niezharmonizowana z wymaganiami jakie wynikają z przepisów o EGiB. Świadczy o tym choćby pismo Głównego Geodety Kraju (GGK) z 20 listopada 2012 r. (nr KN-5025-77/12), wskazujące na powszechność występujących problemów w tym zakresie i niestety dosyć prowizoryczne próby zaradzenia sytuacji (pismo GGK zamiast odpowiedniej zmiany w przepisach obowiązującego prawa). Widoczne niespójności dotyczą takich elementów jak ustalanie przebiegu granic dzielonej działki/nieruchomości, określanie atrybutów punktów, wykazywanie zmian w użytkach gruntowych, wykazywanie budynków. W pracy należy przeanalizować podziały nieruchomości (procedura, tworzona dokumentacja i dane) z punktu widzenia wymagań dotyczących aktualizacji EGiB, tak aby określić obszary braku spójności oraz zaproponować ich rozwiązanie. Rozważania teoretyczne należy następnie zastosować do analiz wybranych operatów geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości w różnym trybie i w różnych latach. Osoba, która wykona taką pracę dyplomową, będzie posiadać sporą wiedzę teoretyczną i praktyczną, która będzie jej bardzo przydatna w dalszej drodze zawodowej.
Wymagania/uwagi:Mile widziany dostęp do operatów i własne, nawet niewielkie doświadczenie praktyczne, a także podstawowa znajomość programu do prowadzenia bazy danych EGiB.
Tytuł tłumaczenie:Real property subdivision in the aspect of updating the database of the register of land and buildings
GiK GNiK II st.Pr.poj.[611.0]
Maślanka JózefKGZiKPrawne i technologiczne aspekty wykazywania budynków w ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:Obowiązujące w Polsce przepisy prawa z zakresu ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i mapy zasadniczej w sposób niejednoznaczny i nie w pełni odpowiadający zadaniom ustawowym EGiB określają definicję i atrybuty budynków oraz sposób ich rejestrowania w operacie ewidencyjnym. Proponowane w pracy dyplomowej badania teoretyczne polegają na przeprowadzeniu analizy spójności przepisów ewidencyjnych, dotyczących budynków, z przepisami regulującymi inne rejestry i systemy (planowanie przestrzenne, podatki, księgi wieczyste, statystyka publiczna), które korzystają z danych EGiB. W pracy należy m.in. wykazać i omówić skrótowo podstawowe różnice, które stanowią systemową barierę w zapewnieniu interoperacyjności danych o budynkach wykazywanych w EGiB. Przykładem w tym zakresie jest traktowanie wiat i silosów jako budynki, co jest rażąco niezgodne z przepisami podatkowymi oraz budowlanymi. Badania praktyczne można m.in. przeprowadzić na dwa sposoby. Sposób pierwszy polega na dokonaniu szczegółowych oględzin i pomiarów terenowych budynków znajdujących się w analizowanym obrębie. Sposób drugi to walidacja pliku w formacie GML powstałego w wyniku prac modernizacyjnych oraz analiza raportów z walidacji.
Wymagania/uwagi:Mile widziany dostęp do operatów i własne, nawet niewielkie doświadczenie praktyczne, a także podstawowa znajomość programu do prowadzenia bazy danych EGiB.
Tytuł tłumaczenie:Legal and technological aspects of entering buildings into the register of land and buildings
GiK GNiK II st.Pr.poj.[612.0]
Maślanka JózefKGZiKUstalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych na przykładzie wybranego obiektu ewidencyjnego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza przepisów formalno-prawnych dotyczących ustalania przebiegu granic działek ewidencji gruntów i budynków (EGiB) pod kątem ich poprawności, spójności i kompletności, a także sposobu ich stosowania w praktyce geodezyjnej. Rozważania teoretyczne zostaną wykorzystane i zweryfikowane poprzez analizy wybranych operatów geodezyjnych dotyczących ustalania przebiegu granic działek. Ustalanie przebiegu granic to jedna z podstawowych i najczęściej wykonywanych prac geodezyjnych, a jej wyniki mają doniosłe skutki dla jakości danych EGiB, a w następstwie dla rejestrów i procedur bazujących na tych danych, takich jak księgi wieczyste, planowanie przestrzenne, czy system wymiaru podatków. Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące sposobu ustalania przebiegu granic działek i ich rejestrowania w bazie danych EGiB są niewystarczające, niekiedy sprzeczne, a także nie odpowiadają w pełni na oczekiwania zarówno właścicieli nieruchomości, jak i użytkowników danych ewidencyjnych. Stosowane obecnych przepisów prowadzi do stopniowej utraty wiarygodności danych EGiB ze względu na występujące braki i błędy w zakresie: definicji obiektów, procedur i atrybutów dotyczących granic działek, a także brak właściwej opisania w bazie specyfiki poszczególnych danych. Zapisanie danych dotyczących granic działek EGiB tylko dla punktów granicznych jest niewystarczające i prowadzi do zniekształcania informacji. Konieczne są zatem pilne i głębokie zmiany. Dla dokonania odpowiedniego wyboru trybu i sposobu ustalania przebiegu granic konieczne jest staranne przeprowadzenie analizy materiałów źródłowych, co pociąga za sobą konieczność zapoznania się z otoczeniem prawnym i technologicznym obowiązującym w okresie sporządzania operatu.
Wymagania/uwagi:Mile widziany dostęp do operatów i własne, nawet niewielkie doświadczenie praktyczne, a także podstawowa znajomość programu do prowadzenia bazy danych EGiB.
Tytuł tłumaczenie:Determining the course of boundaries of cadastral parcels based on the example of a selected cadastral district
GiK GNiK II st.Pr.poj.[615.0]
Matwij WojciechKOTG,GiGGAnaliza stanu geometrycznego wież szybowych różnego typu na podstawie chmur punktów.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest przedstawienie metodologii opracowania danych w postaci chmur punktów w celu wyznaczenia aktualnego stanu geometrycznego wież szybowych różnego typu. Praca ma określić elementy, które powinny zostać poddane analizie, opisać proces inwentaryzacyjny, przedstawić jego rezultaty oraz wnioski.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the geometric condition of various types of shaft towers on the basis of point clouds.
GIN I st.Pr.poj.[179.0]
Matwij WojciechKOTG,GiGGAnaliza wpływu rozdzielczości obserwacji terenowych na objętość zgromadzonego materiału.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest określenie wpływu rozdzielczości obserwacji terenowych na wyznaczaną objętość zgromadzonego materiału. W pracy wykorzystane zostaną modele przestrzenne kilku pryzm, dla których należy wyznaczyć objętość przy różnej rozdzielczości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the impact of field observation resolution on the volume of collected material.
GiK I st.Pr.poj.[181.0]
Matwij WojciechKOTG,GiGGAutomatyzacja inwentaryzacji geometrii basztowej wieży szybowej na podstawie chmury punktów.
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy utworzenia algorytmów automatyzujących proces analizy geometrii basztowej wieży szybowej na podstawie danych zarejestrowanych w technologii skaningu laserowego. Praca powinna zawierać opis wykorzystanych i utworzonych funkcji, które generują z chmur punktów raport o aktualnym stanie geometrycznym elementów nośnych wiezy szybowej.
Wymagania/uwagi:Podstawowa umiejętność programowania w środowisku MATLAB lub Python.
Tytuł tłumaczenie:Automation of the concrete headframe geometry inventory based on the point cloud data.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[176.0]
Matwij WojciechKOTG,GiGGAutomatyzacja inwentaryzacji geometrii kozłowej wieży szybowej na podstawie chmury punktów.
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy utworzenia algorytmów automatyzujących proces analizy geometrii kozłowej wieży szybowej na podstawie danych zarejestrowanych w technologii skaningu laserowego. Praca powinna zawierać opis wykorzystanych i utworzonych funkcji, które generują z chmur punktów raport o aktualnym stanie geometrycznym elementów nośnych wieży szybowej.
Wymagania/uwagi:Podstawowe umiejętności programowania w środowisku MATLAB lub Python
Tytuł tłumaczenie:Automation of the steel headframe geometry inventory based on the point cloud data.
GiK GiGG II st.Pr.poj.[178.0]
Matwij WojciechKOTG,GiGGAutomatyzacja inwentaryzacji geometrii szybu kopalnianego na podstawie chmury punktów
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy stworzenia algorytmów automatyzujących proces analizy geometrii szybu kopalnianego. Algorytmy mają przetwarzać dane w postaci chmur punktów i na ich podstawie generować raport o aktualnym stanie geometrycznym obiektu.
Wymagania/uwagi:Wymagana przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w środowisku MATLAB lub Python.
Tytuł tłumaczenie:Automation of the mine shaft geometry inventory based on the point cloud data
GiK GiGG II st.Pr.poj.[174.0]
Matwij WojciechKOTG,GiGGAutomatyzacja wyznaczania przebiegu osi wyrobisk górniczych na podstawie chmury punktów
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest stworzenie algorytmów przetwarzających chmury punktów reprezentujące wyrobiska górnicze i na ich podstawie generowanie przebiegu osi wyrobisk. W pracy wykorzystane zostaną modele przestrzenne kilku wyrobisk korytarzowych, na podstawie których utworzona ma być trasa ich przebiegu.
Wymagania/uwagi:Podstawowe umiejętności programowania w środowisku MATLAB lub Python.
Tytuł tłumaczenie:Automatic generation of mining workings axis course on the basis of a point cloud
GIN I st.Pr.poj.[183.0]
Zajęte
Matwij WojciechKOTG,GiGGWyznaczanie przemieszczeń pionowych na podstawie naziemnego skaningu laserowego
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy wyznaczania obniżeń terenu górniczego na podstawie wyników zarejestrowanych w technologii naziemnego skaningu laserowego. Praca będzie polegała na opracowaniu wydajnej metodyki opracowania chmur punktów, dzięki której możliwe będzie określenie zmian współrzędnych wysokościowych wybranych obiektów. W trakcie opracowania danych wykorzystane będą wyniki zarejestrowane w dwóch seriach pomiarowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of subsidence on the basis of terrestrial laser scanning
GiK I st.Pr.poj.[692.0]
Matwij WojciechKOTG,GiGGWyznaczanie przemieszczeń poziomych na podstawie naziemnego skaningu laserowego
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy wyznaczania przemieszeń poziomych terenu górniczego na podstawie wyników zarejestrowanych w technologii naziemnego skaningu laserowego. Praca będzie polegała na opracowaniu wydajnej metodyki opracowania chmur punktów, dzięki której możliwe będzie określenie zmian współrzędnych wybranych obiektów. W trakcie opracowania danych wykorzystane będą wyniki zarejestrowane w dwóch seriach pomiarowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of horizontal displacements on the basis of terrestrial laser scanning
GiK I st.Pr.poj.[691.0]
Mazur RobertKFTŚiIPBadania efektywności oczyszczania ścieków na wybranych typach złoży biologicznych
Szczegóły
Opis tematu:Praca badawcza - w laboratorium, dotyczy doświadczeń związanych z efektywnością oczyszczania ścieków komunalnych w instalacji laboratoryjnej na różnych typach złoży biologicznych.
Wymagania/uwagi:znajomość Microsoft Office, Autocad, podstawy analiz statystycznych, zdolności manualne w pracy laboratoryjnej
Tytuł tłumaczenie:Research on the efficiency of wastewater treatment on selected types of biological beds
IMŚ IW II st.Pr.poj.[300.0]
Zajęte
Mazur RobertKFTŚiIPBadania jakości osadu czynnego poddanego aeracji mikropęcherzykowej
Szczegóły
Opis tematu:Praca wykonywana będzie w laboratorium na instalacji (model laboratoryjny), z systemem napowietrzania mikropęcherzykowego.
Wymagania/uwagi:znajomość Microsoft Office, Autocad, podstawy analiz statystycznych, zdolności manualne w pracy laboratoryjnej, dobrze widziana jest znajomość mechaniki płynów, oraz mechaniki płynów dwufazowych.
Tytuł tłumaczenie:Tests on the quality of activated sludge subjected to microbubble aeration
IMŚ IW II st.Pr.poj.[301.0]
Mazur RobertKFTŚiIPBadanie efektywności reaktora wielokomorowego w oczyszczalni komunalnej
Szczegóły
Opis tematu:Praca w terenie na obiekcie z bioreaktorem wielokomorowym. Analiza danych z monitoringu efektywności oczyszczania. Opracowywanie koncepcji mających na celu usprawnienie procesu oczyszczania.
Wymagania/uwagi:znajomość Microsoft Office, Autocad, podstawy analiz statystycznych, zdolności manualne w pracy w terenie
Tytuł tłumaczenie:Study of the efficiency of a multi-chamber reactor in a municipal wastewater treatment plant
IMŚ IW II st.Pr.zbior. [318.319]
Mazur RobertKFTŚiIPBadanie efektywności reaktora wielokomorowego w oczyszczalni komunalnej
Szczegóły
Opis tematu:Praca w terenie na obiekcie z bioreaktorem wielokomorowym. Analiza danych z monitoringu efektywności oczyszczania. Opracowywanie koncepcji mających na celu usprawnienie procesu oczyszczania.
Wymagania/uwagi:znajomość Microsoft Office, Autocad, podstawy analiz statystycznych, zdolności manualne w pracy w terenie
Tytuł tłumaczenie:Study of the efficiency of a multi-chamber reactor in a municipal wastewater treatment plant
IMŚ IW II st.Pr.zbior. [319.318]
Mazur RobertKFTŚiIPEkotoksykologiczna ocena jakości wód dla wybranych zbiorników Małopolski
Szczegóły
Opis tematu:Praca do wyboru - udział w badaniach terenowych na wybranych zbiornikach w Małopolsce lub opracowanie wyników z badań terenowych
Wymagania/uwagi:znajomość Microsoft Office, Autocad, podstawy analiz statystycznych,
Tytuł tłumaczenie:Ecotoxicological assessment of water quality for selected Malopolska reservoirs
IMŚ IW II st.Pr.poj.[302.0]
Mazur RobertKFTŚiIPMonitoring zbiornika Dobczyckiego, ocena zmian zachodzących w okresie ponad 30 eksploatacji
Szczegóły
Opis tematu:Praca na podstawie danych literaturowych oraz danych monitoringu z MIOŚ. Możliwe są wizje lokalne w terenie, przetwarzanie danych satelitarnych w QGIS.
Wymagania/uwagi:znajomość Microsoft Office, Autocad, podstawy analiz statystycznych, umiejętność analizy materiału literaturowego, dobrze widziana jest znajomość QGIS lub ArcGIS
Tytuł tłumaczenie:Monitoring of the dam reservoir in Dobczyce, assessment of changes occurring over a period of over 30 exploitation
IMŚ IW II st.Pr.poj.[303.0]
Mazur RobertKFTŚiIPOcena efektywności pracy oczyszczalni przydomowej na wybranym przykładzie w terenie
Szczegóły
Opis tematu:Praca na podstawie danych z pracy małych oczyszczalni w terenie (o przepływie do 5 m3/d). Ocena efektywności oczyszczania, propozycje rozwiązań usprawniających pracę badanej instalacji.
Wymagania/uwagi:znajomość Microsoft Office, Autocad, podstawy analiz statystycznych, umiejętność analizy danych.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the efficiency of a on-site wastewater treatment plant on a selected example in the field
IMŚ IW II st.Pr.poj.[304.0]
Mazur RobertKFTŚiIPOcena efektywności pracy wybranych oczyszczalni ścieków w Polsce
Szczegóły
Opis tematu:Praca poświęcona ocenie efektywności oczyszczania wybranej oczyszczalni komunalnej w Polsce na podstawie dostępnych danych. Projekt dodatkowych instalacji mogących usprawnić efektywność oczyszczania.
Wymagania/uwagi:znajomość Microsoft Office, Autocad, podstawy analiz statystycznych, umiejętności analizy danych.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of operation efficiency of selected wastewater treatment plants in Poland
IŚ I st.Pr.poj.[310.0]
Mazur RobertKFTŚiIPOcena efektywności procesu bioremediacji mikrobiologicznej dla wybranych zbiorników wodnych: poddanych procesowi rewitalizacji
Szczegóły
Opis tematu:Praca na podstawie danych z monitoringu procesu rewitalizacji wybranych zbiorników wodnych w Polsce. Analiza podjętych działań, ocena jakości wody przed i po zakończeniu procesu rewitalizacji.
Wymagania/uwagi:znajomość Microsoft Office, Autocad, podstawy analiz statystycznych, umiejętności analizy danych.
Tytuł tłumaczenie:Evaluation of the effectiveness of the microbiological bioremediation process for selected water reservoirs: subjected to the revitalization process
IMŚ IW II st.Pr.poj.[305.0]
Mazur RobertKFTŚiIPProjekt oczyszczalni hydrofitowej z podczyszczaniem ścieków surowych w jednokomorowym reaktorze MBBR
Szczegóły
Opis tematu:Projekt instalacji oczyszczalni przydomowej w systemie SBR (MBBR) oraz złoża makrofitowego (w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii oraz sprawdzenia efektywności oczyszczania takiej technologii).
Wymagania/uwagi:znajomość Microsoft Office, Autocad, podstawy analiz statystycznych, umiejętności analizy danych.
Tytuł tłumaczenie:Project of a constructed wetlands treatment plant with pretreatment of raw wastewater in a single-chamber MBBR reactor
IŚ I st.Pr.poj.[306.0]
Zajęte
Mazur RobertKFTŚiIPProjekt zimozielonego ekranu akustycznego - dobór roślin pnących, dedykowane rozwiązania konstrukcyjne
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie projektu ekranu zimozielonego dla wybranego obiektu lub infrastruktury drogowej w przestrzeni miejskiej. Analiza zmian oraz korzyści jakie przyniesie tego typu instalacja.
Wymagania/uwagi:znajomość Microsoft Office, Autocad, podstawy analiz statystycznych, umiejętności analizy danych.
Tytuł tłumaczenie:Evergreen acoustic screen design - selection of climbing plants, dedicated construction solutions
IŚ I st.Pr.poj.[308.0]
Zajęte
Mazur RobertKFTŚiIPWykorzystanie modelu NDR w ocenie transportu biogenów w wybranych typach zlewnie w okresie wielolecia
Szczegóły
Opis tematu:Analiza danych na podstawie map użytkowania terenu oraz przygotowanie modelu NDR (pakiet InVEST | Natural Capital Project). Opracowanie w programie InVEST oraz QGIS.
Wymagania/uwagi:znajomość środowiska programistycznego Qgis, Microsoft Office, umiejętność analizy i przetwarzania danych.
Tytuł tłumaczenie:The use of the NDR model in the assessment of nutrient transport in selected types of catchments over a multi-year period
GIN I st.Pr.poj.[314.0]
Mazur RobertKFTŚiIPZastosowanie analizy obrazu w biotestach toksyczności ostrej na Lemma minor
Szczegóły
Opis tematu:Prowadzenie biotestów toksyczności ostrej dla wybranych typów próbek zanieczyszczeń na Lemna minor z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu. Praca laboratoryjna oraz analiza danych.
Wymagania/uwagi:znajomość Microsoft Office, Autocad, podstawy analiz statystycznych, zdolności manualne w pracy laboratoryjnej, umiejętności analizy danych.
Tytuł tłumaczenie:The application of image analysis in acute toxicity bioassays for Lemna minor
IŚ I st.Pr.poj.[307.0]
Mazur RobertKFTŚiIPZastosowanie baterii biotestów w ocenie ekotoksykologicznej negatywnych efektów biologicznych różnych zanieczyszczeń z grupy SPC
Szczegóły
Opis tematu:Badania toksyczności ostrej dla wybranych typów toksykantów wodnych. Wybór bioindykatorów, to co najmniej 3 rodzaje organizmów wodnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The application of biotest batteries in ecotoxicological assessment of negative biological effects of various impurities from the surfactants group
IŚ I st.Pr.poj.[309.0]
Mazur RobertKFTŚiIPZastosowanie modelu NDR w ocenie parametrów jakościowych wybranych typów zlewni w Polsce
Szczegóły
Opis tematu:Analiza danych na podstawie map użytkowania terenu oraz przygotowanie modelu NDR (pakiet InVEST | Natural Capital Project). Opracowanie w programie InVEST oraz QGIS.
Wymagania/uwagi:znajomość środowiska programistycznego Qgis, Microsoft Office, umiejętność analizy i przetwarzania danych.
Tytuł tłumaczenie:Application of the NDR model in the assessment of the quality parameters of selected watershed in Poland
GIN I st.Pr.poj.[311.0]
Mikrut SławomirKFTŚiIP Modelowanie 3D wybranego obiektu znajdującego się na terenie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje pomiar i opracowanie danych 3D wybranego obiektu z Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Pomiar zostanie wykonany technikami skaningu laserowego i BSP.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:3D modeling of a selected object located on the Słowiński Village Museum in Kluki.
GiK I st.Pr.poj.[777.0]
Mikrut SławomirKFTŚiIPIntegracja danych fotogrametrycznych i ze skaningu laserowego na wybranym przykładzie.
Szczegóły
Opis tematu:Temat obejmuje wykonanie pomiarów i opracowanie danych na wybranym przykładzie obiektu zabytkowego. Obiekt do uzgodnienia.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Integration of photogrammetric and laser scanning data on a selected example.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[761.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPMetody sztucznej inteligencji w zagadnieniach fotogrametrycznych na wybranych przykładach.
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje wykonanie analiz wieloczasowych na danych geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych z terenu Słowińskiego Parku Narodowego.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Artificial intelligence methods in photogrammetric issues with selected examples.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[765.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPNajnowsze rozwiązania technologiczne w pozyskiwaniu i opracowywaniu danych ze skaningu laserowego na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje pozyskanie danych i analizę ich opracowania w odniesieniu do najnowszych rozwiązań technologicznych w BSP. Praca obejmować będzie między innymi porównanie sensorów.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Latest technological solutions in the acquisition and processing of laser scanning data based on a selected example
GiK GFiT II st.Pr.poj.[763.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPOpracowanie fotogrametrycznego modelu 3D obiektu na podstawie danych pozyskanych z BSP z wykorzystaniem technologii RTK.
Szczegóły
Opis tematu:Temat polega na opracowaniu danych fotogrametrycznych pod kątem modelowania 3D obiektu na podstawie danych pozyskanych z BSP wraz ze wsparciem wykorzystaniem technologii RTK.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Development of a photogrammetric 3D model based on data obtained from UAV using RTK technology.
GiK I st.Pr.poj.[792.0]
Mikrut SławomirKFTŚiIPOpracowanie modelu 3D w rozszerzonej rzeczywistości na wybranym przykładzie.
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na pozyskaniu i opracowaniu danych dla wybranego obiektu 3D oraz następnie zwizualizowanie przy pomocy techniki rozszerzonej rzeczywistości.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Development of a 3D model in Augmented Reality na wybranym przykładzie.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[806.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPPraktyczne wykorzystanie środowiska Python w wybranych zagadnieniach fotogrametrycznych.
Szczegóły
Opis tematu:Temat obejmuj napisanie prostych procedur związanych z przetwarzaniem obrazów fotogrametrycznych w środowisku Pythom w zakresie pojęć związanych z feature extraction.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Practical use of the Python environment in selected photogrammetric problems.
GIN I st.Pr.poj.[788.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPTechnologia generowanie ortofotomapy z BSP na wybranym przykładzie.
Szczegóły
Opis tematu:Temat obejmuje wygenerowanie ortofotomapy dla wybranego obiektu terenowego z danych pozyskanych w technologii niskopułapowej. W ramach pracy dokonane zostanie również testowanie oprogramowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Orthophoto technology from UAV on a selected example.
GiK I st.Pr.poj.[780.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPTechnologia generowanie ortofotomapy z BSP na wybranym przykładzie.
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykorzystaniu technologii BSP do wygenerowania ortofotomapy. Wykorzystane zostaną dostępne na rynku oprogramowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Orthophoto technology from UAV on a selected example.
GiK I st.Pr.poj.[796.0]
Mikrut SławomirKFTŚiIPTechnologia modelowania obiektu 3D na wybranym przykładzie.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykonanie oraz opracowanie pomiarów wybranego obiektu 3D oraz modelowanie i jego wizualizacja w wybranym oprogramowaniu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:3D object modeling technology on a selected example.
GIN I st.Pr.poj.[802.0]
Mikrut SławomirKFTŚiIPWady i zalety wybranych programów do opracowania danych pozyskanych z BSP.
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje testowanie oprogramowania do opracowania danych z bezzałogowych statków powietrznych.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Advantage and disadvantage of selected programs for developing data obtained from UAV.
GiK I st.Pr.poj.[774.0]
Mikrut SławomirKFTŚiIPWirtualna rzeczywistość w oparciu o metody fotogrametryczne na przykładzie Zamku Tenczyn w Rudnie.
Szczegóły
Opis tematu:Temat obejmuje testowanie i rozwijanie wybranych algorytmów uczenia maszynowego na obrazach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Virtual reality based on photogrammetric methods on the example of Tenczyn Castle in Rudno.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[767.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPWsparcie metod fotogrametrii i skaningu laserowego w inwentaryzacji zabytków na przykładzie Pałacu Potockich w Krzeszowicach
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega pokazaniu najnowocześniejszych metod fotogrametrii i skaningu laserowego i ich przydatność w inwentaryzacji zabytków na przykładzie Pałacu w Krzeszowicach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Support of photogrammetry and laser scanning methods in the inventory of monuments on the example of the Potocki Palace in Krzeszowice
GiK GFiT II st.Pr.poj.[795.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPWybór lokalizacji pod budowę obiektu uzdrowiskowego na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zastosowanie narzędzi GIS do lokalizacji budowy obiektu uzdrowiskowego na wybranym przykładzie.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Selection of the location for the construction of a SPA facility on the selected example
GIN I st.Pr.poj.[785.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPWykorzystanie prostych urządzeń typu smart po pomiarów i modelowania 3D.
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na przeglądzie aktualnych systemów typu smart (telefony, IPady) do szybkiego pomiaru i wizualizacji oraz modelowania pozyskanych danych 3D. Praca zarezerwowana dla studenta.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of simple smart devices after 3D measurements and modeling.
GIN I st.Pr.poj.[800.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPWykorzystanie środowiska Python w rozwiązywaniu wybranych problemów w przetwarzaniu obrazów cyfrowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykorzystanie środowiska Python w wybranych zagadnieniach przetwarzania obrazów cyfrowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of the Python environment in solving selected problems in the processing of digital images
GIN I st.Pr.poj.[801.0]
Mikrut SławomirKFTŚiIPWykorzystanie technologii BSP w modernizacji gruntów i budynków.
Szczegóły
Opis tematu:Temat obejmuje badania nad przydatnością technologi BSP w aspekcie wykorzystania dla modernizacji gruntów i budynków.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of UAV technology in the modernization of cadastre and buildings.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[769.0]
Zajęte
Mikrut SławomirKFTŚiIPWyznaczenie lokalizacji pod inwestycję elektrowni szczytowo-pompowej
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest wyznaczenie lokalizacji pod inwestycję elektrowni szczytowo-pompowej w oparciu o narzędzia GIS.
Wymagania/uwagi:Zarezerwowano
Tytuł tłumaczenie:Designation of a location for the investment of a pumped storage power plant
GIN I st.Pr.poj.[809.0]
Zajęte
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚDobór technologii uzdatniania wody do celów zaopatrzenia ludności
Szczegóły
Opis tematu:Na podstawie oceny kategorii przydatności wody do celów zaopatrzenia ludności dobrać układ technologiczny stacji uzdatniani wody oraz odpowiednie urządzenia oczyszczające.
Wymagania/uwagi:Znajomość regulacji prawnych w w/w zakresie. Uzyskanie danych monitoringu parametrów jakości wody.
Tytuł tłumaczenie:Selection of water purification technology for drinking water supply
IŚ I st.Pr.poj.[5.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚDobór technologii uzdatniania wody do celów zaopatrzenia ludności
Szczegóły
Opis tematu:Na podstawie oceny kategorii przydatności wody do celów zaopatrzenia ludności dobrać układ technologiczny stacji uzdatniani wody oraz odpowiednie urządzenia oczyszczające.
Wymagania/uwagi:Znajomość regulacji prawnych w w/w zakresie. Uzyskanie danych monitoringu parametrów jakości wody
Tytuł tłumaczenie:Selection of water purification technology for drinking water supply
IŚ I st.Pr.poj.[6.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚEfektywność energetyczna oczyszczalni ścieków
Szczegóły
Opis tematu:Analiza zapotrzebowania na energie OŚ, opracowanie koncepcji odzysku energii i i zwiększenia energetycznej efektywności oraz redukcji odziaływania na środowisko.
Wymagania/uwagi:Znajomość podstaw technologii oczyszczania ścieków; znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę literatury.
Tytuł tłumaczenie:The energy efficiency of wastewater treatment plant
IMŚ IW II st.Pr.poj.[30.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚGospodarka o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Analiza możliwości odzysku surowców z odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków i uzdatniania wód
Wymagania/uwagi:Znajomość podstaw technologii wody i ścieków. Mile widziana znajomość języka angielskiego w celu zapoznania się z literatura.
Tytuł tłumaczenie:Circular economy in water and wastewater enterprises
IMŚ IW II st.Pr.poj.[10.0]
Zajęte
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚImplementacja paradygmatu `NEW` (Nutrienty--Energia -Woda) w gospodarce ściekowej
Szczegóły
Opis tematu:W oparciu o wybrany układ technologiczny oczyszczania ścieków opracować koncepcję odzysku surowców i energii
Wymagania/uwagi:Znajomość podstaw technologii ścieków . Mile widziana znajomość języka angielskiego w celu przeprowadzenia analizy stanu wiedzy.
Tytuł tłumaczenie:Implementation of the `NEW` paradigm (Nutrients - Energy - Water) in wastewater management
IMŚ GN II st.Pr.poj.[11.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚKoncepcja oczyszczalni ścieków dla domu jedorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Opracować koncepcję oczyszczania ścieków dla gospodarstwa domowego w miejscowości o zabudowie rozproszonej w oparciu o wymagania prawne i uwarunkowania lokalne
Wymagania/uwagi:Znajomość regulacji prawnych, umiejętność uzasadnienia wyboru koncepcji
Tytuł tłumaczenie:Sewage treatment plant concept for a single-family house
IŚ I st.Pr.poj.[7.0]
Zajęte
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚKoncepcja oczyszczalni ścieków dla domu jedorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Opracować koncepcję oczyszczania ścieków dla gospodarstwa domowego w miejscowości o zabudowie rozproszonej w oparciu o wymagania prawne i uwarunkowania lokalne
Wymagania/uwagi:Znajomość wymagań prawnych w w/w/ zakresie. Umiejętność uzasadnienia wyboru koncepcji
Tytuł tłumaczenie:Sewage treatment plant concept for a single-family house
IŚ I st.Pr.poj.[8.0]
Zajęte
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚKoncepcja racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej wybranego zakładu przemysłowego
Szczegóły
Opis tematu:Na base wybranego zakładu przemysłowego przeprowadzić analizę struktury i funkcjonowania jego gospodarki wodno-ściekowej oraz opracować koncepcję jej optymalizacji.
Wymagania/uwagi:Uzyskanie informacji o analizowanym zakładzie/przedsiębiorstwie
Tytuł tłumaczenie:The concept of water management rationalization of a selected industrial plant
IMŚ IW II st.Pr.poj.[9.0]
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚOcena wpływu oczyszczalni ścieków na stan odbiornika wodnego
Szczegóły
Opis tematu:Praca oparta na ocenie efektywności funkcjonowania wybranej oczyszczalni oraz wpływie zrzutu ścieków oczyszczonych na stan odbiornika.
Wymagania/uwagi:Znajomość podstaw technologii ścieków/ uzyskanie danych monitoringu ścieków wybranej oczyszczalni.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of wastewater treatment plant impact on the state of water recipient
IMŚ IW II st.Pr.poj.[12.0]
Zajęte
Neverova-Dziopak ElenaKKiOŚOpracowanie projektu rekultywacji zbiornika wodnego
Szczegóły
Opis tematu:Praca oparta na ocenie stanu wybranego zbiornika wodnego i opracowanie koncepcji projektu jego rekultywacji
Wymagania/uwagi:Podstawowa znajomość metod oceny stanu wód oraz metod rekultywacji
Tytuł tłumaczenie:Development of water body reclamation project
IMŚ IW II st.Pr.poj.[13.0]
Oleniacz RobertKKiOŚBadania zawartości lotnych związków organicznych w aerozolu generowanym z e-papierosa
Szczegóły
Opis tematu:Praca doświadczalna, polegająca na wykonaniu serii pomiarów stężeń lotnych związków organicznych w aerozolu unoszonym z e-papierosa dla różnych czasów aplikacji i olejków. W badaniach zostanie wykorzystany wielogazowy analizator GASMET DX-4000.
Wymagania/uwagi:Wskazane jest posiadanie przez studenta własnego e-papierosa.
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the content of volatile organic compounds in aerosol generated from an e-cigarette
IŚ I st.Pr.poj.[292.0]
Oleniacz RobertKKiOŚDynamiczna wizualizacja danych o jakości powietrza w Polsce
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy jest opracowanie programu umożliwiającego dynamiczną wizualizację czasowej zmienności stężeń wybranych zanieczyszczeń w powietrzu zarejestrowanych na stacjach monitoringowych pracujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Dodatkowe możliwe cele to poszerzenie funkcjonalności programu o automatyzację prowadzenia oceny jakości powietrza dla danej stacji w oparciu obowiązujące w tym zakresie kryteria i wizualizacja wyników takiej oceny uwzględniającej występowanie ewentualnych przekroczeń wartości kryterialnych.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość dowolnego języka programowania umożliwiająca realizację założonych celów pracy.
Tytuł tłumaczenie:Dynamic visualization of air quality data in Poland
GIN I st.Pr.poj.[588.0]
Oleniacz RobertKKiOŚOcena efektów ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku podjętych działań modernizacyjnych lub inwestycyjnych na przykładzie Elektrowni Jaworzno III S.A.
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest ocena zmian wielkości emisji i jej wpływu na jakość powietrza w związku ze zrealizowanymi w wybranym zakładzie przemysłowym działaniami modernizacyjnymi lub inwestycyjnymi (np. uruchomieniem nowej instalacji odsiarczania lub odazotowania spalin w dużych obiektach energetycznego spalania). Wnioski z pracy będą przydatne do oceny efektów środowiskowych tego typu działań i wynikających z nich korzyści, a tym samym do potwierdzenia zasadności ich realizacji.
Wymagania/uwagi:Należy zaproponować obiekt badań. Zalecane jest wybranie obiektu, w przypadku którego istnieje obowiązek wykonywania ciągłych pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza (z uwagi na konieczność skorzystania z wyników tego typu pomiarów) oraz w którym w ostatnich latach miały miejsce istotne zmiany wpływające na emisję zanieczyszczeń do powietrza.
Tytuł tłumaczenie:Assessing effects of reducing air pollutant emissions as a result of modernization or investment activities undertaken in Jaworzno III S.A. Power Plant
IMŚ GN II st.Pr.poj.[295.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiOŚOcena funkcjonowania i wpływu na jakość powietrza wybranej spalarni osadów ściekowych z paleniskiem rusztowym
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest ocena funkcjonowania w kilku ostatnich latach wybranej spalarni osadów ściekowych wyposażonej w piec rusztowy, uwzględniająca występowanie ewentualnych problemów eksploatacyjnych oraz spełnianie wymogów prawnych obowiązujących dla tego typu obiektów (w tym standardów emisyjnych), a także ocena jej wpływu na jakość powietrza w okresie przynajmniej jednego roku kalendarzowego. W pracy zakłada się wykorzystanie wyników ciągłych i okresowych pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wnioski z pracy mogą być przydatne do lepszego rozpoznania problemów eksploatacyjnych tego typu instalacji i ich rzeczywistego oddziaływania na jakość powietrza.
Wymagania/uwagi:Należy zaproponować obiekt badań, czyli spalarnię osadów ściekowych funkcjonującą w Polsce wyposażoną w piec z paleniskiem rusztowym. Przykładowe spalarnie wykorzystujące tę technologię spalania pracują w Łomży, Olsztynie, Szczecinie i Zielonej Górze.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of operation and impact on air quality of a selected sewage sludge incineration plant with grate furnace
IMŚ IW II st.Pr.poj.[298.0]
Oleniacz RobertKKiOŚOcena funkcjonowania i wpływu na jakość powietrza wybranej spalarni osadów ściekowych z paleniskiem ze złożem fluidalnym
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest ocena funkcjonowania w kilku ostatnich latach wybranej spalarni osadów ściekowych w Polsce wyposażonej w piec fluidalny, uwzględniająca występowanie ewentualnych problemów eksploatacyjnych oraz spełnianie wymogów prawnych obowiązujących dla tego typu obiektów (w tym standardów emisyjnych), a także ocena jej wpływu na jakość powietrza w okresie przynajmniej jednego roku kalendarzowego. W pracy zakłada się wykorzystanie wyników ciągłych i okresowych pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wnioski z pracy mogą być przydatne do lepszego rozpoznania problemów eksploatacyjnych tego typu instalacji i ich rzeczywistego oddziaływania na jakość powietrza.
Wymagania/uwagi:Należy zaproponować obiekt badań, czyli spalarnię osadów ściekowych funkcjonującą w Polsce wyposażoną w piec z paleniskiem fluidalnym. Przykładowe spalarnie wykorzystujące tę technologię spalania pracują w Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach lub Łodzi.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of operation and impact on air quality of a selected sewage sludge incineration plant with fluidized bed furnace
IMŚ IW II st.Pr.poj.[299.0]
Oleniacz RobertKKiOŚOcena wpływu na jakość powietrza wybranego domu jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykonanie oceny wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z wybranego domu jednorodzinnego z wykorzystaniem metody wskaźnikowej oraz wpływu tej emisji na jakość powietrza z wykorzystaniem referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. Zalecanym obiektem badań jest dom wyposażony w tradycyjny piec, kominek lub kocioł grzewczy opalany paliwem stałym. Dodatkowym wariantem pracy może być ocena zmian wielkości emisji i wpływu na jakość powietrza wynikających np. ze zrealizowanych działań termomodernizacyjnych lub wymiany pieca/kotła.
Wymagania/uwagi:Ocena wpływu analizowanego źródła emisji na jakość powietrza będzie realizowana z wykorzystaniem oprogramowania EK100W stosowanego w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, z którym Dyplomant będzie miał okazję się zapoznać i nauczyć jego stosowania.
Tytuł tłumaczenie:Air quality impact assessment for a selected single-family house
IŚ I st.Pr.poj.[213.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiOŚOcena wpływu na jakość powietrza wybranej instalacji spalania lub współspalania odpadów
Szczegóły
Opis tematu:Głównym celem pracy jest wykorzystanie pozyskanych wyników pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza (ciągłych i okresowych) z wybranej instalacji spalania odpadów (np. spalarni odpadów komunalnych, medycznych, niebezpiecznych lub przemysłowych) lub współspalania odpadów (np. instalacji pieca cementowego współspalającego odpady) do oceny spełniania przez tę instalację standardów emisyjnych i oceny jej wpływu na jakość powietrza. Wnioski z pracy mogą być przydatne do lepszego rozpoznania problemów eksploatacyjnych tego typu instalacji i ich rzeczywistego oddziaływania na jakość powietrza.
Wymagania/uwagi:Należy zaproponować obiekt badań (instalację spalania lub współspalania odpadów).
Tytuł tłumaczenie:Air quality impact assessment for a selected waste incineration or co-incineration plant
IMŚ GN II st.Pr.poj.[297.0]
Oleniacz RobertKKiOŚOcena wpływu pandemii COVID-19 na jakość powietrza w rejonie wybranych lotnisk międzynarodowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przeanalizowanie zmian stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w pobliżu wybranych lotnisk międzynarodowych w latach 2019 i 2020 pod kątem oceny potencjalnego wpływu na te zmiany ograniczenia ruchu lotniczego wynikającego z pandemii COVID-19. W pracy zostaną wykorzystane dostępne dane pochodzące ze stacji monitoringu jakości powietrza pracujących na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie wybranych lotnisk oraz ze stacji tła miejskiego lub podmiejskiego w celu określenia poziomu tła w analizowanych okresach czasu dla rozpatrywanych lokalizacji. Wnioski z pracy mogą mieć istotne znaczenie w ocenie rzeczywistego wpływu działalności dużych lotnisk na jakość powietrza w zasięgu ich oddziaływania.
Wymagania/uwagi:Bierna znajomość języka angielskiego w związku z koniecznością korzystania ze źródeł angielskojęzycznych.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the impact of the COVID-19 pandemic on air quality in the area of selected international airports
IMŚ GN II st.Pr.poj.[293.0]
Oleniacz RobertKKiOŚOcena wpływu pandemii COVID-19 na jakość powietrza w wybranych miastach na świecie
Szczegóły
Opis tematu:Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przeanalizowanie zmian stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w wybranych miastach w latach 2019 i 2020 pod kątem oceny potencjalnego wpływu na te zmiany ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19. W pracy zostaną wykorzystane dostępne dane pochodzące ze stacji monitoringu jakości powietrza pracujących na terenie tych miast. Wnioski z pracy mogą mieć istotne znaczenie w ocenie rzeczywistego wpływu na jakość powietrza wybranych źródeł antropogenicznych (w tym transportu drogowego) w związku z wprowadzanym okresowo zamrożeniem gospodarki w danym państwie lub regionie.
Wymagania/uwagi:Bierna znajomość języka angielskiego w związku z koniecznością korzystania ze źródeł angielskojęzycznych.
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the impact of the COVID-19 pandemic on air quality in selected cities around the world
IMŚ GN II st.Pr.poj.[294.0]
Oleniacz RobertKKiOŚOptymalizacja wymiarów geometrycznych emitora (w wybranym zakresie)
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest wykonanie obliczeń zmierzających do optymalizacji wymiarów geometrycznych emitora punktowego odprowadzającego spaliny z wybranego procesu spalania (energetyczne spalanie paliw lub spalanie odpadów) z uwzględnieniem kilku wariantów wymiarowych (wysokości i średnicy wylotowej). Wariant optymalny wybierany jest biorąc pod uwagę założone maksymalne opory przepływu gazów odlotowych przez emitor i ich wypływu do otoczenia, a także powodowane w powietrzu przy powierzchni terenu graniczne poziomy najwyższych ze stężeń maksymalnych zanieczyszczeń emitowanych z danego procesu.
Wymagania/uwagi:Wymagana podstawowa znajomość referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.
Tytuł tłumaczenie:Emitter geometry optimization (in a selected range)
IŚ I st.Pr.poj.[218.0]
Oleniacz RobertKKiOŚProjekt absorbera w wypełnieniem do oczyszczania gazów odlotowych z CO2 wypełnionego aluminiowymi pierścieniami Białeckiego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie absorbera z wypełnieniem stałym służącego do oczyszczania gazów odlotowych z dwutlenku węgla (CO2) poprzez absorpcję CO2 w wodzie, z uwzględnieniem m.in. zadanych wartości stężeń CO2 w fazie gazowej na wlocie i wylocie z kolumny absorpcyjnej oraz kilku wariantów wypełnień luźno usypanych (nieuporządkowanych) i zabudowanych w postaci pakietów (uporządkowanych) pierścieni Białeckiego wykonanych z aluminium. W projekcie tym należy dobrać optymalny wariant wypełnienia kolumny absorpcyjnej z punktu widzenia masy lub objętości wypełnienia i oporów przepływu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The project of a packed absorber for cleaning of flue gases from CO2 filled with aluminum Białecki rings
IŚ I st.Pr.poj.[207.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiOŚProjekt absorbera z wypełnieniem do oczyszczania gazów odlotowych z CO2 wypełnionego ceramicznymi pierścieniami Palla typu R
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie absorbera z wypełnieniem stałym służącego do oczyszczania gazów odlotowych z dwutlenku węgla (CO2) poprzez absorpcję CO2 w wodzie, z uwzględnieniem m.in. zadanych wartości stężeń CO2 w fazie gazowej na wlocie i wylocie z kolumny absorpcyjnej oraz kilku wariantów luźno usypanych wypełnień w postaci ceramicznych pierścieni Palla typu R (bez krzyża i z krzyżem). W projekcie tym należy dobrać optymalny wariant wypełnienia kolumny absorpcyjnej z punktu widzenia masy lub objętości wypełnienia i oporów przepływu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The project of a packed absorber for cleaning of flue gases from CO2 filled with ceramic R type Pall rings
IŚ I st.Pr.poj.[198.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiOŚProjekt i budowa laboratoryjnego dopalacza termokatalitycznego gazów odlotowych i ocena skuteczności jego pracy
Szczegóły
Opis tematu:Praca konstrukcyjna i eksperymentalna związana z zaprojektowaniem i wykonaniem laboratoryjnego dopalacza termokatalitycznego umożliwiającego dopalanie gazów odlotowych oraz przeprowadzeniem badań mających na celu ocenę skuteczności jego działania. Zakłada się wykonanie prostego dopalacza katalitycznego w komorze ogrzewanej elektrycznie opartego na wymiennym złożu katalizatora i przetestowanie możliwości zastosowania wybranych katalizatorów do dopalania różnego rodzaju gazów odlotowych w kilku zakresach temperaturowych. W pomiarach wielkości emisji wykorzystanie będzie analizator wielogazowy GASMET DX-4000.
Wymagania/uwagi:Temat ten wymaga od studenta gotowości do prowadzenia prac konstrukcyjnych i doświadczalnych.
Tytuł tłumaczenie:Design and construction of a laboratory thermocatalytic afterburner of flue gases and evaluation of its effectiveness
IMŚ GN II st.Pr.poj.[296.0]
Oleniacz RobertKKiOŚProjekt odśrodkowego urządzenia odpylającego - bateria cyklonów
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie baterii cyklonów składającej się z co najmniej dwóch cyklonów pojedynczych z wlotem spiralnym poziomym, umożliwiających odpylanie z zadaną minimalną skutecznością całkowitą powietrza odciąganego z procesu rozdrabniania surowców, zawierającego pył o założonym składzie ziarnowym i gęstości. W ramach projektu należy zaproponować optymalne wymiary pojedynczego cyklonu umożliwiające osiągnięcie jak najwyższego wskaźnika efektywności konstrukcyjnej oraz zwymiarować przewody wlotowe i wylotowe baterii cyklonów, a także zaprojektować zasobnik na pył.
Wymagania/uwagi:Wskazana jest umiejętność wykonania rysunku 3D wizualizującego model zaprojektowanej baterii cyklonu.
Tytuł tłumaczenie:The project of a centrifugal dust collector - battery cyclones
IŚ I st.Pr.poj.[193.0]
Zajęte
Oleniacz RobertKKiOŚWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla wybranej nowej instalacji wymagającej tego typu pozwolenia (np. instalacji energetycznego spalania paliw o sumarycznej mocy cieplnej kotłów do 50 MWt lub instalacji spalania odpadów niebezpiecznych o zdolności przerobowej do 10 Mg/dobę), zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska.
Wymagania/uwagi:Wymagane jest uczestnictwo dyplomantów w przedmiocie obieralnym w semestrze 7 `Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza` i wspólne wykonanie wymaganego na tym przedmiocie projektu (w zespole dwuosobowym). Istnieje także możliwość wykonania tej pracy indywidualnie przez jednego studenta, realizującego ten projekt samodzielnie.
Tytuł tłumaczenie:The application for a permit for the release of gases and dusts into the air
IŚ I st.Pr.zbior. [228.229]
Oleniacz RobertKKiOŚWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla wybranej nowej instalacji wymagającej tego typu pozwolenia (np. instalacji energetycznego spalania paliw o sumarycznej mocy cieplnej kotłów do 50 MWt lub instalacji spalania odpadów niebezpiecznych o zdolności przerobowej do 10 Mg/dobę), zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska.
Wymagania/uwagi:Wymagane jest uczestnictwo dyplomantów w przedmiocie obieralnym w semestrze 7 `Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza` i wspólne wykonanie wymaganego na tym przedmiocie projektu (w zespole dwuosobowym). Istnieje także możliwość wykonania tej pracy indywidualnie przez jednego studenta, realizującego ten projekt samodzielnie.
Tytuł tłumaczenie:The application for a permit for the release of gases and dusts into the air
IŚ I st.Pr.zbior. [229.228]
Ortyl ŁukaszKGIiBOptymalizacja procesu akwizycji danych georadarowych celem rozpoznania i geometryzacji warstw geologicznych
Szczegóły
Opis tematu:W pracy należy przeprowadzić proces inwentaryzacji podziemnych części sieci uzbrojenia terenu zgodnie z procedurami polskiego prawa i PAS 128
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Optimization of the GPR data acquisition process for the purpose of recognizing and geometrizing geological layers
GiK GIP II st.Pr.poj.[811.0]
Zajęte
Ortyl ŁukaszKGIiBZarzadzanie informacją geodezyjną, geologiczną i geofizycznych w obszarze rozpoznania podłoża i w obsłudze budownictwa drogowego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest usystematyzowanie procesu realizacji prac pomiarowych i wymiany informacji oraz geometryzacji w rozpoznaniu podłoża na potrzeby budownictwa
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Management of geodetic, geological and geophysical information in the area of ground recognition and road construction services
GiK GIP II st.Pr.poj.[813.0]
Ortyl ŁukaszKGIiBZastosowanie podczerwieni w inżynierii lądowej - analiza czasowa zobrazowań
Szczegóły
Opis tematu:Obrazy termalne niosą dodatkową informację o obiektach inżynierskich, która ma istotne znaczenie w ocenie ich stanu technicznego.
W praca należy skoncentrować się nad doborem obiektu obserwacji ale w wymiarze uchwycenia zmiana czasowych.
Dobór obiektu i metodyka pracy będzie przedmiotem inwencji twórczej autora pracy przy wsparciu promotora.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of infrared in civil engineering - time analysis of images
GiK GIP II st.Pr.poj.[750.0]
Owerko TomaszKGIiBAnaliza roli geodety w projektach budowlanych realizowanych w technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Opis zakresu prac i specyfika dostarczanej informacji w trakcie geodezyjnej obsługi inwestycji realizowanej w technologii BIM
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the role of a surveyor in construction projects implemented in BIM technology
GiK I st.Pr.poj.[425.0]
Owerko TomaszKGIiBAnaliza wykorzystania otwartych danych przestrzennych GIS podczas budowlanego procesu inwestycyjnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza możliwości zastosowania danych otwartych GIS 3D w procesach inwestycyjnych głownie na etapie projektowym i wykonawczym
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the use of open GIS spatial data during the construction investment process
GiK GIP II st.Pr.poj.[424.0]
Owerko TomaszKGIiBDobór sposobu i metody prowadzenia prac fotogrametrycznych adekwatnie do potrzeb modelowania obiektów BIM na poszczególnych poziomach szczegółowości geometrycznej.
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie wzorca prowadzenia prac fotogrametrycznych (naziemnych oraz BSL) na potrzeby tworzenia modeli BIM
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methods of carrying out photogrammetric works adequately to the needs of modeling BIM objects at particular levels of geometric detail.
GiK GFiT II st.Pr.zbior. [417.418]
Owerko TomaszKGIiBDobór sposobu i metody prowadzenia prac fotogrametrycznych adekwatnie do potrzeb modelowania obiektów BIM na poszczególnych poziomach szczegółowości geometrycznej.
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie wzorca prowadzenia prac fotogrametrycznych (naziemnych oraz BSL) na potrzeby tworzenia modeli BIM
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methods of carrying out photogrammetric works adequately to the needs of modeling BIM objects at particular levels of geometric detail.
GiK GFiT II st.Pr.zbior. [418.417]
Owerko TomaszKGIiBDobór sposobu i metody skanowania laserowego adekwatnego do modelowania obiektów BIM na poszczególnych poziomach szczegółowości geometrycznej.
Szczegóły
Opis tematu:Prace będą obejmowały wykonanie testów pozwalających na wyznaczenie rozdzielczości i techniki skanowania pozwalającej na uzyskanie założonego poziomu szczegółowości geometrycznej modeli BIM
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Laser scanning method adequate for modeling BIM objects at particular levels of geometric detail.
GiK GIP II st.Pr.poj.[416.0]
Owerko TomaszKGIiBGeoreferencja modeli BIM w odniesieniu do układów współrzędnych stosowanych w Polsce
Szczegóły
Opis tematu:Prace będą obejmowały weryfikację poprawności referencji modeli BIM w Polskich układach współrzędnych w szczególności w zakresie modeli IFC
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Georeference of BIM models in relation to the coordinate systems used in Poland
GiK I st.Pr.zbior. [419.420]
Owerko TomaszKGIiBGeoreferencja modeli BIM w odniesieniu do układów współrzędnych stosowanych w Polsce
Szczegóły
Opis tematu:Prace będą obejmowały weryfikację poprawności referencji modeli BIM w Polskich układach współrzędnych w szczególności w zakresie modeli IFC
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Georeference of BIM models in relation to the coordinate systems used in Poland
GiK I st.Pr.zbior. [420.419]
Owerko TomaszKGIiBIntegracja danych GIS 3D oraz danych BIM (IFC) wspierająca wybrane przypadki użycia BIM
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje integrację danych GIS, ze szczególnym uwzględnieniem danych otwartych 3D oraz danych w schemacie IFC dla wybranych przypadku użycia BIM
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:GIS 3D data and BIM (IFC) data integration supporting selected BIM use cases
GiK PiAG II st.Pr.poj.[412.0]
Owerko TomaszKGIiBKoordynacja modeli wielobranżowych BIM z wykorzystam biblioteki ifcOpenShell oraz oprogramowania komercyjnego.
Szczegóły
Opis tematu:Pracę będą obejmowały wytworzenie modelu sfederowanego z rożnych branż w zgodzie z standardem BIM level 2. Praca przy współpracy i pod opieką certyfikowanego koordynatora BIM
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Coordination of multi-domain BIM models with the use of ifcOpenShell and commercial software.
GiK GIP II st.Pr.poj.[413.0]
Owerko TomaszKGIiBMetodyka prowadzenia geodezyjnych prac realizacyjnych w oparciu o standardy otwarte (IFC, BCF)
Szczegóły
Opis tematu:Opis procesu geodezyjnej obsługi inwestycji z wykorzystaniem danych BIM, w szczególności w zakresie prac realizacyjnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodology of geodetic works based on open standards (IFC, BCF)
GiK I st.Pr.poj.[411.0]
Owerko TomaszKGIiBOpracowanie modelu budynku lub obiektu inżynierskiego na podstawie pomiarów fotogrametrycznych i skaningowych z wykorzystaniem schematu IFC zgodnie z BIM Standard PL
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje wykonanie pomiaru oraz modelowanie danych zgodnie z przyjętym poziome szczegółowości geometrycznej i informacyjnej a następnie eksport danych do schematu IFC
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Model of a building or engineering facility based on photogrammetric and scanning measurements using the IFC scheme in accordance with BIM Standard PL
GiK GFiT II st.Pr.poj.[410.0]
Zajęte
Owerko TomaszKGIiBPorównanie dokładności pomiarów objętości mas ziemnych wykonywanych za pomocą różnych technik pomiarowych
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie bada porównawczych dla różnych metod w odniesieniu do składowisk materiałów sypkich w szczególności do metod klasycznych, skaningu laserowego oraz metod fotogrametrycznych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of the accuracy of the volume measurements made with the use of various measuring techniques
GiK I st.Pr.poj.[429.0]
Owerko TomaszKGIiBSterowanie pracą tachimetru zrobotyzowanego w celu prowadzenia automatycznego monitoringu obiektu inżynierskiego
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie programu do zarządzania pracą tachymetrem Leica MS50 w celu prowadzenia monitoringu obiektów inżynierskich
Wymagania/uwagi:praca z j. python
Tytuł tłumaczenie:Remote control od robotic Total station for automatic monitoring of an engineering facility
GiK GIP II st.Pr.poj.[422.0]
Owerko TomaszKGIiBWykorzystanie nalotów fotogrametrycznych do inwentaryzacji powykonawczej dróg
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie nalotu i opracowania danych fotogrametrycznych spełniającego wymogi odbioru prac budowlanych z zakresu podbudowy i warstwy ścieralne obiektów drogowych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of photogrammetric data for the as-built model of roads
GiK GFiT II st.Pr.zbior. [426.427]
Owerko TomaszKGIiBWykorzystanie nalotów fotogrametrycznych do inwentaryzacji powykonawczej dróg
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie nalotu i opracowania danych fotogrametrycznych spełniającego wymogi odbioru prac budowlanych z zakresu podbudowy i warstwy ścieralne obiektów drogowych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of photogrammetric data for the as-built model of roads
GiK GFiT II st.Pr.zbior. [427.426]
Owerko TomaszKGIiBWykorzystanie naziemnego skanowania laserowego do tworzenia modeli powykonawczych i weryfikacji zgodności obiektów z dokumentacją projektową
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie skanowania laserowego do wykonania modelu podwykonawczego oraz odbioru prac, w szczególności prac zanikających. Ocen zgodności z dokumentacją projektową np. projektem wykonawczym
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of terrestrial laser scanning to create as-built models and verify the compliance of objects with the design documentation
GiK GIP II st.Pr.zbior. [431.432]
Owerko TomaszKGIiBWykorzystanie naziemnego skanowania laserowego do tworzenia modeli powykonawczych i weryfikacji zgodności obiektów z dokumentacją projektową
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie skanowania laserowego do wykonania modelu podwykonawczego oraz odbioru prac, w szczególności prac zanikających. Ocen zgodności z dokumentacją projektową np. projektem wykonawczym
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of terrestrial laser scanning to create as-built models and verify the compliance of objects with the design documentation
GiK GIP II st.Pr.zbior. [432.431]
Owerko TomaszKGIiBWykorzystanie zwinnych i szczupłych metodyk zarządzania w zarządzaniu projektami geodezyjnymi
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje wykorzystanie metodyk zwinnych np. Agile oraz szczupłych (Lean) do efektywnego zarządzania pracami geodezyjnymi. Praca z zakresu inżynierii oraz teorii zarządzania
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of agile and lean management methodologies in the management of geodetic projects
GiK I st.Pr.poj.[423.0]
Owerko TomaszKGIiBZastosowanie uczenia maszynowego do analizy danych geodezyjnych w celu automatycznej identyfikacji uszkodzeń obiektów inżynierskich
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie i implementacja algorytmu wykrywającego zarysowania konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem głębokiego uczenia maszynowego.
Wymagania/uwagi:praca z wykorzystaniem j. python
Tytuł tłumaczenie:Application of machine learning to analyze geodetic data in order to automatically identify damage to engineering objects
GiK PiAG II st.Pr.poj.[414.0]
Zajęte
Owerko TomaszKGIiBZastosowanie uczenia maszynowego do analizy danych geodezyjnych w celu automatycznej identyfikacji uszkodzeń obiektów inżynierskich
Szczegóły
Opis tematu: Opracowanie i implementacja algorytmu wykrywającego zarysowania konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem głębokiego uczenia maszynowego.
Wymagania/uwagi:praca z wykorzystaniem j. python
Tytuł tłumaczenie:Application of machine learning to analyze geodetic data in order to automatically identify damage to engineering objects
GiK GIP II st.Pr.poj.[415.0]
Owerko TomaszKGIiBZastosowanie wybranych produktów teledetekcyjnych w budowlanych procesach inwestycyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Prace będą obejmowały wykorzystanie danych teledetekcyjnych do monitoringu postępów prac budowlanych oraz wpływu inwestycji na środowisko naturalne
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of selected remote sensing products in construction investment processes
GiK GFiT II st.Pr.poj.[421.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPAnaliza metod wyceny nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę wybranej metody wyceny nieruchomości w aspekcie jej poprawności i użyteczności na różnych rynkach nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of real estate valuation methods
GiK GNiK II st.Pr.poj.[658.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPAnaliza metodyki wyceny nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę wybranej metody wyceny nieruchomości w aspekcie jej poprawności i użyteczności na różnych rynkach nieruchomości.
Wymagania/uwagi:Tematyka pracy uzgodniona ze studentem
Tytuł tłumaczenie:Analysis of real estate valuation methodology
GiK GNiK II st.Pr.poj.[661.0]
Zajęte
Parzych PiotrKFTŚiIPEkonomiczny i prawny aspekt gospodarowania mieniem gminnym
Szczegóły
Opis tematu:W pracy omówiony zostanie wybrany przez studenta aspekt gospodarowania nieruchomościami w jednostce samorządu terytorialnego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Economic and legal aspect of municipal property management
GiK GNiK II st.Pr.poj.[653.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPMetodyczny i prawny aspekt określania wartości katastralnej
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie stanowiła projekt wprowadzenia podatku ad valorem, dotyczącego wybranego rodzaju nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodological and legal aspects of cadastral value determination
GiK GNiK II st.Pr.poj.[654.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPMetodyczny i prawny aspekt określania wartości nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę wybranego przypadku wyceny nieruchomości, uwzględniając różnorodność metod i celów wyceny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodological and legal aspect of property value determination
GiK I st.Pr.poj.[656.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPMetodyczny i prawny aspekt określania wartości nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę wybranego przypadku wyceny nieruchomości, uwzględniając różnorodność metod i celów wyceny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodological and legal aspect of property value determination
GiK I st.Pr.poj.[657.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPMetodyczny i prawny aspekt określania wartości nieruchomości dla celów opłat lokalnych
Szczegóły
Opis tematu:W pracy przedstawiona zostanie analiza wybranego przypadku wyceny nieruchomości związanego z opłatami lokalnymi takimi jak opłata adiacencka czy planistyczna.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodological and legal aspect of determining the value of property for local charges
GiK GNiK II st.Pr.poj.[655.0]
Parzych PiotrKFTŚiIPPomiar powierzchni lokali do celów najmu na podstawie normy PN-ISO 9836:2015-12 wraz z analizą modyfikacji normy w celu zmaksymalizowania powierzchni
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje analizę i propozycję modyfikacji norm dotyczących pomiarów powierzchni lokali do celów najmu.
Wymagania/uwagi:Tematyka pracy uzgodniona ze studentem
Tytuł tłumaczenie:Measuring the area of premises for rental purposes based on the PN-ISO 9836:2015-12 standard, along with an analysis of modifications to the standard to maximize area
GiK I st.Pr.poj.[659.0]
Zajęte
Pirowski TomaszKFTŚiIPDazymetryczne kartowania ludności Krakowa w oparciu o dane GUS, Urban Atlas i indeksy biomasy
Szczegóły
Opis tematu:Dazymetryczne kartowanie ludności - określenie poprzez indeksy biomasy rozmieszczenia zabudowy miasta (uszczegółowienie danych UA). Wykorzystanie danych GUS do proporcjonalnego rozmieszczenia ludności wg zabudowy. Kontynuacja wielowariantowych prac realizowanych we wcześniejszych pracach magisterskich.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Dasymetric mapping of Krakow population based on CSO data, Urban Atlas and biomass indexes
GiK GFiT II st.Pr.poj.[445.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPFunkcjonalność otwartego oprogramowania w analizach gridowych - porównanie możliwości QGIS, ILWIS i SAGA w wybranych zagadnieniach.
Szczegóły
Opis tematu:Testowanie na przykładach algorytmów związanych z zapytaniami atrybutowymi, algebrą map, operatorami sąsiedztwa, operatorami odległości. Wpływ algorytmów na wynik analiz przestrzennych. Testowanie na przykładzie analiz kosztów, analiz NMT
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Open source functionality in grid analysis - a comparison of QGIS, ILWIS and SAGA capabilities on selected topics
GiK GFiT II st.Pr.poj.[448.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPKartowania ludności Krakowa z wykorzystaniem danych GUS, Urban Atlas oraz klasyfikacji podpiskelowej obrazu wielospektralnego.
Szczegóły
Opis tematu:Dazymetryczne kartowanie ludności - określenie poprzez klasyfikację rozmieszczenia zabudowy miasta (uszczegółowienie danych UA). Wykorzystanie danych GUS do proporcjonalnego rozmieszczenia ludności wg zabudowy. Kontynuacja wielowariantowych prac realizowanych we wcześniejszych pracach magisterskich.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mapping of the population of Krakow using data from the CSO, Urban Atlas, and sub-pixel classification of multispectral imagery
GiK GFiT II st.Pr.poj.[444.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPModelowanie procesów przyrodniczych w GIS.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem wykrycia zależności przestrzennych pomiędzy występującymi zbiorowiskami roślinnymi a siedliskiem. Modelowanie sukcesji roślinnej w oparciu o wykryte zalezności. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS lub Idrisi
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modeling natural processes in GIS
GIN I st.Pr.poj.[463.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPModelowanie procesów przyrodniczych w GIS.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem wykrycia zależności przestrzennych pomiędzy występującymi zbiorowiskami roślinnymi/fauną a siedliskiem, warunkami wodnymi, antropopresją. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS lub Idrisi
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modeling natural processes in GIS
IMŚ GN II st.Pr.poj.[464.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPModelowanie procesów przyrodniczych w GIS.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem wykrycia zależności przestrzennych pomiędzy występującymi zbiorowiskami roślinnymi/fauną a siedliskiem, warunkami wodnymi, antropopresją. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS lub Idrisi
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modeling natural processes in GIS
IMŚ IW II st.Pr.poj.[465.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPModelowanie w GIS dostępności komunikacyjnej Krakowa w obliczu modernizowanej sieci kolejowej miasta.
Szczegóły
Opis tematu:Przeprowadzenia analizy w gridowym (rastrowym) modelu danych. Wykorzystanie operatorów odległości oraz - opcjonalnie - ważonej kombinacji liniowej. Porównanie aktualnego stanu sieci kolejowej i jej dostępności dla ludności miasta z docelową, po przeprowadzeniu wszystkich inwestycji. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:GIS modelling of Kraków transport accessibility in the face of the modernised railroad network of the city
GIN I st.Pr.poj.[459.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPModelowanie w GIS przewagi konkurencyjnej sieci sprzedaży z uwzględnieniem aspektów przestrzennych lokalizacji obiektów.
Szczegóły
Opis tematu:Przeprowadzenia analizy w gridowym (rastrowym) modelu danych. Wykorzystanie operatorów odległości do modelowania oddziaływania punktów sprzedaży na otoczenie (prognozowanie rozkładu przestrzennego udziału w rynku). Ocena przewagi konkurencyjnej. Planowanie rozwoju sieci sprzedaży. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:GIS modeling of sales network competitive advantage with spatial aspects of facility location
GIN I st.Pr.poj.[460.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPMonitorowanie zmian urbanizacyjnych na bazie wieloczasowych obrazów Sentinel-2
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie danych rejestrowanych w latach 2015-2021 do monitorowania zmian zachodzących w środowisku miejskim (urbanizacja).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Urbanization monitoring based on multi-temporal Sentinel-2 images
GiK GFiT II st.Pr.poj.[443.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPMonitorowanie zmian zachodzących na powierzchni terenu na bazie wieloczasowych obrazów Sentinel-2.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie danych rejestrowanych w latach 2015-2021 do monitorowania zmian zachodzących w środowisku (zmiany lesistości, stosunku upraw do łąk, degradacji środowiska itd.). Praca w oprogramowaniu QGIS lub ILWIS.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:LULC change monitoring based on multi-temporal Sentinel-2 images
IMŚ IW II st.Pr.poj.[455.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPMonitorowanie zmian zachodzących na powierzchni terenu na bazie wieloczasowych obrazów Sentinel-2.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie danych rejestrowanych w latach 2015-2021 do monitorowania zmian zachodzących w środowisku (zmiany lesistości, stosunku upraw do łąk, degradacji środowiska itd.). Praca w oprogramowaniu QGIS lub ILWIS.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:LULC change monitoring based on multi-temporal Sentinel-2 images
IMŚ GN II st.Pr.poj.[456.0]
Zajęte
Pirowski TomaszKFTŚiIPMożliwości i i funkcjonalność otwartego oprogramowania w pracach na obrazach satelitarnych - porównanie QGIS, SNAP, OrfeoToolBox, GoogleEarthEngine w wybranych zagadnieniach.
Szczegóły
Opis tematu:Porównanie funkcjonalności w zakresie przetwarzania obrazowego, klasyfikacji, wykrywania zmian na obrazach wielospektralnych/wieloczasowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Possibilities and functionality of open source software in works on satellite images - comparison of QGIS, SNAP, OrfeoToolBox, GoogleEarthEngine in selected issues
GiK GFiT II st.Pr.poj.[440.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPOpracowanie mapy pokrycia i użytkowania terenu Krakowa w oparciu o wieloczasowe dane Sentinel-2
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie akwizycji danych z jednego sezonu wegetacyjnego celem poprawy wyników klasyfikacji. Testowanie znaczenia liczby wykorzystanych obrazów wieloczasowych oraz dat ich rejestracji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mapping of land use and land cover (LULC) in Krakow based on multi-temporal Sentinel-2 data
GiK GFiT II st.Pr.poj.[442.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPOpracowanie mapy pokrycia i użytkowania wybranego obszaru w oparciu o dane Sentinel-2.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie danych Sentinel-2 do klasyfikacji i opracowania mapy pokrycia i użytkowania terenu do opracowania obszaru wybranego przez magistranta. Analiza wiarygodności mapy końcowej. Praca w oprogramowaniu QGIS (wtyczka SCP) lub ILWIS.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mapping of land use and land cover (LULC) of a selected area based on Sentinel-2 data
IMŚ IW II st.Pr.poj.[457.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPOpracowanie mapy pokrycia i użytkowania wybranego obszaru w oparciu o dane Sentinel-2.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie danych Sentinel-2 do klasyfikacji i opracowania mapy pokrycia i użytkowania terenu do opracowania obszaru wybranego przez magistranta. Analiza wiarygodności mapy końcowej. Praca w oprogramowaniu QGIS (wtyczka SCP) lub ILWIS.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Mapping of land use and land cover (LULC) of a selected area based on Sentinel-2 data
IMŚ GN II st.Pr.poj.[458.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPPozyskanie spójnej bazy danych obrazowych i danych GIS dla wybranego obszaru na bazie ogólnodostępnych danych przestrzennych.
Szczegóły
Opis tematu:Kwerenda związana z możliwościami pozyskania danych przestrzennych on-line. Import danych do systemu GIS, porównanie jakości przestrzennej i tematycznej. Opracowanie warstw tematycznych wektorowych i rastrowych. Przykładowe wykorzystanie danych w analizie przestrzennej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Acquire a consistent database of imagery and GIS data for the selected area based on publicly available spatial data
GiK GFiT II st.Pr.poj.[446.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPWielokryterialna lokalizacja inwestycji liniowej z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków przestrzennych i społecznych.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem opracowania mapy tarcia, kosztów oraz wyznaczenia optymalnej ścieżki (wskazania trasy lub korytarza najkorzystniejszego połączenia). Student ma wpływ na wybór obszaru analizy oraz charakter połączenia liniowego. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Multi-criteria localization of linear investment with consideration of varying spatial and social conditions.
GIN I st.Pr.poj.[462.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPWielokryterialna lokalizacja inwestycji z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków przestrzennych i społecznych.
Szczegóły
Opis tematu:Wykorzystanie zróżnicowanych danych przestrzennych do przeprowadzenia wielokryterialnej analizy terenu celem wskazania najlepszych obszarów pod określoną inwestycję. Student ma wpływ na wybór obszaru analizy oraz cel selekcji. Oprogramowanie QGIS lub ILWIS
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Multi-criteria investment location with consideration of diverse spatial and social conditions
GIN I st.Pr.poj.[461.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPWykorzystanie oprogramowania QGIS do analiz rastrowych - porównanie możliwości algorytmów implementowanych w QGIS: GRASS/SAGA oraz dedykowanych wtyczek.
Szczegóły
Opis tematu:Testowanie na przykładach algorytmów związanych z zapytaniami atrybutowymi, algebrą map, operatorami sąsiedztwa, operatorami odległości. Wpływ algorytmów na wynik analiz przestrzennych. Testowanie na przykładzie analiz kosztów, analiz NMT.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using QGIS software for raster analysis - comparison of capabilities of algorithms implemented in QGIS: GRASS/SAGA and dedicated plugins
GiK GFiT II st.Pr.poj.[447.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPWykorzystanie oprogramowania QGIS do analizy obrazów wielospektralnych - porównanie możliwości wtyczki SCP i algorytmów GRASS/SAGA implementowanych w QGIS
Szczegóły
Opis tematu:Porównanie funkcjonalności w zakresie przetwarzania obrazowego, klasyfikacji, wykrywania zmian na obrazach wielospektralnych/wieloczasowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Using QGIS software for multispectral image analysis - comparison of capabilities of SCP plug-in and GRASS/SAGA algorithms implemented in QGIS
GiK GFiT II st.Pr.poj.[439.0]
Pirowski TomaszKFTŚiIPWzmocnienie przestrzenne obrazu wielospektralnego Sentinel-2.
Szczegóły
Opis tematu:Integracja kanałów Sentinel-2 o rozdzielczości 20m i 60m poprzez ich integrację z kanałami o rozdzielczości 10m. Poszukiwanie optymalnego schematu postępowania. Wybór algorytmu integracji. Ocena jakości scalenia danych. Kontrola przydatności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Spatial enhancement (pan-sharpenning)of Sentinel-2 multispectral imagery
GiK GFiT II st.Pr.poj.[441.0]
Preweda EdwardKGZiKAnaliza dokładności wyznaczenia współrzędnych punktów granicznych
Szczegóły
Opis tematu:Współrzędne punktów granicznych wyznaczane są na przestrzeni lat z różną dokładnością. Celem badań jest przeprowadzenie ścisłej oceny dokładności w oparciu o udostępnione materiały.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the accuracy of determining the coordinates of border points
GiK GNiK II st.Pr.poj.[517.0]
Preweda EdwardKGZiKAnaliza pierwotnego i wtórnego rynku nieruchomości lokalowych na przykładzie wybranego miasta
Szczegóły
Opis tematu:Rynek nieruchomości cechuje się między innymi tym, że jest niejednolity, niedoskonały, ma lokalny charakter i potrzebuje fachowej obsługi. Celem pracy jest zbadanie, jak na przestrzeni kilku lat kształtuje się pierwotny i wtórny rynek nieruchomości lokalowych w wybranym mieście. Szczególnie istotnym elementem pracy będzie zbadanie wpływu pandemii na zachowanie rynku nieruchomości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the primary and secondary housing real estate market on the example of a selected city
GiK GNiK II st.Pr.poj.[515.0]
Preweda EdwardKGZiKAnaliza preferencji nabywania nieruchomości w czasie pandemii
Szczegóły
Opis tematu:Nabywcy nieruchomości zmienili nieco preferencje. Obserwuje się zainteresowanie domami, które położone są z dala od miast. Tak mówią w mediach. Prawda to czy fakt` Celem pracy jest zweryfikowanie tej informacji metodami statystycznymi.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of real estate purchase preferences during a pandemic
GiK GNiK II st.Pr.poj.[726.0]
Preweda EdwardKGZiKBadanie użyteczności metod wykrywania obserwacji odstających dla potrzeb wyceny nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Bazy danych służące wycenie nieruchomości zawierają bardzo dużą liczbę obserwacji odstających. Celem pracy jest zweryfikowanie dwóch statystycznych metod wykrywania obserwacji odstających, opartych na standaryzowanych resztach modelu oraz odległości Cooka. Dodatkowo, celem badań jest sprawdzenie przydatności tzw. metody duńskiej.
Wymagania/uwagi:Wskazana (nie konieczna) znajomość Statistica.
Tytuł tłumaczenie:Study of the usability of methods for detecting outliers for the purposes of real estate valuation
GiK GNiK II st.Pr.poj.[512.0]
Preweda EdwardKGZiKKoncepcja osnowy geodezyjnej do budowy kolejki górskiej
Szczegóły
Opis tematu:Podczas budowy kolejki górskiej występuje problem, polegający między innymi na tym, że zależy nam na wykonaniu jak najwęższej przecinki. Często odbiorniki GPS nie mają zasięgu, stąd potrzeba zaprojektowania klasycznej osnowy. Na przykładzie archiwalnych danych z Jaworzyny Krynickiej, celem pracy będzie współczesne podejście do zaprojektowania osnowy geodezyjnej dla potrzeb budowy kolejki górskiej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The concept of a geodetic network for the construction of a roller coaster
GiK I st.Pr.poj.[521.0]
Preweda EdwardKGZiKMetody wykrywania obserwacji odstających w sieciach geodezyjnych
Szczegóły
Opis tematu:Zagadnienie wykrywania wartości odstających jest od lat przedmiotem wielu badań. Nie istnieje jednak uniwersalna metoda, która sprawdzałaby się w każdym przypadku. Celem pracy jest zbadanie wybranych metod pod kątem ich skuteczności do wykrywania obserwacji odstających w sieciach geodezyjnych.
Wymagania/uwagi:Zalecana znajomość Statistica.
Tytuł tłumaczenie:Methods of detecting outliers in geodetic networks
GiK GIP II st.Pr.poj.[511.0]
Preweda EdwardKGZiKOpracowanie aplikacji internetowej wspomagającej wycenę nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest opracowanie aplikacji webowej, pozwalającej na wycenę nieruchomości w podejściu porównawczym wybraną metodą. Wskazane jest oparcie aplikacji na języku JavaScript. W celu utworzenia interfejsu użytkownika, zalecane jest zastosowanie biblioteki React.
Wymagania/uwagi:Znajomość JavaScript
Tytuł tłumaczenie:Development of a web application supporting real estate valuation
GiK I st.Pr.poj.[524.0]
Zajęte
Preweda EdwardKGZiKOpracowanie koncepcji bazy danych dla potrzeb wyceny nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Dane niezbęde dla potrzeb wyceny nieruchomości, zawarte są między innymi w RCiWN. Często są to dane niekompletne, wymagają od rzeczoznawczy majątkowego uzupełnienia o wiele atrybutów, w tym fakultatywnych. Celem pracy jest opracowanie kocepcji bazy danych, która połączyłaby dane z RCiWN z dodatkowymi atrybutami, pozyskanymi z innych źródeł.
Wymagania/uwagi:Podstawy znajomości baz danych
Tytuł tłumaczenie:Development of a database concept for real estate appraisal
GiK GNiK II st.Pr.poj.[519.0]
Preweda EdwardKGZiKProjekt systemu geodezyjnego sterowania budową tuneli
Szczegóły
Opis tematu:Współczesne systemy geodezyjne, służące realizacji budowy tuneli, różnią się znacznie od tych historycznych. Niestety nie istnieje w polskiej literaturze zbyt wielu opisów takich systemów. Celem pracy jest szczegółowe opracowanie literaturowe oraz wykonanie projektu sieci geodezyjnej dla potrzeb budowy tuneli o długości 1-5 km.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Design of a geodetic control system for the construction of tunnels
GiK I st.Pr.poj.[520.0]
Preweda EdwardKGZiKSztuczna inteligencja w wycenie nieruchomości lokalowych
Szczegóły
Opis tematu:Nieruchomości to trudny rynek, który opiera się na danych, szczególnie na tych, pochodzących z transakcji. Czy sztuczna inteligencja pozwoli na wycenę nieruchomości lepiej, niż tradycyjne metody`. Celem pracy jest przegląd metod sztucznej inteligencji i próba odpowiedzi na postawione pytanie.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Artificial intelligence in the valuation of housing real estate
GiK GNiK II st.Pr.poj.[724.0]
Preweda EdwardKGZiKUrbanistyczno-ekonomiczna ocena pierwotnego rynku nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Praca ma celu poddanie analizie budownictwo wielorodzinne pod kątem jego przystosowania do aktualnego zapotrzebowania odbiorców oraz ocenę inwestycji pod kątem zrównoważonego rozwoju i polityki urbanistycznej miasta. W tym celu proponuję wybrać inwestycje oddane do użytkowania w ciągu ostatnich 5/10 lat
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Urban and economic assessment of the primary real estate market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[705.0]
Zajęte
Preweda EdwardKGZiKWpływ hałasu i transportu na ceny nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego wymaga prowadzenia długoterminowej polityki ochrony środowiska przed hałasem w krajach Unii Europejskiej. Celem badań jest określenie wpływu hałasu na wybrane segmenty rynku nieruchomości mieszkaniowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Impact of noise and transport on real estate prices
GiK GNiK II st.Pr.poj.[715.0]
Zajęte
Preweda EdwardKGZiKWycena nieruchomości gruntowych metodą analizy statystycznej rynku
Szczegóły
Opis tematu:Metoda analizy statystycznej rynku, w kontekście zastosowania do wyceny nieruchomości, nie jest szczegółowo sprecyzowana. W praktyce, w podejściu porównawczym stosuje się proste metody, porówywania parami czy korygowania ceny średniej. Zastosowanie metod statystycznych pozwala na szybkie i precyzyjne zweryfikowanie modelu wyceny. W przyszłości, prawdopodobnie będzie to metoda stosowana powszechniej.
Wymagania/uwagi:Wskazana (nie konieczna) znajomość Statistica.
Tytuł tłumaczenie:Valuation of land real estate using the method of statistical analysis of the market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[514.0]
Preweda EdwardKGZiKWycena nieruchomości lokalowych metodą analizy statystycznej rynku
Szczegóły
Opis tematu:Metoda analizy statystycznej rynku, w kontekście zastosowania do wyceny nieruchomości, nie jest szczegółowo sprecyzowana. W praktyce, w podejściu porównawczym stosuje się proste metody, porówywania parami czy korygowania ceny średniej. Zastosowanie metod statystycznych pozwala na szybkie i precyzyjne zweryfikowanie modelu wyceny. W przyszłości, prawdopodobnie będzie to metoda stosowana powszechniej.
Wymagania/uwagi:Wskazana (nie konieczna) znajomość Statistica.
Tytuł tłumaczenie:Valuation of housing real estate using the method of statistical analysis of the market
GiK GNiK II st.Pr.poj.[513.0]
Preweda EdwardKGZiKWycena nieruchomości w podejściu porównawczym
Szczegóły
Opis tematu:Podejście porównawcze jest naczęściej stosowane do wyceny nieruchomości lokalowych i gruntowych. Celem pracy jest zebranie danych z RCiWN oraz danych z biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Po ustaleniu atrybutów fakultatywnych, przeprowadzona będzie wycena nieruchomości w oparciu o te dwa źródła danych. Porównanie wyników pozwoli na zweryfikowanie jakości danych zawartych w RCiWN.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Real estate valuation in a comparative approach
GiK GNiK II st.Pr.poj.[516.0]
Preweda EdwardKGZiKWyznaczanie przemieszczeń pionowych obiektów inżynierskich za pomocą szeregów czasowych
Szczegóły
Opis tematu:Na podstawie udostępnionych danych pomiarowych z kilkudziesięciu serii pomiarowych, celem pracy będzie analiza przemieszczeń pionowych z zastosowaniem szeregów czasowych. Obiektem badań mogą być bloki Elektrowni Opole lub teren kopalni odkrywkowej Zesławice.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Time series determination of vertical movements of engineering structures
GiK PiAG II st.Pr.poj.[518.0]
Zajęte
Preweda EdwardKGZiKZastosowanie metod wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest praktyczne zastosowanie podejścia porówawczego do wyceny nieruchomoścu lokalowych lub gruntowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of real estate valuation methods in a comparative approach
GiK I st.Pr.poj.[525.0]
Preweda EdwardKGZiKZastosowanie metod wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest praktyczne zastosowanie podejścia porówawczego do wyceny nieruchomoścu lokalowych lub gruntowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of real estate valuation methods in a comparative approach
GiK I st.Pr.poj.[526.0]
Preweda EdwardKGZiKZastosowanie sztucznej inteligencji w wycenie nieruchomości gruntowych
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zastosowanie sztucznej inteligencji w wycenie nieruchomości gruntowych. Temat związany jest z sieciami neuronowymi
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The use of artificial intelligence in the valuation of land real estate
GiK GNiK II st.Pr.poj.[719.0]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKAnaliza materiałów archiwalnych określających stan prawny i ewidencyjny nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Analizie będą podlegały archiwalne, które służą do regulacji stanu prawnego nieruchomości.
Wymagania/uwagi:Wskazane praktyczne uczestnictwo w wykonywanych etapach budowy uzbrojenia terenu
Tytuł tłumaczenie:Analysis of archival materials defining the legal and registration status of properties
GiK GNiK II st.Pr.poj.[509.0]
Zajęte
Przewięźlikowska AnnaKGZiKAnaliza oprogramowania służącego do opracowywania map do celów projektowych
Szczegóły
Opis tematu:Analiza ilościowa wykorzystywanego oprogramowania na rynku geodezyjnym - na podstawie ankiety. Analiza możliwości i jakości poszczególnych programów od strony użytkownika.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of mapping software for design purposes
GIN I st.Pr.poj.[503.0]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKAnaliza zgodności danych zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:Analiza danych w obu systemach na bazie pozyskanych danych ewidencyjnych ze starostwa, w którym była modernizacja EGiB dla ZSIN.
Wymagania/uwagi:W miarę możliwości dostęp do danych EGiB
Tytuł tłumaczenie:Analysis of data compliance contained in land and mortgage registers and land and building registers
GiK GNiK II st.Pr.poj.[507.0]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKGeodezyjna obsługa budowy sieci uzbrojenia terenu
Szczegóły
Opis tematu:Omówienie zasad oraz trudności i podczas obsługi geodezyjnej podczas budowy sieci uzbrojenia terenu
Wymagania/uwagi:Dostęp do operatów pomiarowych.
Tytuł tłumaczenie:Geodetic services for construction of utility networks
GiK I st.Pr.poj.[480.0]
Zajęte
Przewięźlikowska AnnaKGZiKOpracowanie aplikacji mobilnej do geolokalizacji i opisu punktów granicznych działki ewidencyjnej
Szczegóły
Opis tematu:Aplikacja ma służyć jak najlepszej prezentacji położenia punktów granicy działki ewidencyjnej i nieruchomości za pomocą możliwych dostępnych danych, również multimediów.
W zależności od ustalonego zakresu praca może być jedno lub dwuosobowa.
Wymagania/uwagi:Umiejętność programowania aplikacji i wykorzystania systemów GIS.
Tytuł tłumaczenie:Development of a mobile application for the geolocation and description of the boundary points of the cadastral plot
GiK GNiK II st.Pr.poj.[505.0]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKOpracowanie aplikacji mobilnej do geolokalizacji i opisu tras turystycznych wzbogaconych o multimedia
Szczegóły
Opis tematu:Opracowanie aplikacji o charakterze praktycznym do wykorzystania przez turystów na trasach. Aplikacja powinna dawać możliwość dodawania określonych elementów przez nowych użytkowników.
W zależności od ustalonego zakresu praca może być jedno lub dwuosobowa.
Wymagania/uwagi:Umiejętność programowania aplikacji i wykorzystania systemów GIS.
Tytuł tłumaczenie:Development of a mobile application for geolocation and description of tourist routes enriched with multimedia
GIN I st.Pr.poj.[504.0]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKOpracowanie nowoczesnych tutoriali do ćwiczeń z geodezji z wykorzystaniem różnych technologii i multimediów.
Szczegóły
Opis tematu:W zależności od rodzaju opracowań, praca może być jedno lub dwuosobowa.
W pracy będzie należało przygotować materiały do zajęć z geodezji z wybranych tematów w taki sposób, jaki studenci chcieliby wykorzystywać do nauki przedmiotu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of modern tutorials for geodesy exercises with the use of various technologies and multimedia.
GiK I st.Pr.poj.[501.0]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKProcedury geodezyjne związane z ujawnieniem budynku w ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:Rola geodety w procesie budowy budynku od momentu jego projektu i opracowania MDCP do momentu jego inwentaryzacji powykonawczej. Omówienie zasad ujawnienia budynku w EGiB na poszczególnych etapach.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geodetic procedures related to the disclosure of the building in the land and building cadastre
GiK I st.Pr.poj.[482.0]
Zajęte
Przewięźlikowska AnnaKGZiKPrzeprowadzenie czynności związanych z ustalaniem granic działek w różnych procedurach
Szczegóły
Opis tematu:Ustalanie granic w różnych przypadkach, szczególnie dla opracowania mapy do celów projektowych. Omówienie również wznawiania znaków granicznych oraz wyznaczania punktów granicznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Carrying out activities related to the definition of plot boundaries in various procedures
GiK I st.Pr.poj.[479.0]
Zajęte
Przewięźlikowska AnnaKGZiKRegulacja stanu prawnego nieruchomości
Szczegóły
Opis tematu:Omówienie zasad postepowania i analizy dokumentów źródłowych podczas regulacji stanu prawnego nieruchomości.
Wymagania/uwagi:Dostęp do przykładowych operatów.
Tytuł tłumaczenie:Regulation of the legal status of real estate
GiK GNiK II st.Pr.poj.[510.0]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKSpójność danych zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:Analiza spójności danych powtarzających w obu systemach na bazie pozyskanych danych ewidencyjnych ze starostwa. Porównanie rodzaju atrybutów oraz ich wartości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of data contained in Land and Mortgage Register and Land and Buildings Cadastre
GiK I st.Pr.poj.[476.0]
Zajęte
Przewięźlikowska AnnaKGZiKSpójność danych zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków
Szczegóły
Opis tematu:Analiza spójności danych powtarzających w obu systemach na bazie pozyskanych danych ewidencyjnych ze starostwa. Porównanie rodzaju atrybutów oraz ich wartości.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Comparison of data contained in Land and Mortgage Register and Land and Buildings Cadastre
GIN I st.Pr.poj.[477.0]
Przewięźlikowska AnnaKGZiKUstalanie granic nieruchomości gruntowych w różnych procedurach
Szczegóły
Opis tematu:Procedury ustalania granic nieruchomości w trybie EGiB i w trybie rozgraniczania nieruchomości. Wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych.
Wymagania/uwagi:Dostęp do przykładowych operatów.
Tytuł tłumaczenie:Determining the boundaries of land properties in various procedures
GiK GNiK II st.Pr.poj.[506.0]
Zajęte
Puniach EdytaKGIiBDokładność i powtarzalność numerycznych modeli wysokości wygenerowanych na podstawie zdjęć z bezzałogowych statków latających w celu określenia objętości obiektu kubaturowego
Szczegóły
Opis tematu:W ramach tematu zostaną przeprowadzone badania nad dokładnością i powtarzalnością numerycznych modeli wysokości wykorzystywanych do wyznaczania objętości obiektów kubaturowych, a także ich geometrii. Numeryczne modele wysokości zostaną wygenerowane na podstawie zdjęć pozyskanych z pokładu bezzałogowego statku latającego i zostaną porównane do modeli referencyjnych utworzonych na podstawie wyników klasycznych pomiarów geodezyjnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Accuracy and repeatability of UAV-derived digital elevation models for the purpose of determining the volume of a cubic object
GiK I st.Pr.poj.[804.0]
Zajęte
Puniach EdytaKGIiBDokładność pomiarów powykonawczych realizowanych nowoczesnymi odbiornikami satelitarnymi
Szczegóły
Opis tematu:W ramach tematu zostanie zbadana dokładność wyznaczenia położenia elementów zagospodarowania terenu, w szczególności narożników budynków, metodą precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego w procesie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Głównym celem pracy będzie wykonanie testów nowoczesnych odbiorników satelitarnych wyposażonych między innymi w funkcje COGO czy pochyłomierze pozwalające na bezpośredni pomiar z wychyleniem tyczki. Uzyskane wyniki zostaną porównane do danych referencyjnych pozyskanych innymi technikami pomiarowymi o sprawdzonej dokładności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Accuracy of as-built measurements carried out with modern satellite receivers
GiK I st.Pr.poj.[568.0]
Zajęte
Puniach EdytaKGIiBGeodezyjne pomiary kontrolne komina przemysłowego przy użyciu metody naziemnego skanowania laserowego
Szczegóły
Opis tematu:W ramach tematu zostaną wykonane geodezyjne pomiary kontrolne komina przemysłowego, których celem będzie wyznaczenie przemieszczeń i deformacji jego elementów konstrukcyjnych. Pomiary zostaną wykonane przy użyciu nowoczesnego tachimetru skanującego oraz naziemnego skanera laserowego. Poprawności uzyskanych wyników zostanie zweryfikowana na podstawie danych referencyjnych pozyskanych klasycznymi metodami pomiarów kontrolnych kominów przemysłowych.
Wymagania/uwagi:Wymagany udział w pomiarach terenowych
Tytuł tłumaczenie:Geodetic control measurements of an industrial chimney using terrestrial laser scanning
GiK GIP II st.Pr.poj.[727.0]
Zajęte
Puniach EdytaKGIiBMetodyka rejestracji i georeferencji chmur punktów w długich ciągach wiszących
Szczegóły
Opis tematu:W ramach tematu zostanie opracowana metodyka łączenia chmur punktów pozyskanych w wiszących ciągach skanerowych, przy jednoczesnym nadawaniu im georeferencji. Efektem prac badawczych będzie schemat działania umożliwiający połączenie chmur punktów w jeden obiekt charakteryzujący się wysoką wewnętrzną spójnością, przy jednoczesnej minimalizacji wpływu błędów georeferencji oraz błędów typowych dla pomiarów realizowanych w ciągach jednostronnie nawiązanych. Realizacja pracy będzie związana w wykonaniem pomiarów terenowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodology of registration and georeferencing of point clouds acquired in long open traverse
GiK GIP II st.Pr.poj.[554.0]
Zajęte
Puniach EdytaKGIiBMetodyka rejestracji i georeferencji chmur punktów w długich ciągach wiszących
Szczegóły
Opis tematu:W ramach tematu zostanie opracowana metodyka łączenia chmur punktów pozyskanych w wiszących ciągach skanerowych, przy jednoczesnym nadawaniu im georeferencji. Efektem prac badawczych będzie schemat działania umożliwiający połączenie chmur punktów w jeden obiekt charakteryzujący się wysoką wewnętrzną spójnością, przy jednoczesnej minimalizacji wpływu błędów georeferencji oraz błędów typowych dla pomiarów realizowanych w ciągach jednostronnie nawiązanych. Realizacja pracy będzie związana w wykonaniem pomiarów terenowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Methodology of registration and georeferencing of point clouds acquired in long open traverse
GiK GiGG II st.Pr.poj.[555.0]
Puniach EdytaKGIiBNaziemne skanowanie laserowe w geodezyjnych pomiarach kominów przemysłowych
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy zostanie przeprowadzona ocena dokładności i efektywności naziemnego skanowania laserowego w geodezyjnych pomiarach kontrolnych kominów przemysłowych. Niezbędne dane zostaną pozyskane dla obiektu w skali naturalnej, a przeprowadzone analizy będę obejmować zarówno problematykę wyznaczania wychyleń trzonu komina, jak i deformacji jego elementów konstrukcyjnych. Uzyskane wyniki zostaną zweryfikowane przy użyciu klasycznych metod pomiarowych tradycyjnie wykorzystywanych do pomiarów kontrolnych kominów przemysłowych.
Wymagania/uwagi:Wymagany udział w pomiarach terenowych
Tytuł tłumaczenie:Terrestrial laser scanning in geodetic measurements of industrial chimneys
GiK GIP II st.Pr.poj.[730.0]
Zajęte
Puniach EdytaKGIiBWyznaczanie osiadań obiektów budowlanych metodą niwelacji precyzyjnej
Szczegóły
Opis tematu:W ramach projektu zostaną przeprowadzone pomiary przemieszczeń pionowych obiektu budowlanego metodą niwelacji precyzyjnej. Uzyskane wyniki zostaną przeanalizowane pod kątem ich dokładności i powtarzalności. Będą również podlegały interpretacji geometrycznej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determination of building subsidance using precise levelling
GiK I st.Pr.poj.[783.0]
Zajęte
Puniach EdytaKGIiBWyznaczenie przemieszczeń poziomych powierzchni terenu na podstawie wysokorozdzielczych optycznych zobrazowań satelitarnych
Szczegóły
Opis tematu:W ramach tematu zostaną przeprowadzone badania nad możliwością wyznaczania przemieszczeń poziomych powierzchni terenu na podstawie optycznych zobrazowań satelitarnych o wysokiej rozdzielczości. Analizy mogą być przeprowadzone między innymi na podstawie zobrazowań optyczne z WorldView-3/4. Przetwarzanie zobrazowań satelitarnych w celu wyznaczenia przemieszczeń poziomych może się odbyć manualnie lub automatycznie przy wykorzystaniu istniejących aplikacji lub po napisaniu autorskiego algorytmu służącego do tego celu.
Wymagania/uwagi:Wymagane zaangażowanie przy pozyskiwaniu optycznych zobrazowań satelitarnych o wysokiej rozdzielczości.
Tytuł tłumaczenie:Determining horizontal displacements of terrain surface on the basis of high-resolution optical satellite imagery
GiK GIP II st.Pr.poj.[558.0]
Puniach EdytaKGIiBWyznaczenie przemieszczeń poziomych powierzchni terenu na podstawie zobrazowań optycznych
Szczegóły
Opis tematu:W ramach tematu zostaną przeprowadzone badania nad możliwością wyznaczania przemieszczeń poziomych powierzchni terenu na podstawie zobrazowań optycznych o wysokiej rozdzielczości. Analizy mogą być przeprowadzone między innymi na podstawie satelitarnych zobrazowań optycznych z WorldView-3/4 i/lub zobrazowań optycznych pozyskanych z pokładu bezzałogowych statków latających. Przetwarzanie zobrazowań w celu wyznaczenia przemieszczeń poziomych może się odbyć manualnie lub automatycznie przy wykorzystaniu istniejących aplikacji lub po napisaniu autorskiego algorytmu służącego do tego celu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Determining horizontal displacements of terrain surface on the basis of optical imagery
GiK GiGG II st.Pr.poj.[559.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIP Wpływ modelu pokrycia terenu na odwzorowanie budynków na prawdziwej ortofotomapie
Szczegóły
Opis tematu:True orto zyskuje na popularności dzięki wdrożeniu do fotogrametrii gęstego matchingu. Kluczowym problemem jest jakość krawędzi dachów, które są często rozmazane. Do opracowania true orto będą użyte modele pokrycia terenu w postaci chmury punktów oraz hybrydowy z wektorowymi krawędziami dachów. Przedmiotem pracy będzie opracowanie orto w kilku wariantach oraz porównanie jakości krawędzi.
Wymagania/uwagi:Zakres wiedzy i umiejętności: podstawy fotogrametrii cyfrowej, aerotriangulacja metodą SfM, obsługa Metashape. Zarezerwowano.
Tytuł tłumaczenie:Impact of DSM on the representation of buildings in the true orthophoto
GiK GFiT II st.Pr.poj.[502.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIPAnaliza zmian pokrycia terenu w mieście na podstawie lotniczego skaningu laserowego
Szczegóły
Opis tematu:Danymi źródłowymi do analizy zmian są rejestracje ALS Krakowa z 2012 i 2017 r. o porównywalnych parametrach. Z chmur punktów będą opracowane rastrowe modele pokrycia terenu (raster z wysokościami i raster tematyczny z klasami pokrycia: zabudowa, średnia oraz wysoka roślinność, teren). Analiza zmian będzie wykonana na drodze algebry map. Ważnym elementem pracy będzie opracowanie sposobu wizualizacji zmian.
Wymagania/uwagi:Dobra znajomość GIS, kreatywność w zakresie analiz przestrzennych i wizualizacji wyników
Tytuł tłumaczenie:Analysis of land cover changes in the city based on airborne laser scanning
GiK GFiT II st.Pr.poj.[488.0]
Pyka KrystianKFTŚiIPAutomatyzacja liczenia warstw w zwojach blachy na podstawie zdjęć
Szczegóły
Opis tematu:Celem jest automatyzacja kontrolnego liczenia w zwojach blachy, służących do transportu i dalszej przeróbki. Zwoje są sfotografowane z boku, widoczne są warstwy które można policzyć namulanie. Możliwe są dwa warianty rozwiązania problemu: napisanie programu lub wykorzystanie funkcjonalności oferowanych przez programy `image processing` i wywoływanych poprzez makra. Metoda powinna liczyć warstwy zarówno na zdjęciach wykonanych prostopadle do płaszczyzny warstwowej jak i lekko nachylonych.
Wymagania/uwagi:Znajomość podstaw przetwarzania obrazów oraz: a) języka Python (alternatywa MATLAB, R, Java), lub b) silna motywacja do poznania programu ImageJ w tym pisania makr
Tytuł tłumaczenie:Automation of layer counting in sheet metal coils based on images
GiK GFiT II st.Pr.poj.[496.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIPFotogrametryczne opracowanie modelu 3D obiektu o powierzchni błyszczącej bez tekstury
Szczegóły
Opis tematu:Przedmiotem opracowania jest niewielki gabarytowo obiekt o błyszczącej powierzchni pozbawionej tekstury. Może to być np. rower, polakierowana figurka, plastikowa lub metalowa zabawka/model (lista otwarta). Obiekt zostanie sfotografowany na wielu pokrywających się zdjęciach a ich opracowanie nastąpi w Metashape (lub innym narzędziu do automatycznego wiązania zdjęć). Model 3D będzie miał postać siatki mesh. Przed wykonaniem zdjęć elementy błyszczące i bez tekstury będą zamaskowane zmywalną kredą.
Wymagania/uwagi:Zamiłowanie do fotografii oraz chęć pogłębienia wiedzy o automatycznej fotogrametrii.
Tytuł tłumaczenie:Photogrammetric 3D reconstruction of a glossy and textureless object
GiK I st.Pr.poj.[352.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIPModel 3D pomnika Władysława Hermana z małym Bolesławem w Inowłodzu
Szczegóły
Opis tematu:Do opracowania modelu będzie wykorzystana chmura punktów z fotogrametrii z opcjonalnym wsparciem skaningiem laserowym. Zdjęcia będą wykonane smartfonem, dookolnie na kilku poziomach. Opracowanie zdjęć w programie Metashape(plus opcjonalne przetworzenie danych ze skaningu). Końcowy model będzie miał postać siatki mesh.
Wymagania/uwagi:Zamiłowanie do fotografii i fotogrametrii, zainteresowanie dziedzictwem kulturowym. Zarezerwowano.
Tytuł tłumaczenie:3D model of the monument of Wladyslaw Herman with little Boleslaw in Inowlodz
GiK I st.Pr.poj.[609.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIPOpracowanie modelu 3D dla potrzeb analizy widoczności na skrzyżowaniu drogowym
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest uzupełnienie modelu 3D budynków powstałego ze skaningu lotniczego o przeszkody ograniczające widoczność na skrzyżowaniu miejskim, jak drzewa, krzewy, słupy, reklamy. Źródłem danych uzupełniających będzie gęsty matching ze zdjęć naziemnych. Georeferencja chmur ze zdjęć będzie pochodziła z modeli 3D budynków, w razie konieczności będą domierzone terenowo punkty charakterystyczne.
Praca łączy fotogrametrię, GIS i CAD.
Wymagania/uwagi:Dobra znajomość GIS, CAD i Metashape.
Tytuł tłumaczenie:3D model of a road intersection for visibility analyses
GiK GFiT II st.Pr.poj.[478.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIPOpracowanie modelu 3D małego obiektu na podstawie zdjęć wykonanych smartfonem
Szczegóły
Opis tematu:Obiektem może być obiekt małej architektury (kapliczka, posąg, rzeźba, figura w parku), artefakty i obiekty naturalne (np. głaz o ciekawej morfologicznie powierzchni), rośliny o dużych liściach z przebarwieniami. Model o postaci siatki mesh powstanie z wykorzystaniem automatycznej fotogrametrii.
Wymagania/uwagi:Zamiłowanie do fotografii oraz chęć pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie automatycznej fotogrametrii
Tytuł tłumaczenie:Photogrammetric 3D reconstruction of a small object from photos taken with a smartphone
GiK I st.Pr.poj.[610.0]
Zajęte
Pyka KrystianKFTŚiIPOpracowanie modelu 3D małego obiektu na podstawie zdjęć wykonanych smartfonem
Szczegóły
Opis tematu:Obiektem może być obiekt małej architektury (kapliczka, posąg, rzeźba, figura w parku), artefakty i obiekty naturalne (np. głaz o ciekawej morfologicznie powierzchni), rośliny o dużych liściach z przebarwieniami. Model o postaci siatki mesh powstanie z wykorzystaniem automatycznej fotogrametrii.
Wymagania/uwagi:Zamiłowanie do fotografii oraz chęć pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie automatycznej fotogrametrii
Tytuł tłumaczenie:Photogrammetric 3D reconstruction of a small object from photos taken with a smartphone
GiK I st.Pr.poj.[357.0]
Rusek JanuszKGIiBProjekt instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym z zastosowaniem oprogramowania BIM
Szczegóły
Opis tematu:W pracy zastosowano narzędzie projektowania BIM do utworzenia modelu 3D BIM budynku mieszkalnego oraz wewnętrznych nstalacji sanitarnych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Design of sanitary installations in a single-family building with the use of BIM software
IŚ I st.Pr.poj.[347.0]
Zajęte
Rusek JanuszKGIiBZastosowanie metodyki BIM w projektowaniu instalacji na potrzeby budowncictwa miekszkaniowego
Szczegóły
Opis tematu:W pracy zastosowano narzędzie projektowania BIM do utworzenia modelu 3D BIM budynku mieszkalnego oraz instalacji wewnętrznych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of BIM methodology in the design of installations for residential buildings
IŚ I st.Pr.poj.[1.0]
Zajęte
Rusek JanuszKGIiBZastosowanie metodyki BIM w projektowaniu instalacji na potrzeby budowncictwa miekszkaniowego
Szczegóły
Opis tematu:W pracy zastosowano narzędzie projektowania BIM do utworzenia modelu 3D BIM budynku mieszkalnego oraz instalacji wewnętrznych
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Application of BIM methodology in the design of installations for residential buildings
IŚ I st.Pr.poj.[2.0]
Rzeszutek MateuszKKiOŚAnaliza trendów stężeń zanieczyszczeń powietrza w wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:Celem projektu jest wykonanie analizy trendów wybranych zanieczyszczeń powietrza monitorowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Zaproponowane analizy określą w jakim stopniu są realizowane Programy Ochrony Powietrza (POP) w wybranym obszarze administracyjnym.
Wymagania/uwagi:Znajomość języka programowania R. Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii i ochrony powietrza atmosferycznego. Umiejętność analitycznego myślenia.
Tytuł tłumaczenie:Trending concentrations of air pollutants in the selected area
IŚ I st.Pr.poj.[43.0]
Rzeszutek MateuszKKiOŚModelowanie jakości powietrza w kanionie ulicznym
Szczegóły
Opis tematu:Przeprowadzone zostaną symulacje modelowe dyspersji zanieczyszczeń powietrza w wybranym kanionie uliczny. Efektem będą wyniki poziomów stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza w kanionie ulicznym. Umożliwi to porównanie uzyskanych wyników z wartościami standardów jakości powietrza oraz określenie udziału emisji z transportu drogowego w kształtowaniu jakości powietrza.
Wymagania/uwagi:Znajomość metod szacowania emisji z transportu drogowego oraz oprogramowania WinOSPM
Tytuł tłumaczenie:Modelling air quality in street canyons
IMŚ GN II st.Pr.poj.[3.0]
Rzeszutek MateuszKKiOŚOcena oddziaływania wybranego źródła emisji na jakość powietrza
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy zostaną wykonane symulacje dyspersji zanieczyszczeń powietrza dla wybranego źródła emisji (np. przemysłowego). Uzyskane wyniki posłużą do przeprowadzenia oceny wpływu wybranego obiektu na jakość powietrza. Stosowane będą średnio zaawansowane techniki modelowania jakości powietrza.
Wymagania/uwagi:Znajomość modelu AERMOD
Tytuł tłumaczenie:The impact of the selected emission source on air quality
IMŚ GN II st.Pr.poj.[4.0]
Rzeszutek MateuszKKiOŚOcena wpływu czynników meteorologicznych na jakość powietrza w wybranym obszarze
Szczegóły
Opis tematu:W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza charakterystyki warunków meteorologicznych w powiązaniu z danymi oceniającymi jakość powietrza w wybranym obszarze.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of meteorological factors on air quality in a selected area
IŚ I st.Pr.poj.[44.0]
Zajęte
Rzeszutek MateuszKKiOŚOpracowanie pakietu R pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych środowiskowych
Szczegóły
Opis tematu:W ramach pracy zostanie stworzony zestaw funkcji napisanych w języku programowania R, które będą pobierać dane z wybranego serwisu internetowego. Dodatkowo zostaną opracowane funkcje wstępnego przygotowania danych oraz umożliwiające wizualizację danych. Pakiet będzie opublikowany na platformie GitHub i dostępny dla szerokie grona użytkowników.
Wymagania/uwagi:Znajomość języka R.
Tytuł tłumaczenie:Development of the R package for the acquisition, processing and visualization of environmental data
GIN I st.Pr.poj.[45.0]
Zajęte
Rzeszutek MateuszKKiOŚPrognozowania szeregów czasowych stężeń zanieczyszczeń powietrza
Szczegóły
Opis tematu:W ramach projektu zostaną opracowane statystyczne modele prognoz zanieczyszczeń przy zastosowaniu różnych metod np.: regresji prostej, regresji dynamicznej, wygładzenia wykładniczego i ARIMA.
Wymagania/uwagi:Znajomość języka R w tym szczególnie pakietów tidyverse i tidyverts
Tytuł tłumaczenie:Forecasting time series of air pollutant concentrations
GIN I st.Pr.poj.[52.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPAnaliza dokładności orientacji zdjęć z wykorzystaniem danych ze skanera Z+F Imager 5010c.
Szczegóły
Opis tematu:Należy wykonać w kilku wariantach parametrów danych pomiarowych oraz przetwarzania analizę dokładności orientacji zewnętrznej zdjęć na fotopunkty, których współrzędne zostały pozyskane skanerem Z+F.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Accuracy assessment of image orientation using Z+F laser scanner data
GiK GFiT II st.Pr.poj.[194.0]
Rzonca AntoniKFTŚiIPAnaliza dokładności różnych wariantów orientacji chmur punktów pochodzących ze skanera Z+F Imager 5010c.
Szczegóły
Opis tematu:Należy wykonać w kilku wariantach parametrów danych pomiarowych oraz przetwarzania analizę dokładności rejestracji chmur punktów pozyskanych skanerem Z+F.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Accuracy assessment of various variants point cloud registration of Z+F laser scanner data.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[196.0]
Rzonca AntoniKFTŚiIPInwentaryzacja architektoniczna elewacji kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tłuczani
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje wykonanie skanowania elewacji zabytkowego, drewnianego kościoła w Tłuczani koło Wadowic wraz z założeniem osnowy i wykonanie planów architektonicznych elewacji kościoła na podstawie zorientowanych chmur punktów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Architectural inventory of the facades of the Church of the Visitation of the Virgin Mary in Tłuczań
GiK I st.Pr.poj.[215.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPInwentaryzacja oraz modelowanie przestrzenne płyty nagrobnej w kościele NMP w Tłuczani
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje wykonanie skanowania i pozyskanie zdjęć płyty nagrobnej w zabytkowym, drewnianym kościele w Tłuczani koło Wadowic wykonanie planu architektonicznego tej płyty z modelem 3D.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Inventory and spatial modelling of tombstone of St. Mary Church in Tłuczań
GiK I st.Pr.poj.[203.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPModelowanie trudno dostępnych obiektów na przykładzie pomnika w oparciu o dane obrazowe BSL
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje pomiar i tworzenie modelu 3D elementów architektonicznych, które nie mogą być pomierzone z ziemi tradycyjnie ani skanerem, z wykorzystaniem zdjęć pozyskanych z bezzałogowego statku powietrznego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modeling of hard-to-reach objects on the example of a monument based on UAV image data.
GiK I st.Pr.poj.[199.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPOpracowanie modelu 3D małego obiektu na podstawie zdjęć wykonanych smartfonem
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu modelu 3D obiektu o niewielkich rozmiarach w wykorzystaniem zdjęć pochodzących ze smartfona wraz z analizą kilku wariantów opracowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:3D modeling of small size object basing on smartphone images.
GiK I st.Pr.poj.[201.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPOpracowanie rzutów i przekrojów kościoła w Tłuczani na podstawie danych ze skaningu laserowego.
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje wykonanie skanowania elewacji zabytkowego, drewnianego kościoła w Tłuczani koło Wadowic wraz z założeniem i wyrównaniem osnowy i wykonanie planów architektonicznych przekrojów pionowych i rzutów kościoła na podstawie zorientowanych chmur punktów.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of plans and cross-sections of the church in Tłuczań basing on laser scanning data.
GiK I st.Pr.poj.[214.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPOpracowanie skrypty w języku Python do generowania ortoskanu.
Szczegóły
Opis tematu:Należy wykonać w środowisku Python skrypt do generowania ortoskanu: kolorowego widoku ortogonalnego chmury puntków
Wymagania/uwagi:Znajomość podstawowa języka Python
Tytuł tłumaczenie:Preparation of Python script for ortoscan generation.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[197.0]
Rzonca AntoniKFTŚiIPTworzenie wirtualnej rzeczywistości na podstawie pomiarów fotogrametrycznych obiektu zabytkowego
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na wykonaniu obiektu wirtualnej rzeczywistości obiektu zabytkowego, począwszy od pomiaru aż po gotowe produkty z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of virtual reality based on photogrammetric measurements of a historic object
GiK GFiT II st.Pr.poj.[390.0]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPWykonanie wizualizacji wyrobiska piasku na podstawie danych pochodzących z różnych sensorów
Szczegóły
Opis tematu:Dane przestrzenne wyrobiska powinny byc pozyskane 3 róznymi metodami, w tym przynajmniej dwiema obrazowymi celem integracji danych pod kątem wizualizacji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a sand pit visualization based on data from different sensors
GiK GFiT II st.Pr.zbior. [388.389]
Zajęte
Rzonca AntoniKFTŚiIPWykonanie wizualizacji wyrobiska piasku na podstawie danych pochodzących z różnych sensorów
Szczegóły
Opis tematu:Dane przestrzenne wyrobiska powinny byc pozyskane 3 róznymi metodami, w tym przynajmniej dwiema obrazowymi celem integracji danych pod kątem wizualizacji.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a sand pit visualization based on data from different sensors
GiK GFiT II st.Pr.zbior. [389.388]
Zajęte
Skulich MikołajKGZiKAnaliza dokładności pomiaru kątów metodami zwykłą oraz kierunkową dla przypadku stanowiska wielokierunkowego z uwzględnieniem warunków pogodowych.
Szczegóły
Opis tematu:Wykonanie samodzielnych obserwacji kątowych na dachu budynku C4 i analiza otrzymanych wyników pomiarów w kontekście otrzymanych dokładności.
Wymagania/uwagi:Obsługa tachimetru, narzędzi statystycznych i programów graficznych
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the accuracy of angle measurements by means of simple and directional methods for the case of multidirectional stand due to weather conditions
GiK GIP II st.Pr.poj.[153.0]
Skulich MikołajKGZiKAnaliza dokładności pomiaru kątów metodą kierunkową w zależności od ilości serii pomiarowych
Szczegóły
Opis tematu:Samodzielny pomiar kątów metodą kierunkową na dachu budynku C4 z analizą wpływu ilości serii na dokładność pomiaru
Wymagania/uwagi:Obsługa tachimetru, narzędzi statystycznych i programów graficznych
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the accuracy of angle measurements using the directional method depending on the number of measurement series
GiK I st.Pr.poj.[154.0]
Zajęte
Sopata PawełKOTG,GiGGModelowanie zmian morfologii powierzchni terenu w oparciu o dane metody GNSS-RTK
Szczegóły
Opis tematu:Proponowany temat dotyczy badania możliwości wykorzystania punktowych wyników metody GNSS-RTK do modelowania zmian morfologii powierzchni terenu, które są następstwem procesu deformacji wywołanego podziemną eksploatacją górniczą. Analiza obejmie w szczególności dwie serie pomiarów wykonanych w okresie kilku miesięcy, w którym wystąpiły istotne obniżenia powierzchni terenu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Modeling of land surface morphology changes based on GNSS-RTK method data
GiK GiGG II st.Pr.poj.[707.0]
Stoch TomaszKOTG,GiGGKinematyka deformacji powierzchni terenu na podstawie wyników obserwacji przestrzennej sieci pomiarowej w rejonie Jaworzna
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy opracowania danych obserwacyjnych oraz porównanie ich z teoretycznymi wartościami uzyskanymi modelem Knothego.
Wymagania/uwagi:Operowanie programami CAD (Autocad, Microstation).
Tytuł tłumaczenie:Kinematics of land surface deformation based on the results of spatial measurement network observation in the Jaworzno region
GiK GiGG II st.Pr.poj.[665.0]
Zajęte
Stoch TomaszKOTG,GiGGPole przemieszczeń poziomych powierzchni terenu wywołanych eksploatacją górniczą ZG Sobieski w latach 2009 - 2012
Szczegóły
Opis tematu:Wyznaczenie i wizualizacja wektorów przemieszczeń poziomych z wyników pomiarów GNSS RTN oraz kątowo-liniowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Horizontal displacement field caused by mining operations at ZG Sobieski in the years 2009 - 2012
GiK I st.Pr.poj.[737.0]
Stoch TomaszKOTG,GiGGPole przemieszczeń poziomych powierzchni terenu wywołanych eksploatacją górniczą ZG Sobieski w latach 2009 - 2018
Szczegóły
Opis tematu:Wyznaczenie i wizualizacja wektorów przemieszczeń poziomych z wyników pomiarów GNSS RTN oraz kątowo-liniowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Horizontal displacement field caused by mining operations at ZG Sobieski in the years 2009 - 2018
GiK I st.Pr.poj.[738.0]
Stoch TomaszKOTG,GiGGWyznaczanie deformacji powierzchni terenu na podstawie pola przemieszczeń poziomych wywołanych eksploatacją górniczą
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje zagadnienia wyznaczania wektorów przemieszczeń na terenach górniczych oraz wyznaczania na ich podstawie tensorowego pola odkształceń. Konieczność oprogramowania obliczeń w matlabie lub R.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość programu Matlab lub R.
Tytuł tłumaczenie:Determination of land surface deformation based on horizontal displacement field caused by mining activity
GiK GiGG II st.Pr.poj.[664.0]
Strach MichałKGIiBAnaliza możliwości zastosowania technologii pomiarów satelitarnych RTK-RTN na potrzeby prac projektowych i utrzymania linii kolejowych w tym regulacji osi toru
Szczegóły
Opis tematu:Pomiar jedno- i dwuwózkowy toru jako referencja do analiz dokładności pomiarów powierzchniowych RTK-RTN wykoananych za pomocą: 1 - odbiornika GNSS umieszczonego na tyczce trzymanej w ręku i 2 - odbiornika GNSS zamocowanego na sztywnej kolumnie wózka pomiarowego
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the possibility of applying RTK-RTN satellite measurement technology for the needs of design and maintenance works of railroad lines, including track axis adjustment
GiK GIP II st.Pr.poj.[325.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBAutomatyzacja w projektowaniu i wizualizacji drogi zwrotnicowej ze wspomaganiem oprogramowania Bentley Systems
Szczegóły
Opis tematu:Przygotowanie projektu koncepcyjnego i wstępnego trasy szynowej, zawierającej rozjazdy kolejowe w oprogramowaniu OpenRail ConceptStation oraz uproszczonego projektu ostatecznego w oprogramowaniu OpenRail Designer.
Wymagania/uwagi:wymagane zapoznanie się z oprogramowaniem OpenRail firmy Bentley Systems
Tytuł tłumaczenie:Automation in the design and visualization of railway crossroads with the support of Bentley Systems software
GiK GIP II st.Pr.zbior. [344.345]
Strach MichałKGIiBAutomatyzacja w projektowaniu i wizualizacji drogi zwrotnicowej ze wspomaganiem oprogramowania Bentley Systems
Szczegóły
Opis tematu:Przygotowanie projektu koncepcyjnego i wstępnego trasy szynowej, zawierającej rozjazdy kolejowe w oprogramowaniu OpenRail ConceptStation oraz uproszczonego projektu ostatecznego w oprogramowaniu OpenRail Designer.
Wymagania/uwagi:wymagane zapoznanie się z oprogramowaniem OpenRail firmy Bentley Systems
Tytuł tłumaczenie:Automation in the design and visualization of railway crossroads with the support of Bentley Systems software
GiK GIP II st.Pr.zbior. [345.344]
Strach MichałKGIiBGeodezyjna inwentaryzacja stadionów lekkoatletycznych na potrzeby certyfikacji IAAF
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie specyficznej procedury pomiaru obiektów sportowych (m.in.: rzutnie, skocznie, bieżnie), położonych na stadionie lekkoatletycznym i przygotowanie operatu niezbędnego do wydania certyfikatu IAAF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych)
Wymagania/uwagi:wskazane jest uzyskanie zgody od zarządcy / właściciela stadionu lekkoatletycznego na wykonanie pomiarów poszczególnych obiektów sportowych (m.in.: rzutni, skoczni, bieżni)
Tytuł tłumaczenie:Geodetic inventory of athletics stadiums for the purposes of IAAF certification
GiK GIP II st.Pr.poj.[342.0]
Strach MichałKGIiBGeodezyjna obsługa inwestycji na przykładzie domu jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Opis procesu geodezyjnej obsługi inwestycji w aspekcie teoretycznym i w oparciu o doświadczenia i materiały zebrane przez Dyplomanta
Wymagania/uwagi:wskazane jest posiadanie przez Dyplomanta materiałów z obsługi konkretnej inwestycji
Tytuł tłumaczenie:Surveying investment services based on the example of building a single-family house
GiK I st.Pr.poj.[327.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBGeodezyjna obsługa inwestycji na przykładzie domu jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Opis procesu geodezyjnej obsługi inwestycji w aspekcie teoretycznym i w oparciu o doświadczenia i materiały zebrane przez Dyplomanta
Wymagania/uwagi:wskazane jest posiadanie przez Dyplomanta materiałów z obsługi konkretnej inwestycji
Tytuł tłumaczenie:Surveying investment services based on the example of building a single-family house
GiK I st.Pr.poj.[341.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBGeodezyjna obsługa inwestycji na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Surveying investment services on a selected example
GiK I st.Pr.poj.[826.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBGeodezyjna obsługa inwestycji na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:Opis procesu geodezyjnej obsługi inwestycji w aspekcie teoretycznym i w oparciu o doświadczenia i materiały zebrane przez Dyplomanta
Wymagania/uwagi:wskazane jest posiadanie przez Dyplomanta materiałów z obsługi konkretnej inwestycji
Tytuł tłumaczenie:Surveying investment services on a selected example
GiK I st.Pr.poj.[340.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBGeodezyjna obsługa modernizacji skoczni narciarskich na przykładzie Wielkiej Krokwi w Zakopanem
Szczegóły
Opis tematu:Analiza przebiegu poszczególnych etapów geodezyjnej obsługi modernizacji Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Opis przebiegu prac geodezyjnych na podstawie pozyskanych informacji od firmy, która je wykonywała. Analiza dokumentacji budowlanej przygotowanej dla procesu modernizacji Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Obliczenie parametrów geometrycznych skoczni narciarskiej.
Wymagania/uwagi:wskazany będzie kontakt z firmą geodezyjną, która prowadziła geodezyjną obsługę modernizacji skoczni, a także pozyskanie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Zakopanem
Tytuł tłumaczenie:Surveying services of ski-jumps modernization on the example of Wielka Krokiew in Zakopane
GiK GIP II st.Pr.poj.[343.0]
Strach MichałKGIiBGeodezyjny pomiar inwentaryzacyjny sieci uzbrojenia terenu na kolejowych obszarach zamkniętych
Szczegóły
Opis tematu:Opis specyfiki procesu geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu na obszarach zamkniętych. Analiza prowadzona jest w aspekcie teoretycznym oraz w oparciu o doświadczenia i materiały zebrane przez Dyplomanta
Wymagania/uwagi:wskazane jest posiadanie przez Dyplomanta materiałów z obsługi konkretnej inwestycji
Tytuł tłumaczenie:Geodetic inventory measurement of underground infrastructure network in closed railway areas
GiK I st.Pr.poj.[328.0]
Zajęte
Strach MichałKGIiBOpracowanie modelu 3D baszty widokowej na podstawie zdjęć wykonanych z pomocą BSP uzupełnionych zdjęciami naziemnymi
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie dwóch niezależnych technik na potrzeby pomiaru baszty widokowej w Józefowie. Pierwszą techniką kolekcji danych będzie zastosowanie BSP, drugą aparat cyfrowy. Dane z obu technik będą uzupełniały się wzajemnie na potrzeby budowy modelu 3D inwentaryzowanej budowli.
Wymagania/uwagi:wskazany jest dostęp Dyplomanta do BSP, z pomocą którego będzie możliwy nalot na inwentaryzowaną budowlę
Tytuł tłumaczenie:Development of a 3D model of the observation tower based on photos taken with the help of UAVs supplemented with ground photos
GiK I st.Pr.poj.[261.0]
Zajęte
Szczerbowski ZbigniewKOTG,GiGGAnaliza deformacji powierzchni i górotworu w rejonie Kaplicy Kingi na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych Kopalni Soli `Bochnia`
Szczegóły
Opis tematu:Podstawowe badania deformacji górotworu realizowane w wyrobiskach KS `Bochnia` realizowane są z zastosowaniem klasycznych technik pomiarowych (niwelacja, pomiary długości odcinków). W ramach pracy student ma na podstawie wyników tych prac (zalecane jest uczestnictwo w pomiarach podziemnych) przedstawić aktualną charakterystykę pola przemieszczeń w wybranej przestrzeni górotworu wraz z oceną ich wiarygodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of terrain surface and rock mass deformations in the area of the Kinga`s Chapel based on geodetic and cartographic data of the Bochnia Salt Mine
GiK GiGG II st.Pr.poj.[320.0]
Szczerbowski ZbigniewKOTG,GiGGGeometryzacja i badanie konwergencji z zastosowaniem różnych technik pomiarowych wybranych wyrobisk Kopalni Soli `Bochnia`
Szczegóły
Opis tematu:Badania deformacji wyrobisk w KS `Bochnia` prowadzone są zastosowaniem różnych technik pomiarowych. Charakteryzują się one różnymi możliwościami w zakresie dokładności pomiarów, a także wymaganiami. Celem pracy jest ocena ich przydatności oraz ocena konwergencji wybranych wyrobisk na podstawie różnych danych pomiarowych. Zalecany jest udział w pracach pomiarowych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geometricization and convergence testing with the use of various measurement techniques of selected chambers of the Bochnia Salt Mine
GiK GiGG II st.Pr.poj.[324.0]
Szczerbowski ZbigniewKOTG,GiGGOcena deformacji powierzchni terenu na podstawie czasowych rozkładów współrzędnych stacji permanentnych wybranych rejonów Karpat
Szczegóły
Opis tematu:Kilkuletnie ciągłe obserwacje w ramach ASG EUPOS dają podstawę do wyznaczenia wektorów przemieszczeń dla obszaru polskich Karpat i obszaru przyległego. Chociaż wyniki są niejednoznaczne, istnieje pewien związek między ocenianymi zmianami pozycji a ustawieniami tektonicznymi. W ramach pracy student zobowiązany jest do analizy szeregów czasowych pozycji stacji sieci ASG oraz wybranych stacji innych celem wykazania lokalnych zróżnicowań oraz ich analiza w kontekście przejawów deformacji powierzchni terenu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górniczych (pogórniczych).
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of land surface deformation on the basis of the temporal coordinate distributions of permanent stations in selected regions of the Carpathians
GiK GiGG II st.Pr.poj.[321.0]
Szczutko TadeuszKGZiKBadanie stałości osi celowej lunet tachimetrów i niwelatorów precyzyjnych z wykorzystaniem metod polowych i laboratoryjnych
Szczegóły
Opis tematu:W pomiarach precyzyjnych w zakresie krótkich odległości dokładność wynikowa zależy od wszystkich elementów funkcjonalnych instrumentu, w tym także od stałości osi celowej instrumentu. Przewiduje się badanie w laboratorium z wykorzystaniem kolimatorów oraz częściowo w terenie
Wymagania/uwagi:Znajomość budowy tachimetrów i niwelatorów precyzyjnych
Tytuł tłumaczenie:Testing the stability of the line of sight of telescopes, tachymeters and precise levels with the use of field and laboratory methods
GiK PiAG II st.Pr.poj.[741.0]
Szczutko TadeuszKGZiKBudowa terenowej bazy testowej do sprawdzania zestawów do niwelacji precyzyjnej
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest ocena wyników kalibracji łat inwarowych na wynik pomiaru. Przewiduje się założenie odcinka testowego o dużej różnicy wysokości i jego pomiar z wykorzystaniem zestawów do niwelacji precyzyjnej Leica DNA03 i Trimble DiNi11
wraz z kalibrowanymi łatami inwarowymi. Obiekt będzie zlokalizowany na forcie Bodzów w pobliżu bazy testowej `Wisła`.
Wymagania/uwagi:Opanowanie teorii niwelacji precyzyjnej
Tytuł tłumaczenie:Construction of a field test base for checking precision leveling kits
GiK PiAG II st.Pr.zbior. [747.748]
Szczutko TadeuszKGZiKBudowa terenowej bazy testowej do sprawdzania zestawów do niwelacji precyzyjnej
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest ocena wyników kalibracji łat inwarowych na wynik pomiaru. Przewiduje się założenie odcinka testowego o dużej różnicy wysokości i jego pomiar z wykorzystaniem zestawów do niwelacji precyzyjnej Leica DNA03 i Trimble DiNi11
wraz z kalibrowanymi łatami inwarowymi. Obiekt będzie zlokalizowany na forcie Bodzów w pobliżu bazy testowej `Wisła`.
Wymagania/uwagi:Opanowanie teorii niwelacji precyzyjnej
Tytuł tłumaczenie:Construction of a field test base for checking precision leveling kits
GiK PiAG II st.Pr.zbior. [748.747]
Szczutko TadeuszKGZiKRealizacja pomiaru sytuacyjno-wysokościowego z wykorzystaniem sieci modularnych
Szczegóły
Opis tematu:W przypadku małego zagęszczenia osnowy w terenie miejskim osnowę w postaci ciągu poligonowego można zastąpić osnową w postaci sieci modularnych. Zaletą tej technologii jest możliwość połączenia technologii klasycznej i GNSS. Celem pracy jest ocena efektywności pomiaru sytuacyjno-wysokościowego wykonanego w oparciu o osnowę w postaci ciągu poligonowego i z wykorzystaniem sieci modularnych
Wymagania/uwagi:Umiejętność wykorzystania różnych programów do wyrównania obserwacji
Tytuł tłumaczenie:Implementation of situational and vertical measurement using modular networks
GiK I st.Pr.zbior. [728.729]
Szczutko TadeuszKGZiKRealizacja pomiaru sytuacyjno-wysokościowego z wykorzystaniem sieci modularnych
Szczegóły
Opis tematu:W przypadku małego zagęszczenia osnowy w terenie miejskim osnowę w postaci ciągu poligonowego można zastąpić osnową w postaci sieci modularnych. Zaletą tej technologii jest możliwość połączenia technologii klasycznej i GNSS. Celem pracy jest ocena efektywności pomiaru sytuacyjno-wysokościowego wykonanego w oparciu o osnowę w postaci ciągu poligonowego i z wykorzystaniem sieci modularnych
Wymagania/uwagi:Umiejętność wykorzystania różnych programów do wyrównania obserwacji
Tytuł tłumaczenie:Implementation of situational and vertical measurement using modular networks
GiK I st.Pr.zbior. [729.728]
Szczutko TadeuszKGZiKTechnologia wyrównania osnowy szczegółowej poziomej 3 klasy pomierzonej techniką klasyczną i GNSS
Szczegóły
Opis tematu:Pomiar poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy wykonywany jest metodą statyczną, ale w przypadku punktów wyniosłych i w miejscach niedostępnych dla pomiaru GNSS wykonuje się pomiary kątowo-liniowe. Jako materiał źródłowy zostaną wykorzystane pomiary osnowy szczegółowej 3 klasy wykonane podczas zajęć terenowych z geodezji II w roku 2021 oraz jeden lub dwa obiekty realizowane przez przedsiębiorstwo geodezyjne. Celem pracy jest porównanie różnych wariantów obliczeń.
Wymagania/uwagi:Znajomość programów do wyrównania sieci i opracowania obserwacji GNSS
Tytuł tłumaczenie:Technology of the adjustment of the detailed, 3rd class, horizontal control network, measured using the classical technique and GNSS
GiK PiAG II st.Pr.poj.[739.0]
Szczutko TadeuszKGZiKTechnologia zakładania osnowy pomiarowej z wykorzystaniem pomiarów statycznych GNSS i pomiarów klasycznych
Szczegóły
Opis tematu:Pomiar metodą statyczną GNSS w większości przypadków jest wykorzystywany głownie do pomiaru osnowy szczegółowej. Wykonawca dysponując pojedynczym odbiornikiem może wzmocnić sieć zakładaną metodą klasyczną wykonując pomiar metodą statyczną w nawiązaniu do stacji referencyjnych ASG-EUPOS lub sieci prywatnych
Wymagania/uwagi:Umiejętność opracowania wyników pomiarów satelitarnych na poziomie podstawowym
Tytuł tłumaczenie:The technology of setting up a measuring network using static GNSS measurements and classical measurements
GiK I st.Pr.zbior. [731.732]
Szczutko TadeuszKGZiKTechnologia zakładania osnowy pomiarowej z wykorzystaniem pomiarów statycznych GNSS i pomiarów klasycznych
Szczegóły
Opis tematu:Pomiar metodą statyczną GNSS w większości przypadków jest wykorzystywany głownie do pomiaru osnowy szczegółowej. Wykonawca dysponując pojedynczym odbiornikiem może wzmocnić sieć zakładaną metodą klasyczną wykonując pomiar metodą statyczną w nawiązaniu do stacji referencyjnych ASG-EUPOS lub sieci prywatnych
Wymagania/uwagi:Umiejętność opracowania wyników pomiarów satelitarnych na poziomie podstawowym
Tytuł tłumaczenie:The technology of setting up a measuring network using static GNSS measurements and classical measurements
GiK I st.Pr.zbior. [732.731]
Szczutko TadeuszKGZiKTestowanie układów dalmierczych wybranych tachimetrów z wykorzystaniem terenowej bazy testowej Wisła
Szczegóły
Opis tematu:Baza testowa `Wisła` o długości 1230 m składająca się z 20 słupów z wymuszonym centrowaniem umożliwia wyznaczenie stałej dodawania oraz poprawki skali dla każdego typu dalmierza dostępnego na rynku. Przewiduje się wykonanie testowanie po jednym typie dalmierzy z dostępnych w instrumentarium WGGiIŚ.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Testing of EDM systems of selected total stations using the Wisła field test baseline
GiK PiAG II st.Pr.zbior. [733.734]
Szczutko TadeuszKGZiKTestowanie układów dalmierczych wybranych tachimetrów z wykorzystaniem terenowej bazy testowej Wisła
Szczegóły
Opis tematu:Baza testowa `Wisła` o długości 1230 m składająca się z 20 słupów z wymuszonym centrowaniem umożliwia wyznaczenie stałej dodawania oraz poprawki skali dla każdego typu dalmierza dostępnego na rynku. Przewiduje się wykonanie testowanie po jednym typie dalmierzy z dostępnych w instrumentarium WGGiIŚ.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Testing of EDM systems of selected total stations using the Wisła field test baseline
GiK PiAG II st.Pr.zbior. [734.733]
Szczutko TadeuszKGZiKUsprawnienie pomiaru tachimetrycznego z wykorzystaniem smartfonu jako interfejsu graficznego podłączonego do tachimetru Topcon OS103
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest usprawnienie i tworzenia mapy sytuacyjnej bezpośrednio w terenie przez połączenie tachimetru Topcon OS103 ze smartfonem i kodowanie punktów oraz połączeń między nimi na ekranie smartfona.
Wymagania/uwagi:Umiejętność pisania programów na poziomie średnio-zaawansowanym
Tytuł tłumaczenie:Improvement of total station measurement using a smartphone as a graphical interface connected to the Topcon OS103 total station
GiK I st.Pr.poj.[740.0]
Szczutko TadeuszKGZiKUtworzenie bazy historycznych znaków granicznych dóbr prywatnych i kościelnych z wykorzystaniem narzędzi GIS
Szczegóły
Opis tematu:Rozpoznanie wykonane przez Główną Komisję Historii i Tradycji SGP wykazało, że w Polsce znajduje się sporo historycznych znaków granicznych dóbr kościelnych i magnackich. Są to zabytki techniki, które powinny być skatalogowane i opisane.
Wymagania/uwagi:Znajomość programu QGIS
Tytuł tłumaczenie:Creation of a database of historical border marks of private and church goods using GIS tools
GiK I st.Pr.poj.[735.0]
Szczutko TadeuszKGZiKUtworzenie bazy historycznych znaków granicznych nadania górniczego dla kopalń Cementowni `Warta` z wykorzystaniem narzędzi GIS
Szczegóły
Opis tematu:W rejonie Częstochowy znajduje się sporo znaków, które określają zasięg nadania górniczego. Zebranie danych o położeniu i stanie tych znaków dla wybranej kopalni może stanowić wstęp do inwentaryzacji podobnych obiektów
Wymagania/uwagi:Temat zalecany dla osób mieszkających w pobliżu terenów górniczych
Tytuł tłumaczenie:Creation of a database of historical boundary marks of a mining grant for the mines of the `Warta` Cement Plant with the use of GIS tools
GiK I st.Pr.poj.[736.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKAnaliza przymusowego ruchu ludności żydowskiej podczas II Wojny Światowej z wykorzystaniem oprogramowania GIS
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegała na nadaniu georeferencji oraz analizach przestrzennych danych dotyczących przemieszczania się ludności żydowskiej podczas II Wojny Światowej. Elementem pracy będzie wizualizacja danych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the forced displacement of the Jewish Population during the Second World War with the use of GIS software
GiK PiAG II st.Pr.poj.[472.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKAutomatyczna redakcja map kropkowych w programie ArcGIS ArcMap
Szczegóły
Opis tematu:Praca polegała by na opracowaniu skryptów w języku Python wspomagających automatyczną redakcję map kropkowych w środowisku ArcGIS ArcMap. Elementem pracy będzie też porównanie metody kropkowej do innych metod prezentacji kartograficznej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Automatic preparation of dot maps in ArcGIS ArcMap
GiK I st.Pr.poj.[356.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKKartograficzna wizualizacja danych z serwisu społecznościowego Instagram.
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegała na wizualizacji danych możliwych do pobrania z serwisu społecznościowego Instagram. Geolokalizcja przypisana do zdjęć zostanie wykorzystana do pokazania zainteresowania wybranymi obszarami w czasie.
Wymagania/uwagi:Podstawowe umiejętności programistyczne
Tytuł tłumaczenie:Cartographic visualization of data from the Instagram.
GiK I st.Pr.poj.[350.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKPorównanie i zastosowanie wektorowych baz danych do generalizacji kartograficznej sieci rzecznej na potrzeby map topograficznych.
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegała na porównaniu wektorowych polskich baz danych BDOT10k, MPHP, MPHP10k, VMapL2 i ewentualnie innych na potrzeby generalizacji kartograficznej dla map topograficznych w skalach 10k, 25k, 50k, 100k itp.
Wymagania/uwagi:Wymagana podstawowa znajomość co najmniej jednej z baz danych tj. BDOT10k, MPHP, MPHP10k, VMapL2.
Tytuł tłumaczenie:Comparison and application of vector databases to the cartographic generalization of the river network for topographic maps.
GIN I st.Pr.poj.[348.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKPorównanie jakości danych o szlakach turystycznych w otwartych źródłach danych.
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegać na wykonaniu szeregu porównań jakościowych i ilościowych danych o szlakach turystycznych zawartych z publicznych i prywatnych, otwartych źródłach danych.
Wymagania/uwagi:Podstawowe umiejętności w zakresie oprogramowania GIS
Tytuł tłumaczenie:Comparison of data quality on hiking trails in open data sources.
GiK I st.Pr.poj.[351.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKPorównanie metod wizualizacji 3D górskich szlaków turystycznych dla aplikacji mobilnych.
Szczegóły
Opis tematu:Praca polegać będzie na porównaniu metod stosowanych w wizualizacji 3d szlaków górskich. Wizualizacje będą wykonywane w aplikacjach mobilnych. Metody obejmować będą m.in. rozszerzoną rzeczywistość.
Wymagania/uwagi:Umiejętności programowania aplikacji mobilnych, znajomość środowiska Unity
Tytuł tłumaczenie:Comparison of methods of 3D visualization of mountain hiking trails for mobile applications
GiK GFiT II st.Pr.poj.[471.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKWizualizacja map mentalnych w oprogramowaniu GIS.
Szczegóły
Opis tematu:Praca polegała by na opracowaniu zasad wizualizacji wyników analizy map mentalnych w programach GIS. Praca dotyczyła by podstawowych metod geowizualizacji (kartogram, kartodiagram), ale też map ciepła, izarytm itp.
Wymagania/uwagi:podstawowe umiejętności obsługi programów GIS
Tytuł tłumaczenie:Visualization of mental maps in GIS software.
GiK I st.Pr.poj.[475.0]
Zajęte
Szombara StanisławKGZiKWykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości do prezentacji geodezyjnych pomiarów zabytkowych obiektów architektonicznych.
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegać na wykonaniu implementacji i porównań możliwości zastosowania środowisk wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości do prezentacji wyników geodezyjnych pomiarów obiektów architektonicznych.
Wymagania/uwagi:Wymagana podstawowa znajomość środowisk i aplikacji wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, podstawowe umiejętności programistyczne.
Tytuł tłumaczenie:The use of virtual and augmented reality for the presentation of survey of historic architectural objects.
GiK I st.Pr.poj.[349.0]
Zajęte
Świdwa-Urbańska JoannaKKiOŚOcena zanieczyszczeń gleb miejskich metalami ciężkimi (na podstawie wybranego obszaru badań)
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje zaprojektowanie opróbowania, pobór i przygotowanie próbek do analiz laboratoryjnych, pracę w laboratorium oraz analizę statystyczną i interpretację wyników.
Wymagania/uwagi:wymagana znajomość podstaw statystyki,
Tytuł tłumaczenie:Assessment of heavy metals pollution in urban soils ( research based on the selected area)
IMŚ GN II st.Pr.poj.[675.0]
Świdwa-Urbańska JoannaKKiOŚOcena zanieczyszczeń gleb miejskich metalami ciężkimi (na podstawie wybranego obszaru badań)
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje zaprojektowanie opróbowania, pobór i przygotowanie próbek do analiz laboratoryjnych, pracę w laboratorium oraz analizę statystyczną i interpretację wyników.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość podstaw statystyki
Tytuł tłumaczenie:Assessment of heavy metals pollution in urban soils ( research based on the selected area)
IMŚ IW II st.Pr.poj.[676.0]
Świdwa-Urbańska JoannaKKiOŚWpływ zasolenia gleb na wzrost i rozwój roślin w warunkach laboratoryjnych
Szczegóły
Opis tematu:Praca składa się z części doświadczalnej i części analitycznej. Temat obejmuje analizę wpływu wzrostu zasolenia na wstępną fazę rozwoju wybranego gatunku roślin. Wymaga poprawnego zaprojektowania doświadczenia w celu uzyskania danych, które muszą zostać poddane analizie statystycznej (stąd praca wymaga znajomości podstaw statystyki). Analiza danych obejmuje między innymi odnajdywanie związków korelacyjnych i zależności.
Wymagania/uwagi:Temat wymaga prac laboratoryjnych i znajomości podstaw statystyki
Tytuł tłumaczenie:The influence of soil salinity on the growth and development of plants in laboratory conditions
IŚ I st.Pr.poj.[312.0]
Zajęte
Świdwa-Urbańska JoannaKKiOŚWpływ zasolenia gleb na wzrost i rozwój roślin w warunkach laboratoryjnych
Szczegóły
Opis tematu:Praca składa się z części doświadczalnej i części analitycznej. Temat obejmuje analizę wpływu wzrostu zasolenia na wstępną fazę rozwoju wybranego gatunku roślin. Wymaga poprawnego zaprojektowania doświadczenia w celu uzyskania danych, które muszą zostać poddane analizie statystycznej (stąd praca wymaga znajomości podstaw statystyki). Analiza danych obejmuje między innymi odnajdywanie związków korelacyjnych i zależności.
Wymagania/uwagi:Temat wymaga prac laboratoryjnych i znajomości podstaw statystyki
Tytuł tłumaczenie:The influence of soil salinity on the growth and development of plants in laboratory conditions
IŚ I st.Pr.poj.[313.0]
Świdwa-Urbańska JoannaKKiOŚWpływ zimowego utrzymania dróg (wybrana lokalizacja) na parametry glebowe przyległych pasów zieleni.
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje zaprojektowanie opróbowania, pobór i przygotowanie próbek do analiz laboratoryjnych, pracę w laboratorium oraz analizę statystyczną wyników.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość podstaw statystyki
Tytuł tłumaczenie:Effect of winter road maintenance (selected localisation) on soil parameters of neighboring green areas.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[322.0]
Świdwa-Urbańska JoannaKKiOŚWpływ zimowego utrzymania dróg (wybrana lokalizacja) na parametry glebowe przyległych pasów zieleni.
Szczegóły
Opis tematu:Praca obejmuje zaprojektowanie opróbowania, pobór i przygotowanie próbek do analiz laboratoryjnych, pracę w laboratorium oraz analizę statystyczną wyników.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość podstaw statystyki.
Tytuł tłumaczenie:Effect of winter road maintenance (selected localisation) on soil parameters of neighboring green areas.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[323.0]
Trembecka AnnaKGIiBAnaliza procesu zbywania nieruchomości publicznych w drodze bezprzetargowej
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy zbadania w jakich przypadkach dopuszczalne jest zbycie nieruchomości publicznych w drodze bezprzetargowej, jakie procedury obowiązują, jak ustalane są ceny nieruchomości zbywanych w takiej formie i czy możliwe jest przyznanie bonifikat od ceny.Analiza powinna opierać się o przykłady procedur praktycznych oraz przepisy prawne.Wyniki analiz pozwolą na określenie różnic między trybem przetargowym oraz bezprzetargowym w przebiegu procesu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the process of selling public real estate by means of a tender procedure
GiK GIP II st.Pr.poj.[239.0]
Trembecka AnnaKGIiBAnaliza stanu prawnego nieruchomości na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy zbadania stanu prawnego nieruchomości w oparciu o podstawowe źródła informacji tj.system ksiąg wieczystych, ewidencję gruntów i budynków oraz inne dokumenty mające wpływ na stan prawny. Wyniki badań pozwolą na wskazanie niezgodności danych w wymienionych systemach, ich przyczyn oraz niezbędnych czynności geodezyjnych w celu uzgodnienia danych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the legal status of real estate on a selected example
GiK I st.Pr.poj.[237.0]
Zajęte
Trembecka AnnaKGIiBAnaliza stanu prawnego nieruchomości na wybranym przykładzie
Szczegóły
Opis tematu:Praca dotyczy zbadania stanu prawnego nieruchomości w oparciu o podstawowe źródła informacji tj.system ksiąg wieczystych, ewidencję gruntów i budynków oraz inne dokumenty mające wpływ na stan prawny. Wyniki badań pozwolą na wskazanie niezgodności danych w wymienionych systemach, ich przyczyn oraz niezbędnych czynności geodezyjnych w celu uzgodnienia danych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the legal status of real estate on a selected example
GiK I st.Pr.poj.[238.0]
Zajęte
Trembecka AnnaKGIiBTrwały zarząd jako forma władania nieruchomością
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest analiza zasad, form i trybu oddawania nieruchomości w trwały zarząd oraz jego wygaszania. Na podstawie analizy przypadków ustanawiania trwałego zarządu należy określić cel, podstawowe warunki oraz różnice między trwałym zarządem a innymi formami władania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Permanent management as a form of real estate ownership
GiK GIP II st.Pr.poj.[248.0]
Trembecka AnnaKGIiBWydzielenie gruntu pod drogę publiczną
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na określeniu skutków zatwierdzenia podziału geodezyjnego w wyniku którego wydzielana jest działka pod drogę publiczną na terenie miasta na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o konkretny przykład należy zbadać stan prawny wydzielonej pod drogę działki, wskazać przebieg procesu oraz ewentualne niezgodności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Geodetic division of land for a public road
GiK I st.Pr.poj.[240.0]
Twardowski MariuszKFTŚiIPAutomation of creating vegetation and water detection indexes from multi-spectral imagery.
Szczegóły
Opis tematu:Rozbudowanie możliwości QGIS przy użyciu języka Python, bibliotek Qt i qgis do automatycznego procesu analizy obrazów wielospektralnych, potencjalnie z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego.
Wymagania/uwagi:Wymagana znajomość Python/Qt5/NDVI. Wskazana znajomość obsługi QGis, Agisoft.
Tytuł tłumaczenie:Automatyzacja tworzenia indeksów wegetacyjnych i wodnych przy użyciu obrazów wielospektralnych.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[530.0]
Zajęte
Twardowski MariuszKFTŚiIPAutomatyczna wektoryzacja i wizualizacja dróg na podstawie chmury ze skaningu lotniczego.
Szczegóły
Opis tematu:Opierając się na danych pochodzących ze skaningu lotniczego możliwe jest, przy użyciu języka Python i odpowiednich bibliotek, automatyczne rozpoznanie lokalizacji dróg komunikacyjnych a następnie ich wektoryzacja.
Wymagania/uwagi:Znajomość Python/Qt
Tytuł tłumaczenie:Automatic vectorization of roads based on ALS point cloud.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[660.0]
Urbański KrzysztofKKiOŚAnaliza wpływ wybranych środków chemii gospodarstwa domowego na jakość środowiska glebowego.
Szczegóły
Opis tematu:Założeniem pracy jest ocena wpływu wybranych środków chemii gospodarstwa domowego na jakość (zdrowotność) środowiska glebowego. Parametrem pomiarowym w tym wypadku będzie pomiar aktywności mikrobiologicznej gleby potraktowanej wybranym środkiem chemicznym o zmiennym stężeniu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the effects of selected household chemicals on soil environmental quality.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[670.0]
Urbański KrzysztofKKiOŚAnaliza wpływ wybranych związków ropopochodnych na jakość środowiska glebowego.
Szczegóły
Opis tematu:Założeniem pracy jest ocena wpływu wybranych związków ropopochodnych na jakość (zdrowotność) środowiska glebowego. Parametrem pomiarowym w tym wypadku będzie pomiar aktywności mikrobiologicznej gleby potraktowanej wybranym związkiem chemicznym o zmiennym stężeniu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the effect of selected petroleum compounds on the quality of the soil environment.
IMŚ IW II st.Pr.poj.[671.0]
Zajęte
Urbański KrzysztofKKiOŚAnaliza wybranych fragmentów rzeźby powierzchni terenu z wykorzystaniem wskaźnika ukształtowania pionowego.
Szczegóły
Opis tematu:Założeniem pracy jest porównanie wybranych fragmentów powierzchni terenu wykorzystując do tego parametr, jakim jest wskaźnik ukształtowania pionowego.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of selected fragments of land surface relief using the vertical relief index.
GIN I st.Pr.poj.[674.0]
Urbański KrzysztofKKiOŚOcena stanu środowiska glebowego terenów zurbanizowanych na podstawie aktywności mikrobiologicznej gleb.
Szczegóły
Opis tematu:Założeniem pracy jest ocena jakości (zdrowotności) środowiska glebowego na podstawie pomiaru aktywności mikrobiologicznej gleby w rejonie gdzie występuje domniemany czynnik stresowy związany z silnym uprzemysłowieniem terenu.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the soil environment condition of urbanized areas on the basis of microbiological activity of soils.
IMŚ GN II st.Pr.poj.[669.0]
Urbański KrzysztofKKiOŚOpracowanie koncepcji odwodnienia gruntów dla wybranego fragmentu użytków ornych.
Szczegóły
Opis tematu:Założeniem pracy jest opracowanie sieci odwodnienia systemem drenów i rowów otwartych dla wybranego fragmentu terenu użytków ornych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of the concept of land drainage for a selected fragment of arable land.
IŚ I st.Pr.poj.[672.0]
Urbański KrzysztofKKiOŚOpracowanie koncepcji rekultywacji dla wybranego fragmentu zwałowiska z uwzględnieniem leśnego kierunku zagospodarowania.
Szczegóły
Opis tematu:Założeniem pracy jest opracowanie koncepcji technicznego, a następnie biologicznego etapu rekultywacji dla przykładowego fragmentu zwałowiska, zakładając, że końcowym kierunkiem zagospodarowania, będzie kierunek leśny.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Development of a reclamation concept for a selected fragment of the dumping ground, taking into account the direction of forest management.
IŚ I st.Pr.poj.[673.0]
Zajęte
Uznański AndrzejKGIiBAnaliza jakości pozycji wyznaczanych w pomiarach RTK/RTN
Szczegóły
Opis tematu:Tytułowa analiza zostanie wykonana na podstawie wykonanych pomiarów na bazie testowej w nawiązaniu do różnych sieci stacji referencyjnych. Analizy statystyczne będą miały na celu określenie jakości pozycji pomiarów RTK/RTN oraz wpływu podstawowych parametrów pomiarów na jakość ich wyników.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the quality of the positions determined by RTK/RTN measurements
GiK GIP II st.Pr.poj.[582.0]
Uznański AndrzejKGIiBKolejowa Osnowa Specjalna w modernizacji linii kolejowych
Szczegóły
Opis tematu:Realizacja tematu pracy polega na szczegółowym przedstawieniu znaczenia Kolejowej Osnowy Specjalnej oraz kompletnej technologii wyznaczania współrzędnych punktów tej osnowy oraz znaków regulacji w geodezyjnej obsłudze modernizacji linii kolejowych z akcentem na przepisy regulujące zagadnienie oraz praktykę pomiarową.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Special Railway Datum in Railway Modernization
GiK GIP II st.Pr.poj.[583.0]
Uznański AndrzejKGIiBSystemy sterowania maszynami budowlanymi w realizacji inwestycji drogowych
Szczegóły
Opis tematu:Aktualnie powszechnie stosowane są w obsłudze inwestycji drogowych systemy sterowania maszynami budowlanymi. W pracy należy zamieścić charakterystykę rodzajów tych systemów oraz udział geodety w inwestycji wykorzystującej takie systemy. Dostęp do aktualnie prowadzonej inwestycji tego typu bardzo pomocny w realizacji tematu pracy.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Machine control systems in road investments
GiK GIP II st.Pr.poj.[585.0]
Zajęte
Wagner AleksandraKFTŚiIPGospodarka wodno-ściekowa w mieście Białystok i powiecie białostockim
Szczegóły
Opis tematu:Praca opisuje gospodarkę wodno-ściekową miasta i okolicznych miejscowości. Szczególną uwagę poświęca oczyszczalniom ścieków.
Wymagania/uwagi:Brak ponadstandardowych wymagań
Tytuł tłumaczenie:Water and waste-water management in the city of Białystok and the Białystok District.
IŚ I st.Pr.poj.[132.0]
Zajęte
Wagner AleksandraKFTŚiIPGospodarka wodno-ściekowa w wybranej miejscowości/gminie, ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczalni ścieków.
Szczegóły
Opis tematu:Kompleksowy opis gospodarki wodno-ściekowej na wybranym obszarze. Instalacje wodne, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków itp.
Wymagania/uwagi:Brak specyficznych wymagań
Tytuł tłumaczenie:Water and wastewater management in a selected locality/municipality (focus on wastewater treatment plants)
IMŚ IW II st.Pr.poj.[355.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPRola roślinności łąkowej w planowaniu zieleni miejskiej
Szczegóły
Opis tematu:Sposób urządzania zieleni miejskiej ma istotne znaczenie dla środowiska z uwagi na potrzebę ograniczenia zużycia wody oraz zwiększenia bioróżnorodności. Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów jest zmiana w projektowaniu terenów zieleni - w miejsce krótko strzyżonych trawników pojawia się roślinność łąkowa. Praca stanowić będzie przegląd problemów związanych z projektowaniem zieleni w oparciu o roślinność łąkową. Będzie oparta na przykładach z literatury oraz własnych obserwacjach.
Wymagania/uwagi:Brak ponadstandardowych wymagań
Tytuł tłumaczenie:The role of meadow vegetation in designing urban greenery
IŚ I st.Pr.poj.[134.0]
Zajęte
Wagner AleksandraKFTŚiIPRola zbiorników wodnych w planowaniu zieleni parkowej (na przykładach)
Szczegóły
Opis tematu:Przykłady powinny być inne niż w poprzednich pracach dyplomowych. Preferowane przykłady spoza Krakowa, ale krakowskie przykłady też mogą być, jeśli chodzi o parki na peryferiach miasta.
Wymagania/uwagi:Brak szczególnych wymagań
Tytuł tłumaczenie:The role of water bodies in planning park greenery (focus on selected examples)
IMŚ GN II st.Pr.poj.[329.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPRola zbiorników wodnych w planowaniu zieleni parkowej (na przykładach)
Szczegóły
Opis tematu:Preferowane przykłady spoza Krakowa lub z peryferii Krakowa. Rola zbiorników wodnych powinna być ujęta kompleksowo, z uwzględnieniem opisu urządzeń doprowadzających wodę, a także flory i fauny.
Wymagania/uwagi:Brak ponadstandardowych wymagań.
Tytuł tłumaczenie:The role of water bodies in planning urban greenery (focus on examples)
IMŚ IW II st.Pr.poj.[330.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPWodny kierunek rekultywacji pogórniczej na wybranych przykładach
Szczegóły
Opis tematu:Zbiorniki powyrobiskowe. Ewidecja zbiorników powyrobiskowych na wybranym terenie. Zmiany w czasie na podstawie materiałów kartograficznych.
Wymagania/uwagi:Brak specyficznych wymagań
Tytuł tłumaczenie:Water-oriented reclamation of post-mining ares (selected examples)
GiK I st.Pr.poj.[353.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPWodny kierunek rekultywacji pogórniczej na wybranych przykładach
Szczegóły
Opis tematu:Zbiorniki powyrobiskowe. Ewidecja zbiorników powyrobiskowych na wybranym terenie. Rola zbiorników wodnych.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Water-oriented reclamation of post-mining ares (selected examples)
IMŚ IW II st.Pr.poj.[354.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPWpływ pandemii Covid-19 na stan środowiska
Szczegóły
Opis tematu:Praca polegać będzie na wyszukaniu informacji (literatura fachowa, notatki prasowe, dane statystyczne) na temat wpływu działań zmierzających do ograniczenia skutków pandemii Covid-19 na stan środowiska oraz tzw. `odcisk węglowy`. Z jednej strony może to być zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych transportem, z drugiej zwiększenie zużycia materiałów jednorazowych (rękawiczki, maseczki). Oprócz przytoczenia danych z literatury od Dyplomanta oczekuje się przeprowadzenia własnych obserwacji dotyczących np. zużycia produktów jednorazowych, a także przedstawienia własnej opinii (może być odmienna od opinii promotora, byle by była dobrze uzasadniona).
Wymagania/uwagi:Znajomość angielskiego wystarczająca do zapoznania się z artykułami w tym języku
Tytuł tłumaczenie:The impact of Covid-19 pandemic on the environment
IMŚ GN II st.Pr.poj.[133.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPZanieczyszczenie światłem i sposoby jego ograniczania
Szczegóły
Opis tematu:Zanieczyszczenie światłem to problem zaobserwowany stosunkowo niedawno. Niewłaściwie zaprojektowane oświetlenie nocne jest uciążliwe, a nawet szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt (zaburzenia migracji ptaków i nietoperzy). Z drugiej strony bezpieczeństwo mieszkańców wymaga zastosowania oświetlenia w nocy. Jak dobrać odpowiednie oświetlenie`
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Light pollution and the ways of its mitigation
IŚ I st.Pr.poj.[135.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPZrównoważony rozwój wybranej miejscowości lub gminy
Szczegóły
Opis tematu:Czy i w jaki sposób dana gmina (miejscowość) rozwija się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jak można poprawić sytuację w danym zakresie. Proszę o wybór obszarów, które do tej pory nie były badane.
Wymagania/uwagi:Brak ponadstandardowych wymagań
Tytuł tłumaczenie:Sustainable development of a selected locality or commune
IMŚ IW II st.Pr.poj.[814.0]
Wagner AleksandraKFTŚiIPZrównoważony rozwój wybranej miejscowości lub gminy
Szczegóły
Opis tematu:Czy i w jaki sposób dana gmina (miejscowość) rozwija się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem problemów emisji. Jak można poprawić sytuację w danym zakresie. Proszę o wybór obszarów, które do tej pory nie były badane.
Wymagania/uwagi:Brak ponadstandardowych wymagań
Tytuł tłumaczenie:Sustainable development of a selected locality or commune
IMŚ GN II st.Pr.poj.[816.0]
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród i/lub instalacji cwu i co dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a single-family building
IŚ I st.Pr.poj.[391.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród i/lub instalacji cwu i co dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a single-family building
IŚ I st.Pr.poj.[392.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a single-family building
GiK I st.Pr.poj.[393.0]
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a single-family building
GiK I st.Pr.poj.[394.0]
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród i/lub instalacji cwu i co dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a single-family building
GIN I st.Pr.poj.[397.0]
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród i/lub instalacji cwu i co dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a single-family building
GIN I st.Pr.poj.[399.0]
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku wielorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród oraz instalacji cwu i co dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a multi-family building
IMŚ GN II st.Pr.poj.[395.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBAnaliza przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynku wielorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Analiza wariantów termomodernizacji przegród oraz instalacji cwu i co dla wybranego budynku jednorodzinnego wraz z oceną ich opłacalności.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of thermomodernization projects for a multi-family building
IMŚ GN II st.Pr.poj.[396.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt budynku jednorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zamodelowanie budynku jednorodzinnego w technologii BIM zgodnie z normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:znajomość programu Revit
Tytuł tłumaczenie:Design of a single-family building with the use of BIM technology
GiK I st.Pr.poj.[373.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt budynku jednorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zamodelowanie budynku jednorodzinnego w technologii BIM zgodnie z normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:znajomość programu Revit
Tytuł tłumaczenie:Design of a single-family building with the use of BIM technology
GiK I st.Pr.poj.[374.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt budynku wielorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zamodelowanie budynku wielorodzinnego w technologii BIM zgodnie z normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:znajomość programu Revit
Tytuł tłumaczenie:Design of a multi-family building with the use of BIM technology
GiK GIP II st.Pr.poj.[376.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt budynku wielorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zamodelowanie budynku wielorodzinnego w technologii BIM zgodnie z normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:znajomość programu Revit
Tytuł tłumaczenie:Design of a multi-family building with the use of BIM technology
GiK GIP II st.Pr.poj.[377.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla wybranego budynku jednorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a single-family building
IŚ I st.Pr.poj.[367.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku jednorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla wybranego budynku jednorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a single-family building
IŚ I st.Pr.poj.[368.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku jednorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie i zamodelowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w technologii BIM dla wybranego budynku jednorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:znajomość programu Revit
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a single-family building with the use of BIM technology
IŚ I st.Pr.poj.[370.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku jednorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie i zamodelowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla wybranego budynku jednorodzinnego w technologii BIM zgodnie z normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:znajomość programu Revit
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a single-family building with the use of BIM technology
IŚ I st.Pr.poj.[386.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku jednorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie i zamodelowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w technologii BIM dla wybranego budynku jednorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a single-family building with the use of BIM technology
GIN I st.Pr.poj.[398.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku wielorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla wybranego budynku wielorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a multi-family building
IMŚ GN II st.Pr.poj.[378.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku wielorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla wybranego budynku wielorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a multi-family building
IMŚ GN II st.Pr.poj.[379.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku wielorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla wybranego budynku wielorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a multi-family building
IMŚ IW II st.Pr.poj.[380.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku wielorodzinnego
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla wybranego budynku wielorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a multi-family building
IMŚ IW II st.Pr.poj.[381.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku wielorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie i zamodelowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej W technologii BIM dla wybranego budynku wielorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:znajomość programu Revit
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a multi-family building with the use of BIM technology
IMŚ IW II st.Pr.poj.[382.0]
Zajęte
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku wielorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie i zamodelowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej W technologii BIM dla wybranego budynku wielorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:znajomość programu Revit
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a multi-family building with the use of BIM technology
IMŚ IW II st.Pr.poj.[383.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku wielorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie i zamodelowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w technologii BIM dla wybranego budynku wielorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:znajomość programu Revit
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a multi-family building with the use of BIM technology
IMŚ GN II st.Pr.poj.[384.0]
Witkowski MichałKGIiBProjekt instalacji wod.- kan. dla budynku wielorodzinnego z zastosowaniem technologii BIM
Szczegóły
Opis tematu:Celem pracy jest zaprojektowanie i zamodelowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w technologii BIM dla wybranego budynku wielorodzinnego zgodnie z polskimi i europejskimi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do projektowania.
Wymagania/uwagi:znajomość programu Revit
Tytuł tłumaczenie:Plumbing and sewage system design for a multi-family building with the use of BIM technology
IMŚ GN II st.Pr.poj.[385.0]
Witkowski WojciechKOTG,GiGGAnaliza dokładności satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR) w detekcji ruchów powierzchni terenu
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegać na badaniu dokładności wyników z analiz InSAR na podstawie pomiarów referencyjnych. Wykorzystane zostaną w analizach metody DInSAR oraz wyniki z PSInSAR.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analysis of the accuracy of satellite radar interferometry (InSAR) in the detection of land surface deformations
GiK GiGG II st.Pr.poj.[167.0]
Zajęte
Witkowski WojciechKOTG,GiGGBadanie ruchów powierzchni terenu w rejonach eksploatacji złóż fluidalnych
Szczegóły
Opis tematu:Badanie ruchów powierzchni terenu w rejonach eksploatacji złóż fluidalnych z wykorzystaniem InSARu
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Study of ground surface movements in the areas of fluidized beds
GiK GiGG II st.Pr.poj.[169.0]
Witkowski WojciechKOTG,GiGGIdentyfikacja optymalnych parametrów metody Offset-Tracking w detekcji przemieszczeń na przykładzie lodowca w Grenlandii
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegać na przetestowaniu szeregu parametrów sterujących metodą offset tracking. Badania będą realizowane z wykorzystaniem danych wysokorozdzielczych ICEYE na przykładzie lodowca w Grenlandii.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Identification of the optimal parameters of the Offset-Tracking method in the detection of displacements on the example of the Greenland glacier
GiK I st.Pr.poj.[315.0]
Witkowski WojciechKOTG,GiGGMachine Learning w detekcji zmian na obrazach radarowych
Szczegóły
Opis tematu:Tematem pracy będzie badanie możwilości wykorzystanie narzędzi Machine Learning w problematyce detekcji zmian na lodowcach. Praca będzie polegać na wykorzystaniu danych z misji ICEYE do określenia dynamiki zmian lodowca na Grenlandii.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Machine Learning in detecting changes in radar images
GIN I st.Pr.zbior. [316.171]
Zajęte
Witkowski WojciechKOTG,GiGGMachine Learning w detekcji zmian na obrazach radarowych
Szczegóły
Opis tematu:Tematem pracy będzie badanie możwilości wykorzystanie narzędzi Machine Learning w problematyce detekcji zmian na lodowcach. Praca będzie polegać na wykorzystaniu danych z misji ICEYE do określenia dynamiki zmian lodowca na Grenlandii.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Machine Learning in detecting changes in radar images
GIN I st.Pr.zbior. [171.316]
Witkowski WojciechKOTG,GiGGMapping glacier elevation dynamics with spaceborne interferometric radar
Szczegóły
Opis tematu:The work will use the InSAR technique to detect changes in the area of a selected glacier in Svalbard with the use of TanDEM-X data.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Analiza dynamiki zmian powierzchni lodowca z wykorzystaniem satelitarnego obrazowania radarowego.
GiK GFiT II st.Pr.poj.[173.0]
Zajęte
Witkowski WojciechKOTG,GiGGOcena możliwości wyznaczenia wskaźników deformacji satelitarną interferometrią radarową
Szczegóły
Opis tematu:Praca będzie polegać na badaniu pola przemieszczeń wyznaczonego z analiz InSAR. W badaniach wykorzystywane będą narzędzia geostatystyczne. Celem pracy jest określenie możliwości wyznaczenia wskaźników deformacji z danych pozyskanych przez satelitarną interferometrię radarową.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Assessment of the possibility of determining deformation indicators by satellite radar interferometry
GiK GiGG II st.Pr.poj.[170.0]
Zajęte
Witkowski WojciechKOTG,GiGGTechnologia InSAR w obserwacji deformacji powierzchni terenu
Szczegóły
Opis tematu:Zastosowanie InSARu do obserwacji ruchów powierzchni terenu na wybranym przykładzie. W badaniach wykorzystana zostanie teechnika DInSAR oraz OffsetTracking z wykorzystaniem wysokorozdzielczych danych z misji ICEYE.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:InSAR technology in the ground surface deformation
GiK I st.Pr.poj.[164.0]
Witkowski WojciechKOTG,GiGGTechnologia InSAR w obserwacji ruchów lodowca z wykorzystaniem mikrosatelitów
Szczegóły
Opis tematu:Badania nad możliwością wykorzystania wysokorozdzielczych danych z miokrosatelitów do badania deformacji lodowców
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:InSAR technology in the observation of glacier movements with the use of microsatellites
GiK GiGG II st.Pr.poj.[166.0]
Zajęte
Witkowski WojciechKOTG,GiGGWpływ modeli NMT na jakość wyników InSAR
Szczegóły
Opis tematu:Sprawdzenie wpływu różnych typów modeli NMT na jakość uzyskiwanych rezultatów technologia InSAR
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:Influence of DTM models on the quality of InSAR results
GiK I st.Pr.poj.[165.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiOŚWpływ jednostkowych procesów uzdatniania na jakość mikrobiologiczną wody basenowej
Szczegóły
Opis tematu:Praca realizowana na obiekcie rzeczywistym Basenie AGH. Dotyczy wpływu wybranego jednostkowego procesu uzdatniania wody basenowej (koagulacja, adsorpcja na węglu aktywnym, procesy utleniania) na jakość mikrobiologiczną wody basenowej. Pobór próbek przy różnych parametrach prowadzenia analizowanego jednostkowego procesu pozwoli na wytypowanie optymalnych warunków procesu uzdatniania wody, który zapewni jak najlepszą jakość wody basenowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of individual treatment processes on the microbiological quality of swimming pool water
IMŚ IW II st.Pr.poj.[770.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiOŚWpływ jednostkowych procesów uzdatniania na zawartość chloramin w wodzie basenowej
Szczegóły
Opis tematu:Praca realizowana na obiekcie rzeczywistym Basenie AGH. Dotyczy wpływu wybranego jednostkowego procesu uzdatniania wody basenowej (koagulacja, adsorpcja na węglu aktywnym, procesy utleniania) na zawartość chloramin w wodzie basenowej. Pobór próbek przy różnych parametrach prowadzenia analizowanego jednostkowego procesu pozwoli na wytypowanie optymalnych warunków procesu uzdatniania wody, który zapewni jak najlepszą jakość wody basenowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of individual treatment processes on the content of chloramines in swimming pool water
IMŚ IW II st.Pr.poj.[771.0]
Włodyka-Bergier AgnieszkaKKiOŚWpływ jednostkowych procesów uzdatniania na zawartość związków nieorganicznych w wodzie basenowej
Szczegóły
Opis tematu:Praca realizowana na obiekcie rzeczywistym Basenie AGH. Dotyczy wpływu wybranego jednostkowego procesu uzdatniania wody basenowej (koagulacja, adsorpcja na węglu aktywnym, procesy utleniania) na zawartość związków nieorganicznych w wodzie basenowej. Pobór próbek przy różnych parametrach prowadzenia analizowanego jednostkowego procesu pozwoli na wytypowanie optymalnych warunków procesu uzdatniania wody, który zapewni jak najlepszą jakość wody basenowej.
Wymagania/uwagi:
Tytuł tłumaczenie:The impact of individual treatment processes on the content of inorganic compounds in swimming pool water
IMŚ IW II st.Pr.poj.[773.0]
Wojtanowicz PiotrKKiOŚAkumulacja rtęci w liściach drzew w okresie wegetacyjnym
Szczegóły
Opis tematu:Praca polega na poborze prób liści w sezonie wegetacyjnym w kilku wytypowanych punktach np. Krakowa, z kilku gatunków drzew i w odstępach ok. 1 miesięcznych w sezonie wegetacyjnym. Następnie po określeniu akumulacji rtęci w liściach ocenę przydatności tych gatunków do biomonitoringu zanieczyszczenia powietrza rtęcią.
Wymagania/uwagi:Pobór próbek środowiskowych (V-XI) , praca w laboratorium.
Tytuł tłumaczenie:Mercury accumulation in tree leaves during the growing season
IMŚ GN II st.Pr.poj.[334.0]
Wojtanowicz PiotrKKiOŚAkumulacja węgla w glebie leśnej
Szczegóły
Opis tematu: Praca polega na poborze próbek gleby, przeprowadzeniu analiz laboratoryjnych i ocenie akumulacji węgla w wybranych (2) pododdziałach leśnych o różnym typie siedliskowym.
Wymagania/uwagi:wymaga poboru próbek środowiskowych, praca w laboratorium
Tytuł tłumaczenie:Carbon accumulation in forest soil
IMŚ IW II st.Pr.poj.[331.0]
Zajęte

Ilość rek.:770